Philodemus Ad contubernales
Numero di Papiro: 1005
Autore: Philodemus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: Ad contubernales
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro: I
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: A. Angeli
Titolo: Filodemo, Agli amici di scuola (PHerc. 1005)
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, VII, Napoli 1988

Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 1
- - -ºtonleª- - -
- - -º.aiª- - -
- - -ºç?t?i?ª- - -
- - -º...ª- - -
- - -ºtomª- - -
- - -º.w.ª- - -
- - -ºoriª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 2
- - -ºd?.ª- - -
- - -ºin?ª- - -
- - -ºdhª- - -
- - -ºeª- - -
- - -ºa.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 3
- - -ºnhçiª- - -
- - -ºnkaiª- - -
- - -ºwnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 4
- - -º.deo?ª- - -
- - -ºu?aip?ro?ª- - -
- - -º.ç piçªt - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 5
- - -ºaª- - -
- - -ºeiraª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 6
- - -º...ª- - -
- - -ºçeª- - -
- - -º.p.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 7
- - -º..ª- - -
- - -ºexeª..ºi?çqaª- - -
- - -ºdouª.ºn?e?ª- - -
- - -ºnk?at?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 8
- - -º ej?çtin ª- - -
- - -ºwnc.o?ª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºrad?ª- - -
- - -ºno?m?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 9
- - -ºa?.ª..ºauª- - -
- - -ºi?ª- - -
- - -ºceiçqaikaiª- - -
- - -ºtaton.enounª- - -
- - -º m?egavlwç dª- - -
- - -º.toutaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 10
- - -ºh.ª- - -
- - -ºkaiª- - -
- - -ºw?çiª- - -
- - -ºt?wnª- - -
- - -
- - -ºo?nª- - -
- - -ºoqeª- - -
- - -ºt?ik?ª...ºçuª- - -
- - -º..hdª- - -
- - -ºeª- - -
- - -ºanoª- - -
- - -ºn.ª- - -
- - -ºo?fein.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 11
- - -ºi?onª- - -
- - -º.ein: oª.


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 12
- - -º.ª...ºo
ª- - -ºtan
ª- - -ºt?o?n
- - -
ª- - -ºn?t?i?
ª- - -ºm?h
ª- - -ºmamh
ª- - -ºonª.
- - -ºq?e?i
ª- - -ºtoiç
ª- - -ºh?
- - -
ª- - -ºt?o
ª- - -ºomw
ª- - -ºan
ª- - -ºoiç


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 13
......º.oiª- - -
- - -
......ºri.ª- - -
..º.oª..ºbaª- - -
...º ej?a;?n k?ª- - -º
boulªeuvºwn ª- - -º
- - -
h?ª- - -º
çin?ª...ºaª- - -
.....ºi?ª- - -º
eª- - -º
p?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 14
....ºq?rª- - -
.....ºqeª- - -
- - -
......ºpª- - -º
- - -
eu\ i[çq?w?Jªç - - -º
par?.ª- - -º
pa?n.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 15
- - -º..ª- - -
- - -ºd?r?aç?twnª- - -
- - -ºwçocq?ª- - -
- - -ºhkaiª- - -
- - -ºo?xeiª- - -
- - -º..ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 16
- - -ºh?.ª- - -
- - -
- - -ºf?hr?o?ª- - -
- - -ºw?nçª- - -
- - -ºm.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 17
- - -ºout?ª- - -
- - -ºe?l.ª- - -
- - -
- - -ºdi?ª- - -
- - -º.ua?llakt.ª.º.ª- - -
- - -º.ª- - -
- - -ºt?o?ª- - -
- - -ºeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 18
- - -ºç?uª- - -
- - -ºepeª- - -
- - -ºi?o?ª- - -
- - -ºw?nª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 19
- - -º poiei'n ª- - -
- - -ºon.ª- - -
- - -ºektª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 20
- - -ºarm?ª- - -
- - -ºafª- - -
- - -ºnazo?ª- - -
- - -ºn?aª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 21
- - -ºfwª....ºai eijç t?ªou'tºon ª- - -
- - -ºg?ª...º e[cei k?a?ª..ºh.ª- - -
- - -ºeuçi?ª- - -
- - -ºohç.ª..ºnçª- - -
- - -ºm?baª- - -
- - -
- - -
- - - ejfwºravq?h qivaªçoºç w]ªn - - -
- - - ajkºolouq..ª.ºçkaª- - -
- - -ºonm?hn?ª- - -
- - -º.oª...ºomª- - -
- - -ºouª- - -
- - -º..i?p?ª.º.wçª- - -
- - -ºtop?.ª- - -
- - - ejºk?fer?ª- - -ºkª- - -
- - -º.aç kai; m?ev?ªnºt?oªi - - -
- - - çºu?nhqe?i?a?ª...ºaª- - -
- - -ºfiloª....ºk.ª- - -
- - -ºmª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 22
o?ª.ºkaª.ºaª- - -º
ban?ª- - -º
c?arª- - -º
t?o; p?evraç eij?p?ei'n m?a?.ª.....º
._.ª.º yuch'ç: to;? d?e?; iJ?ç?ªtorou'º-
m?e?n tau?'ªtºa lovgwi d?ª...
....ºl?a.pª.ºa..ª- - -
...º.aiço?.aª- - -
....ºtw?i?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 23
- - -ºp?h?do.ª- - -
- - -
- - -ºç?i?nª- - -
- - -ºwnei?n?.ª- - -
- - -ºo?nkataª- - -
- - - pºe?ri?f?an?ª- - -
- - -ºeiç ejç?ceª- - -
- - -º pol?ªlºa;ç hc?ª- - -
- - -ºolo?uª- - -
- - -º.a?ª- - -
- - -ºwçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 24
- - -ºywn.ª- - -
- - -º.a?peª.º.ª- - -
- - -
- - -ºon? aujt?h'ç? au?ª- - -
- - -º. oujd?e?ni; ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 25
- - -ºaiç?
ª- - -ºkaiç
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 26
._.ª.ºmª- - -º
arc?ª- - -º
pª- - -º
e.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 27
- - -º...
ª- - -ºbou
ª- - -ºoiço?
- - -
- - -
ª- - -ºi?nai
ª- - -ºeito
ª- - -ºlu?
- - -
ª- - -ºaçamª.
- - -ºo?n ajei;
ª- - -ºçu
ª- - -ºko?nh?
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 28
aª- - -º
- - -
katª- - -º
- - -
- - -
- - -
..içª- - -º
.h?ç?ª- - -º
- - -
oçª- - -ºaª- - -º
- - -
..ª- - -º
pª- - -º
.h?ª


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 29
- - -ºa?i? tw'i ª- - -
- - -ºlog.ª- - -
- - -ºa?naª- - -
- - -ºtwª- - -
- - -
- - -ºi?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 30
- - -ºme
- - -
ª- - -ºatwn
ª- - -º.aça?
ª- - -ºp?i
ª- - -º.içtai?
ª- - -ºoi
ª- - -ºç?
ª- - -º.an
ª- - -º.o?
ª- - -ºm?e
ª- - -ºf
ª- - -ºt..


