Philodemus Historia Academicorum
Numero di Papiro: 1021
Autore: Philodemus
Certezza Autore: incerto
Titolo: Historia Academicorum
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: T. Dorandi
Titolo: Storia dei Filosofi Platone e l'Academia
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, XII, Napoli 1991

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I*
Frammento:
- - -ºr?ç?i?
ª- - -º..
ª- - -ºkaqa
ª- - -ºan
ª- - -ºçon
ª- - -º.nª.
- - -ºhndia
ª- - -ºaca
ª- - -ºkai
ª- - -ºmevleian
ª- - - ejºk?evleuon e
ª- - -ºi?taiçpol
ª- - - çºkeuavze
ª- - -ºn?ad?iai?t?ª.
- - -º.ç?eiepª.
- - -º.ª.ºt?o?oi
- - -
- - -
- - -ºtan.
- - -ºteª..
- - -
- - -
- - -ºaç
- - -
- - -ºn?oç
- - -
- - -º...ª- - -
- - -ºt.ª.ã- - -Ã ejk tw'nº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
ejndeªcºomevnwn? ªme;ºn ejpa-
nekaivniçe pavlin a{paçan
, thvn t?ejª..... oºuçªan diºa; tou't?
ejn toi'ç ªlºo?vgoiç eujruqm?ivan
proçevlaben, aujto;ç d?e;? pol-
la; ejpeiçhnevgkat?o i[dªia, di?w|ºn
äei[ ge dia; parrh?ªçivaç dei' tºa;? gªeº-
novmena levgein ä p.ª- - -º
dh; tw'n pavntwn ªajnqrwvº-
pwn ou|toç eu[xhçe?ªn fºilo-
çofivan kai; katevluç?ªeº. p?r?o-
ªetºrevyato me;g ga;r ajp?e?ªivrºo?u?ªçº
wJç eijpei'n ejp?auj?th;n? d?ia;-
th'ç ajnagrafh'ç tw'n l?ªov-
gwºn. ejpipol?ªaºi?vwç de; kaiv
ªtinaçº ejpoªivhçºe filoçofei'n
? fan?era;n ejkt?revªpwn ...º
tri?ª...º. fhçi; d?o{ti ª- - -
......º kai; pi.ª..ºnaçª- - -
... tºou'' filªoçºofei'n ejndov-
çimon e[dwªkenº, w{çte mhvte? ªmeº-
maqhkovtaªç ..º.matwn
te mhde;n mª..º.t..ª....ºmev-
nouç maqeªi'n oujº m?ovnon eijç
to; tw'n filª........ºt?ouç
katariqm?e?ª....... ajºlla;
kai; pª- - -ºfa
ª- - -ºiç
ª- - -ºoª..ºço
ª- - -ºan?ª..º.
- - -
- - -
- - -
aª..º peªivºqeçq?a?i?, ªw{çºt?e? eijç
ejkei'no?ªn pºa?raçpwvme-
noªivº tiªneçº iJkano;n e[cein
provblh?ªmºa th'ç ijdivaç ajmaqiv-
aç nomªivzºouçin, ma'llon de;
aª..º.ª.......ºin movnoi th;n
tou' gªennaivoºu kai; çofwtav-
tou d?id?ªaçkavloºu? katanoou'n-
teç ..ª........ºo me;n? ajpe
ª............ºtou kata


Cornice:
Pezzo:
Colonna: Y
Frammento:
ª.....ºe de; çunaª..º. parevgra-
y?a: æªkateºn?enovh?to de;?, fhªçºiv, kai; tw'n ma-
qhmavtwn ejpivdoçiç pollh; kat?ejkei'-
nªonº to;n crovnon, ajrcitektonou'ntoªçº
mªe;ºn? kai; problhvmatªaº didovntoç tou'
Pªlºavtwnoç, zhtouvntwn de; meta; çpou-
ªdh'ºç aujta; tw'n maqhmatikw'n. toiga;r?
