Philodemus De bono rege secundum Homerum
Numero di Papiro: 1507
Autore: Philodemus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: De bono rege secundum Homerum
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: T. Dorandi
Titolo: Filodemo, Il buon re secondo Omero
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, III, Napoli 1982

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
- - -ºroçª- - -
- - -ºn eJno;ç gou'n
ª- - - gunºaiko;ç aª..ºo
ª- - - prºoçhmmev-
ªn- - -ºeuei kai; tou
ª- - -ºe Ÿn ‰ fhçi tw'n
ª- - -ºt?wç ejx ejpo-
ªm- - - ejpitºhdeuçan-
ªt- - -º timori-
ª- - -º Belle?ro-
ªf - - -ºtellwn
ª- - -ºh mevmhne
ª- - - [Aºnteian ou


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
- - -º tou'to pa?.ª.
- - -º ejxapathqei'ªçºan?
ª.ºwç ªa[lºloç aujtovqªenº levge-
çqai de..ª....º: kai; mellovn-
twn monomacei'n kai; ªtou;çº
jAcaiou;ç kai; tou;ç Trw'aç euj-
comevnouç eijªçº to;n ªoujrano;nº
dª.....ºetaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
.....º.ª- - -
.....ºtwn.ª- - -
.....ºu?ç threi'n ª- - -
.....ºi? ædmw Ÿi ‰h'ãiÃn ªde; gunaixi;æ pa-
reunavzoºnto bivai: kai; ªpavli
levgwºn? peri; th'ç jIqavkhªç: æuJbri-
çtai; d?º aujth;n kai; ajt?a?vªçqa-
loi a[ndºreç e[couçinæ epª...
....º o?u?jk?ou'n, eij tau'ta ª......
h{yaºtov ge tw'n mh; movnon aj-
fªairºou?mevnwn tajlªlºovtria,
ajlla; kai; paraivnema kavlli-
çton hJgoumevnwn turavn-
nwi kteivnein kai; miaifo-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
ªnei'n - - -
....ºnto.ª.º..ª- - -: æo{ç teº
qeªouºdh;ç eujdik?ªivaçº ajªnevchãiÃçiæº,
kai; dia; tou't?auj?ªtw'i fevrhºi da-
yilw'ç hJ gh': æpurou;ç kai; kriqavç,
brivqh Ÿi ‰çi de; devndrea karpw'i,
tivkthi d?e[npeda mh'ãlaÃ, q?ªavlaçº-
ça de; parrevchi ijcqu?'ªç ejxº e?uj?ªhº-
geçivhç, ajretw'çi de; laoªi; uJp?aujº-
tou'æ: kai; pavli favªçkwºn? jIªqavºkhªn - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
- - -ºtonaª....ºi?ç?ª- - -
...ºeiçfª...º levgh? ª- - -
katºaçkeuªa..ºª- - -
.ºon: oJ ga;r oijovm?eªnoç
...º fovbwi movnon ª- - -
plºh?vqouç ga;r ejçtwª- - -
tºo; kurieuvªçºein ª- - -
..ºtai kai; toi'ç o?ª- - -
.º megiªçt- - -
paºra; Trwvªeççi - - -
..ºwnª..ºççª- - -
..º t?ouvtwn ª- - - ajlº-
la; tw'i pro;ç ª- - -º
taç aujtw'n? ª- - -º
arcon kai;? ª- - -
..ºanª.ºoiçiª- - -º
proª- - -º
kainª...ºoª- - -: ætw'iº
de; mavªliçºt?a[ªr?e[ºhn ej?n?a?ªlivgºki-
o?n?, wJç eij a{pa?ªçaº [Il?i?oç ojfr?u-
ov?eçça puri; çªmºuv?c?oªiºto kat?a[-
k?ªrºhçæ: kai; dia; th;n filoçtor-
g?ªivºan oiJ Trw'?eç aujtw'i to;n {Ekto-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
ªra - - -
...tª.ºqª- - -º
- - -
mhª- - -º
minª- - -º
efqoª- - -º
riaiaª- - -º
tonkaª- - -º
timw'n aª- - -º
couçineuª- - -º
ouç.ª- - -º
rª.ºinª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
- - -º.n?
ª- - -º.ra
ª- - -ºp?i
ª- - -ºiç?
ª- - -ºo?reu
ª- - -ºg?ar
ª- - -ºi?n
ª- - -ºa?t?o
ª- - -º.o
ª- - -º.a
ª- - -º.ai


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
- - -ºproçtª- - -º
emenoª- - -º
olemª- - -º
ponª- - -º
qew'n ª- - -º
f_evre dhv?, ªtau'ºta ªmevºntªoiº
levgwmen, o{tªiº baçilik?ªwvº-
taton oujk ajpeoikovtw?ªçº
ei\nai dokei' to; pavntªa g?,º
ei[per e?i[høiØ dunatovªn, ejfora'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
- - -ºaª- - -
- - -
- - -º.oª- - -
- - -ºroçª- - -
- - -ºhª- - -
- - -º.iª.ºwª.ºq?oçª- - -
- - -ºg?hç?.ª- - -
- - -º.ª...º.ª- - -
- - -ºnh?ª- - -
- - -ºh?ª- - -
- - -ºd.ª- - -
- - -º meizoªn- - -
- - -ºaª...ºin?n?iª.....ºh?ª- - -
- - -ºi?ª.....ºe?ª..ºaª..º.ª- - -
- - -ºkoiª- - -ºe
ª- - -ºc?on.e?a?ª- - -
- - -ºtondeene
ª- - -ºkotiª.º JOmh-
ªr- - - a[ºllhç ª..ºneiç
ª- - -ºt?imo ga;r? ª- - -
- - -ºmhnª.ºnª..ºai
ª- - -ºt?hnfª...ºde
ª- - -ºeqeª.....ºnon
ª- - -º e[?r?gon ajpopevm-
ªp- - -º d?ivkaiç oª...ºu?
ª- - - toºigarou?'ªn - - -
- - -ºçu?p?oª....ºoun
ª- - -ºarhqª...ºço
ª- - -ºe?ª.....ºhou
ª- - -ºa.ª...º ejp?ajl-
ªl- - -ºeoª.ºe toi'ç
ª- - -ºthç ejp?i;
ª- - -º k?ai; ga;r ejpir
ª- - -ºç jAgamevmnwn
ª- - -ºkaimaco
ª- - -ºkron kai;
ª- - -ºthçnª...ºoç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
ª- - -ºnhgeª- - -
- - -ºtaiª...ºkatiroeª- - -
- - -ºa diovti th'ç ª- - -º
..çª..ºç movnoç ajpolauve?in?
o}ãçà aªujºt?h;n ajkmh;n ajntipa-
ªrºativqhçi th;n ijdivan, ouj-
k ajdoleçcivaç e{neka ge-
rontikh'ç, ajªlºla; dia; tou'
P_atrovklou nouqeteivaç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
ª- - -ºyª- - -
- - -ºcª- - -
- - -
- - -
- - -ºh?çiaçonª- - -
- - - lºuvçonteç oujc aª- - -
- - -ºleyai toi'ç qeª- - -
- - -ºuntouçon.ª.ºnª- - -º
nhª.º tau'ta dra'n proçªhvkei:º
tou' de; çummachvçeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
- - -ºeihkaª- - -
- - -ºeçqaip?eª- - -
- - -ºo?kontwn.ª- - -
- - -ºo? kai; fovbou kai; ªqavm-
bouç kºai; tw'n oJmoivwn: wJç e[n
ªte tºw'i thlikouvtwi qumw'i
ª...º.tai pro;ç th'ç jAqhna?'ç?
ª jAºcilleuvç, e[n te th'i nuktªe-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
gerçivai - - -º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºqª..ºde
ª- - - guºnaikw'n dev tiç
ª- - -ºoç kai; to; mh; ta;
ª- - -º ejpi; toi'ç ejn tw'i po-
ªlevmwiº prªoºpivpªtouºç?i?n dia
ª- - -ºandª- - -ºhçau?
n?aª....º.. tafh'ç par?o?ª- - -
- - -º h{?per ªkºaqwvç
ª..ºproª.......ºmein ajl-
lotrivwªn a[coç au[ºxªeºtai kai;
tauvthi tª....º. tªoiºou'-
to mevªtºrªon th'ç luvphç peri-
çºtevllontaªç Trw'aºç k?ªai;º
ãTÃroia;ç ta; leivªyana tw'ºn
teqnewvtwªnº k?ªhºdemo-
nikw'ç oi|on eijªpei'nº to;
cronivzein ejªn tai'ç luvº-
paiç ajçcevªtoiºç oªujk ei\naiº
tovd?o{tan ª....ºo.ª- - -º
g?nwmikw'ç, o{t?ªi: æcrh; to;næ, e[graº-
yen, ækataqavp?ªtein, o{ç ke
qavºnhiçi, nhlªeva qumo;n e[º-
c?ontaç, ejp?h[ªmati dakruvº-
çantaç: o{ççªoi d?a]n polevmoi-
oº peri; çtªugeroi'o livpwnº-
tai, memªnh'çqai povçioç kai;º
ejdhtuvoçæ: kaªi; ægºa?ç?t?ªevri d?ºou[-
pwç e[çti nevkun p?ªenºqh?'çaiæ.
ª..º toivnun mhdeª.º..çaª- - -º
ª..º p?olevmouç çterivãçÃkein th'ç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
- - -
- - -
ª- - -ºdex?i?ª- - -
- - -ºouª- - -
- - -ºtonª- - -ºeª.ºlª- - -º
k_a.ª- - -ºpaª- - -º
maiª....ºtwiª....ºçª.ºpaª- - -º
mhp?ª...ºhlwi ªtºovde to; çª- - -º
ejnivo?ªiç poºiou'çin ª...º ouj ªgºa;r
toi'ç ejnantivoiç ª....ºnta dªei'º
a[ndra givneçqai pr?i;n h] kai;
kategceirei'n tw'n a?ªujºtw'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
ª- - -º..ª- - -
- - -ºk?aiª- - -
- - -ºadhª- - -
- - -ºaª...ºip?e?ª..ºntoª- - -
- - -ºerikª....ºp?tonª- - -
- - -ºthnª.ºhaª- - -
- - -º. nevan eª- - -
- - -ºai?kª...ºnomenª- - -
- - -ºeinª...ºaeª.ºfan.ª- - -
- - -ºhçparaª- - -
- - -ºwnoª.º ga;r aiª- - -
- - -ºçoitineª..ºmhª...ºt?iª- - -
- - -º p?unqavneq?oJ jOduççeu;ç
ª- - -º p?ei'ran eJkavçtwn? ª- - -
- - -º ejleuqeroª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
...ºeª- - -
- - -ºmacoª- - -
- - -ºd?i?ª- - -
- - -ºatoª- - -
- - -ºpª- - -
- - -º.ieª- - -
- - -ºpª.ºnnª- - -
- - -ºrª- - -
- - -º mhde;? paª- - -
- - -º e[rcªeºtaªi prºo;ç tª- - -
- - -ºp?wçª.ºomeª- - -
- - -ºtinwª..ºçª.ºn?dwª- - -
- - -ºa çunªiºdovnteç ga;r
ª- - -º peri; tªw'ºn çumpoçiv-
ªwn - - -º mh; luqei'çin ª- - -
- - -ºerª...ºeª...ºepi
ª- - -ºbaª..ºe
ª- - -º d??ejn oi|ç g?ª..
- - -ºpanª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
- - -ºparoiçomenª- - -
- - -º ponou'çi tª- - -
- - -ºeç pothvrion ª- - -
- - -ºai plh'reç ou.ª- - -
- - -ºiª...º kai; filopov-
ªthç - - -ºai p?ivei ª- - -
- - -ºr?wgoª.ºmenª- - -
- - -ºi? gegoªnevnºai mnh
ª- - -ºmª...ºt?ª.ºnpara
ª- - -º t?oªuvºtoiç eu
ª- - -ºrai kai;
ª- - -ºabio
ª....ºouçª..º.aª.º.ª....ºnr?ª.ºoª- - -
hçª.ºçª...ºçª.ºh?ª... toºu;ç de;
mãnÃhçth'raªçº kai; paraªkºovpouç:
aj?ll?oujde; para; touvtoiç e[m-
ªfºaçiç oij?no?flugivaç: ajlla;
ªtºai'ç aujtaªi'çº kai; ejpitimw'n,
ªtoºu;ç paraªfºronoªu'ºntªaºç ooi