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 31
....ºkiw?ª- - -
....ºgaª- - -
.ºai?k?ªaºqaª- - -º
lwn: aª- - -º
taxunª- - -º
fª- - -
.º.p?ª- - -º
..aª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 32
- - -ºç?umfeª- - -
- - - ejºp?aujto;n ejçome?ª- - -
- - -ºb?..u?m?.ª- - -
- - -ºferoª- - -
- - -ºata?ª- - -
- - -ºi.ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºl?i?rª- - -
- - -º ejp?eidª- - -
- - -ºeçoª- - -
- - -ºaklª- - -
- - -ºq?a?h?t?ª- - -
- - -ºh?t?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 33
- - -ºma
ª- - -º.h
ª- - -ºçu
ª- - -ºka?i
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 34
..ª...ºw?ª- - -º-
fen? k?a]n ªkºatªa;º t?h?'ç ªaJpavçhçº
diagraf?h?'ç wª..ºe.ª....º
kai; kat?ª- - -º
qhnaiª- - -º
geg?rafª- - -º
gnwç?uª- - -º
kotwndª- - -
.ºhi aujtw'n ª- - -º
nomivçaç ªtina; tw'n çuggramº-
mavtw?n ene?ª- - -º
kai; aª.º.og?ª- - -
.....ºn l?ªovºgou?ªç parºaªgeº-
grammev?nouç ..ª......º
dwçª..ºi?l?ª..ºthn nu'ªnº o{te
ª.....ºk..ª....º..ª..ºi?ka.
ª.ºleonª- - -ºo.np?ª.
- - -º k?a?i;? ex?ª..º
- - -
raw?ª- - -
..ºt?.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 35
- - -ºagrª- - -
- - -ºadw?ª- - -
- - -º.wnª- - -
- - -º.deª- - -
- - -ºafª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 36
- - -º.a?ª..ºn....ª- - -
- - -ºai kai; mª- - -
- - -º.aª..ºton.ª- - -
- - -
- - -º...ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 37
- - -ºera?i
ª- - -ºwnka
ª- - -ºka
ª- - -ºoçpe
ª- - -ºt?ap?nª.
- - -º.ç? ejxhghçª.
- - -º g?enevç??q?ai
ª- - -ºtwna.
ª- - -º..nawi
ª- - -ºalo.
ª- - -ºomoito
ª- - -º ajlªla;º kai; ejn
tw'i? ª- - -ºnen toi'ç
b_uªblivoiç - - -ºai: ejp?
au.ª- - -º tou' pro-
teªr - - -º mh; ap?o-
khª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 38
.º...dh dh'lon .ª... ejpiº-
çtolª...º.on?ª- - -º
çe?çaª- - -ºhi k?ªai;º
to?ªi'ºç? enª- - -º
tatoª- - -º
w?çup?ª- - - peº-
ri; tet?ªagmevnwn lovgwnº
tw'n çoi çumªferovntwnæ:º
Leontei' de;: ækª..ºouª...º-
nei w?{çte tau'ªtºa ªpravttonº-
t?eç a{p?ant?ajk?ou'nt?ªaºi
kai;? p?o?l?um?ªerºh?' tafh;n
aujtw'n m?ªevmfontai: - - -º
nw?ª.º de; kai; tou'? proç-
tr.ª..ºn? uJ?p?ej?piçt?olh'i iJe-
m?evnªhi ajºn?upe?ªr - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 39
t?o?i?ª- - -º
y?aiçª- - -º
q?ht?ª- - -º
kª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 40
- - -ºk?a?ª....º..ª- - -
- - -ºp?...q?hmª- - -
- - -ºd..wnaª- - -
- - -º..mon.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 41
e?n?to?ª- - -
..º...ª- - -
.ºa loip?ªa; - - -º
.poudª- - -º-
de dh; kai; ta\l?ªla dia; tw'nº
Kurivwn? d?oªxw'n kekaº-
qarmevn?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 42
- - -ºem?
ª- - -ºnai?
ª- - -ºd?.n?e?i?...
ª- - -º para; t?o;n
ª- - -ºei?ª..ºkai
ª- - -ºkª..
- - -ºaª..
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º..a
ª- - -ºp?a
ª- - -ºpeiçqeª- - -º.tei
ª- - -ºlwª.ºçt?ª...º.ai?ç?
ª- - -ºpl?ª...ºn
ª- - -ºan.ª..ºç?iç


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 43
- - -ºf?anerw'?ª- - -
- - -ºnª..ºuçelª- - -
- - -ºlouç?wçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 44
- - -ºlhm?ª- - -
- - -º..ª- - -
- - -º..ª..ºpraª- - -
- - -ºc?u.ª...ºalazw?t?e?.ª- - -
- - -º.emp?i?ª- - -
- - -ºnwla?.ª- - -
- - -
- - -
- - -º.n?upo?ª- - -
- - -º.to?i?ª.º.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 45
pwª- - -º
- - -
legeª- - -º
oudª- - -
- - -
- - -ºç??u?ngª- - -
- - -ºou?ç?aª- - -
- - -ºamaª- - -º
noª........ºata.ª- - -º
tapª.....ºp?r?ono?ª- - -
- - -
- - -ºn.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 46
- - -ºl?hª- - -
- - -ºn.ª- - -
- - -ºian?ª- - -
- - -ºi?kw?ª- - -
- - -ºr?wª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 47
- - -ºet?ª- - -
- - -
- - -ºto?ª- - -
- - -ºtwª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 48
tonª.ºnª.ºiçª- - -º
- - -
ajrevçkei ªqºw'paªç - - - th'iº
levxei e[ªtºi çofwª- - -º
tw'i kaq?eJnª- - -º
faineª- - -º
maª- - -
..ºthª- - -
..ºnoª.ºa?hproaki?
- - -
ª- - -ºnkai?ª- - -
- - -
.ºay?e auj?to;ç e.hª- - -º
eJautou'? pol?l?a?ª- - -
......ºmba?ª- - -
.....ºll?o?ª- - -
.......ºa?n?ª- - -
.......ºt?.nª- - -
........ºa?mª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 49
- - -º.ai?ª- - -
- - -ºthi?ª- - -
- - -ºtwnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 50
- - -ºupe.ª..
- - -º.t?e?ª..
- - -ºwnª...ºp?ª..ºriço
ª- - -ºn?.ª. a[ºl?l?ªhºl?a? p?eri
ª- - - pºollh?ª.......ºo?iç
ª- - -ºi?
- - -
ª- - - ejkºei'non?
ª- - -ºl?aª.ºge?ç?
ª...ºçuneceª...ºi? par?a?-
ªdeivºknuçªqºa?i? ª......ºap?
ª...ºm?ata fluavrwi? hp?e
ª....º.ai oi|ç çuª...ºnª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 51
- - -ºin?ª- - -
- - -ºn?u?ª- - -
- - -ºh? kai; tw'n ª- - -
- - -º kai; to;n aª- - -
- - -ºçwn ga;r enª- - -
- - -
- - -º peri; tou'de ª- - -
- - -ºmonª..ºçintoª- - -
- - -º peri; ªajºmetaçª- - -
- - -ºokª..ºrafhª- - -
- - -ºnonto?tw?ª....
- - -º.ça...anª.
- - -ºf?ª...ºkon
ª- - -ºeª..ºn


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 52
- - -º.c.ª.ºa?na?ª- - -
- - -ºe?xe?p?ª- - -
- - -ºh?ª- - -
- - -º kaqiçªt - - -
- - -ºwt?ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºai tou;ç kª- - -
- - -º a[lloç? u.ª- - -
- - -ºnh kai; touto?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 53
oçw?ª- - -º
prª- - -º
toª..ºdhmo?.ª- - -º
tinª.....º.e.ª- - -º
- - -
laª- - -º
mw?ª- - -º
- - -
- - -
taª- - -º
kaª- - - a{º-
paªnº ajntevfaçaªn oujde;n
di?e[ºr?gou peraivnoªnteç, h|tº-
ton ªgeº dia; grafh'ç, ªeijçº
de; t?ªo;º çunievnai t?ªa; koiº-
na; ªmevºqaiç panto?ªivaiç
....º. touvtou tonª...º
enª..º.de kai; to;n çoª..
.º.ataç toiauvtaç ª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 54
- - -ºhte
ª- - -ºe?pike?
ª- - -ºti de; kai
ª- - -º.ª..ºwç
ª- - -ºatont.
ª- - -º.ton
ª- - -º.iç?e?i
ª- - -ºazeç
ª- - -ºn.ª.º.mi?
ª- - -ºnwnan
ª- - -ºa?i qeoi'ç
ª- - -º kai; a?.
ª- - -º.nte
ª- - -ºllou
ª- - -ºne
ª- - -ºca
ª- - -º.kai
ª- - -ºe?i
ª- - -ºi?t?


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 55
fª...ºoª- - -
- - -
.......ºi?eiç?ª- - -
- - -
.......ºn? ojlivgaª- - -
.....ºwç ejxeti?vqeto ..
ª....ºlonae?..a?.ª.ºonq?i?
ª...ºa?ç touvtwn p?oª..ºt?wn
ª........ºeª- - -
- - -º t?o?ªi'çº o{ro?i?ç
ª....º ta; kata; mevroç p?ª..ºçw
ª...º p?er?i;? eJn?ovç tinoç? o?Jªdºoi'ç
to?ªu'º eujªlovgºou die?t?av?ªcqºh, eij
me;?n? uª....ºen ejkei?'ªnoçº nu'n
ªtoiºou'tªon pºo?l?lac?ªh'ºi? kajn
ª- - -ºtigra
- - -
ª...º aJpaçª- - -ºaika
ª..º.twnç?ª- - -º.te
ª....ºe?x?.ª- - -ºnte?u?