ªtauvºthãià ªta;º p?eri; metrologivan h\lqen
ªejpi; koruºfh;n tovte prw'ton kai; ta; peri;
ªtou'ç oJriºç?mou;ç problhvmata, tw'n peri;
Eªu[doºxon metaçthçavntwn to;n ajªf? JIpº-
poªkravºtouç ajr?c?ai>çmovn. e[labe ªde; kai;º
hJ geªwmºetriva pollh;n ejpivdoçin: ej?ge?ãnÃ-
nhvqªhº ga;r kai; hJ ajnavluçiç kai; to; peri;
dior?içmou;ç l?h'?m?ªmaº kai; o{lwªçº t?a; p?ªeri;
tºh;n gewmetrivan ejpi; polu; .ª..º..
.ª... oujºdevn te ªojpºtªikºh; kai; mhªcºa?n?ikªh;
.....ºiª.ºmiçthnaitaª.....ºoª..
...ºghn tw'n toªiouvºtwªn ........º
hçima çucnoi; ªtw'n çpeºrmolovgwn
aujtw'n e{neªka .....º.n çcedo;n ga;?ªrº
h\n foith?t?w'ªn .....º a[llo kai; tw'ªn
gºe? qerw'n to; ijd?ª.......º ajnevlabon
ªoºuj metaª...............ºgmai?
ª.ºbhn kai; ª.................º.i
t?ou't?on tª.............ºolª.ºbon
ª..ºprª....ºdiª..........ºallo
ª...º ajnqrwv?pwªn ..........ºlhqª.
..ºn? çunouç?i?vaªn - - -º
aª...ºme Davwn kai; ª.........ºomi
taª..ºheª...º kai; ªprºo;ç tou'to ª......º
iª...º ajphvrthçan tw'n ajnagªkaivºw?n
oiçª.ºr peri; tw'n ªojnºh?çivmwn ª..ºoª...º.ikai
wçeª.º.ai dokou'çin oijkovtribeç ª- - -º
fikª..ºunomenoç oJ Plavtwn poll?ª- - -º
qai?ª.ºpe kai; tw'n ajpovntwn toi?.ª..º.ioiª.º
idio.atª.ºdountwnapobhrouª.ºtwn
hteª...ºoqe Ÿa ‰...paregenª......ºofh
gouª..ºn? ajndro;ç epaª..ºtª.ºª......ºi
nª....º.akaignecakaibhkeinª.ºhª..ºç?ª.
......º.abwneª..ºneuaigª.......ºgoitª.º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
deª...........º a[lloiç
atª......... fiºlanq?ªrºw?-
piva?n ª.....ºouçoª..ºpro.ª.º
t_o..ª..ºç i[çaæ. toia?u'ta gegra-
fovtoªç Dºikaiavrcou, Filovcªoº-
roç ejn tw'i th'ç jAtqªivºd?ªoçº e{-
ktwi? parevøiØpaiªçºen ejpi; to
ª...ºautan.ª..ºaª.......
pºaraxuvwn .ª..º.n?tamh?ª.ºe
ªlamºbavnwn ª- - -
...º eªijºd?w;ç toª..º.ª....
......ºton ejªnº tw'i pev?ªmpº-
t?w?i: ækai; ajnevqe?çan eijkªovnaº
Ç?ªwºkravtouç, tªo; d?uJºp?ovb?ªa-
qroºn, ejf?w|i ejpªigºevªgrºaptai:
æªBºouvthç ejpovh?ç?eªn ..ºkw
ª....ºuçæ, ejpigevªgºraªptºai
ªojnovmaºta çucn?a?;.ª..ºai
ª....º...atoª.ºa?ª.....
....ºutª...ºal?ª..ºçª....
- - -ºei
ª.ºqe?o.....a?ª.....ºeiç
ª...ºuª...º.luª.º.ª..ºutwª.