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
ª- - -ºaçm?at?w?ª- - -
- - -ºt?ataçiçª...ºaçqª- - -º
otª....º kai; para; toi'ç Faªivaº-
xin?, ªoujºc? o{tan movnon khlªw'nº-
tai? th'ç jOduççeivou dihghv-
çewç ajkouvonteç, ajlla; kai;
kata; th;n a[llhn çumperi-
foravn, kai; par?aujtoi'ç? ªdºe; toi'ç
mn?ªhºçth'rçi, tav ge polla; çi-
gh'ãiÃ. kªai;º o}ç tªoivºnun eujtaxivaãiÃ


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
ª- - -ºpi
ª- - -ºgi
ª- - -ºnau
- - -
- - -
- - -
- - -
ª- - -ºçteª- - -
- - -ºkaitoiª- - -
- - -ºradidª- - -
- - -ºp?oioiçª- - -ºo
ª- - -ºtwnlª....ºantau
ª- - -ºtatoiçkaª..ºiça
ª- - -ºpitaçeª...ºte
ª- - - teºrateuovmenªonº to;n
ouª.....º pot?ejfavnh ª..ºaç
tiª.ºeª... a[kºouçma to; me;n
a{ma ª......ºelkoª..ºtai
de; tª.......ºeiaçeª..ºhqe
meª......ºaiwdouª.ºçen
ª.ºwª.....ºmª..ºepouª.ºkwç
kai; ª.......ºontoª..ºca
chçeª.......º kai; kaqa-
pereªiv ....ºaneiam a[ªmeiºnon
h] paidªia'iº proçeoikevªnai to;º
ginomevªnoºn: ouj ga;r? m?ªovº-
non nh?ªfovºntwn a?[ãiÃd?ei?n
ækleva ajndrw'næ, ajlla; kai; pi-
novntwªnº, oujde; para; movnoiç
toi'ç aujçthrotevroiç, ajlla;
kai; para; toi'ç trufer?obivoiç
Faivaxi. ta; ga;r ejn jIlivwi çum


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
ª- - -ºnª- - -
......ºçouç paraplªhçiv-
ouç ....ºenalª..º.outai
tª.. pw'çº de; ka?ªi;º ej?n nevwn
ojrchvçeçin mu'qoi th'ªçº ajko-
laçivaç ajpotrevpontevç eij-
çin di?oujk ejpithdeivªwnº
p_rwçwv?ªpºw?n… dwkw' ªdºe;
k?ai; th'ç aijçcrologivaç tw'ªnº
metagenw'n mnhmoneªuvº-
çein kai; th'ç a[llhç bwmo-
l?o?c?iv?a?ç? kai; livan uJp?ejnivwn
ejpiªthdeºuomevnhç ajei; met?
ajdªeivaç ejnº t?oi'ç çumpoçivoiç,
ajfevªxein:º kaqavper ajp?ajmav-
xhç poªmpºe?uvouçin, ajll?ouj ba-
çileuvãouÃçin, kai; gela'çqai meta;
katafªronºhvçewç, ajll?oujk? aj-
gapa'çqªaiº meta; çebaçmo?u',
c_reivaç ªuJpaºr?c?ouvªçºhç. i{na
qaumaª.......ºç JOmh-
ªr- - -ºoiç ou{twç
ª- - -ºeª.º.oçwç
ª- - -º.. lovgoiç
ª- - -ºzwçinou
ª- - -ºtaçne
ª- - -ºudie
ª- - -ºakwçgu
ª- - -º..ª.ºhnma
ª- - -ºneª..º.ran
ª- - -º kaiv fhçin
i{na kaqupnwvçwçin, oujd?wJç
oJ poihthvç ge dhlw'n: ælev-
ktroio palaiou' qeçmo;ªnæ h]
æfilothçivan tevryinæ h] tªiº
t_oiou'ton. oi\mai d?e[gwgªeº
tou;ç metagªeºçtevrouç baç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
ª- - -º...çª.ºai
ç?poud?ª.......ºnan?ª...ºnka
ª..ºaiª.....ºt?o?ª..ºçaª..º t?euj-
fue;ç ª....ºeiçaqª.º.ª...ºh?
ouj taªrattoºm?evnoiç .
ª- - -ºtoª........º ajlogotavt?o?i?ç?
ª- - -ºpoiç te kai;? t?a
ª- - -º {O?mhroç dev t?ªinaº
duvªçthnoºn oujdevpot?ej?p?i;
ªta;ç tºw'?n m?onavrcwn eJçtiv-
aç paravgei: dia; ªpanºto;ç
ªde;º to?u?;ç ajrivçtouç g?ªnwvºm?hi
ªkai;º pravxei: to?ªu'ºto mªe;nº pro;ç
ª jAgamevmºnona, tou'ªtoº de;
ªpro;çº jAªlkºivno?on, tou'ªtºo de;
pro;ç a{pantaªçº aJplw?'ç, wJ?ç
ªkai;º pro;ç to;n th?'ç Çuvrou du-
n_açªtºeuvonta. ejpei; kai; to;
filogevloion o{lwç ei\nai
to;n baçileva, kajn aujtoi'ç aj-
prouvnikoç ª........º ouj-
k e[oiken ajgaªpa'n: mºhv ti ka-
qareuvwn oimª.....ºecei
tou;ç toiouvtªouçº g?e?. ajlla;
kª...º.nçª- - -ºn
protima'i ª- - -º...i
pª..ºhtei proª......º oujde;
nhvªfºonta? ªdeivknuçin a[llonº
gelw?'n?ªq?º o{ti? ejªçti;n ajdiºkwvtªaº-
ton, aponª..........ºntaç
ejpi; tw'i ge?ªlwtopoei'nº. w{ç-
te kai; to;n ªQerçivtºhn ejpi;
touvtwi yevgei deinw'ç, ejpi;
tw'i pa'n levgein: æo{ tiv oiJ ei[çai-
to geloi'on jArgeivoiçin e[m-
men?æ, kai; pa'çin me;n aujto;n eijç-
avgei çtughtovn: æe[cqiçton d? jA-
cillei' mavliçta kai; jOduççei'æ,
peri; w|n çuggrav?fei. tou;ç d? {El-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
ªlhnaç - - -º
ª- - -
......ºeçª.. jOºduççeu;ªçº
faª...ºide?ª.....º. pant?ª..º
tw'n .e.ª.º. ªth;ºn a[lun ª..º
kop?ª..ºª......ºu oijkeioª.º
poie?i'n aª...º mh; katanª...
..º kaªi; aujºtouvç eijç to; boule?ªuv-
ein ...ºaª...ºaçª..ºonefaª..º
t?o?u;ªçº kairou;ç eªijºç kuvbouç kaªi;
.......ºmouç ej?rw?tiko?u;ç?
ª.......ºakoiç ªtºe?cnivtaiç
çundiat?r?i?ba;ç kai;? th;n a[l-
lhn rJaqu?mivan. ªeijº gou'n au
.ª......ºçwç m?e;n? toph
ª.ºea.ª..ºdei tªo;º pro;ç au[rion
ejp?a[ndra: kai; Ÿtaªu'ºta k?aiv? ‰øpoteØ pevttoiç
e[nioi paivzouçi, ta; de; pol-
la; pavnteç h] pravttouçi tw'n
prou[rgou ti kai;? crhçivmwn
h] bouleuvouçin h] meletw'çiv
ti tw'n pro;ç a[?qlhçin h] th;n
ejnovplion ajg?ªwºnivan, oujc oiJ
ajreth?fovro?ªi mºov?n?on, ªajlºla;
kai; ªoiJ faºulovªteroi: kai; gºa;r
oiJ mªnhºçth'reªç: ædivçkoiçinº
tevrponto ªkai; aijgaºnevhi-
çin ªiJºevnteçæ: ª....ºç de; th'ç auj-
th'ªç .º.aidª- - -º
peª....ºcontª- - -ºkh
puª..º.kaitoª- - -ºiçka
taª..ºiçmeª- - -ºeno.
lounteç tªh;nº ajllotriv-
an, ajpolipovnteç de; th;n
oijkeivªaºn, w{çper oJ tou' teleu-
taivou Nªiºkomhvdouç pathvr.
paravdªeiºgma d?hJmi'n oJ ªTºh?-
levmacoç genev?ç?qw: touvton
ga;r kai; nevon uJpªavºrconta kai;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
- - -º.ª- - -
- - -ºtropª- - -
- - -ºpiteu
ª- - -ºaç
ª- - -º: æmh; patevr?
ªajntivqeon dizhvºmenoç auj-
ªtºo;ªç o[lwmaiæº, æcrhvmatav?
ªte proliºp?w;n a[ndraç t?ejªn çoi'-
çi dovmoiçºinæ. ªtw'nº ejpithd?ªeumºav-
ªtwn de; - - -º.e pavl?inª- - -
- - -ºhton ei\nai de; kai; mª- - -
- - -ºnwn ajneçtrªaºm?mevnon
ªtw'n mh;º pro;ç to; bouvlhma to; ej-
ªkeºivnou zwvntwn: ejpei; kai; aj-
qevatoªnº ajnavgkh kai; ajniç-
tovrhton ei\nai pollw'n
kai; ªpºarrhçivaç a?[peiron ij-
çhgovrou pollavkiç ªejxºe-
paivdeuªçºen. o{qen ...
çe kai; mav?liçta t?w?'n? ª....ºe
ojneiªdºiv?zwn ª- - -º
potª- - -
- - -
çouoª- - -ºtª- - -
pºa?nto;ç ª...º i{na ª- - -º
draª.....ºkan?ª....º dunh-
çovmeªq?, wJºç pro;ç aujto;n ajfi-
kevçq?aªiº kai; to; ª...ºwª..ºnª.ºn
oJ poih?t?h?;ç uJpo.ª...ºe?ç.ª- - -º
.wç ajp?avg?ein t?ªo;ºn? Thlevma-
con q?ª- - -ºloiª- - -º ga;r th?ª- - -º
outo..ª..º
koª...º
iç e[me Ÿl ‰le
luª..ºmel?eª.ºn ouj ga;r dh; plev-
on g?e[ªtºi poihvçein peri; tou'
ªe[ºm?p?roçªqeºn th'ç ª jIºqavkhç o[n-
toç h[dªh kºai; th;n jAqhnªa'ºn?
deª..ºuçai oJ?poivw?n? o{ti tw'ªnº
eijrhmevnwn e{neka kai; aga


