Epicurus De natura
Numero di Papiro: 1431
Autore: Epicurus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: De natura
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro: XXXIV
Certezza del Numero del Libro: numero libro certo

EDIZIONE
Editore: G. Leone
Titolo: Epicuro, Della Natura, libro XXXIV (PHerc. 1431)
Luogo/Sede/Anno: CErc 32/2002, 7-135

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
ª- - -ºçhª- - -º
ª- - -ºmeª- - -º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ª- - -ºa?nª- - -º
ª- - -ºba?vn?einª- - -º
?ª- - -º.autª- - -º
ª- - -ºnhçinª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
ª- - -ºa
ª- - -ºl?la?
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ª- - -ºl?u?n?ª..º
ª- - -ºto k?atª.º
ª- - -ºnon
ª- - -ºa?lª..º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
ajgwgh'ç ªpaºra?la-
be?ªi'ºn?, ajl?l?ªo[ºyin mh;
p?ªei'ºç?a?i oujd?ªejºt?oi?mo-
tªavºtoiç, pa'ªnº ajpolei-
p?ªovºm?ªenoºn pro;ç uJpo-
l?ªhvºyei oujqe;n a]ªnº p?oi-
hvªçºai foberovn, ajªlºl?a;
ª.....º d?ianoªivaºç
ª..........º.çu?n
ª........ºaj?polei
ª............ºç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
aª.......ºk?a?n?ª...º
.ª- - -º
fa?ª- - -º
mª- - -º
xa?ª..ºmevn?ªoºi?ç o{qen
.ª...º. ka?i; ajfobivªaº
eª....ºid?ª...ºe?n
gª.........º.tª.º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
uJpoyivaç tou' ei[?do?ªuçº
e[[couçan, kai; gªa;r aujº-
to; tou't?o? pavlªin de;º
metevpªeçºen ejpi; b?ªraº-
cuv ti aª.........º
ç_in: ejnª........º
to ka?i; ª.........º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
...ºthç?ª- - -º
fqhi ei\na?ªi - - -º
oJpoivo Ÿiç ‰ hJmw'ªn - - -º
legomenª- - -º
qªhºi? hJªmºw'ªn - - -º
m?ª- - -º
oª- - -º
- - -
- - -
- - -
ª..ºnhi?ª- - -º
d?ª.ºka?ip?ª- - -º
nª.ºhi toª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
t?a ga;ªr ..ºtª......º
a?ª- - -º
p?ª- - -º
l?ª....ºiª.ºmª......º
o?ª......ºnkª......º
ª.......º.er.ª.º.ª.ºç
ª..ºt?oª..ºç aªujtºou;ç ta?
ª....ºl?ou?ç t?ª......º
ª......ºp?o?ª......º
ª.....ºaiª.......º
- - -
ajphl


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
lavcqai fovªbºwn oujdev-
p_ªo?ºt?w?Jç nomivzwn, ouj-
d?wJç katane?n?ªoºhkw;ç
o{ti tauti; me;n dei'
poiei'n to;n a[fobon
ejçovmenon, k?ai; oJ me;n a[t-
ta pªoiºw'n?, ªoºu|toç e?u?j-
frainovmªenoçº a[ll?o?
oujt?e[c Ÿw ‰n o[ªclhº-
ma oujt?ejpªiqumivanº
ª...ºçª.ºuª........º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
paradedomªevºn?wn
muvqw?n? ka?ªi; ejpi;º touv-
toi?ç toi'ç? e[r?ªgoiºç h]
a[lloç diaçtrev?fei
h] aujto;ç ejk tw'n ajn-
t_iptwvçewn: au|tai
dh; çuntelo?u'nt?ai
timwrivai tªoi'ºç uJªpe;rº
tou' panto;?ªç ......º
twç to?ªi'ºç d?ª.......º
ª.º.de?in?ªo;n ........º
ª...ºa?kª........º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
ª..º eijç a[tomoªn ..ºn?ª.º
ª....ºçan to;n ª.....º
ª...º tw'n prªagmavtwºn?
d?ªi?ejºnup¢nivܪwn ojrwºm?ev-
nwn ajlªovgwç eJauto;nº
taravttªei, tw'i d?ºej?p?ªiºl?o-
givçaçqaªi oujº p?ªroºçp?iv-
p_tei oujd??uJ?ª.......º
to mh; toª........º
n?..o?çe?f?.ª.......º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
ª.ºe?ç?o?ª...º w{çte kai;
ªpºavªçaç fºu?vçeiç ta;ç
ªejºk ªtw'n ejpiºbolw'n
ªtw'n ejpi; tºo; ajovraton
h[d?ªh badºizouçw'n oj-
ªyºov?m?ªeºq?a]ªnº eijç oJmoiov-
ªtºht?a?ªçº ijdw'me?n a}ç
ª..ºdw?ª.........º
eidª..........º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
k?ªai;º pavlin Ÿd? ‰o{qen a]n
ªtºuvchãià kaq?e{?n? ti pra?ªgº-
m?ªavºtwn k?ªaºi; oujc a{pan-
tªaº ejpilogiçavmenoç
tªa;º kata; th;n uJpe;r
tªou'º e??ij?dªwvºlou çuna-
ptoªmevnºhn aujtw'i
ªojxudevºr?keian, ajpe-
ª.....º o{ti dª....º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
ª- - -º.pa-
raª- - -ºta
ªt_h'ç çunkºr?ªoºuvçe?w?ç:
kai; aujtovqen me;n gi-
gnomevnhç th'ç ajn-
tikoph'ç kaq?o}n lev-
gw trovpon oujqe;n
a_]n h deinªovºn: nu'n
de; tau'ta pavnt¢aÜ
ta;? o?[yªin .......º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - ejpiº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
krateivaç ªkai;º p?avn-
q?o{lwç miva tiç kuvkh-
çiç uJpªh'ºi? ejn aujta?i'ç kai;
mhd?aiJ kat?ejpikrav-
teian dovxai givnwn-
t_ai: pro;ç ga;r ta;ç mu-
qwvdeiç dia; tauvthn
th;n aijtivan kªaºi; ou|-
toç pavlin ªdºov?xa?ç ba-
ªdºivzªei .... ejpiºkr?a-
ªteia ..........º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
ouj poll?ªoºu;?ç ªoºu{twç
ej_kkaqaivreçqai: to;
d?ej?k? th'ç çunaptomev-
nh?ªç ejºx hJmw'n aujtw'n
kinhvçewç ai[tion
ajpogenna'ªnº me;n
kai; ta;ç aj?ªlovgºouç dei'n
nomivzeªin kaºta; ta;ç
tw'?ªnº p?raªgmavtºwn
fwna;ªç aujºta;ç cw-
ªrou'ntaç ...ºoupª.º
ª...........º.n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
d?ejn aujtw'i tw'i ajqroivç-
mati ajªpo;º tou' ej?pibavl-
lontoç dialamba-
nªovºmenon, oJmoivwç me;n
to;;n kavtw trovpon
th'ç fora'ç, oJmoivwç
de; kai; to;n ej?k th'ç
çunªkrºo?u?vç?ewç? gi-
gnovªmenoºn ej?n th'i
aujtªh'I yuch'ºi te? kai;
ª..........ºt?o?u? w?


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
g?w a?.ª......... ajºl-
la;? k?a?i?; ª....... faiº-
nomen?ª.ºnª..º çhªmei'onº
Ÿoujc ‰ a{pantoç dªhvlou giº-
gnomevnªoºu? l?evg?et?ai,
ajllav tiªnoçº mevn, ti-
no;?ç d??o?u[, ªth;ºn? de; dªiºa-
fªoºra;?n? mªhv tiºneç ªeujºkrªiº-
nou'nteªç ou{ºt?wç o?ªujº
lª- - -º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - o{çaº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
dhvpote o{d?ªejºg?biav-
zet?ajntitªeivnwnº
kai; mh; aj?koªlouvqoiçº
çunkata?ªtiqevmeº-
noç, tou' y?euv?doªuç prºoç-
agor?euvw aujto;n ªa[ºx?i-
o_n: ajdiavforon ªga;rº
tau'ta ªajºg?o?r?e?uveªçqºa?i?
pravgmatªa .....º
ª...ºai?o?ª..ºoiaª....º
ª....ºn.ª...ºoia?ª....º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
rJ_hqevnai kinhtikav:
oujd?ojlivga tau'ta
fhvçome?n? ei ai, t?a?;
plei'çt?a? kat?ejpeiv-
çodon ejk t?ou' perªiºev-
conªtoºç, a[lla pan?ti;
tw'ªi faºntaçtikw'i
parªakºolªoºunqou'nt?a
taª......ºmen?ª.º.
ªkºat?a; t?ª.ºn menª..º. ajªlºla; mªh;ºn a?i?ª...ºrª.º
ª..ºo?pª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
mevnoiç Ÿa} ‰ajlhqh'?i‚ ªproçº-
a_goreuvomen: ejnªnoº-
ªouvºm?eqa d?wJç oujdªe;n a[lº-
l?h[ façin oiJ th;n fle-
ªbºopalivan ojnomavzon-
t Ÿe? ‰ç tw'n ajrcaivwn
f?uªçºio?lovgwn to; pr?a'-
ªgmºa o} hJmei'ç levgomen
ª.ºan...a? ªdºeigmªaº
ª..........ºw?pª.º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
h?] kai; oJtiªoºu'n to; wJ-
moiwme?vªnºon touv-
twi kal?evçoªmºen ej-
navrgeian mh; ejk tou'
periecontoªçº o[n, ajl-
la; kata; th;?ªnº fle-
b_opalivan: ªejºa;n dh;
kai; ajg?o?reªuvwºçªiºn kai;
t?ª..... diafºo?ra'ç?
ª- - -ºn?


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
mª.ºnaª......ºx?ª.ºn?
dª.. pºa?ra; ta;ç mªetºa-
ªbavçeiçº k?ai; t?a;ç d?ªiºhv?-
xeªiçº tw'n povrwn
givgneçqaiv tiç çum-
ªmeºtriva, kaiv tiçim
me;n ªeºujqu;ç eJtoivmwç?
diªaºk?eimevnoiç, tiçi;n
ªd?ou[, ...º e?ªijºç?in, fhmiv,
ª....º dªiºanoiva?ç ª.º.
diª... ajºtaªrºavcwç
ª.........º g?a;r ªejºx
ª........ºt?oi?'ç? m?ªh;º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
ajªnaºgkai'on aujtai'ç
uJpavrcein kata; ta;ç
pro;ªçº ajllhvlaç krouv-
çeiç, wJç ejn th'i? prwv-
thi? grafh'i ei[rh-
tai?, oujqe;n h|tton
para; ta;ç ªejxº hJ?m?w'ªnº
tªiçº ç?ªumºm?etrªivaº a?uj-
t?ªai'ºç givgneªçqaiº
ª.....ºmª.......º
ª....ºnª....ºneª...º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
ª...... pºr?o;ç? .aª.ºtª..º
ª.ºk?ª.. pukºnovth?ç ka]ªnº
mh; çªuºn?ªh'iº aiJ ªçummºe?-
tªrivºai? ªtw'nº p?ovrªwºn poi-
o_u'çªiºn w?{ªçteº tªa;çº peri;
ta;ç ejnªptwvºçeiç tauv-
taªç kai; aujtai'çº me?-
t?aªbºavªçeiç uJºp?avr?-
c_ªeºi?n: o{ç?ªaº dh;? ka?i; gen-
nªa'/ ......ºtaª..ºr?a

Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
ª.....ºç: a]g ga;r taªujº-
tov tiç çunqewrh'i?
kai; tw'n ejn lovgwªiº
o}n trovpon ejcovmenoç
oJ lovgoç peri; tw'n ajdhv-
lwn dihrmhvneuken
ou[pote? me?;n dovxe?i? pro;ç
to; tevloç to; fuçiko;n
a[llaç oij?ªkºeiotevraç
f?wªnºa;ç ª..ºfª...ºaiç
ª.ºaª.ºa?ª...ºiz?e?ª.....º
ª.ºaçk?ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
jEpikªoºuvrou Peri; fuvçªeºwç L?D?