.......ºge?ª.......ºka
ª..........º.ª..ºn.w?k?ª..
............ºai ajnevqe-
ça?n? a.ª...... eijºkov?na pro-
çª.º..t.n ca?l?kou'n? ª..º.. ªejºpigev-
grapªtºai to?ªu'to .ºnª...º ajnaqhv?-
khn ª- - -ºapo-
lounª- - -
- - -ºinen?ª....
.ºwipai to; m?ªoºu?çei'on, ªajºl?-
ªlºa; Kollu?teu;ç h\n tw'n d?h?v-
ªmºw?n. ætetele?uthkevnai d?ej-
ªpºi; Qeofi?vlou fhçi;n aujto;n
ªbiºwv?çant?e[th duvo kai; ojgdoªhvº-
k_onta.

Cornice:
Pezzo:
Colonna: v
Frammento:
ªkai; fiºloçovfwn aª..ºra ge pro;ç JErmªivºan
ª......ºanhtai, metapemyaøiØmevnou
ªme;n aºujtou;ç kai; provteron to?u' JEr-
ªmivºo?ªu eujºnouvç?ta?ªtaº, tovte de;? k?ai; ma'l?-
ªlovn tºi dia; th;n Plavtwnoç teleªu-
th;n ejºp?i?ç?peuvç?antoç. parageno?m?ªev-
noiç d?aujºtoi'ç t?a; te a[lla pavnta
ej?pªovhçeº koin?ªa; kºai; povl?i?n e[dw?ke?n?
oijkªei'ºn? øªtºoØ Ÿth; ‰n jAçªovºn, ejn h|i ejkei'?noiv t?e
diaªtrivboºnteç ejfiloçovfoun? eijç
e{na ªperivºpaton çuniovnteç kai; ªpavnº-
ta ªta; devoºnq? JErm?ivaç dhvªpouº p?a?retªeº-
qhvªkei. uJºpo; filoçofªivºa?ªç de;º m?etal-
lagh?'ªnai ejºnovmizªonº p?r?o;ç th;n
tou' ª....ºtimoª.....º m?o?narcªivº-
an ª...............ºenaça
g?ª.....ºto?ª..ºpo?ª....ºkª.......
...ºarª.ºçto?ª.ºagª.......ºeron
ª.....ºtoiª....ºtwª...º to; Plav-
ªtwnoçº r?Jªh'ºma, i{na gh' mivªa pºanto;ç
ªaijw'ºnoç aujtou;ç ª.ºanª........
- - -
.....ºgª- - -æ


Cornice:
Pezzo:
Colonna: x
Frammento:
..........ºkapei?ª- - -º
tem?w?. ªwJºç a[llo?i çunªh'goºn, ejªpiº
trevcw? ta; gegram?mevna? ªpeºr?i; P?ªlavº-
twnoç ªa{ºp?ªaºnq?, uJpogravªyºaç e[con-
q??ou{t?ªw: Pºlavtwn Çwkravt?o?uç ge?go-
nªw;ç maqºhth;ç ajpo?ªlºeifq?e?ªi;ºç n?ew?vªteroçº,
a{ªt?w]nº ej?tw'n ªeijºk?oçiept?av, ajp?h're?n eijç ªÇiº-
keliva?n kai; jItalivan, eijç tou;ç Puqa-
gªorºhvouç, o?i|ç çungenov?m?e?n?ovç tina
crovnon çunevmeixªen Dioºnuçiv-
wi tw'i preçbutev?r?w?i ªlegomevºnwi:
kai; tªoºuvtou çkaiovterªonº a?ujtou'' th;n
parrhçivaªnº ejnevgkaªntºo?ç, o{ti ejrw?-
thqei;ç tivç aujtw'ªi doºkªei'º faªnºh'?nai
eujdaimonevçtero?ç, ouj?ªkº ei\pen aujtªovnº,
wJç ª...ºtineª..ºfª...ºn duçcer?aiv-
ªnºw?n ª.ºieaenwic?ª... pºaradoqei;ç t?ªi-
çinº ejm?ªpºo?vroiç ajp?ªo; Laºkadaivmono?ªç
.......... eijçº jAqhvªnaºç .to.ª. ejº-
kei'no khª...ºnen Aijgivnh?i ªdºou'-
ªlºoç? h\n, a{t?w]n? ejn Aijgªivnºhªi ..º.hkª..