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 56
.ºanª- - -º
mnaçin?teª- - -º
ajll?a? dª...ºgein ªtºo?i'ªç beº-
bhkovçin? kaiª- - -º
l?oç?çª..ºnª....ºhiª...º
mat?ª- - -ºanª...º
r?itoª- - -ºa?çª.ºan
tiç?ª- - -º
kai; tacª..º.aª....ºt??ejp?ªi;º
cnª- - -º
t_oiª- - -º
k?i?ª- - -º
graª- - -º
..ª- - -º
çew?ª- - -º
etª- - -ºt?wi ej?ªpºi; filoço-
f?ª- - -ºonkaª.ºanª....º
xhª- - -º.katª- - -º
- - -
a?naª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 57
- - -º.ª- - -
- - -ºen?ª- - -
- - -ºarª- - -
- - -º a?[llo? m?ovnon ª- - -
- - -ºoude.ª- - -
- - -ºe?taª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 58
- - -ºep?ª- - -
- - -ºtoupª- - -
- - -ºtob?oul.ª- - -
- - -ºtwnp?e?r?ifª- - -
- - -ºdh?ª.º.lei.ª- - -
- - -ºtoaª- - -
- - -ºn?aª- - -
- - -ºp?hçanª- - -
- - -º ei\?doç ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 59
- - -ºito
ª- - -ºeª.ºax?i
ª- - -º e?ijp?ei'n
e?ª- - -ºoi?
ª_- - -º ejpei;?
qª- - -º
- - -
..ª.º.ª.ºtou ajfob?ªht..º kªeº-
kaªqºarme?vno.ª- - -
.....ºç?ce ªtºo;n p?ª.....º.ç
ª.....ºneno?ª...
Dhºm?ovkriton ª.....ºaª.º
p?ª...º t?a; peri; tw'ªn ejn {Aiº-
dou gegrammevªna ...º
tav?c?a d?a]n euf?ª- - -
.....ºg?onai?ª- - -
.... gºa;r nu'n? ª- - -
.....ºougraª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 60
ª...ºtwª- - -º
kai; ga;r oª.ºfilª- - -º
tai?ª.ºdiª.ºtª- - -º
kaª- - -º
fhçi d..omª- - -
.º.kekaª...ºi plhçivon
...ª.ºr?i.ª.ºi? movno?u ª..ºhd.ª..
..ºwª- - -º
t?ª.ºouª..ºi pªrºoçªcºr?ªh'ºçqai ajr-
qrwvmati c?ªwºriçªtw'iº kai; th;n
touvt?w?ªnº t?i?ç?i;?n? ªbºo?hvqeian
tw'n pro?ça?ªgovntºw?ªnº aijt?ªivanº
th;n k?a?t?a; t?ªo; fuçiko;n pºevra?ªçº
tw'n aj?gaqw'n? ªejlpivdaº
k_aªi;º qavrrhçin: ajlla; mh;n
ª..ºa?ª..ºe?t??ajrt?ª.º.ç apoª..
- - -º.t.minka?n?
ª- - -ºtwi t?h'ç eu?
ª- - -ºtode?
ª- - -ºp?roç
ª- - -ºhg?ª.


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 61
- - -ºneª- - -
- - -
- - -
- - -ºatoª...
- - -ºç?ke?
ª- - -ºkaqa
ª- - -ºo mhdªe;º uç
ª- - -ºoç kai;? t?ou
ª- - -ºn oJdw' ª.
- - -º kai; pantª.
- - -ºh?nm?u
ª- - -ºronkai
ª- - -º...iwnkai
- - -
ª- - -º.wnoi
ª- - -ºeª..º..a
ª- - -ºep?ª....ºh?


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 62
.ºaª- - -º
fhª- - -
....º.einª- - -
....ºhcª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 63
...º.r.ª.ºontiç.ª...
........ºmenameta
ª.ºeg?ª.ºd?ª...º ajl?l?a; kai; tai'ç
k?aq?hJmevr?a?n ejnteªuvºxe-
ªçi tai'çº k?ai; p?ro;ç ª.ºe?na?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 64
- - -º.nteçn?ª- - -
- - -
- - -ºnª- - -
- - -ºw?ª......ºx?h
ª- - -ºaª..ºmª.ºi.ª....ºn?oi
ª- - -ºein kai; touª- - -ºk
ª- - -ºk?a.hmª....
- - -ºa


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 65
- - -º ojlivgoç ta.ª- - -
- - -ºe?n.ª.º. o?u[q?a} pr?a?ª- - -
- - -ºotiª- - -
- - -º.a?i dia; c?rh'?ç?ªin - - -
- - -ºn pro;ç malª..ºa?uª- - -
- - -ºtaª.ºkait?.ª.ºhn aujtw' ª- - -
- - -º.ª...ºn?aç?epeiraª- - -
- - -ºounteçkª...ºaª- - -
- - -ºen? ejkeivnou pan?ª- - -
- - -ºneuª- - -
- - - gnºwvmhç amª- - -
- - -ºt?im?akaª- - -
- - -º.aim?a...ª- - -
- - -ºnhª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 66
- - -ºat?ª- - -
- - -ºw?i?koiª- - -
- - -ºwçª- - -
- - -ºe?na?ª- - -
- - -º.l?.ª- - -
- - -ºuted?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 67
- - -ºpª- - -
- - -ºn.ª- - -
- - -º e[lq?o?i ª- - -
- - -ºei?ç?ª- - -
- - -º.ka?ª- - -
- - -ºr?o?ç?i?ª- - -
- - -ºhª- - -
- - -ºçi?ª- - -
- - -ºh?.ª.......ºen
ª- - -º w{çt?e? ª.....ºqai
ª- - -ºp?ragmaª.....ºat?h?
ª- - -ºe?menoª......ºw?n
ª- - -º kai; proçª.......ºka
ª- - -ºm?ª.........ºa?twn
ª- - -ºgcwª.º.ª......ºo?n
ª- - -º hJmi'n exª......
- - -ºd?iabeb?ª.....


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 68
- - -ºpuq?a
ª- - -º.eka
ª- - -ºp?e?ri
ª- - -ºnti?
ª- - -ºn?wnkai
ª- - -ºmizª..
- - -ºtwnal?
ª- - -ºdrwn?ª...º
kal?ª- - -ºaª...º
meª- - -º
maª- - -ºt?wn
kaª- - -ºou
deª- - -º
panª- - -ºanonª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 69
t?a?ª- - -
- - -
.º..ª- - -º
p?oli?.ª- - -
.º.i?m?eª- - -
- - -
.ºe.ª- - -º
apª- - -º
ejnivwªn - - -º
e_.ª- - -º
outo?ç?ª- - -º
t?wnª- - -º
de?de?ª- - -º
ijdiwª- - -º
na.ª- - -º
te.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 70
.º.r..ª- - -
- - -ºzh?.ª- - -
- - -ºneª- - -
- - -ºa?maª- - -
- - -ºo?n?etaª- - -
- - -
- - -ºm?eiª- - -
- - -ºdeiwª- - -
- - -º.epª- - -
- - -ºnaçª- - -
- - -ºdetª- - -
- - -ºagw?ª- - -
- - -ºoupª- - -
- - -ºu?.ª- - -
- - -ºk?aª- - -
- - -º..i?ª- - -
- - -º.ne?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 71
...ºeqa?ª- - -
...º aujtoi'ç ª- - -
..ºpwçhd?ª- - --
troç: a?} dªe; - - -
.º pleivoçin ª- - - pe-
ri;º fuvçewç ª- - -
.ºt?o?nkat?ª- - -
lovºgoiç o?ujdªe; pºr?ªoºç?pe?ªçouv-
mºeqa tw'i mªh;º ta;ç aªujtw'n
ajnºagkavzein hJ?ma?'ªç aJmarº-
t?ivaç? ª.ºialem?ª- - -º
.tataiçt?..ç?ei?wç?ª- - -
...ºa?nª.....ºroup.ª- - -
.ºç?thqe.ª...º.teuceª- - -
pºol?lh.ª.....º..ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 72
- - -º: levgw dh; ª- - -
- - -º.ip?ª.ºo.ª- - -
- - -ºd.ª.ºh?ª- - -
- - -
- - -
- - -ºteª- - -
- - -ºoxª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºrot?ª- - -
- - -ºw.ª- - -
- - -ºrou..hª- - -
- - -º...ª..ºh?ç.ª- - -
- - -º.a.ª- - -
- - -º.otª- - -
- - -ºdel?hª- - -
- - -ºepiª.ºoª- - -
- - -º.mª- - -
- - -ºtw?n?aut?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 73
- - -ºt?i?n.ª- - -
- - -ºbebª.ºwª..º..ª- - -
- - -º ou[t??ejn o{l?w?ç all?ª- - -
- - -º.ekw.ª- - -
- - -º oi\mai t?a\ll?ªa - - -
- - -ºqai? d?upo?ª- - -
- - -ºw?na?ª....ºa?ç?ª- - -
- - -ºetª- - -
- - -ºp?ar?a?ª....ºo?ª- - -
- - -
- - -º.pod?ª- - -
- - -
- - -
- - -ºi?çª- - -
- - -ºhi?ª- - -
- - -ºbalou?eª- - -
- - -º...enoiç.ª- - -
- - -º.wteª- - -
- - -ºn?adª.ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 74
.......ºr?aª........º.ar
ª..ºanqai tiç?iv? pwç ejtermav?-
ªtiºçen o} th?'ç ªajºd?ivkou? ª....
...ºthçª.....ºghn ojfeªi-
loºm?evnh?ªn - - -
..ºh?nouª........ºa?l?ª.
..ºneiupe?ª.....ºeine.
ª..ºe kai; pr?ª...º...ª.º p?a'n? kªai;
proºç?etavttonto p?ro;ç toªuv-
toiçº uJpavrcou?ªçinº,o?i?|a kai;
ªkaºt?a; provxeªnºon kai; ka-
ªloºu;ç? trovp?ªouç, ajxivºw?ç? k?a?q??e{n?
ªejºktivnªein ..º..ª.....
.....º aujtou' o{ti ª- - -
- - -ºrd?ª.º.em?ª..
- - -
- - -ºd?eª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 75
- - -º.qik?ª- - -
- - -ºkaq?h}n? ª- - -
- - -ºn?aª- - -
- - -º touvtw?ª- - -
- - -ºt?oª.º.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 76
- - -º.kª.
- - -ºal
ª- - -ºg?ra
- - -
- - -
ª- - -ºl?wn
ª- - -ºau
ª- - -ºc?ai
ª- - -ºo.
ª- - -ºça?ç?
- - -
- - -
ª- - -ºaª.
- - -ºu.
ª- - -ºpara.ª.
- - -ºu?l?ª.


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 77
.ºr?onª.ºçanaª.º..afaª...º
pep.ª..ºc?wª.......ºau
ª.ºonta?.ª.º e[rg?ªaº eijç a[kron? ªeJ-
kavºç?to?ªu pºtw?m?av?tw?n ªlovºgou?
ªoujºd?e[ªçti nenºo?h'ç?q?ai ka?i;?
eijrh'ªçºq?ai plh;n tw'n h[dh
eijç a[peiron ej?kpiptovntwn,
w|n p?avªlºi?n oujk e[çti?ªnº oujq?ªe;nº
ajne?ªureth;ç h] qºe?ath;ªç iJºka-
no;ç kaªi;º p?aªntºach'i? ç?ªoºfovç,
mh; t?o?u?vtwn katakrathv-
çaç, wJªç eijpei'ºn?, mh; kathkri-
bwm?ªevnoç tajºn t?oi'ç uJ?ªpoºmnhv?-
maç?i?n? keivmena kaªi;º uJ?po-
ªqevºnta eJ?au?t?o;n hª....ºa? ej-
ªpºi?no?ªhvºm?ata allª.....ºoun
parag?r?ªa'yaºi? ta;ç tªovte dºi?ªatriº-
ba;ç lalhvªçaç - - -º
çe.ª.ºkatª.ºteª..ºutoi?.ª.ºg?ou
ª- - -ºon


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 78
- - -ºai çofa?i;
- - -
- - -
ª- - -ºfh?ç?
ª- - -º e{terai?
ª- - -ºein: ka-
ª- - -ºuª....º.eig?ª.º
p?eª- - -ºo?ª- - -º
p?.ª- - -
.ºh?kª.......ºe?na?ª- - -º
dª........ºoteª- - -º
leª.......º.p?.ª- - -º
para; tw?'n e?ujlovªgwn ....º
te k?ai; ei\?pen p?avªntaç eijçº
a[p?e?i?r?on ej?kªpivptein lovgouçº
h]ªn mºh; qewrhvªçwmen - - -º
oª- - - jEpivº-
kou?r?on ª- - -º
eª.º..n: h.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 79
- - -ºleª- - -
- - -ºn?ª- - -
- - -ºpl?ª- - -
- - -º.hqª- - -
- - -ºwçk.ª- - -
- - -ºeg?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 80
paª- - -º
açeª- - -
...ºhª- - -º
ne?iç.ª- - -º
pikoª- - -º
menaª- - -ºnª.ºa
aj?peir?ª- - -
....ºg?ª...
.....ºf?iai?p?ro?ª- - -ºta
ª......ºi?mhdª- - -ºe?men
ª......ºnoimª......ºa
ª.....ºkaiª- - -
......ºoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 81
kata?ª- - -º
doxaª..ºtouª- - -º
n?.e.l?.ª.....º.do?ª- - - ejº-
peidh; toivªnºun ª- - -
......ºp.ª- - -
......ºt?o?kaª- - -
- - -ºfª- - -
- - -
.ºatwn: ejp?? jA?ª- - -
dev:º æperi; mevntoi ge ªbublivwnº
tavd?ejç uJgiveªianº h|ka? ªdi?ejº-
keivnwªnºæ: pw'ç de; kaªi; a[º-
dhlon wJç ajnavgkh dªiºa-
ªlºe?goªmevnºouªç mºe;?n a{ªpºan-
ªq?ºaJpl?w?'ç ejkfevre?ªin kajnº
toªi'ºç? b?u?blivoiç tote;? ª....º
t?ª..ºç?a?i ti?ç?i m?ov?ªnoºn
deuv?ªteron kai;º t?h'i kªuri-
wtavthi ejpibolh'i - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 82
- - -ºun
ª- - -ºparaqhª- - -
- - -ºqe?ª....ºpo
ª- - -ºçafª- - -
- - -ºral?l?ª..ºtou
ª- - -ºperikª...ºanta
ª- - - hJmi'ºn ejªgevnºonto
ªa[ndreç kaºt?e[ndei?a?n? ªtºou'
ªzhtºei'n t?a[riçta p?ouv ªtºe ªpa-
ratiºq?evnai kai; e[ti: ægrafh'?i?
ªd?ejmh'iº çoi p?ªaºreilhfovti ex
ª- - -ºton?uper
ª.........ºtwn? ej?glog?ªw'n
............º.ª.ºrei.w?n
ª- - - kºuriwtavtwn
ª- - -ºtwngra
ª- - -ºgo?.
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 83
- - -ºw?ª..ºp?hçeª- - -
- - -ºenhk.ª- - -
- - -ºpar.ª- - -
- - -
- - -ºçalª- - -
- - -ºi? tw'n? ª- - -
- - -ºal?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 84
- - -ºl?..ª- - -
- - -ºp?.lª- - -
- - -ºei?ª- - -
- - -ºhketª- - -
- - -ºent


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 85
- - -ºai
ª- - -ºe
ª- - -º.h
ª- - -º.ra
ª- - -ºwç
ª- - -ºhm
ª- - -ºm.
ª- - -º.i
ª- - -ºpi


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 86
- - -ºn ajpo; kwfovªth-
tºoªçº kai; plªavçºmatoç, w{çte
kai; p?ªrotºivq?ªeºçqai m?e?ªtrivºwªçº
pavnta k?ªai; mºhde;n ejlleiv-
pein tw'n ajªnºhªkºovntw?n
e{wªçº pro;ç? ªta[pºanta?, mev-
ªntºoi ªde; kai; tºo; kata; mev-
roç a]n ªou[pot?ºajp?oleleiv-
fqai: pªeri;º tw'n de; crhçiv-
mwn kai; pantavpaçi kai;
paraplhvçion ei\nai do-
ªkei'º e?Jtevªrºw?ªçº tou' plouvtou
tw'n? ªcºrhªçiºmeuovntwn lov-
gwn tw'ªiº t?w?'ªn ejkei'º keimev-
nwn tªuvpwi. kai; gºa;r dia;
touvtou kai; ª.ºenª..ºmenai
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 87
- - -ºdo
ª- - -ºo?ç?
ª- - -ºç
ª- - -ºh?
ª- - -ºl?
ª- - -º.a?ª- - -ºa
ª- - -ºo.ª- - -ºe
ª- - -º.ª.ºo.ª- - -ºnh
ª- - -ºm?at?ª- - -º.eç


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 88
- - -ºa?zou?çinª- - -
- - -ºfhn.eª- - -
- - -ºyai?n?eª- - -
- - -ºreiponª- - -
- - -ºunaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 89
- - -º.eª- - -
- - -ºa?ritª- - -
- - -º.t?i? lo?gi?k?w?'ç okaª- - -
- - -ºto eujqu;ç kata.ª- - -
- - -º o{çtiç proç?.ª- - -
- - -ºepi?ko.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 90
- - -º..ª..ºlaç..ataª- - -
- - -ºntoçdieil?ª- - -
- - -ºnountoça.ª- - -
... pivºptousan taª- - -
....ºa?n?d?.ª- - -
.....ºoiçª..º kai; ta; ªpara;º
t?w'n ajkhkoovtwªn jEºp?i?kªouvº-
rou? paraqewr?e?ªi'te ä
toçau'ºt?a me;n dunavmeªiº
eij de; mhv g?e ka?i;? boulhvçei?
kai;? proq?umivai e}n kai;? t?auj?-
t?o?; g?ivnªeºta?i? jEpikouvrwi kai;
l?ªovºgwi kai; e[rgwi ä kai; eijç tou'-
to aJmilla'çqe, to; ga;r a[l-
l?ªoº mh; touvtou çtoc?azovme-
noiv te kai; tugcavnontªeºç?
.ª..ºonan...dun.ª....º
oujqe;n oi?tugcane?ª.....
..º.ç? hJ?kovntwn kai; .ª- - -
....ºe?pafwn tau't?e.
ª- - -ºr?g?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 91
..ºxintoutª- - - kaº-
qavper eip?ª- - -º
th'?ç? yuch'ç? ª- - -
...ºqenpiª.ºo?.ª- - -
....ºt?rwneª- - -
....ºwª.º.teª- - -
....ºe?nk?h?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 92
- - -º...ª....
- - -ºx?ek?aª...
- - -º.a.ª.....
- - -º ka?q?ou}ç? ..
ª- - -º k?ai;? toi'ç? ª.ºp?i
ª- - -º.hge?i?çt...
ª- - -º.a?qouç?p?ro
ª- - -º.ep?ot.ª.ºç?eª.º.
ª- - -ºqouçato.ª....
- - -ºon pollaª...
- - -ºe?n? jEpivkoªuºroç
ª- - -º.uç?en: mª...ºod.
ª- - -ºoun ejn tw'?i efo?
ª- - -ºn?.imª.
- - -º.d?i?.ti? fhçin
ª- - -º f?wnw'n k?ai;? en
ª- - -º k?ai; tw'n eª.ºmª....
- - -ºeg?menw?ª.......
- - -ºg?oª.........
- - -ºw?ª........


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 93
- - -º kai; ajnayetª- - -
- - -ºon dia; tout?ª..º
aujªtºa; ej?ªxºetªivºqe?t?o? pavªnº-
t?w?ªnº k?ª....º ajl?la; t?o; kai;
eª........ºon ejn tw'i?
...ª......ºn plavnon
ª- - -ºan tw'n an
ª- - -º.praª.
- - -ºein p?a'çi tª..
- - -ºu kata; tau'ªta
..º.ª.ºn.ª..ºhn o{lhn ª...º
poª.º.qª..ºg?ouo?udª...º
teª.ºanª...º eijç me;n ªejfº-
hb?ivaç ª...ºkonomiª....
........ºd?ª..ºhç eijç tª..
.......º peri; tou' ª....
.......º.aparkª.....
.....ºnª.ºç kai; anª......


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 94
.....ºwrª- - -
......ºkaª..ºqenª.....
..º a?u[xont?aª.º.. t?au't?a
ªgºnwvç?e?wç çum?pav?ªçhç ..º
t?oª....ºk?a.ª..ºeª.....
.........ºh?ne.ª....
- - -
........ºuntadia
ª- - -ºt?ak?a?ª.
.....º k?ai; ªpºro;ç paª...
........ºh?log?ª.....


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 95
didoç?ª- - -º
q?anoçª- - -º
dia; ce?ª.ºw?nª- - -º
fikon?ª- - -º
ak.ª- - -º
krivnein apª- - -º
kaqhghçaª- - -º
blhqei;ç .ª- - -º
k?ei?ª...ºd?eª- - -
...ºç?ceinª- - -º
oum?ª.ºnpeª- - -º
katªa;º m?evroªç - - -º
paraªlaºbonªt - - -º
çanª...ºperiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 96
...ºç?ke?ª- - -
..º e?[gnwte kai; ªejkpivpton-
taçº eijç a[ªpºeiro?ªn tou;ç peri;º
tw'n hJmi?qevw?ªn lovgouç - - -º
o?u?ª...ºo?uqe.ª- - -º
kat? jEp?ivkou?r?o?ªn .....º
ç?e?n paraqew?r?hç?o?ª.....º
a[neu kai;? .h....ª.......º
g?ª.ºw?ª.ºcol?ª.ºç?.ª.........º
mhmeç?ª.....ºg?r?a?ª......
.ºai? th'i? dª- - -º
qamhq?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 97
- - -º....ª- - -
- - -ºn?ouçunt?ª- - -
- - -ºu?thn eijç a[peiroªn - - -
- - -ºntwne?nt?ª- - -
- - -ºneu?g?ª- - -
- - -ºkateidª- - -
- - -º ei\pen ª- - -
- - -º.ariq..ª- - -
- - -ºzeinª- - -
- - -ºeraª- - -
- - -ºiaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 98
- - -ºt?ap.ª- - -
- - -ºutwiª- - -
- - -º...ª- - -
- - -
- - -ºremª- - -
- - -
- - -ºo?içaxª- - -
- - -ºiga?ª- - -
- - -ºai?ª- - -
- - -ºpª- - -
- - -
- - -ºi?aª- - -
- - -
- - -
- - -ºeta


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 99
- - -ºaª- - -
- - -ºa?ª- - -
- - -º.omaª- - -
- - -ºp?içt?o?ª- - -
- - -º au\te? uª- - -
- - -ºmht?ª- - -
- - -ºayaiª- - -
- - -ºwnfiaª- - -
- - -º.ª.º.graª- - -
- - -ºwn?eª- - -
- - -º.ª.ºa?wª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 100
- - -º.n?tei.ª- - -
- - -ºntab?o?ulª- - -
- - -º.neª- - -
- - -ºe?r?i?ª- - -
- - -ºagra?ª- - -
- - -ºth?ççª- - -
- - -º.ka?tª- - -
- - -ºnt?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 101
- - -º...med?ª.
- - -ºtoiç o{ti
ª- - -º.apol
ª- - -ºn?oukenh?
ª- - -ºç?moçkat?i?
ª- - - peri; yºuch'ç bu?bl?ªiv-
- - -ºl?içtoik.
ª- - -ºfhteik?.
ª- - -ºl?loimen
ª- - -º.anperit
ªt - - -º.w?çen
ª- - -º..to bel-
ªti - - -º.kiçanpe
ª- - -º.erai
ª- - -ºi?ntª.
- - -º.twª.


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 102
- - -ºaboulª- - -
..ºun hJªmºw?'n uª....ºç?.ª.ºm?a
ª...ºz?eª.ºqaª.........ºaçfª.
....ºp?eroª........ºk?ª.º.ar.
ª....º.n?hp?a?ª.....ºt?ameta?
ª...º.e..ª.....º.a?ç w|de kan
ª....ºeir?ce?ª- - -
..ºak?eu?top?.ª......ºcouçi
ª- - -ºtª...º.i? kai;
ªtau'taº p?roqw'?m?en uJ?p?o; tuv-
ªchçº h] p?o?nhrivaç eij mh; di-
ªdaºx?ovmeqa filovçofa
ªdovgºmata mhvªtºe? ª.ºa?ª...
... ejºne?r?ghvço?men ajf?h|ç
ªdi?ejkºeivnwn e[ç?c?ªomenº d?i-
ªdavºxewç: eij d??uJp?akouvçe-
ªtai a{pºaç oJ loiv?ªdoroç ..
.....º.i?z?w?nª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 103
- - -ºr? kai; pa
ª.....ºqei?ª...ºaikaiª- - -
.....º kai; qroª- - -
..ºkein: o{tan d?e?ª........
levxºeiªeºn oi|on a[nqrªwºp?o?ªn
tauvthºç? tw'n iJerw'n ªijdivaçº
t?rofh'ç ejmfore?ªi'çqºai kaªi;º
makavrion ajpoteloi'to,
ªkºai; ga;ªr oºiJ? peri; to;n jEpivkou-
ªron ........ºn? eu[?c?o?n?ªtaºi? e
ª......... tw'ºn? ijdiwtikw'?ªn
- - -º.ª..ºwneª.ºi?oª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 104
- - -ºg?w..ª..
- - -
- - -ºonhç?de?
ª- - - fºiloçofivaç
ª- - -ºkotwnª..ºt?ou
ª- - -º euj?dovkªimoºn?
ª- - -ºa?ª.ºei.ª....
- - - meºq?ovªdºo?u? ª....
- - -ºt?int?ª....
- - -ºaiful.ª...ºn?
ª- - -º mavqhm?a? te
ª- - -ºeiç aJpaxa-
ªpa- - -ºo kai; pavªnºteç
ª- - -ºeç?ª........
- - -ºanta?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 105
..º..ª- - -
.ºtwi?p?ª- - -º
- - -
- - -
d?ª- - -º
k?oue?ª- - -º
logi?z?ª- - -º
la?.ª- - -º
.ç?ª- - -º
to?d?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 106
..ºoraçou?ª.......
.º.amen?ª........
.ºe?nomo?ª.......
.ºf?hJmw'ªn ........
..ºtadi?ª...... çºu?-
ªgkºavqhm?ai ª...º kai;?
ª..ºw?n wJç ekª....ºon
ª..ºm?entout?i?ª..ºi?mori
ª..º o{te d?e; toª...ºdiade
ª..ºe?non eujf?r?aivnei
ª...ºrat?ª..ºouçaª..ºo?çde
ª...º.n?e?ç?tª........
....ºotauª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 107
a[neu meqºov?dou? ª....º k?ªai;
d?ajntºevprax?e?n ªhJmi'n, o{çoi
...... a]ºn ejp?i?çpªaºç?ªwvmeqa
levgeinº k?ai; gravfein diafov-
ªrwç:º dh'lon toigarou?'n
ª.....º.. plh;n tou?ª- - -
.......ºgnwç?teo?ª- - -
.......ºn?ata..ª....
..º..ªçugkºrivnomen trov-
pouç tw'ªnº meta; th;n jEr-
mavrcou? teleuth;n çun-
tavxeiç ejgdedwkovtwn,
eij? d?ev tiç bouvlet?a?i, kai; me-
ta; th;n e[gleiyin tw'n jE-
pikouvrou? diakhkoov-
twn aJpavntwn, i{n?eja;n
h\ªiº t?o?iau'q?oJpoi'a ..ª.ºep?ª.º
k?oug?.ei?n? kr?i?neª....
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 108
..ºwª.ºd?ª- - -ºmenª.º
t?on?kaq.ª.º.ª.....ºka
p..o.ª.º. pe?r?i; tou' mena?
ª.ºen?wç.ª....ºx?i?oun.ª..º
..kai.ª...ºa?i polu; mh;?ªnº
m?a'llon ª........º P?u?qo-
k?levouç? ª- - -º
kai; tw'n ª- - -º
tavde nª- - -º
nwnoç?ª- - -º
ri?o?nmaª- - -º
kritwnm?hª- - -º
c_ e?[f?açan? ª- - -º
dia; th'ç p?aro?ª- - -º
.ou fwnh'ç ª- - -
..ºkouçanª- - -
..º...uç?o?ª.º.uçª- - -
- - -ºniª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 109
- - -º Carikle?ª- - -
- - -º beltiçªt- - -
- - - jAnaxaºgovrou kaª- - -
- - -
- - -
- - - lºambavneiª- - -
- - -
- - -ºthnrª- - -
- - -ºtª..ºidrª.ºonª...ºeriª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 110
.º.ia...ª...
- - -ºein: poª...
- - -ºe?t?ei?ª....
- - -ºp?er?ª....
- - -ºr?ek.ª...
- - -º.açunª...
- - -º.d?aujto.ª..
- - -º aujtw'n ª...
- - -ºk?en?all?ª...
- - -º.çewç: eª...
- - - tou'º ga;r? Fuªçi-
kou' tou' jAnºt?i?çqevnouç
ª- - - proçevtºaxa ajpovgra-
ªfon - - - uJºm?i'n fevrei?ªn
- - -º.tatai.ª....
- - -ºtatadª....
- - -ºi?an?ª....


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 111
- - - prºo?ç?evªtºaxa
ª- - -ºon uJmi'n?
ª- - -º..ktaª..
- - -º perievçtaªi
- - -º.a.ª..
.... to; perºi;? ªÇwºkravtªouç
tou' jArºi?ç?tivp?pou? ªkºai;? Çpeu?-
ªçivppou toºu?' Plavtwnoç
ªejgkwvmionº kai; jAriçtotev-
ªlouç ta;º jAnalutika; kai;
ªta; Peri;º f?uvçewç, o{çaper
ejªnekrivnºo?menæ: ejpi; d?Eujbouv-
lªou: æth;ºn? ejpiçtolh;n p?roç?
dª....ºg?oiç kai; tw'n Dh-
ªmokrivºtou? tinav, oujc oi|on
ª...º..ª...º..ª.ºtwnan
ª- - -ºt?wn i{na
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 112
t?it?ª- - -º
oukonª- - -º
mh?n?ª- - -º
eiçu.ª- - -º
thtª- - -
..º.ª- - -
..ºmª- - -º
k?a?i?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 113
- - - parºaqªeºw?r?h?ªç- - -
- - -º.noª.º t?w'n fª.ºlª- - -
- - -ºeriçtoçdouª- - -
- - -º ejmpept?ªwk- - -
- - -º.ª.ºoª. e[ºr?gon? ª- - -
- - -º t?rovpo.ª- - -
- - -ºmpeª- - -
- - -º.fil?ª- - -
- - -ºnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 114
- - -º.ajgwga?ª..
... geºgr?ammevnoç d?e?
ª...... fuºçikw'ª- - -
......ºp?hª.. fºuv?çiç
ª....ºyin? e[cwn paraªqew-
rei'çqºa?iæ: e[ti dev: æajm?evªleºi ä l?ªev-
geºt?ai ä mhd?iJçtor?iw'n
ªmºhd?a[llwn çofiçtik?ªw'n
fºw?nw'n, ajll?a?jªrºt?ivªwºç h|kªe pro;ç hJ-
ma'ç a[lºl?euj?qu;ç pavnta tau?'-
ªta ajpºhcwvçæ: ejp? jIçai?ou ªde;
toi'ºç? Menoikevwç uiJo?ªi'ç:
æçumfºevrei nomiçant?ª....
....º jAqhnªw'ºn açuª.º.
ª....ºntª..ºa?me..
ª- - -
- - -º.çqa?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 115
- - -ºtathçeª.ºtinª- - -
- - -ºkont?ª..ºaçqaiª- - -
- - -ºw?n wJç ªoºuj paçª- - -
- - -ºlwnª..ºkatª- - -
- - -ºoutod.ª- - -
- - -ºentª..º uJma'ç aª- - -
- - -º..et.dhlo?ª- - -
- - -º uJmi'n bª- - -
- - -ºkaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 116
- - - ej-
nº tai'ç hJm?erªokºwmivaiªçº
ejn Tevwi çuçcovmenoç pªeri;º
tou' çofiçteuvçaªnºtoç? tajnªaº-
xagovrou ajnagiªnºw?vçkon-
toç kai; jEmpedo?ªklºevouç
kai; peri; tau'ta tªeºrqre?ªuoº-
mevno?u katatetamevnwªçæ:º
h] pavlin: æoJ tou;ç JErmoko-
pivdaç ejn Tevwãià çuªçºthvçaç?
ªkata; Dºhmovkr?iton kai;
ªLeuvkipºp?on pragmateu-
ªomevnouç - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 117
- - -º oujqevn: eij
ªme;n - - - eJno;çº eJkavçtou
ªtw'n çuºçtaqevntwn kai; lov-
ªgouç poºiouvmenoi kai; grav-
ªfonteºç?, a]n ejpitªiºmw?'imeªn
çfovdrºa toi'ç mh; ªçcoºlh;n .ª- - -
.....… gºiv?n?eçqai d?a[xion ªejpi-
thºdeivwn tw'n kaqhgemov-
ªnwºn ejpªaºiªnºetei'n ajnepiªçthv-
moºnaç ejpi; tou;ç crovnouç, ma'l-
ªlonº de; tou'to dh; e[ç?t?i nu'n tw'n
ªdidºavgmatoç ejpiªtºe?ãteÃu?covtwn,
ª..º ou| pleionamaidolª.ºwn
ª..ºuçhçunteçarateoutan
ª..ºkanugonto tw'n prote-
ªr..........º ajfoªrºwvteron
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
- - -º.ª..
- - -º.ouç
ª- - -ºaª.ºdi
ª- - -º.aª.ºkai
ª- - -ºhte
ª- - -ºtan?ati
ª- - -ºo?naª.º.di
ª- - -º.riçt.uwç
ª- - -ºoipou?de
ª- - -ºa?r ej?tugca-
ªn- - -º.aç?.aç?
ª- - -º.m?ª...
- - -º.w?ç?k?...
ª- - -ºç l?eg?oi?
ª- - -ºt?i?men
ª- - -ºeneka
ª- - -º..ª.ºtakai
ª- - -º.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
...ºç? eJaªuºt?w'n oª.ºk.ª- - -
.º ajmevmpªtºw?ç aujt.ª..º pa-
ªravºgouçivn? ªtºi govnªimºo?n?
ªkaºi; ginwv?ç?kouçin? p?lei'ç-
ªtaº piqaªnw'nº, tªovte dh;º p?ar-
a_nakavm?ªyomºe?n: oJmo-
logw' toivªnuºn, wJç kai; ka-
t?ajrca;ç e[fhn, to; tw'n crh-
matizovntwn tina;ç jE-
pikoureivwn polla; me;n
çumforhta; kai; levgein
kai; gravfein, polla; d?auj-
tw'n i[dia toi?'ç kata; th;n
pragmateivan ajçuvmfw-
na, t?ina; d?ejkei'qen ejçpa-
ragmevna floiwdw'ç kai;
tac?evwç, cw?rivçw ªde; tw'n
uJp?aujtw'n - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
.ºw.ª....º.ª- - -º
nontw?ª.º th;n ajkrivªbeianº
hJmw'n ªkai;º t?w'n ajp?hnª....º
loçª........ mºhde; fª...º
twª.........º ajll?e[?ªçtaºi
du?n?ªato;n eja;n tou'tºo? kai; a}
mªe;n eijrºg?avçan?ªto pavnteç oiJº
meq? {E?ªrºmarcon? ªejºmb?avn-
teç eijç ªtºh;n ai{re?ç?i?n, oJmoi-
ovtroªpºav tiç parªaºçthvçhi
kai; beªboºulh?ªmºevnouç
kai; peprac?ovtaç, o{per
ouj provteron oi[omai
tou' pavntaç ajnqrwvpouç
mevlanaªçº ei\nai kai; mi-
krou;ç kai; di?ªeçºtrammev-
n_ouç: e?ij? ªde;º mh; p?r?ªoºç?h-
govreuçaªn aºuj?tou;ç ajna-
ªlovºg?wç tªoi'ç .ºh bªuºbªlivºa
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
- - - tw'n jEpikoureiv-
wnº pro?çago?ªreuºomevnwn:
oJ me;n ga;r ejgnwçmevnoç
h] kai; diiçtorh?mevnoç? uJ?-
f?hJmw'n, o}ç kaiv fhçi ei\-
n?ªaºi? oJ? gnhvçioç ajnagnwv?ªçº-
t?hç ej?p?i; grafa;ç ªejglekº-
ta;ç kaªi; plºhvqh çugg?r?a?ªm-
mºavtwn, ka]n bavl?hi? ªgºe? ªfauvº-
lwç, ajneivlhfe polªla;ºç?
ejgloga;ç kai; tw'n mªe;ºn? ej-
pi; mevrouç dianoªhºmav-
twn ajpeirovtatovç ejçtin.
a} de; proçtavttetai poi?-
ei'n, ejpi; kefavlaiªa blevº-
pei, kaqavper o}n lªevgouº-
çin ejk bublivou kubªernhv-
tºh?n? kai; dia; pantªo;ç - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
mnhªçqei;ç tw'n lovgwn dedeiº-
gmevªnºw?n kai; tw'n ªçoiº eu\
ge?ªgºo?novt?wn tovde pªavlinº
ejpilogivzou kai; kªena;º
peri; tou?' mevllontoªç nov-
mºize kai; ....ª.....
kºai; pa?ntach'i parei?rªhº-
mevno?ªnº hJ tetrafavrma-
koç: æa[fobon oJ qeovç, ajnªuvº-
popton oJ qavnatoç kai;
tajgaqo;n me;n eu[ktht?o?n?,
to; de; deino;n eujekkaªrº-
tevrhtonæ. ou}ç d?ejk tw'n
bublivwn fhçi;n ejkfev-
rei?n ajnªaºlogiçmouvç,
tauvtaç ei[çei ta;ç levxei?ç
ajn?tapodovçeiç dwvdªeºk?ªh]º
pentªeºkaivdeka mª...ºiçª.º
pw?ª........ºreiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
..ºd?w?m?..ª- - -
.º..ª.ºr?e?ª....ºu?nande.cª.
.ºa?i tw'n baqutevrwn wJç ejn-
ªdevºc?etai fanovtata pevfraç-
ªqaiº k?a?i;? noei' taujto; pan-
ªtach'ºi?, w|de pou' dunhçov-
ªmeq?ejk bublivºwn çofwv?-
ªtat?ejºx?enegkei'n… ejªpºideiv-
ªknuºtai de; th;n katoch;n
ªo{lwn ejn toºi'ç bublivoiç ta-
ªravttwn kai;º q?rulw'n o{ti Le-
ªovºntion? k?ai; eJtevra ãeJtaivraà tiç ejn
th'i pragmateivai mnhmo-
n?euvetai kai; Nikivdion
h?\n jIdomenevwç ejrwmev-
n?h, Leontevwç de; Mammav-
ªriºon, JErmavrcou de; Dhmh-
ªtrºiva kai; toi'oç h\n Puqo-
ªklºevouç pªaidºa?gwgo;ç Poluv-
ªainoç - - -ºomh
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
..ºi?kw?ª- - - eij me;n toi'çº
o{lon ç?ªofw'n ojnovmºaçin proç?-
agoreu?vªontaiº ou[t?ejçme;n
hJmeªi'ºç? uJ?p?ªovº g?e? tw'n Ÿajxivwn ‰ mnhvmhç
ªkai; cavritoºç? ou[ ti?ni? ªgºego-
n?ov?t?ªwn ajll?hJmi'n oºu[?t?e tw'n?
fivlwn tini; çuneucovme-
qa gen?ev?çqai, trevpomen
ªpro;ºç ta;ç legomevnaç ai\gaç
aj_grivaç to; kakovn: eij dev tiç
kalei' toi'ç ojnovmaçi touv-
toiç kai; toi'ç paraplhçivoiç
ªtºo;?n? dedidagmevnon me-
qodikw?'ªçº çunievnai tajn
toi?'ªçº bublivoiç tw'n kaqh-
ªgeºm?ov?ªnºw?n w{çte ªkºai; pro-
f?evreçq?ªai ...º.eiçenpe
.i?ek.ª............ºl?apa
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
..ª- - -º
.ª- - -º
- - -
- - -
.ª- - -º
- - -
- - -
.ª- - -º
.ª- - -º
aª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
- - -º.
ª- - -º.
- - -
ª- - -ºh?
ª- - -º.
- - -
ª- - -ºç
ª- - -ºa
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
- - - ejn toi'ç
Peºr?ªi; th'ç tw'n ajºt?ov?ªmwn ajºn?-
omoiªovºthto?ç? kai; pe?r?i; pa-
regklivçewç kai; th'ç t?ou' aj-
qrovou prokatarch'ªçº, kai;
peri; teleiwvç?e?wç? ªa[kraçº
kai; t?ªh'ºç? ªeujdaimºonªivaç ejnº
t_oi'ç Peri; telw'n. provç ge?
mh;n ta; kathgorouvme?n?a
tou' lovgou kai; tou' bivou t?w'n
peri; to;n jEpivkouron, di?
aujtw'n ajpeloghvqh tw'n
ejn toi'ç bublivoiç ajm?uvqh-
ta peri; eJkavçtou parati-
qeivç, wJç Peri; grammati-
kh'ç kai; Peri; iJçtorivaç kai;
Peri; paroimiw'n kai; tw'n
oJmoivwn kai; Peri; lªevºxewç
kai; Peri; poihmavtwn crhv-
ªçewç kºai; Peri; eujçebe?ªivaçº
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
- - - ejrcovmenon ajkribeivº-
ai pro;?ªç ta; tw'n ajndrw'n,
peºri; pollw'n hJg?ªei'çºqai ªtajº-
ke?ªivºnoiç ajrev?ªçºkont?, ªejkº t?h'ç? aj?ªrº-
ch'ç uJpoyivªaºn tina;? ªlºa?mbav-
nªeiºn wJç periv tinwn ejpi-
çtolw?'n? kai; th'ç ªPro;ç Puº-
q?okleva peri;? m?ªeºtewvrwn
ejpitomh'ç kai; tou' Peri; aj-
r?ªetºw?'ªnº, kai; tw'n eijç Mhtrov-
dwron ajnaferomevnwn
JUpoqhkw'n kai; tw'n Mar-
turiw'n kai; ma'llon ªdºe;?
tou' Pro;ç to;n Plavtwno?ç
Gorgivan deutevrou, kai; tw'n
eijç Poluvainon tou' Pro;ç
tou;ç rJhvtoraç kai; tou'? Peri;
çelhvnhç kai; tw'n eijç {Er?-
marcon: ejxevlexen de; kai;
ª.......º gegrammevnw?ªn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
.º...ª- - -
- - -ºoçak?atepiª.º.a.
ª- - -ºudª.ºn?au?
ª- - -ºareª...ºc?e
proç.ikan?ª.º.ª...ºapa?
r?ª.....º. eJautou' tw'ªnº levx?e?-
wn ajlªlºach'i te kajn ªprºwv?-
t_wi tw'n jAriçtaivwn, oJ mav-
liç?t?a gauriavçaç ejpi;? tw'i
çumbe?blhkevnai ta; par? jE-
pikouvrwi kai; touvtoªu toi'ºç? ej?-
cªomevnoiºç, dienhnocevnai
k?a?ªi;º pavçaç tw'n newªtºevrwn
kai; mªevºgi?ç?ton aj?divkhma
nomivçaç eJautw'i, ma'llon
de; kai; ajçevbhm?, ej?poiçqhvçeç-
qai toªiou'ton eºij o{lwç ti
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
....º k?ata; th;n a?{lwçin tw'n
ª jAqhnºw'n ejkp?eptwk?w;ç kai;
ªth;n ajnºe?p?ivgrafon ejpiçto-
ªlh;n toi'ç çuºnhvqeçin dia?ªpevm-
pºwn Dhm?ªavrºaton ª..º.ª..º
non jEpikouvrei?ªon aujtoi'çº
ejkevleuen ajnaçwvªçaçqaiº
kai; ejpªoivºhçan e{kaçtoi to;
crevwç ªtajnagºkai'on: oJ dh;
tau'ta kai; ªpoºl?u; pleªivona
proçenhnegmevnªoçº ijdi-
wvmata çebaçmou' para-
plhçivou qeoi'ç uJpo;? tw'n
matai?vªwºn, ajlhvqeian aujth;n
oªujºk e[cw tiv qei;ç? aJplou'n h]
çun?ª...ºmei?..ª.. ejºx o{çwn
dh; ª...ºtoik?ª...ºçprªoºça
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
touª- - -º
a[xia cavritªoçº o[nt?ajll?o?ªujº
ci?.ª....º.a, tou'to ga;r a[l?-
loi ª.ºi?...ç.ª.º.toi paqei'n jEªpiº-
k?o?ªuvºr?ªeiºoi, meq?w|n apo.ª...º
rouª.º kai; Z?hvnwnoç ejgenªovº-
mhn periovnªtoºç? ªoujkº a[piçt?ªoçº
ejraçth;ç kai; tªeqnhkovº-
toç ajkopivatoç uJmnhthvç,
mavliç?ta paçw'n aujtou' tw'ªnº
ajret?w?'n? ejpi; tai'ç ejx jEpikªouvº-
rou kauv?caiç te kai; qeof?ªoº-
r_ivaiç. ajlla; to; çcetliwvta-
t?o?ªnº ejkei'n?ejçti;n? ªejºpi; toi'ç
pleivoçin tw'n jEpikoureiv-
wn o} th;n ejn toi'ç bublivªoºiç
ajªneºn?erghçivan ªajºparaivtªhº-
toªn poiei' ....ºn? kai; di
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
.ºa?lª.º.ç?aª....ºmt?ª....º
koinw'ç kai; peªrºi; ejkeiv?n?wn
w{?ªçºte kai; pantod?apw'ç
eªi[ºç? te tou;ç bivouç ªkºai; ta;ç? fi-
lopoihvçeiç kaªi; ta;ç ejºn?a?g-
kalivaç kai; ta;ç oJªmºi?livaç
ta?;ªçº p?ro;ç eJkavçtouç ejkblªaºç-
fhmou'çi?, k?a?qavper eij mh;
th;n pragmateivan? ajne-
gnwvkeçan, eujqevwç ojfei-
lovntwn polemivwn no-
mivzeçqai kai; eijç h[qh loi-
dorei'çqai kai; pankavkwn
g_egonovtwn, kajn toi'ç o{lwç
ajfiloçofhvtoiç ouj pol-
lw'n ejp?iei?kw'n, kai; ajga-
q?_w'n o[ntwn oujc o{ti kajn
toi'ç kat?a[llaç ajgwga;ç fi-
l?o?çofou'çin h] tw'n diexo-
ªdeuçavntwn - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
_ª- - -º. dªuvº-
nan?ªtaiº mªe;nº toi'ç ªbºu?blivoiç?
parakolouqei'n oi} kai;
tetuªcºov?teç ajgwgh'ç {Ellh-
çi kai;? ªoºuj? ªPevrçaiçº prepouv-
çhç kai; paiªdeuqevºn?teç
ejn mªaºqhvmaçi, di?ªdavºçkou-
çi kai; ªtºa; t?w'n ejpiteth-
deukovtwn ajçavfeian ejx-
eurivçkein kai; oJmoeidh'
g?, eij mhde;n e{teron, ejk pai-
divou mevcri ghvrwç fªiºlo-
çofhvçanteç kai; toçau'-
ta kai; toiau'ta tai'ç ajkri-
beivaiç çunteqeikovteç:
oªiJº de; douleuvçanteç ejr-
gatikw'ç h] ajnavgªwºgoi kai;
gravmmata mh; m?ªaºqovnteç
ª- - -º..o?i
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
- - - ta; JEllhº-
nikav, w|?ªnº e[coªmen - - -
..º k?at?ªa;º p?anª- - -
ejpiºk?a?lhvçaç hJm?ªetevranº,
ouj levgw tw'n ajnakecw-
rhkovt?wn ajlla; tw'n ejm
mevçwªi, th;ºm? pro;ç ijdiwvªtaçº
çunhvq?ªeiç uJºp?o; tw'n kaqh-
ªgºemovnwn gegªraºmmevnh?ªnº
ejpiçto?lhvn. eij de; k?a?t?a?ye?u-
dovmeq?hJ?mei'ç aujtw'n, ej-
leg?ªxºavtwçan e{n ti poihv-
ç_anteç w|n ei[pomen, ajl-
lav: ædunavmeqa mevn, ouj bou-
lovmeqa devæ, kaqavper e[le-
gev tiç peri; ejmou' tavca mw-
kwvmenoç: kaiv pwç ejf?hJ-
mw'n uJparktovn ejç?t?i o{
fhçin jEpivkouroç, ajdia-
novhton ei\nai to; t?ajgaqa;
kat?ªa; fuvçin duvçkthºta blev-
ªpeçqai - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
.ºi?ç?
ª- - -º....eu?
ª- - -º.açª..ºx?
ª- - -º...ª.....
- - -ºm?ª.......º
k?a?i;? g?a;?r? ªi{na mh; pºeraiªtevºrw
ªtºh'ç çumªmetrivºaç tªh;ºn
prwvthn ej?gbavlwm?e?n?
g_rafhvn, ejn triçi;n kefa-
laivoiç th;n ejpacqei'çan
d?i?uJma'ç prwvthn uJpomo-
n_h;n katakleivçomen:
çumpiezouvmenoi gavr,
wJç oi\çqaç, ouj?d‚ pavnteç,
ajdiakovntiçtoi ga;r oi{
ge pleivouç, ajll?o{çoi mi-
krovn ge çunevçewç kai; ej-
rªeqºiv?ªçmºatoç e[couçin ª.º.
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
d?ª.ºaª- - -º
.a.n.ª......º...ª..ºwª.º
kai; nh; D?i?hJme?ªi'çº, ajpologoªuvº-
mªenºoi me;n? ªpro;çº a?uj?ªtºo?u;?ªç ajn-
tetºeivnom?ªen kai; çug-
grºa?vf?ein ejpivdªeixin uJpoº-
m?n?hmavtwn oªujº peri; mªoº-
nw'ªn .º. ªajfiºkovmeqa çug?-
g_ravfonteç o{ti me;n ou\n
ou[te th;n prwvthn fora;n
o?ªiJº pr?w?'toi t?oiauvthn e[ç-
con oujq?o{tan pro;ç tou;ç
uJf?eJautw'n planwmev-
nouç h?] çum?ªplaºnwmev-
nouç ªoJºmiªlºw'çi?, touvtoiç
ejmmevnouçin oujd;e; mhvn,
o{tan pro;ç tou;ç ajdunavtouç
ç?ª.ºmpª......º t?w'n e[xw-
ªqen - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
- - -º....ª...º
kai; ejp?ªi;º th'ç ajnagnwvçewç
kai; g?ªrafh'çº tw'n bublivwn
ªtouvtoiç duvºnatai para-
ªkºolouªqei'nº kai; to; gevnoç
ªoºujk e[cei po?ªnhºro;n uJ?pe;r
o?u?| a[?ªllaº ç?und?iaçªtelºou'-
men w{çt?oJ th;n çumme-
trivan uJperbaivnwn h] ko-
louvwn kajn toi'ç iJkanoi'ç
ouj proçhkovntwç ajna-
çtrefovmenoç ªejxºetaçqhv-
çetai kata; th;n o{lhn aj-
gwgh;n oujk ejgkaªqhvºme-
noç: ejgw; de; pro;ç tou;ç oi{-
ouç katevlabon ka?i; nu'n
wJç eijçi; t?ªoiºou'toi fªwºrwmev-
ªnouç - - -
Filodhvmou
Pro;ç tou;ç
ªejtaivrouç
aæº