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
ª- - -ºipoª- - -
- - -ºonoª- - -
...ºeiª...ºnpoª- - -
..ºoi.ª...º.rto.aª.ºqeª- - -º
tautoª.º ou[t?ejmfaivnein
o_ijkevªthnº. ajpo; dh; tw'n toi-
ouvtwªn ajºnacwrhvçanteç,
p?avli tªa;º çpoudai'ªa baºç?ilei'
parainªw'ºmen: aujçt?ªhro;nº
me;n k?a?ªi; tºracuv ªti e[qoç kai;º
pikro;n ejcq?r‚aivrei?ªn kai;º praov-
thta di?açkei'n kªai; d?ºejpieiv-
keian kai; to; baªçilevºwç h{-
meron kai; çªcevºçªewç ajrºmo-
nikovn, ejf?o{çon p?l?ei'çton, wJç
foroªu'nºta pªrºo;ç eujçtaqh' mo-
narcªivaºn ªkai;º mh; deçªpotikh;nº
fovbwi dunaªçºteivªan. oJº de; Kaªmº-
buvçhç uJ?p?o; Perçw'n ÊewoaÊ æpa-
th;r w}ªçæ ajll?ºoujc uJpo; ªtw'ºn? gone
twnk?ª....ºwm?hª..ºa oujk ª- - -º
proçagoªrºuhkª...ºoiª- - -º
tw'i ga;r boªuleuvein: æpath;rº
w}ç h[pioªçº h|?enæ ª... baçºileu-
ovmenon ou[tªe dºi?hJmerovth-
ta kai; çumpavq?e?i?ªaºn ª- - -º
.ª.ºnçª.ºproçª- - -ºe?n?
ª..ºroª..ºnqei?ª.....ºiç a[cri
ª..ºto b?ªlºake?u?ª...º. uJpo-
lavbhãià pªrºo;ç ajnªqrwvºpouç ejl-
ªlºipevçteran geªgonºevnai: te-
kmhvrion d?ªajºn?avªgºein ejçti;
kai; tou' mevcr?ªiº k?ai; tw'n ejç-
catwtavtwn ejªxokevllein kai;º
çuggnwvmhn me.ª......ºnoç
kajn th'i teleutª.......ºau


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
ª.ºdª- - -
.ºeçª- - -
.ºtenª- - -º
eikeª°- - -ºneª- - -º
diatª.ºeª....ºwn gegonovt?ªwnº
peri.ª.ºd?ª..ºoç mnhçikakou'n-
ta ª......ºina kevntron kai;
k?eivmªeºnon kai; ç?t?ª- - -
.....º ou[pot?ªe - - -
- - -ºonalª- - -
..ºo?çonª..ºi ajll?h] di?eª- - -
h]º d?ia; krivçin fªaºivnhtai pra'-
ªoºç?, d?ªiºa; me;n th;n hjpiovthøiØ-
t?a filh'tai, dia; de; th;n ejpiv-
taçin, th;n? o{te cr?hv, mh; kata-
ªfºronh'?tai: qewrei'tai de; toi-
ou'toªçº, ouj th'i timwrivai tw'n
ejpiboulw'n, opª.ºtroeuª..ºi ?
a_neª..ºhkenairhq?eiç. eij de;
tw'i fªiºloçovfwi p?revpeªi ta;çº pe-
ri; çtªrºateuvmatoç eujt?ªeleivaºç
kai; aj?koçmivaç tª...ºaª- - -º
fau?ª....ºwno?ª- - -º
megª.º.ª..ºu?feª- - -º
tiabª..ºaiª..ºçeiª......ºçe?
k_aitª.ºiuª- - -ºr?o?ª- - -º
neiçe?çª...ºa ijov?ªtaç kata;º
kovçmªonº tou;ç ª {Ellhnaçº: æçi-
gh'iæ ka?i;? ædeidiªovtaç çhºmavnto-
raçæ, tou;ç de; bªarbavroºuç: æklag-
g?h'i kai; ejnopªh'i divºkhn ojr-
nevwnæ. kai; didªavçºkªeºi? m?ªe;ºn? wJ?ç
dei' ta;ç ajpeil?ªa;çº kaªi;º aj?koçmiv-
aç tou' plhvqouç? ªkºataçtevllein
di? jO?d?uççevwç, kaªtºa; th;n ge?n?o?-
mevnhn uJpo; tajgamevmªnonoºç
diavpeiran. ajmev?lei d?ªoºuj ta;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
ª- - -ºçoª...ºaª- - -
..ºoª- - -ºnoª- - -
.ºo?ª- - -ºeª.ºtª- - -
..ºalª- - -
..ºaª- - -ºp?h?ª- - -º
naçª- - -ºmetª- - - ejº-
noclouª...ºp..ikeª- - -
- - -ºiçigª..ºoª- - -
- - -ºetaitimatª- - -
- - -ºoª..ºçte.ª- - -
- - -ºitª.ºaiçª- - -º
paª........ºaianª- - -º
te kai; ª..ºnar.ª........ºlloi
pª.ºi?ª.ºl?a?m?ª..ºneidª...º kaiv-
toªi g?ºe{kaçtoç ejk th'ç leivaç.
ejpitima'tai d?e; Meneçqeu;ç
dovxaç katoknei'n uJp? jAªgaº-
mevªmnºonoç, uJp? jOdu?ç?çevwç
de; kai; ªkºata; plh'qoç oiJ plhm-
melou'nteç ejn th'i diapeiv?-
ãrÃai. lefqei;ç dev tiç tw'n euj-
qevtwn eijç paªrºavdeigma kai;
kolavzetai kai; di?ajªdra'ºç aj-
peilh'ç mª.....ºti.ª- - -º
n. ªoJº Telªamwniavºdh?ªç pote;º m?e;n
uJpo; Nevçt?ªoºro?ªç, poºt?e; ªd?º
uJp? jAgam?ªevºmnªonoç, pote;
d_?uJpov tªinoçº a[lªlou baçilºevwç.
to?iªgºarou'n e.ª..ºeneª...º.u
tw'n ajxivwªn qºematªizovnº-
twn e[p?ªainonº: kai; to; ªta; dw'º-
ra tw'n baçilevwn mh; kevr-
deçin oJrivzein? ajlla; timai'ç:
æe{drªhiæ ga;r ækrevaçivn te ijde; pleªivº-
oiç depaveççªiºnæ kai; uJpana-
çtavçei, kaqavper ejpiovnti
tw'i Dªii;º pavntwn tw'n qe-
w'n, kai; merivçiªn ajºpo; qu?-
çiw'n, mevgiçtoªnº de; meªta;º
tw'n a[llwn ªejgºkwm?ªivou tucei'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
- - -ºbiª- - -
- - -ºinon
ª- - -ºtª..
- - -ºk?ª...
- - -ºçouci
ª- - -ºu?ç?in
ª- - -ºyonai
ª- - -ºmacoç
- - -
ª- - -ºin
ª- - -ºarw
d?ª.........ºk?hª...ºa? kai;
o_tª........ºtai. crh; toi-
garou?'ªn filovºnikon ei\nai
to;n? aj?ªgaqo;ºn dunavçthn,
ajll?ªa; mh; filºopovlemon
mhªde; filovmºa?con: ajga-
phv?ªnora de; ...º.thª- - -º
ai?ª..ºroçª- - -ºin
inh?ª.ºan.ª- - -º pa-
r?ajxivan ª- - - paraº-
p_lhvçioç ..ª- - -º
on te toi'ç .ª- - -º
tiaçeqn.ª.º..ª- - -º
çithngª- - -º
teçnin.ª.. o{ºpwªç mh; toi'ç ajº-
nagkaivoi?ç ªajºt?avktou?ªç ejpº-
avgwçi qoruvªboºuç. Éoi[omai
de; kai; touvtoiç proçbeblh-
kevnai to;n poihthvn. oujÉ
ga;r a[n pote oJ me;n tw'n qe-
w'n auJtw'i baçileu;ç to;n [A-
rh tw'n qew'n, oJ dªe;º tw'n ba-
çilevwn to;n jAcilªlevºa tw'n
monavrcwn ªkai; livºan e[le-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
ªgen - - -
...ºçaª...ºthrª..ºekª- - -º
oª..ºa..ª.ºç.oe?aeiçepª- - -º
poª.....ºdiª....º.e?t?rap?ª- - -º
t_out?ª..ºdeiª.ºoª- - -º
touçexª....ºn? ejpaªg - - -º
povlem?ªon tºoi'ç uJpoªtetaº-
gmevnªoiç ..ºª....º pro;ç auJ-
tou;ç di?ç?ª........ºta. pa'm-
ponhreuevçqªai kºai; blakeuv-
ein ªmºevntoªi fhºmiçtevon,
eij nomivzei th;n? ajrc?h;n ou{-
twç ajç?faleçtevran e{xein,
wJç kai; tw'n ijdiwtw'n ti-
neç euj?ktai'on uJponoou'çin:
æo_ijketw'n ei\nai çtavçinæ,
kakw'ç eijdovteç eJkavteroi,
diovti kai; pro;ç ajpwvleian
tw'n oi[kwn kai; t?w?'n du-
naªçtºeiw'n kªataçtrofh;ºn?, ªoºu?{-
tw ç?ªtºugerovn?, ªoujdevn ejçtiºn
ejpifev?r?ein?. ejp?ªidhloi' dºe;
kaªi;º t?au't?a ª....... {Omhrºoç:
æajfrhvtwªræ, levgwn,º æajq?ev?miç-
toç, ajnevªçtiºovç ejçtin ejkei'-
noç o}ç p?ol?ªevmoºu? ªe[ºratai ej?-
pidhmªivou ojºk?r?u?ov?e?nt?oçæ kai; to;n N?ªevºçt?ora pareiça?v-
gwn çpeuv?ªdºonta luvein th?;n
çtavçin ª jAcillevwºç pro;ç jAgªaºmev-
mnona, kajn tai'ç tw'n prevç-
bewn ejn?tolai'ç, kajn th'i
Pat?rovklou paraklhvçei
ka.ª.. jOdºuççeva de; kai; ka?-
ta; tª.....ºroª..ºq?ª..ºn u{per
çpeud?ª........ºa th;n a


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
.........ºpoª- - -
........ºroyª.ºe?m?ª- - -º
kai; tacevwç ejkªfevrein ajnhkevçº-
touç duçmeneivaç: eijç o}
aujto; bl?a‚ Ÿev ‰yaç {Omhroç çun-
ecqaivrei to?u;ç polªevmoºu kai;
tou;ç e[rid?o?ç fivloªuçº kaiv
fhçin: æojlivgh?n ªmºe;?n ta; prw?'-
ta koruvççeçq?aujthvn, auj-
ta;r e[peita oujranw'i çtªh-
rivºzein kavrh kai; ejpi; cqoni;
baivne?in?æ, kai; ejpara'taiv tiç
e[?k te? q?e?w'n e[k t?ajnqrwv-
p_wn ajpolevçqai. kai; to;
zhlovtupon ªd?ºajpei'nai
dei' kai; baç?ª......ºenonei
t_ini metª.....ºon e[cªoºuçin:
k?a?lo;n de; ªdedeºiw'cqai kai;
ª...º..loª....ºn kai; ga;r a
.ª.ºoteuª.....ºoei kai; me-
g?_ªavºlaç ªajnaºirei' diaforavç: w{ç-
t?eijkovtwç oiJ fronimªwvºta-
ªtoºi tw'n ª JEllºhvn?ªwºn jOªdºu?ç-
çeªuvç te kai;º N?evçtwr, toçouv-
twªi kai; ajfeiçºthvkeçan tw'n
paqªw'n touvtºwn, w{çte: æou[tev
pot??ªejnæ poºl?e?vmwi ædivc?ejbavze-
ton ou[te ejni; boulh'i ajll?e{-
na qumo;n ªe[coºnte nªovºwi
ªfrºavzonªt? jArgeivoiçinº o{?pwç
ªo[c?ºa[riçtªa gevnoitoæº dio
ª...ºninª- - -ºairh


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
ª......ºoti tªuºconª- - -
- - -º t?h;n cw?vªran - - -
- - -ºn ajpevd?ªeºixªen gluº-
kei'an ei\nai dokª- - -º
kai; to; a[çtu, kai; th;n ª- - -º
..tikhn iJeroi'ç k?ª- - -
...ºoiç kateçkeªuºaªi'ç: w|nº
e{neken ªe[fºhçen, ªo{ti - - -º
kai; para; Faivaxin oiJ ªlimevº-
neç kai; ta; teivchøiØ kai; ªoiJ
nºaoi; kai; ajgorai; kataª- - -
..ºmoi: parevçtantai ªde; di?º
e?[touç ta; devndra kaªrpofoº-
r?ou'nta. kai; par? jIªqakhçivº-
oiç de; toi'ç ojreinªh;n - - -
.º.o.ª...ºrª- - -
..ºaitª- - -º
- - -
- - -
- - -
.opiª- - -º
kallª- - -
..º.t.ª- - -ºpolª- - -
..ºhn.ª..º.ª- - -ºoiçª- - -º
gª..ºorª...ºaçopoi?ª.ºthª- - -
..ºein..ei. kai; tªw'ºi met?ªejpi-
eiºk?eivaªçº kai; met?eujdªiºkiva?ç? ba-
çileuvonti fevrein oªi[eºai
th;n gh;n: æpurou;ç kai; kriqa;ªçº
k?_a?i;? ªbrivºqein devndrea karpªw'iæ


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
- - -ºzeª- - -
- - -º polevmwn ª- - -
- - -ºin eujqu; paraªkºeimev-
ªnouç pºavçhç ajçkhvªçewç ajfivº-
çtaçqai: toi'ç gavr ejkponouªmºev-
noiç oujªkº eijwvqaçin .ura.
ª.ºein, w{çte ãtw'ià o[nti polu;n
crovnon ajpolavªuºein th'ç
hJçuªcºeivaç: Ÿt ‰ou;ç de; Êpuqen.taçÊ
fulakøtØou;ç ajnagkavz?ªouº-
çi polemei'çqai, pªoºllouvç te,
kai; qevlontaç ajnªaºpauvªeç-
qai, di?ºh{n proeivrhken aijªtiv-
anº, e{lkouçin ªluºphrw'ç, ªwJç
kºajn tai'ç ajnevçeçiªnº
ta; ªçºwvmata kai; p?ªro;ºç ijçcªu;ºn
kai; pro;ç to; kindªuºneuveiªnº.
kai; pa'ç ejn ejgceirªivaiº deªi-
no;çº ajei; kai; ªprºoçevªcwn çpou-
daivwçº kaq?eJkavçtwn ªtw'n
e_ijçº povlemon ajnhkovnªtwn.º
pavlin kai; çunevdrion ª- - -
.. çkºopouvmenoç h] tª- - -
koiºn?w'n oujdevn toiªu'ton
frºavzonteç h] agm.ª- - -
parºeçtwvtwn wJ?ç kaªi; - - -
... eijºrhnikw'ªçº toi'ç ª- - -
.....º de; pavnu du?ª- - -
....º ejf?oJdw'n proçdo?ªk- - -
kai;º e{wqen oJ jAlkªivºnoªoç e[xº-
eiçin: æeijç boulhvªn, i{ºna mªin kavº-
leon Faivakeç ajgaªuºoivæ: kai; ç?u?n?-
ªaºcqeivçhç ejkklhçivaç uJpo; tou'
Thlemavcou tw'n jIqakhçiv-
wªnº prw'ton punãqavnÃontai mh;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
ª...ºn o{per periª- - -
.ºmn?ª.....ºmenup?ª.º.ra?ª- - -
.ºitª..ºwdaª- - -º
lein.ª..ºtoª- - -º
twn kai; laª- - -ºhç
katevcouç?i? ªth;n dunaºçteiv-
an mhvp?o?t?ªe ..... pºrofo-
ra'ç to;n aª- - -ºn
nomivzein. ª.ºadeinª....ºwn
aç: ajll?ejn eJkatevrai tw'n pe-
riçtavçewn: æe}n çofªo;nº bouvleu-
ma ta;ç polla;ç cevraç ªnikºa'næ,
kai; to; polu; touvtwi kator-
qou'çqai ta; pravgmata kai;
cwri;ç o{plwn kai; meta; çum-
m_evtrou dunavmewç. o} to;n
poihth;n ouj levlhqen, ajªlº-
l?aujtovç te to;n Nevçtora prªoçº-
hgovreuçen æou\roç jAªcaºiw'ªnºæ,
o{ªtiº mavliçt?aujtw'n pei'ran
eijlhfw;ç tw'n eijdw'n ajm-
fªotºevrwn, eij devka tw'i fro-
ªnou'ºnti paraplhçivouç einª- - -
.....ºeçqai devka paª- - -
.....º Troivan uJ?p?ªoºbe?-
ªblhkºevnai fhçivn, oujk aiª- - -
Priºavm?ou povlin ou|toç ª- - -
...ºde bouvletaiv ti çª- - -º
kai; oJ Diomhvdhç: kai; ªga;r oujk Ai[-
anºtoç: æeJçpomevn?ouæ, fhçiv, ækai; ej-
ªkº pu?ro;ç aijqom?ªevnºoio a[mfw nªo-
çthvºçeinæ ajll? jOduççevwç, æejpeªi;
pºerãivÃoide nªoºh'çai: ækai; po?ªu
kai; Fºa?iavkwªnº hJ nau'ç: æa[ndraæ lªevº-
getai æfevrein qeoi'ç ejnalivªgº-
kia mhvd?e[contaæ kai; uJpªo;º
th'ç jAqhna'ªçº mh; proleivpeçqai


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
ª.ºod?ª- - -º
hçª- - -ºntoª- - -
- - -ºa?çtoª- - -
- - -º.ª.ºçoª..ºkª..º
.ª- - -ºeçqaitª..º
kª- - -ºo? kei't?ªaiº
tª- - -º.enoipe
çª- - -º t?ªh;ºn aj?çfavleian
mª- - -ºgeª...ºtoiçduª.ºi
ek?u?ª- - -º.h. tinaç prª- - -º
teª- - - eºujboulivan dei'n.
ªæpºeªri;º me;ªnº b?o?ulh'i Danaw'?n?
peªri; d?ºeJç?ªte; mavºceçqaiæ kaªi;:º
æbªoulavçº t?ej?xavrcwn ajgaqa;?ªçº
p_ovlemovn te k?e‚oruvççwn ªpa'º-
çan ou\n olª..ºop?eª.ºne?ª- - -º
peitoª.....ºdoçin eujªbouº-
liv?aç tªoi'çº baçile?u'?çi poª- - -º
on dei'ªnº mh; mªovºnon toi'ç pªeº-
rªiºpepoih?mªevnºoiç autª- - -
.ºhn, ajllªa; dºh; tou;?ç n?evªouç diº-
d?avçkein.ª...º kai; çpou?dª....º
aª....º pe?iªrºa'çqai ª- - -º
cª...ºçprª.ºtroª- - -
....º.teª- - -
...ºhtakaª- - -º
tª.º ta; o?uj pe....ª- - -º
fª...ºdreirª...ºodª- - -º
oiJ ªkºata; tªh;ºn nukªtegerçivº-
an ªbºouleuovmenoi? ªperi; tw'ºn
o{lªwºn ajriçtei'ç: to;ªn ga;r Mºhri-
ovnªhnº kai; to;n jAntªivºlocon,
oujd?evpw? katatetagmev-
nou?ç eijç to; çunevdr?i?on, ajpav-
gonteç, wJç a]n eJwrakovteç
aujtw'n th;n frovnhçin ªe[ºn
te toi'ç a[lloiç kai; th'i peri;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
- - -ºnaª- - -
...ºiçtwnª...ºarxª- - -
- - -ºoª.ºthª- - -
.ºoça?ª..º.otoª.º.periª- - -º
dunª.......º.wª- - -
.ºqwª..... eºijçavgw?n? çtre.ª..º
jAgam?ªevmnºona me;n? para; t?ªw'n
ejºrªwvºntwn ejpi; ªgnºhçiovth-
ªtºi ª..ºproçuª...ºeikron..
.e.ª..ºn eijçavgwn? .nip?ª- - -º
r?ouç ejpi; t?ªw'ºn kataª- - -
.....ºtwiª..ºkamª.ºoª- - -
pro;ç tºo;n {Ektora monom?ª- - -
.... Aºi[?anto?ªçº peplaçmevªnouº
ka?ªtºa; ªtºh;n oª.....º..n?d?i?.ª- - -º
ghª.º. hJdivw pep?oihªkºw;ç to;n ej-
p?ªi;º ta;ç nau'ç? ªajºpo; th'ç? ej?nevdraç
ejktrevp?ªoºnta çª..º monocivtw-
na meª....º.kª.......ºa?qeç
t_wtª...º. pavlin? ªgoºu'ªnº peri; touv-
twn ªlevºgonti kaªi; fºevronªtiº
potª.ºp?.ª..ºç?çenª...ºo?feilon
meª..ºpaª- - -º
neçe?ª.º.noª.........ºtai
twn, ajll?a; ªkºaªi; .º.ª..ºçin
.ª.º..ª..ºçeatoª.ºeª...ºwn
pe.ª..º.gª.ºh..ª....ºnª- - -º
rou.ª.ºti ka?ªi;º p?ro;ç i?ª.ºtaª- - -º
autoª...º.tª.....º.twnç?.
ga;r k?aiv: æPriav?ªmoioº povlin die?-
pevrçamen ªaijph;ºn?æ boulh'ãiÃ, kaiv:
ædwvçwøiØ d?eJp?t?a; gunai'kaç aj-
muvmonaç e[rg?eijduivaç, Leçbiv-
daç, a{ç, o{te Levçbon eju>ktimev-
n_hn e{len aujtovç, ãejxelovmhnÃæ. o{tan de;
dh; kai; koinw'n tw'n katorqw-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
ªmavtwn - - -
thnª..ºlª- - -
.ºarª- - -º
- - -
pe?taª- - -º
façkª- - -º
gaqiaçª- - -º
tadid.ª- - -ºtoiª- - -º
m_oçqal.ª.....ºhmoª.. toiº-
garou'n ª.ºoª.º.ª- - -º
toiç movªnoiçº toi'ç ª- - -º
aç oJ æpoluvmhtiçæ .ª......ºt?u
kei çfªovºdr?a ª..º.içª....ºçiª- - -º
ott?ª....ºeiª.......ºme
ª- - -ºtoª....º ej?ç?ti prepª- - -º
ª.....º.m?er.ª- - -
- - -ºraª.....ºcwª..º
n_ou?ª.ºond. kai; ª...º kaqikªovº-
menªovçº fªhçi:º æprwtivçtwi div-
doªmºen, eu\ªt?a]ºn ptoliveqrªonº
e{l?w?m?enæ: ªkºaiv: æo{n ken ejg?ªw;º
dhvçªaçº ajgavgwøiØ h] a[lloç jA-
caªiºw'næ. a]m mh; paroãiÃdh;
l_avqhãià fluarou'ntoç. e[ti
d?æajndravçi toi'ç provteron
ouj qevlwn ejrivzein, ou[q? JHra-
k_lh' Ÿi ‰ ou[t?EujruvtwãiÃæ. oJ d? {Ektwr


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
ª- - -ºeuoª....ºeiª- - -
- - -ºaª.....ºeoª- - -
.....ºalwç aujto;n
ª....º feuvgwn, oujd?eijç to;
ª.....º ajlla; peri; to; tei'-
ªcoç e[xºw paratrepeiaç. po-
ªlu; de; mºa'llon ejn tai'ç euj-
ªtucivaºiç a[nqrwpoç w]n e
ª....ºçken, ajll?oujªkº i[ça qe-
ªoi'çº ejfrovneªiº, kai; toi'ç? qeoi'ç
ªh[riºzen aujtoi'ç: kaiv pou
ªdokw'n tw'ºn kreit?tovnwn tiç
ªei\ºn?aiv te kaªi;º g?ªevºnoç e{lkein
ª...ºrenoutª... kºaqavper eni
ª.ºchª.ºnuçtª.º.ª..ºnmonarc?ª.
....ºtwnoª. tuºflwvçaç to;n
ª...ºar Kuvkl?ªwpaº.ª....ºh?ç?a?i?
ª..ºocouaª- - -ºg?ª- - -
..ºn? ajll?ª- - -
...ºerpero?ª- - -
- - -
.....ºhª- - -º toiau-
ªt...ºn?qª- - -º.tª.
.....ºhkenaiçª..º.ª- - -
ouj dokºw'?n ejpolªoºluvzein
ªtoi'ºç ejndivkwç tetimw-
ªrhºmevnoiç kai; ejpifwnw'n,
wJç: æoujc oJçivh fqimevnoiçin
ej_p?ajndravçin eujcetavaçqaiæ:
katamhnªuveºi de; to;n {Omh-
ron, o{ti ta; toiau'ta tw'n
fronhmavtwn duãçÃwªpºouv-
menoç, auJtovn te toiou'ton


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
.ª- - -º
ne.ª...º. a?ujto;ç ªdºe; kaãi;à muçªaº-
cqeªi;ºç to;n kai; ejpi; tw'i kavllªeiº
q?ruptovmenon Dhmhvtrªiº-
on to;n Poliorkhvthn ouj-
c o{ti tai'ç pravxeçi cªaºunouv-
me?non, ei[ ge tw'i Pav?ridi ka-
tevgrafen ouj bohqhvçeªinº
ækivªqºarin tav te dw'r? jAfr?ªoº-
divthç thvn te kovmhn t?ov?
te ei\doç, o{t?ejg konivh Ÿi ‰çi mi?-
geivhæ: kaq?avper ejkeivnwi çun-
evbhøiØ lhfqevnti meta; t?h?'ç
o{lhç çtratia'ç aijcmalwv-
twi: kai; to;n kalo;n [ArhøiØ
kai;? au?jth'ç ejrwvmenon th'ç
jAªfroºdivthç uJpo; cwlou' ta
ª......º mh; çundouvmenon
ª...... kaºi; to;n Neireva me;n
ªoºu{twç ejfªuvbriºze, to;n d?Eu[-
ªmºh?lon tw'i mhª..ºdª.. qºeou'
plavçma ª........º mh; leiv-
peçqai ª.º..ª..ºdiotª....º deiv-
t_ai mhªdºe;n h{ttoªnoçº. k?aiv-
toi qe.ª....º...nwª. qeoºei-
dei'ç poªiei'nº tou;ç baçilei'ç,
ajreçtw'ç ejmoiv ge: kai; ga;r tou'-
to pro;ç to;n cudai'on e[cei
ti? kataplhktiko;n kai;
toi'ç krativçtoiç, ou}ç cr?h?; mi-
mei'çqai, paraplhvçion. di-
o; kai; qeoeidei'ç kai; qeoei-
kevlouç aujtou;ç proçagoreuv-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
ªei
- - -ºertª- - -
- - -ºnhno?ª- - -º
t?ª.....ºni: kaiv: æª jAtreivdhnº
æejªkprepev?º ejn pªolloi'çi kai;º
e[ªxºocªonº hJrwveççiæ: ªto;n d? jAº-
cillev?a? kai; kavlliçton ª.ºa
paª.ºdrwç: æpamfaivneiæ gªa;rº
æwJç ajçthvræ kai; pavlin: æajç?ªtevº-
r?i ojªpwºri?nw'i ejnalivgkioç ªo{çº
tªeº mavliçta lamprovªn pamfaiv-
nhiºçiæ kai; tªou'tºon ªfevrei:
æpollºo;n? pureto;n ªdeiloi'º-
çi brotoªi'ºç?inæ. kai; kallwpiv
zei? Daªnaoºu;ç eijç eujprevpe?i?-
an kataplhktikh;n e[ªgºc?ªeº-
çi kai; kovçmwi kai; tai'ç pro;ç
th;n mavªcºhn pªaºnteucivaiç.
ou{tw dªei'ºn pwªç mºe;n polªla;º
t?o;n {Omhron dia?ç?a?fªei'ºn: wJç
ªoujº kaqavper e[fhn, ajlªaºzo-
ªneivaºç kaq?aªuJtoºu;ç eiçª....º.
ª...ºt?epoi?ª...ºhç.ª....
....º.eª....ºeinª....º.
ª....ºdª..ºkª- - -º
p?avªliº ga;r h\n a]n ton?ª- - -
uJpºe?revcein eij kai; ejªk tou' çug-
kºecwrhmevnou pa'?ªçin, ajºpe-
ç?t?evrei th'ç ejpiçhmaçivaç
w|n e[cei proterhmavtwn,
di?h{n, cwri;ç tw'n a[llwn,
toi'ç me;n ajniçtorhvtoiç eJ-
au?to;n ejpideivxei, tou;ç
d?ejpilanqanomevnouç aj-
namnhvªçºei, tou;ç de;? ajcari-
çtou'ntaç ojfqalm?wruchv-
çei, tou;ç de; paraleivpontaç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIX
Frammento:
- - -ºi to;n
ªi{ppon: æo{n pot?ejçº ajkrovpo-
ªlin dovlon h[gageº di'oç jO-
ªduççeuvçæ: punqaºnomevnwn
ªdev: æei[m? jOduççeuvçæ,º levgwn,
ªæLaertiavdhç, o{ç pa'ºçi dovloi-
ªçin ajnqrwvpoiçi mevºlw, kaiv
ªmeu klevoç oujrano;ºn i{keiæ: kai;
ªpavlin aujto;ç pºro;ç to;n
ª jAcilleva: æejgw;º dev ke çei'-
ªo nohvmativ ge probºaloivmhn
ªpollo;næ - - -ºp?reçbeª- - -
- - -º a[llªoºuç
ª- - -ºç kai; thª..ºk?ata
ª- - -ºdieª.ºp?o?ª....ºhçian
ª- - -ºe
ª- - -ºtoª- - -ºn
keª....º g??aujto; ª......ºeç
ª- - -ºn?ª.ºtaçª....ºaç
ª- - -ºo?u?e?i? p?av?l?ªinº pa
ª.....ºaqiaçª...ºit?ª...º eu\ ãdiÃ-
ar?rhvdhn e[fh n?ªu'ºn, wJç: æou[
tiç novo?n a[l?l?oç ªajºmeivn?o?ªnºa?
tou'de nohvçei, oi?|on ejgw;øiØ
noevw, hJme;n pavlai hjd?e[-
ti kai; nu'næ. kai; pavnt?eç ou|-
toi, di?a}ç ei\pon aijtivaç, crw'n-
tai toi'ç ijdivoiç ejgk?wmivoiç,
ajll?oujc i{na periautologªhvº-
çwçin ªdºiafevrªonºt?e?ªç h[ºdh
tw'n tªoºiouvtwn. ªoujºd?ejkei'no?
tou' pohtou' paªraºpemªptºev?o?n
o{ti th;n? apoti?ª....ºriaª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XL
Frammento:
- - -ºngaª- - -
- - -ºntapeª- - -
- - -º ajf?ou| kaª- - -
- - -ºknoutonª...º
o{lhn? t?a; uJpo.ª- - -ºou
dhçª....ºhçgameª......ºl
ª...ºt?ª..ºn w{çte ª- - -ºon
dou'lon tou;ç mhdenª.....ºrouç
ªo[ºntaç, mavliçta de; ª- - -
.ºoiouç ei\nai çuª- - -ºe
.o?ª.ºçª. ejºnedreuª....ºotape
ª..ºmhª.º..çetonª....ºacon
ª..ºtwª.ºkaiçumbª.....ºnoe
- - -
ª..º pavlai kª- - -ºaª- - -
....ºepiª..ºa.ª- - -ºaiª- - -
..ºwª..ºaipª- - -º kai;
mh; ªpºrowªqw'men mhde; pºara-
livpwmen ª......ºaç eijkhãiÃ
tw'n ejpid?ªidomevºnwn th'i
baçileivai paª....ºk?aç ejpi-
faªnºei'ç eno.ª......º. pa-
ªr?ajnavºndrou geª......ºdª- - -º
k?ai?; ejpidedª- - -º
nen? ªpaºrapemp?ª....ºa kai;
ª.ºaª..ºoª..ºein to; çª.º.ª- - -º
ejdo?k?ivmazen ª- - -º
nomenoç, o{ti? dªiaºfwnou'n-
teç ajllhvloiªçº oiJ ejp?i; tw'n
pragmavtwn kaªi;º ej?pibou-
leuvonteç, to;n uJpakouvon-
ta neuroçpaªçºtou'çi toi'ç
plattomevnoiç kat?ajllhvlwn.
o{qen oJ Zeu;ç th'i ªme;ºn jAfro-
divtªhºi metavgw?n th;n diabo-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLI
Frammento:
ªlh;n th'ç jAqhna'çº
çª- - -ºtoª- - -º
tª- - - nºoei'taªi - - -º
th?nª......ºe.ª......ºda.ª.ºeiç
dor..ª..ºrª.ºmfaª..ºwnoª- - -º
miçª...º parezovªmºenon mi?
n..ª.....ºf.ª....ºda.oª- - -º
lª.ºan ªproºçh'kon tªoi'ºç mavliçªtaº
dovxªhç ojºregomevnoiç: ouj ga;ªrº
antª..º.ª.º ej?pidou'nai to;n eJ-
autªw'ºn ª..ºiç?noiç plhqw'n o?i?
p_a?noª...º..in proeiv?lonto
ª..ºg?ad?...ª...ºaçª.ºoiçonª..º
e?ªujºfovrou gnwvçewç ejpiqumou'-
çin eijçoikeiou'çqai tou;ç d?u-
ªnaºmevnouç epª.....ºkai
ª....ºaneinª- - -
zºwvntwn gevnei kªai;º tw'i tw'ªnº
ejpiginomevnwn ªejºn oi|ç oiJ ªa[-
yºogoi dhvpouqen a[ndreç
fevrontai ta; prw'ta: di?o{-
per jAgamevmnwn kªai;º jOduç-
ªçei'º kai; Nevçtori pevpoªiºq?en,
oiJ plei'çtoi d?e[couçi ª..ºin
ª....º tw'n ajnalovgªwºn ªtºouv-
ªt....º.ª.ºe ka?i; p?ravxeiç toª- - -
...ºtaçodep.ª..º aujto;n aª- - -º
o?uj ªmovºnon çwvãiÃzei tª...ºtaª- - -
ajllºa; kai; to;n twª- - - ..ºagetai kai; ª....º.ª....º aj-
ªpºo; trapevzhç kai; m?e?gavloi?ç?
ej_gkwmivoiç. e[oiken de; kai;
to;n mavntin ejn jIqavkhi pe-
filopoh'çqai: di?o{per kai;
oJ Thlevmacoç, oujc o{ti mov-
n?on hJãiÃrei'to filoxenei'n,
proçhvgªeºto to;n Qeokluvme-
non, aj?llªa; kºa?i; piçteuovmenon
eijdw;ç to; ªgºev?noç tw'n mavnte-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLII
Frammento:
ªwn - - -º tonoud.ª- - -º.
n ajkouvwª.ºaçe.e?ª- - -
.ºaiç?çoª..ºaª.ºtaiª- - -
.ºi?o?iç? uJ?poqevçqa?i?: æk?ªaiv meu klev-
oºç h\?gon ª jAcaivoiæ:º æk?eiv?ªçoºm?, ªejº-
peiv ke qavn?w, nu'n dªe; klevoçº
ejçqlo;n aj?roiv?mh?næ: ætªou' dh;º
nu'n ge m?evgiç?ton uJp?o?ªuravniº-
on klevoç ejçt?ivn?æ: ªeºi?\ta ªæklevº-
oç? oujrano;n eªujru;ºn ªiJºkavªneiæº:
kai; æbivoªn ajmfipoleuvoi, mei'zovnº
k?e ªkºl?evªoç ei[h ejmovnæ: æklevoç e[llaº-
be ªdi'oç jOrevçthç pavntaç ejº-
pæajn?qrwvpoªuºçæ: æcaleªph; devº-
t?aoijdh; e[ççet?ejp?ajnªqrwvpouç,º
çtugerh;n dev te fh'min oj-
ªp_ºav?ç?çeiæ: kai; mh;n ªpoºei' pa'-
çan hª- - -ºan
ª.ºwª- - -º e?i?[dei
ªnºu'n ª- - - ejpanoºrqwvçeiç
çª- - -ºneçe
- - -
- - -
ª- - -ºn?.n
ª- - -ºa
ª- - -ºhça
aª- - -ºçhç
.ª- - -ºhme
n_ª- - -º.n ª JOºmhvrw?ªiº
kai; tª......ºhi çu?ªmºfevron-
ti to;ªn di'on Nºevçtªoºra parevøçØ-
çthçe tou?;ªç diºafeªrºomevno?uç
peªivºqonta th;n ai{rªeºçin zh-
louvntwn, kai; tou;ç ªmºe;n tauv-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIII
Frammento:
ªt- - -
......ºoª.º.q?wª- - -º
eª...ºmenª..ºtouçª- - -º
tran kaªi; gºonei'ç jOrevçto?ªu:º
Foivn?i?ka d?ªeºi\t? jAcillei' do.
ª..º.iouª...ºfulaxaª...ºl?h
t?at.aª...º peri; Melevag?r?on
pavq?h ª...ºlwç d?ejnivoiç ªajpºo-
grafwªmevºnoiç ejpif?wnou'n-
ta ª.ºinª..º koinw'ç .de?ª- - -
.ºproª..ºo.g?a?ª...ºaçkat?ª- - -
..ºep?ª- - -ºeª.ºo?r?e?ª- - -
..ºdª....ºt?ouª..ºu..r?.ª- - -
- - -ºç.ª..º.ª.ºdª..ºqa?ª- - -
.....ºdr?wnª- - -
eij dev tinaç paraleloiv-
pameºn tw'n ajfªormw'nº, w\ P?eiv-
çwn?, a}ç e[çti par? JOmhvrou? l?a-
bei'n eijç ejpanovrqwçin du?-
naãçÃteªiw'nº, kai; tªw'nº paªraº-
deªigmavºtwn ª....ºqª- - -ºmw?i
çu?m?ª.ºaitop?rª- - -º
atoª..º.ª.ºraª- - -ºu
ª...ºnª.ºr?rª..ºohgemhª- - -
- - -ºçnª...ºroª...ºai
ª- - -ºa?p?ª- - -
....ºo?to?ª- - -ºmhpª- - -º
to; ªprºoçdokªwvºmeªnonº ei\\nªaiº
ep?ª.ºd.ª- - -º
m?enwnkª- - -º
th?ndidª- - -º
dª..ºeinª- - -º Filo?d?h?vmªouº peri;
tou' kaq? {Om?ªhrºon
ajgaªqºo?ªu'º baçªilevwçº
ajriq?(mo;ç) C—C—


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 1
- - -ºpoioçª- - -
- - -ºh?kª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºtatoi?tª- - -
- - - pºerievcouça ª- - -
- - -ºa kai;? mª- - -
- - -ºnkataª- - -
- - -º.n?ª- - -
- - -ºçto
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 2
- - -
- - -
- - -
- - -º.tego?no?nª...
- - -ºtei?nª.º.ant.ª.
- - -ºneçinm.ª...
- - -º.nd?e..ª....
- - -ºaª.ºo?.ª.º.ª..ºouç
ª- - -º..ª...ºileuª..
- - -ºça.ª...ºpª....
- - -ºoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 3
- - -ºouçaª- - -
- - -ºtª.ºnª- - -º
- - -ºçaª- - -
- - -ºneª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 4
- - -
- - -
- - -ºaª- - -
- - -º.ep?ª- - -
- - -º.e.ª- - -
- - -ºeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 5
..ºageª- - -
- - -
..ºnª- - -º
t_açuª- - -º
nonª- - -º
to?t?ª- - -º
aç?a?t?ª- - -º
tonª- - -º
proª- - -º
mel?e?ª- - -º
- - -
mhçt.ª- - -º
aiçfa.ª- - -º
eianª- - -
- - -
- - -
...ºt?ª- - -
- - -
...ºnª- - -
- - -
- - -ºe.ª- - -
- - -ºu?mª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 6
- - -º ou[k ejçti ª- - -
- - -ºeª- - -
- - -ºeuª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 7
.çtª.....ºak.ª- - -
- - -ºonª- - -
- - -
- - -ºaª- - -
. mºavliçta dªia;º to;n epikou-
ª..ºron qeo;n ne..geª.ºti
- - -
ª- - -ºmendª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 8
- - -ºmoª- - -
- - -ºupoª- - -
- - -ºm?eleio?ª- - -
- - -
- - -ºhçª- - -
- - -ºt?ª- - -
- - -
- - -
- - -º.laª- - -
- - -ºtapª- - -
- - -ºmhª- - -
- - -ºl?l?ª- - -
- - -ºproª- - -
- - -ºa.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 9
- - -ºn kai; ª- - -
- - -º.oneª- - -
- - -ºok..ª- - -
- - -ºieª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 10
- - -ºçoª- - -
- - -ºtª- - -
- - -ºi..ª- - -
- - -º...f?h?ª- - -
- - -º.ª..ºoª- - -
- - -ºap?ª- - -
- - -º.um.ª...ºmet.ª- - -
- - -ºi? qavnont?a? tª- - -
- - -ºnapª..ºaª- - -
- - -ºtª.ºnª- - -
- - -º tw'n ajgg?evªlwn - - -
- - -º kai; th'ç ª- - -
- - -ºnperiª- - -
- - -º.n.ª.ºmª..ºaª- - -
- - -ºronª..ºteta?ª- - -
- - -º...n?.kei toi'ç ª- - -
- - -º JOmhrª- - -
- - -ºto?ª- - -
- - -ºnoª- - -
- - -ºp?eri..ª- - -
- - -ºo.aç.tª- - -
- - -ºoçbiai


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 11
- - -ºllaª- - -
- - -ºeaiª- - -
- - -ºu?ª- - -
- - -ºeiª- - -
- - -º.naiç?ª- - -
- - -ºaganª- - -
- - -ºp?oi?k?ª- - -
- - -ºaçª- - -
- - -ºçaª..ºe
ª- - -ºhrnª- - -
- - -ºoumenoiç
ª- - -ºou to; luª- - -
- - -ºç?taga?ª- - -
- - -ºeionª- - -
- - -ºrn?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 12
- - -ºcouoª- - -
- - -ºaçª- - -
- - -ºkª- - -
- - -ºe.ª- - -
- - -ºaçfª...º kaqivçtªhçºi .a
ª- - -ºtai d? {Omhroç ª.ºdh
ª- - -º oJ jAqhnai'oç aª- - -
- - -º qeo;n ejn ª- - -
- - -º panto?vªç - - -
- - -º movnoç ª- - -
- - -ºoª...ºathnhª- - -
....ºoª.. gºa;r ejrivzwn tou;ç
ª....ºdª...º.ga faivnet?a?i?
ª {Eºk?toroç ª...º.ta d?ajpoª- - -
ejtºuvgcanen: a}ç kai; para;
ªtºou;ç ajggevlouç h] prevçbªeiç
h]º kataçkovpouç oujk ajfª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 13
- - -
- - -
- - -ºna?ª..ºaª- - -º.ª- - -
- - -
- - -ºi?ça?ª- - -ºn
ª- - -º.ª..º..w
ª- - -ºhçoª- - -ºata
ª- - -ºo?i?
- - -
ª- - -º p?eri; thª...º jAcillª- - -
- - -ºdo?n.ª- - -
- - -
- - -ºne
ª- - -º..a.ª- - -
- - -ºtoç me;n ejpithª- - -
- - -º parativqhçi ke?l?euª- - -
- - -ºdoxª.º qerapeuª- - -
- - -ºcu?ª...ºa?t?a?ª- - -
- - -º.i?dª- - -
- - -º.e..ª- - -
- - -ºç?ª...ºmª- - -
- - -
- - -
- - -º.nª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 14
- - -ºfikª- - -
- - -ºph.ª- - -
- - -ºton devka dª- - -
- - -º wJç jOduççeva t?o?ª- - -
- - -ºpeidou wJç naª- - -
- - -ºinª..ºotª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 15
- - -ºn.ª- - -
- - -º.uoª- - -
- - -ºtaç?ª- - -
- - -º..dª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 16
- - -ºo?i?keª- - -
- - -ºptaª- - -
- - -ºlaoª- - -
- - -ºnª- - -
- - -
- - -ºwª- - -
- - -ºlª- - -
- - -ºt- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 17
- - -ºçª.ºaª.ºen.ª.ºtª- - -
- - -ºteª....ºd?e? a[gei tª- - -
- - -ºataª....ºhª- - -
- - -ºhçª...º proçevt?ªi - - -
- - -ºf.ª....ºra.oiç.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 18
- - -
- - -º.a.ª...ºn?ª- - -
- - -ºk?ª- - -
- - -º.wçª- - -
- - -ºe?.ª...ºe?ª- - -
- - -ºatac?.ª- - -
- - -ºçqenteª- - -
- - -ºe?ª..ºegenª- - -
- - -ºpaideutª- - -
- - -ºn?tª- - -
- - -ºkataçkª- - -
- - -ºrwpeiª- - -
- - -º e[dei peiª- - -
- - - pavºnteç a{mªa - - -
- - -º th;n oJmoivan ª- - -
- - -ºo?n p?ra'xin ecª- - -
- - -º kai; diedeix?a?ª- - -
- - -º ejkpepomª- - -
- - -ºtª- - -
- - -ºn?t. mh; toi'ç ª- - -
- - -ºa?toª- - -
- - -ºntª...ºtoiª- - -
- - -ºr?ª- - -
- - -ºt?i?ª- - -
- - -
- - -
- - -ºaª...ºoiª- - -
- - -ºç.ª.ºn?iª- - -
- - -ºproª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 19
- - -ºi?daç.ª- - -
- - -º oijnwqª- - -
- - -ºenhi?ª- - -
- - -º.ª.ºi?ç.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 20
- - -ºt?wn?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 21
- - -ºn?baª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 22
- - -º.qª- - -
- - -ºeiaª- - -
- - -º kai; tª- - -
- - -ºtª- - -
- - -ºkª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 23
- - -ºaª- - -
- - -ºo?çcoª- - -
- - -ºtac?ª- - -
- - -ºtonª.


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 24
- - -º kai; ajlª- - - jOduºççeu;ç
ª- - -ºn?


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 26
dau?ª- - -º
ond?ª- - -
.ºaª- - -
..ºutª- - -
.......ºnª- - -º
tattetaitoª- - -º
jAgamevmnwn ª- - -
...º jAcillª- - -
...ºçtratª- - -
......ºtª- - -
..º...ç?tª- - -
...ºwntongaª..ºion?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 25
- - -º uJpoª- - -
- - - pºroçª- - -
- - -ºr proªç- - -
- - -ºmegaª..ºçª- - -
- - -ºt?wnª..ºeien a[n ªtºiç ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 27
- - -ºcrª..ºnaª- - -
- - -ºphr?aª- - -
- - -ºarª- - -
- - -ºonyª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 28
- - -ºauª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 29
aª..ºai?rt?aª- - -º
çpª- - -º
gem?eª- - -º
pª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 30
- - -ºw?n
ª- - -ºa?ço
ª- - -ºleª.ºh?ç?
ª_- - -ºpolª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 31
mºevgiçªtoºn
- - -
ª- - -ºei dia; tª- - -
- - -ºadª...ºntoª.....ºoª..ºçei
ª- - -º d?aujto;n ª.ºoç
ª- - -ºnª.ºiaª.ºhª.ºr?on


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 32
- - -ºoraª- - -
- - -ºaª- - -
- - -º ejpid?ª..ºyª....ºeª.ºeª- - -
- - -ºtoçª.ºkª- - -
- - -ºwª...º koinou' ª- - -
- - -ºpoç?ª..ºo kataª- - -
- - -ºuç e{neka ª- - -
- - -ºuª.....ºfeuçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 33
- - -ºent?ª- - -
- - -ºouçª..ºoª...ºoª....ºqenª- - -
- - -ºmanq?ª....ºten
- - -ºamª- - -
- - -ºalª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 34
- - -ºçª.ºnª- - -
- - -ºpoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 35
- - -ºtaiç?ª- - -
- - -ºpaª- - -
- - -ºpaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 36
- - -ºçt.ª- - -
- - -º.dª...ºaª- - -
- - -º oujdªe;nº praªtt- - -
- - -ºrª.º..ª- - -
- - -
- - -ºeª.ºp?ª- - -
- - -ºnenª- - -
- - -ºfanª- - -
- - -ºuª- - -
- - -ºd?ioª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 37
- - -ºe?ª- - -
- - -ºo?ª- - -
- - -
- - -ºoi?ª- - -
- - -º.anª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 38
- - -º..ª...ºl?oª- - -
- - -ºnde?at.ª- - -
- - -ºhª- - -
- - -ºoaª.ºeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 39
pª...ºh?goro


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 40
- - -ºkeiaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 41
- - -º ga;r ª.ºceiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 42
- - -ºdek?aª- - -
- - -ºhçon?ª- - -
- - -ºe?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 43
- - -ºhtoª- - -
- - -ºce.ª- - -
- - -ºthª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 44
- - -ºkaª.ºwª- - -
- - -ºapoª- - -
- - -ºoª.ºntª- - -
- - -ºto?.ª- - -
- - -
- - -ºg?raª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 45
- - -ºpefwª- - -
- - -ºnaª.
- - -ºe


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 46
- - -ºwçª- - -
- - -
- - -ºkai?ª- - -
- - -
- - -ºpit
ª- - -º ijçcuvn


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 47
- - -ºak.
ª- - -ºwn
- - -
ª- - -º ajlloª......ºwç
ª- - -ºkatª- - -
- - -ºnª.ºoª....ºaç
ª- - - jOdºuççª- - -
- - -ºmenª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 48
- - -ºercª- - -
- - -ºaçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 49
- - -ºnª- - -
- - -ºloª- - -
- - -ºa.ª- - -
- - -ºaciç.ª- - -
- - -
- - -
- - -ºkª- - -
- - -ºnª- - -
- - -ºo?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 50
- - -º..ª- - -
- - -ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 51
- - -
- - -
- - -º. kai?; m?evgaª- - -
- - -ºanaiç?ouª- - -
- - -
- - -
- - -ºtª- - -
- - -ºt?wnª- - -
- - -ºçoª.ºçª- - -
- - -ºw?o.ª- - -
- - -º m?a'lloªn - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºhª.....ºeª..º.ª.º.


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 52
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºçiª- - -
- - -ºh?ç?ª- - -
- - -ºa?ª- - -
- - -
- - -ºoutª- - -
- - -ºkalª- - -
- - -ºpª..ºelo?ª- - -º
.e.ª.º eujprepevªç - - -º
pavqªoºç e?uj?kleªevç - - -º
.atª- - -º
açmª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 53
akaª- - -º
mnh?ç?ªthr- - -º
t?ª- - -
..ºakª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 54
- - -ºea?ª- - -
- - -ºdª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 55
- - -ºeuª.ºetoª- - -
- - -
- - -ºeª- - -
- - -ºioª- - -
- - -ºme.oiçkª- - -
- - -ºonteçª- - -
- - -
- - -
- - -ºfª- - -
- - -ºleg?ª- - -
- - -ºntaª- - -
- - -ºantª- - -
- - -ºitª- - -
- - -ºfenª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 56
.....ºtwª..ºkaiª- - -
.....ºego?ª.ºenª.ºiç
ª.....ºn yegomevnou de; ª- - -
.....ºein ejn toi'ç aª- - -
.....º ijçhgoriva ª.ºde.ª- - -
kai; ejnº tai'ç çunou?çivai?ç k?ai; toªi'çº
fª...ºtª......ºatoiª.º ma'll?ªon
- - -ºta tou'toiç eª- - -
- - -ºnontai kai; ª- - -
- - -ºxein kai; paª- - -
- - -ºhç kai; pª- - -
- - -º meçta; givnetaªi - - -
- - - pavºlin de; tª- - -
- - -ºk?nwmeª- - -º
çewª- - -º
neª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 57
- - -ºntaª- - -
- - -ºaieª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 58
- - -ºe?nª- - -
- - -ºiçh?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 59
- - -ºpoª- - -
- - -ºuçª- - -
- - -ºn?metª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 60
- - -ºeiaª- - -
- - -ºbaçileª- - -
ejn tºh'i kataçkeuh?'ªi th;n jO-
duºççevwç ejªpºifevreªi mh'nin
oujºd?o{ti polloiv: ªæmnhçth'reç
daºi?'ta pevnontªoæ, ajll?o{º-
ti kraugh'i k?ai; qªoruvbwi {Omh-
roçº deivknuçi meªquvontaç
t?º eijç dev te fora;?ªn a[logonº
kai; ta; tw'n ajkouªçmavtwnº
ejn tw'ãià tw'n paraª- - -º
poª..ºdieçthª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 61
pºolem?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 62
- - -º.thª- - -
- - -ºeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 63
- - -ºn?iª- - -
- - -ºpaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 64
- - -ºt?ofaª- - -
- - -ºcronª- - -
- - -ºn?tw?ª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºn?toª- - -ºp?a?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 65
- - -º çpevrma ª- - -
- - -º panto;ç ª- - -
- - - diºavqeçin ª- - -
- - -ºmeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 66
- - -ºnaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 67
- - -ºtaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 68
- - -ºinª- - -
- - -ºtwnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 69
- - -ºuª- - -
- - -ºenaª- - -
- - -ºr?apeª- - -
- - -ºtª- - -
- - -ºte?ç?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 70
- - -ºaª- - -
- - -ºr kavonta ª- - -
- - -ºmatençª- - -
- - -ºnoçouª.ºo?mª- - -
- - -ºl?uçinª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 71
- - -ºouçaª- - -
- - -ºdeitetª- - -
- - -ºhçoª- - -
- - -º kai; dª- - -
- - -ºracª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 72
- - -ºikaiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 73
- - -ºçª.ºo?u?iai


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 74
- - -º..çaª- - -
- - -ºoª..ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 75
- - -ºakaiª- - -
- - -ºçomhª- - -
- - -ºiçtª- - -
- - -ºçfiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 76
- - -ºçª..ºnª- - -
- - -ºtaçª- - -
- - -ºnª- - -
- - -
- - -
- - -º..ª- - -
- - -
- - -
- - -º.ª- - -
- - -ºaxª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 77
- - -ºkoª- - -
- - -
- - -ºoª- - -
- - -ºaª- - -
.ºkaª- - -
- - -ºeiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 78
- - -ºçkaiª- - -
- - -ºfeinª- - -
- - -º uJpoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 79
- - -
- - -
- - -ºa.ª- - -
- - -ºpurª- - -
- - -ºhtª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 80
.ºonª- - -º
toraª- - -º
kai; panª- - -
.ºceiraª- - -º
aç e[ti ª- - -º
orataiª- - -º
dª...ºk?ª- - -º
te.ª.ºço?ª- - -º
coª.ºuª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 81
- - -ºeuª- - -
- - -ºo.ª- - -
- - -
- - -ºhª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 82
- - -ºe
ª- - -ºeª...ºqª- - -
- - -ºt?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 83
- - -º..ª- - -º
- - -ºroçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 84
- - -ºl?e?gouç.ª- - -
- - -ºtwn e[ti ...ª- - -
- - -º.ieç.eqª- - -
- - -º....ak?ª- - -
- - -ºenh.in...ª- - -
- - -
- - -ºe.ª- - -
- - -ºe.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 85
- - -ºa
ª- - -ºtonª- - -
- - -º...ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 86
- - -ºaiçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 87
- - -ºoç?ª- - -
- - -ºoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 88
- - -ºn?atª- - -
- - -ºhª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 89
- - -ºaiª- - -