......ºktu?en?wkopon ªtou' Peº-
lªopoºnªnhçºiak?ªoºu' p?olevmªoºu aª.....º
g?ª.............º aj?peluvq?e il?ª...º
.ia.ª........ºiaut?wª...ºaª..ºç
ª..ºwçaª...ºa?ç. Divwªn - - -º
kaª..ºiqeª.....ºçaiª..ºa?trª.....
Dionºuçiª.....º newtªer- - -
.ºareuaçª.... çºunh'n? ª- - -
.........ºçapiª- - -
....ºghtª....ºlakaiª- - -
...º Plavtªwºn? ª- - -
..........ºotç? tou't??ªojºnomaª...
.......º.u?ª..º.oçª..ºnd?epro
ª......ºn p?avlin? oi[kade. kai; tinªa
crovnoºn toi'ç eJaut?ou' ªçºunhvqeçin ªoJ-
milhvçaçº, uJp?o?; Divw?n?ªoºç parak?lh?qei;ç
h\lqe pro;ç Dionuvçion: k?a?jkei' dia-
blh?qeivç, wJç çuner?gªoi'º qevl?wn
Divwni tªo;ºn tuv?r?an?ªnoºn? aj?n?ªaiºrou'nt?i?,
ka]n? ajpwv?leto, movno?ªn dºe; diªa; toºu'? qeªou'º
kai; ouj diªa; toºu' ajduna?ªtºh?'çªai tou'toºn
ajçeb?ªw'ç ..ºqaiª........ºothnª..º.l?qe
liª- - -ºk?e
g.ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: Z
Frammento:
twª.....ºemointo, diagw?ªghvnº
tin?ejpi; ajªpºo?dhmøeØivan a?ujtªou'. ei\º-
q?oJ me;n ªejrºwth'çai levgetªai ...º
thn.ª.ºatwn tondeª.....º
aujto;n ª..ºn ejf?o} pavreçti n.ª..º gegraª.... oJºm?ologivan dialeª....º loumª......ºen to;n lovgoªn .º dep?ª..........ºeª.......º
toteª- - - qewº-
rou'nti parab?alª- - -
.ºn th'ç panhguvreªwç - - -º
pro;ç Divwna kai; tou;ªç fivlouç
e[ºnteuøçiØxin ªpaºravb?oªlon ....
...º uJpe;r ªth'ç ojlºigarªcivaç
- - -ºenidª.....
- - -ºlume?ª.....
- - -º a?[llwi ª...
- - -ºçouç.iª...
..... ajºllotrªivoºu?ç ª....
... peºri; çofivan ª- - -º
pª... ajlºl?a; kai; ª..ºo.ª......º
gen?ª..... tºh'ç ajkraª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
mevnwn? kai; pwlouvnt?ªwnº
tou;ç jAqhn?aivouç, ejpravqh oJ?
Pl?avtwn a[dhloç w]n o{ªçtiçº
ejçti;n ajndri; livan pev?nªhti
...ºntwn de; tw'n La?-
kwvnwn? otª..º çuneavlwn?
çpeudovntwn labei'n ejn-
nw'i qevmªenºoç ª....ºt?etai
kaiv ti dh; ª..ºk?edoniª...ºn de-
diøeØw;ç tovªteº pro;ç jArcevla-
on, ejmhvnªuºçe de; pro;ç to;n ej-
wnhmevn?on eJauto;n kai;
çwvçant?a‚i cavrin? ajp?o?teivç?ein
uJp?içcnei'tªo pºollhvn, ou[ ti me;n
ejkplagevnta ª...ºapª- - -
qeª.ºt.ç kai; m.ª...ºalª.....º
t_?opª...ºe?mª......ºe?raª.....º
eª..ºet?ª.º.econ?ª- - -
..ºn?....e.k?ª- - -º
qane tou'?t?o çª- - -º
fai.ª...ºnª- - -º
c?ª...ºnª..ºeª- - -º
Plavtwn?ª- - -º
.omaª- - -
.ºonk
ª.ºe?t?ª- - -
.ºe?nª- - -
- - -
- - -
- - -
.ºu?naª- - -
- - -º
aª- - -º
a_tª- - -º
le.ª. Fivlippo°ç oJ fºiªlovº-
çªofoç ajçºtrolovgoç ªt?ejºxhgei'-
t?aujtw'i gegonw;ç ajnagra-
fe?u;ç tou' Plavtwno?ç kai; aj-
kouçthvç, o{ti ægeghrakw;ç
h[dh P?lavtwn xevnªonº uJpe-
devxªatºo Caldaªi'oºn? e.
ª.....º Ÿt?ina?ç ‰ ejpuvrexe?ªn. ejkei'º-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º
Neavnqhç de; Filªivºç-
kou fhçi;n ajkhkoevnai tªou'º
Aªijºginhvtou, diovti æPlavtwn
uJºp?o; tw'n proçh?kovntªwºn
ªejkºl?hvqh dia; met?wv?p?oªuº p?ªlav-
toçæ, kai; diovti æÇp?ªaºrtiatw'?n?
ªplºwøi?Øthvªrwºn tinw'?n ajªfikoº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
nªoºç d?uJpo; Q?ravitthç e{g ge
mevlo?ç h{rãmÃotte davktul?wi‚ Ÿon ‰
ejndidou;ªçº rJ?uq?movn. aujtovqi
d?wJç paªrºafronoªivºh te fwnei'n
to;n Plavt?wna kai; ejperwth'-
çai, tou' d?eijpovntoç: æejnno-
ei'ç wJç pavnthi to; bavrbaron
ajma?ªqºevç: a{?te ge paravruqmon
ou\ªç gºh'? bavrbaroç fevrouça
tª...ºeiaç(...) ajdunatei' ma-
ªqei'nºæ, hJ?ç?qh'nai megavlwç kai;
ejn eªujºdivai megavlhi to;n a[n-
dra ª..ºomutein ejp?ªei; kºai; tau'-
t?ejpi; nou'n h[rcet??ªaºujtw'i kai;
ªpºroavgei. diaqerman?qevn?-
toç de?; ªmºa'llon e[k tªiºnoç ej-
gevrçewç nuvktwr ajªkºairªovº-
teron? ªgeºnomevnªhçº epeiª...º
kuon?ª.º.ª....º..ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
...ºtª- - -
..ºeu.d?..ª.....ºounª..
..º..e? P?l?avt?w?n?o?ç mªaqh-
taºi; h\?ç?ªaºn ..ª- - -
...º.ª.ºo?ª...ºn?ª- - -
- - -ºp?oç
- - -ºmoi?çª.º..
- - -ºn?.ª- - -
- - -ºç?.a.ª..ºwã- - -Ã


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIa (intercol., ad col. VI 12)
Frammento:
ª ŸoJ Kuzikhºno;ç Timovla-
oç, Kalli-
gev-
nhç,
JAqh-
nai'oç
Timov-
la?ç, ou}ç
ejn tw'i
Peri-
d?eivp?n?w?i
ªPlavºt?w?noªçº ‰, jAr?cuvtaç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
dovnioç, JHrakleivdhç jAmuvntaç
JHraklew'tai, Menevdhmoç Pur-
rai'oç, JEçtiai'oç Perivnq?i?oç, jAriç-
tªoºtevlhç Çta Ÿgi ‰rivthç, ŸCaivrwn Pell?hneuv?ç ‰, Divwn Çu-
rakovçioç oJ th;n Dionuçivou
turannivda kaqelwvn, JEr-
mªovºd?wroç Çurakovçioç oJ kai; pe-
ri; aªujºtou' gravyaç kai; tou;ç lov-
go?uç e?ijç Çikelivan ªmetºafev-
r?ªwºn?, [Eraçtoç kai; Ÿ..w ‰. jAçªklºh?pi-
avdhç ªoiJ ajpºo?mnhmonªeuvºãmaÃta
gra?vyaªntºeç aujtou',
Taranªti'ºnoç, Civwn oJøuØ to;n
ejn JHªrºaªkºleivai tuvrannon
ajnel?w?vªnº, Puvqwn kai; JHraªkº-
livªdhçº o?ªiJº K?ovtun ajpokt?ei?v-
nanteªç kºai; dia; tou'q?uJp?ª jA-
qhºnaivªwnº politografhªqevnº-
teªç, ei\ºta de; cruçw'i çtªeºfav-
ªnwi timhqevnteçº, Ai[noiæ. fev-
ªrºei d?ªe; .............ºe
n?e.ª.............ºlevn
teç u{çtª....ºtaª....ºthn
ª....ºaª...ºnª.......ºuª.
...ºthnª....ºeiª......ºuª.
.....º Ÿteuç ‰ªguºnai'keç ªçuneçºcov-
ªl_açanº ejªnº ajn?dreivai ªejçqh'ºti.

Cornice:
Pezzo:
Colonna: T
Frammento:
gravfei: d?uJpªe;rº aujtou' tau'ta
Diovdwroç, o}?ç ªiJçºtor?w'?n kata;
Qeovfraçton gev?gonen? aj-
po; Çpeuçivppou: æfuvçin de;
kai; filoponivan ajxøaØivan
e[çce mnhvmhç: ªoºuj ga;r mov-
non per?i?; tªw'ºn ejndeco-
ªmºevnwn ejpªrºa?gmateuvqhøiØ
ªkºai; peri; pavn?twn d?ika-
ªnavº t?i?n??e?i[rhªkºen, w{çte do-
ªkeºi'n, eij mh; th;n diatri-
ªbh;ºn ejpoihvçat?ªo eºijç to; mou-
ªçei'on pºevran tª....ºa
ª.......ºmimoª.....ºç?
ª......ºtoiçmª- - - æ.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º
æÇpeªuçippoçº m?e?;n ou\n paªr?aºuj-
tou' ŸªPlºavtwnªoç noºç?w'n ‰diedevªxºa?to th;n dªia-
tribh;ºn. ªÇpeuvºçippªoºn ªde;
Cavritaç aujºtou' ªtovt?ajna-
qei'naiv fhçºi Filªovcoroç h[dh
katºevcoªntaº to; mouçei'ªonº,
ef?aªi|ºç ejªpigevºgrap?tai: ta?vªçº
de qªeai'çiº qea;ç Cavritaç M?ªouvº-
çaiç ªajºn?evãqhÃken Çpeuvçipp?ªoçº
loªgivºwn ªei{ºneka dw'ra te-
l_w'n?. Ÿdiup?ª....ºmen paraluqevnta ‰æ. kai; gravfei diovti
æk_atªevºçtreyevn t?e[th? kataç-
cw;n? ojktw; to;n perivpaton.
oiJ dªe;º n?eanivçkoi yhfªoºforhv-
çanteç o{çtiç aujtw'n hJghvøçØ-
çetaªiº, X?enokravthªnº ei{lonto?
to;n ªKaºlch?d?ovnion, jAriç?to-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
tevlouç m?e;n ajpodedhmh
kovtoç eijç Makedonivan, Me-
n?edhvmou de; tou' