Philodemus De electionibus et fugis
Numero di Papiro: 1251
Autore: Philodemus
Certezza Autore: incerto
Titolo: De electionibus et fugis
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: G. Indelli - V. Tsouna McKirahan
Titolo: On Choices and Avoidances
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, XV, Napoli 1995

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
......ºonª- - -
.......ºupª- - -
......ºa?rouçª- - -
.....ºtanakaª- - -
...º a{paçan ap?ª- - -
..ºi?pe?ª.ºa?ª..ºonª- - -º
hJdonhvn. ªdivkaiºovn ejªçtin hJma'çº
levgein pro;ç ªtou;ç a[llouçº
tw'n ajn?tidªoxazovntwn peri;º
tw'n eijrhmevnw?ªn tou;ç a[º-
neu filoçoçofivªaç hJma'ç ta;çº
pravxeiç katorªqou'çqai favçº-
kontaç. oi[daªmen ga;r o[nta
provºceira kai; tajntªivgrafaº
ej?n oi|ç oJrw'ntai kaªkhgorou'nº
teç hJma'ç: e?ªijº de; paªratiqevº-
meqa kªaºiv tina tª- - -º
wçqaiª...ºtwnª- - -º
çuntoª- - -º
noipª- - -º
kontª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
.......ºoçallª........
......ºw?nteidª.ºpeª- - -
......ºwçinapª...ºçh?ª...
......ºouç kai; kata; lovgo?ªn
.....ºhª.ºo?uç. kaªi; katºaxiªou'-
çin o[nºtwç mhde;ªnº prok?eªi'ç-
qai pepºaiçmevnoi? o?{t?ªi tºo; mevªga
pavqoç to;º yuciko;n uJpe;r tou'
ªpovnoºu givnetai kai; çum?-
ªperaivnoºm?en ou{tw øiØ ta;ç aiJªrºev-
ªçeiç kºai; fuga;ç pro;ç a[m?ªfw
blevpºonteç. oujde; ga;r ªh\ºn
ªta;çº cara;ç oJmoivwç ajªqºrovªaç
ejggivºneçqai kat?ejlpivªda ...º
tinºav, mh; gennw'nta?i? açk?o?
ª..ºaç duçcerª.....ºatiª..
..ºgiçtapª...ºnhnkodeçe
ª..ºyian tw'n ª...ºeihrtiçmª.
..ºn ejpi; lovgon ª- - -
ajtºavracon oujde; ª- - -
..ºollaª..ºanpª- - -
...ºakª...ºo?eª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
taª...........ºot?rª...ºn?a
oujd?ªe[façkovnº tineç e?i\?n?a?i?
dunaªto;n gºinwvçkein oujdevãnÃ,
proçªei'ponº d??wJç ouj cªrh; ajºmev-
çwç a?ªiJrei'çºqai mhªdeºno;ç ejf?w|/
ªcrºh; pªariçºt?amevnou: tine;ç
de; tev?ªlºh ta; pavqh th'ç yu-
ch'ç ejcq?evmenoi kai; mh; proç-
deovmena th'ç ejp?a[llwn krivçe-
wç, pa'çin ejxouçivan ajnupeuv-
qunon e[doçan ejf?o{tw/ pote;
bouvlontai levgein caivrein kai;
ta; pro;ç tou'to çunteivnonta
p_ravttein. oiJ de; dia; th;n ejm-
fainomevnhn ajoriçtivan a{pa-
çan kenh;n th;n luvphn kai;
ªth;n cºaravn, h}n hJmei'ç dh; levgo-
ªmen, ejdogºmavtiçan: kai; ta;ç
ª.......ºw?n pravxeiç ª.ºm?o
ª........º eujçtavqeiaªn .ºu
ª- - -ºa?i?ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
kai; ªto; kºak?o;ªn oujº mov?noªn e[º-
con? o?{ªrºouç ªkatºa;? to; mevge?q?oç
kai; kata; ªto;nº crovnon, ajlla;
kai; eujekkaªrtº¢evrÜhton, ejpei-
dhvper oujdªe;ºn? o[feloç wJªrivçqºai
mevn, hJmi'n d??ªa[kºthton h] dªuvçº-
kthton eªi\naiº tajgaqovn, h] ªpeº-
peravnqaªi mevºn, ajnegkartev-
rhton d?ªei\nºai dia; th;ªn poº-
lucroniovtªhtºa to; kakovn: pe-
rigivnetai ga;r ejk tw'n gnwvçe-
wn touvtwn tov te mhqe;n di-
wvkein o} mh; pevfuken ajlgh-
dovna periairei'n, oi|a ta; plei'ç-
ta tw'n kateçpoudaçmevnªwnº
ejçti;n par?ajnqrwvpoiç, mhvªteº
feuvgein o} mh; kwluvei tªh;n hJº-
donh;n e[cein, oi||a ta; plei'çªtºa
tw'n ejn prokoph'i dei' nªoh'çai:º
k?ai; pavl?in pro;ç mhdeo?ª..ºç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
mª........... fºoboª....º
exa?ª..........ºqauª..ºl?w
m_ouª....ºl?enª...ºç?arª..ºçin:
meta; d?ªe; tºau'tªa kai;º ta;ç t?w'n
ejpiqum?ªiw'ºn? pªerivº t?e ta;ªçº hJdo-
na;ªçº kai; t?a; poiªhtºika; dia?fo?-
ra;ç ajnalogiçªtevºon: ejpªeidh;º
kai; para; th;n ªajdiºalhyªivaºn ªdi?º
aujtw'n megavla givnetai dªiº-
aptwvmata kata; ta;ç aiJrevçªeiçº
kai; fugavç. e{neka ga;r tw'ªnº xe-
notavtwn wJç ajnagkaiotav-
twn ta; calepwvtat?ajnadev-
cªoºntai kakav, dunaçteivaç
levgw kai; lampra'ç dovxhç
kai; pªeºriouçivaç uJperagouv-
ç?hç kai; t?ªruºfw'n toiouvtwn
kai; tw'n oJ?m?oivwªnº: kai; pav?ªlinº
tw'n ajnaªgºkaiotavtwn ªojrevº-
xewªn wJç xºe?notavtwn ªajme-
lou'çin ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - aiJ mevn eijçin ajnagº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
kai'aªi, aiJ d?oujk ajnagkai'ai: aujtw'nº
d?ejkeªivnwºn ªeijçi;ºn ajnagªkai'aiº
aiJ mªe;n pro;ç to; zºh'n, aiJ dªe; pro;çº
to; a[gªeiºn ªejn uJgiºe?ivai to; çw'ªmaº,
aiJ de; ªpro;çº to; m?ªaºkarivwç ªzh'ºn, ka-
ta; tavªç geº dªiºa?ªfºerouvçaç aªijºtivaç,
oujd?ajªqroºvon. k?ai;? diafeªrouvºãçaÃç aij-
ªtivaçº e[fªamºe?ªnº w|n aiJ mªe;ºn? w?Jªçº dªoº-
keªi' deºina?;ç ejmpoiou'çªiºn k?a-
taigªivºdaç, aªiJº d?ou[, kai; tine;ç
me;n a?[ªwºroi d?i??ejlleimmavtw?n?
givnontaiv tªiºnwn, aiJ Ÿd?aj ‰p?ejpaiªçqhº-
mavtwn ªtw'ºn tou' caivrontoç, kai;
tine;ç me;n ajpo; çunhqeiw'n,
tine;ç de; kai; cwri;ç touvtwn,
kai; tine;ç me;n ajf?hJmw'n katar-
ªcºovmªeºnai, tine;ç de; tw'n e[xw
ªqen wJçpºeªreºi; trw'çin ejrga-
çamevªnwnº h[?toi tw'n kata;
çtevrªhçiºn k?t?htw'n kat?ejpiv-
ªnºoiaªn aºuj?thvn: kai; tinªe;ç me;n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
qew'ªn - - -º
an?t?aga?ª- - -º
toª..ºadª...ºoinª....ºiç ouj
mov?no?n kª....ºa fªovboºn kai; ªtaº-
rach;n ª......ºqeª...ºutwn,
ajllªa;º k?ai; ª.....ºt?wª....ºxewn,
ka]n e[?cw?ç?ªin ..ºt?ou to; dei'n
do?r?ª..ºpª......º katorqwvçeiç,
ªo{ºti tªevloç tºouvtwn polu; dev
ouçin e[ªceiºn oiJ makariwvta-
t_oi di?aijw'noç. to; me;n ou\n
dh; ta;ç toiauvtaç dovxaç mu-
rivwn aijtivaç ei\nai diaptwvçe-
wn eujqewvrhtovn ejçti: kai; ga;r
par?ªiºa'?çin auJtou;ç ou{t?wç w{ç-
te ªuJpºo; mhdeno;ç bouleuveç-
qai toi'ç o{loiç wJç mhdeno;ç o[n-
toç ªejºp?ajnqrwvpwi, pavntwn
d?uJªpo;º tou' daimonivou brabeu-
omevnw?n: ei\ta pavntw?ç peri-
pivpt?ªoºuçin oi|ç ajprobªoºuleu-
ªçºiva pevªfºuken ejpifevªreiºn ka-
ªkoi'ç - - -

Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
- - -ºn
ª.....ºw?ª..ºpollaª.....ºnka
ª......ºugª..º ç?umfevron eiª.ºwr
ª......ºuhª.ºrewçt?ª.ºdiafª..ºoi?ç?
ª......ºq?eª.ºouçin a[n, eJtevrªwn
......º crªwºmevnwªnº: uJpograp?t?ªev-
on d?wJç .ºuª..ºt?on ajnªhºkevçtoªiçº
çumªforai'ç ejgºkuroªu'çºiªnº, ejniv?ªoº-
te dªe; kai; ta;ºç oijkeivaç povleiç
k_aªkoi'ç ejmºp?eribavllouçi. ka[n
ge ªmºh; nªiºkhqw'çi uJpo; th'ç euj-
logªivaç tºw'n pragmavtwn h]
kai; t?ucªiºkw'ç ta; çhmei'a tw'i
d?evo?ntªi geºnevçqai çumfwnhvçh/,
dªia; ta;ç uJºpoyivaç tou' mhªde;nº
pªara; tºh;n tw'n qew'n ejªneºr-
geªi'nº b?o?uvlhçin ajnqelkovme-
ªnoi kai;º katamevllªoºnteç uJç-
tªerou'çi tºw'n pravxªeºwn: kai;
dia; ªta;çº taraca;ç ajn?uper-
bl?hvªtouºç uJparcouvçaªçº ajble-
ªptou'çi - - -

Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
.......ºialiª........ºta
ª...ºçª..ºfª.ºneir?ª.......ºuç
ª...ºdªiaºp?twmatª......ºm?en
ª......ºqwn kªaºka; poªlºl?oi'ç
ªte pollºa; kai; megavla ªnºh; Diva
paªra; tºa;ç ponhªra;çº tªw'n ajnohv-
tºwªn ajnºqrwvpwn ªuJºpolhvªyºeiç
e[rcªeºt?ai k?aªi; fºe?uvget?ai para;
ta;ç ªnohvºçeªiçº, a[l?l?a d?ajn
t?a[ªllwnº kuriwvtata meta-
lambavnontai, kaqavper ej-
n ejªkºeªivºnoiç toi'ç dialogiçmoi'ç
k_ai; tou'q?uJpogravfetai. no-
mivzouçi d?a[nqrwpªoiº t?a; dia;
qew'n ajpantwvmena kai;
tw'n a[llwn dunavmewn
mªakrºw'i meivzona t?w'n zw'-
çiªn katºa; to;n crovnon ajga-
q?ªw'n ajei; tºeleuthvªçºaçin? ªkºa?-
ªka; parevxºein: k?ªaºi; dia; tªou'to


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
- - -ºndiaª- - -
- - -ºthnª- - -
- - -ºm?izonª......ºo?ç?ª..
- - -cºrovnon ª- - -
- - -ºin kai; tª.ºaª- - -
- - -ºfivaç toutª.ºleª- - -
- - -uJºp?aujtw'n toi'ç qªeoi'çº: di-
ªov g?ojloºfuvrontai kakoi'?ªç eij pºav-
ªçcouçiº paraplhvçia, kai?; ªtoi'çº ej-
ªx ajºcariçtivaç kai; pro;ç ajnqrwv-
ªpoºuç kai; pro;ç patrivda kai;
toi'ç ejg deiçidaimonivaç de; tw'i
to;n qeo;n ai[tion uJªpºolam-
bavnein kai; qanavtou? kai; ªzºw-
h'ç, o[ntwn megivçtwn ¢nh;Ü Div-
a_ ge tw'n a[llwn: kai; dia; th;n
ejªgºkeimevnhn uJpe;ªr tºh'ç tªeº-
leuth'ç luvphn ojrgªivºl?oi kªai;
duvçºkoloi kªai; dºuvçqªuºm?oi kª.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
- - -ºnteloª- - -
- - -ºnaitouª- - -º
paª.....ºa kai; dia; tou'to dªh'º-
lon ªe[tºi tw'n k?ªaºkopragiªw'n ej-
kºeivnwªnº e[xw kªakºivçtªouçº ei\nªai: o}
dia;º ta; pªeºri; tw'ªnº tettavrwªn eij-
rºh?mevn?a levgetai, toªu'º th;ªn perivº-
lh?yin th;n peri; tw'n kuriªwtºav?-
ªtºwn kai; th;n mnhvnhn p?ªolº-
la; çumbavlleçqai pr?o;ç ta;ç
ou[çaç aiJrevçeiç kai; fuga;ç ouj-
k? i[çouç tiqemevnou, kaqavper
ejxedevxantov tineç ajgroiv-
kwç, tw'i tinaç ajnafevre?ç-
qai tw'n aiJrevçewn kai; fu?gw'n
ejpi; ta;ç peri; touvtwn ajta-
raxivaç, ajlla; tw'i kªaºt?orqou'ç-
qai me;n aujta;ç toi'ç tevleçi
toi'ç th'ç fuvçewç param?e-
tªrºouvntwn, polla; de; ªtºw'n
ª..ºt?a?ª..ºa?t?a?ç?ª.....ºt?ª.ºen


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
- - -ºfwtwª- - -
- - -ºouçi ªçºafªw'ºç oujk e[-
ªcºonte?ç a}ç ajxiou'men uJpoªlhv-
yºeiç. kªai; mºa'lªlºon eijç ojrqªoºpªrºa-
xivan uJªpo;º tw'n novmwn a[gon-
tai qavnaton ajnatªeinomevº-
nwn kai; timwrivaªç ejºk qeªw'ºn
kai; povnouç wJç duçªekpoºnhv-
touç kai; çterhvçeªiçº ejnivwn
wJç duçporivçtwn, to; me;n ejk
tw'n kata; th;n ajrch;n eijre-
mevnwn, to; d?ejk tou' pro;ç a[-
fronaç tau't?ajnatªeivneºç-
qai kai; mh; dªuºnamevnouç uJ-
po; tw'n ajlh?ªqiºnw'n peivqeç-
qai paraggeªlºmavtwn kai;
movnon ejpiçcevçeiç di?aujtw'n
givneçqai pro;ç ojlivgon crov-
non. kai; fanero;n ei\nai
ta;ç uJpolhvyeiç ª....ºçan
ª..ºepo?ª- - -

Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
.ºw?nª...............ºau
ª..ºiçana?.ª.ºi?zontª.....ºxodoi
ªdºh?; tavd?uJpedeivcqªhº t?h;n me-
ªlevºthç parecovmena çunergiv-
an. a[llwç de; kai; ta;ç ajrca;ç kaqiv-
çtatai ta;ç filoçofivaç di?h|ç
movnhç e[çtin ojrqopragei'n,
ªkºai; dhlonovti kai; ta; çuggenika;
tevlh proçferovmena th;n ej-
gdhlotavthn ejnavrªgºeian, oi|ç aiJ
parametrhvªçºeiç givnontai tw'n
aiJretw'n kai; feuktw'n. kai;
tou;ç hjqikou;ç kai; peri; tw'n
aiJrevçewn kai; tw'n fugw'n lov-
gouç proçlabei'n dei' pavntwç
ejk? fuçiologivaç i{n?ejntelei'ç
w\çiªnº, eij mhde;n e{teron, to;
mhde;n cwri;ç aijtivaç ajpote-
lei'çqa?ªi kai;º t?o?; mh; metabavl-
ªlein.....ºm?ª..ºka?ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - oujk e[çtinº

Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
hJdevwç zh'nº a?[neu? ªtou' fro
nivºm?wç k?ªai; kalºw'ç ªkai; dikaivº-
wç, e[ti d?ajvndªrºeivwç ªkºaªi; ejgº-
kratw'ç kai; megalo?ªyuvºcªwºç
kai; filop?o?htikw'ç kaªi; filan-
qrºwvpwç kai; kaqovlªou paçw'nº
tw'n a[llwn ajretw'n uJpaªrº-
couçw'n, wJç tw'n megivªçtwºn
paraptwmavtwn ejªnº tai'ç
aiJrevãçeÃçi kai; tai'ç fugai'ç çunte-
loumevnwn, o{tan tajªnºantiva
nomivzonteç e[nioi kai; dia; toªu'º-
to çunecovmenoi tai'ç kakiv-
aiç e{kaçt?ejnergw'çin: ouj çu-
kofanthtevon mevntoi ge
th;n tw'n çtoiceivwn parav-
doçin e{neka øçØ th'ç ejpiplo-
kh'ç kai; tªh'ºç pavntwç ajªkoºloªuº-
qivaç ejnivoªiçº ejnivwn levgonta:
ªta;çº ga;r ejªpiºqumivaç ejn?ªivºo?te


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
- - -ºamiçª- - -ºo?dª- - -
- - -ºoudiª- - -ºm?ª- - -º
kai; ª- - -ºnekaª- - -º
cein ªpºarainou'mªeºn, ei\ta ªd?º
ejn ªtai'çº pravªxºeçin katª.ºroª..º
ki?ª....º crh; ªde; kºatevcein kai;
diªovti çºumbavªlleºtai me;n eijç
to; kªatºatugcªavnºein kai; to;
perªi; tºw'n kata; mªevroºç pohti-
kw'n tw'n e[xwªqen hjºkrªiºbw-
kevnai pw'ç e[cei ªpro;çº hJma'ç, oi|-
on poluteleivaç kai; moªrºfªh'çº
kai; plouvtou koinw'ç kai; ªgavº-
mou kai; tw'n oJmoivwn, ajlla;
mikro;n wJç pro;ç ta; kuriwvtªaº-
ta peri; w|n uJpemnhvçªaºmeªnº:
ajf?h|ç aijtivaç kajn tai'ç Kuriv-
aiç Dovxaiç tevtaktai prw'ta
kªaºi; tauvthi ka]n levgoito gaª..
t?ª.ºn?eª.ºeinª..º oiJ nu'n uJpere


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
- - -ºroçtª- - -
.....ºne?tª.....º a?jbouªlºeªuv-
twç: æoujºdevna dªuºnatovn ejçªti
promaºqei'n äto; de; ajkribevç ªgºe
ªmhdei;ç oi\ºden äªoºu[te ghravçaç
ejªpi; tºivnoç hJmevraç ajªfºivkoi-
t?ªa[n, oºu[te provteron kataç-
tªrºevfwn: o{qen oujc w{çper
o{tan kat?ejnavrgeian eujqu;ç
ejçovmenoç oJ qavnatoç ejpigi-
nwvçkhtai çunecw'ç o{ti te-
leuthvçomen ejnnoªou'menº:
dialeivpontai dev tineªç crºo?v-
noi. kai; dia; to; duªçºparªavº-
grafon klªivºnomen oJtªe;º
me;n ejpi; to; tavca pro;ç to;
mhvkiçton ejktenei'n, oJte;
d?ejpi; to; kai; katovpin oujk aj-
dunat?e?i'n ej?glipei'næ. oªiJº me;n
ªou\n para;º t?o; ªpºrevpªonº tª....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
.....ºtoª.......ºoiª- - -
.... oºujc uJ?ªpe;ºr ojlivgou ª...ºou
prodidovnai ª.. tºa;? movnªaº dunav-
mena paraçceªi'nº hJdona;ç kªai;º
povnouç uJpomevnein dia; ke-
nh'ç. filoçofivaç de; kai; pan-
telw'ç, e{kaçtoç levgwn: æa[r-
xomai nu'n ajnhnuvtou ka-
kopaqivaç, ei\t?ejpidiçkeuqw'
metaxuv…æ kai; pro;ç ta;ç oJtou-
dhvpote ajpokleivontai me-
tadovçeiç wJç toi'ç ajqanavtoiç
devon tou'to poiei'n h] toi'ç
mevnouçin e{wç komivçwn-
tai th;n cavrin: kai; pa'çin
ajcariçtou'çi pavlin ajei; æmh-
de; e}n do;ãçà tw'i kataçtrev-
yantiæ meta; diagevlwtoç
ejpifwnou'nteç: kai; pavn-
twn ajnepivç?treptoi? ª.ºçª..º
tª...........ºç?om?ª.ºne?ª..
.............ºqrª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
- - -ºdeª- - -
.ºç?aª.ºkª.....ºw?kaª- - -
..ºç o{?ti ª..ºenª.ºukolª- - -
ejpiºfªwnºou'nteç: æªh\º ga;ªr mh;º
eujçchmovnwç zw' kaªi; dikaivº-
wç… h] mh; pro;ç tw'n novªmwnº
tw'n ajnqrwvpwn… tªucw;ºn ªdºh; ªtºe-
leuth'ç ajqavnatoªçº e[çomaiæ.
kai; pro;ç a{panta di?w|ªn a[ºm?einon
biwvçontaªiº paregluvªoºntai, kaqav-
p_er oiJ katakek?rªiºmevnoªi qaºnavtou:
kai; dh; kai; tw'n pro;ç ªuJgºiveian oj-
ligwrou'çin, æejgw; povça de; uJpome-
nw'æ proçtiqevnteç, æeªij tºru?fhvçw
trei'ç w{raç…æ kai; pav¢çÜaç novçouç
ªejºkteqnhvªkºaçi: kai; diªa;º tªh;ºn oJªpovº-
tan ajpoqav?nwçin aijw?nivwn ka-
kw'n pro?bªolºh;n çunªevºcontai
taracai'ç ajmetrhvªtºoiç, ponh-
ªrºa; de; kai; dia; tau'ta ª.ºpoª...ºdi
ª....ºeiçª..ºeª.........ºeª.
.....ºblhª...........ºdi


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
.ºçeª- - -º
pam?ª.....ºneª.ºmhª....ºnto?
taª.....ºdeneina?ª..ºwmh
aª......ºu?ç parivçtªaçqaºi qe
tª......º eJautou;ç fulavªtteiºn
di?ªa; th;nº eujçevbeian kaqavper
eniouª..ºduqo?ª.º paradedwvka-
ç_in. kata; de; th;n fora;n ginov-
menoªi tºauvthn uJpo; te tou' pa-
ra; pªroçºdokivan ejxapinaivou
tupªtovmºenoi televøxeØwç ej-
x_ivçtantai. provteron de; pav-
çhç ajpolauvçewç eJautou;ç çte-
rivçkouçin, i{na de; diarkevçh/ taj-
nagkai'a pro;ç to;n bivon auJ-
t_oi'ç: kai; pro;ç ajnabolh;n ªzºw'-
çin wJç ejxeçªovºmenon auJtoi'ç
u{çteron ajgaqw'n metaçcei'n:
ka/\ta dia; panto;ç ajçuvnqe-
t_oi diatelou'ªçinº. kai; didovaçin
auJªtou;ç eijçº povnoªuç pollou;ç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
- - -ºonª- - - poh'º-
ça?ªiº kaiªna;º kai; pohvçein, ªo{pwçº
qa'ttoªn ajpwºqw'ªnºtai ta; dªeiº-
na; kaq?ªe{kºaçton ajei; toªiºov?n?ªdeº
pi'ptoªn a]ºn e{wç ajpoqªavnwº-
ç_i. kai; fªoboºuvmenoi mhvpªot?ejlº-
livpwçªin tºw'i makrw'i crovnwi
tw'n ajnaªgºkaivwn, dªuçºmetav-
do¢tÜoi givnontai kai; ta;ç cavri-
t_aç ajpoçterou'çi. kajn tai'ç
ajpobolai'ç tai'ç crhmavtwn
ajpotartarou'ntai: kai; ta;ç
ojrga;ç kai; ta;ç e[¢cÜqraç oujk ajn-
qrwpivnaç ajnalambavnouªçiº,
kai; uJperhvfanªoºi kajn tai'ç ej-
paggelivaiç kajn tªai'çº dia-
tavxeçi kai; tai'ç ajpilai'ç giv-
n_ontai. kai; ajçuvgklaçtoi
kai; ajçumpaqei'ç pro;ç tou;ç
oJmofuvªlouºç w{çper outh
ª.ºa?tª......ºoçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
napª...ºtª..ºdet?onª...ºgu
lonª....ºçtoª. oujº de; ªcrºh/v¢zÜei
tou' ªpollºa; cªrhvºmat?ejp?ªiçwrºeuv-
ein: kai; to; p?a?ro;n wJç oujk a[-
topon eu\ poei', ta; d?ejgma-
qw;n ajpodidovnta t?ªw'n povº-
nwn tou;ç karpou;ç rJaqumo-
tevrwç ejk?p?onei' plh;n dia; fiv-
louç: kaªi; fºeidovmenoç crovnou
panto;ç ma'llon ejªpeiºda;n
ªajºn?aªgkºai'?on auJtw'i movnon
crh'tai: kai; filoçªoºfivaªç
o{ºr?mouç ejk nevou pai?do;ç ouj-
devpoªt?ºajfivetaªiº: kai; tªeqºar-
ªrºhkw;ªçº wJç panto;ç ejkpoh
ª.ºwª..ºç eijç to;n auJtou' kai;
ªmºhvkªiçºton crovnon kai; me-
ªtaºdivdwçin, o{tan to; pro;ç
ªto;º zh'n aujto; movn?on uJpo-
ªleivºphtai, pa'n to; ªlºoipªo;ºn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
..ºi?t?ª- - -ºn?aª- - -º
titwi.ª.........ºk?ª...ºw?n ajªnº-
qrwvpwªn ejn tºevlei geªnovºmenoç:
ajnapivbªlhtonº d?ejk?fªugw;ºn? th;n
teleutªhvn, ejºrgatªikºovç ejç-
t?i tw'i çªuºm?baivnonti ªdovºgmati
kata; th;n e[nnoian th'ç thr?hv-
ç_ewç tw'n ajgaqw'n: kai; dia; to;
mh; ajpokovptein th;n polucrov-
nion zwh;n ejnergeivaç ajei; kai-
n_a;ç ejnivçtatai kai; filoªpºoi?aç:
kai; proçevcei toi'ç ijdivoªiºç wJç e[ç-
ªtºai dioi?k?ei'n?: kai; frontivzei tw'n
provteron wJç tav¢cÜa pro;ç auJto;n
ej_çomevnwn: kai; poluwr?ei' te
tw'n ajnqrwvpwn o{çouç duvna-
tai pleivçtouç ªkºa?i;? toi'ç filofro-
nhçamevnoiç eujcaªrºiçtei' kai;
di?ejlpivdaç tinªw'ºn aujtoi'ç me-
talhvyeçqai kai; pavlin uJpo; tw'n
a?ujtw'n eu\ ti pªeivºçeçqai, kaivper
ªoujº tauvªtºh/ mavlªiçºta proª....ºe
ª- - -ºtª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
- - -ºwª- - -
tºw'i makrw'?ªi crovnwi tºou' ªzh'ºn:
ªkºai; diapaªntºw'?n a{p?açi toªi'ºç
ªbºevlteiovn ªti e[ºcouçin ejpa-
navgein çp?ªoºudh'ç oujde;n ejl?-
ªlºeivpei proçdªoºkivai tou' crov-
ªnoºn? ejpibiwvçeçqai: kai; th'ç
uJ?gieivaç mavliçta dh; pªrºono-
e_i': kai; teqarrhkw;ç pro;ç
ajrrwçtivaç kaªi;º qavnaton euj-
tovnwç uJpomevnei øeiØ ta; du-
navmena touvtwn ajpal-
l_avttein.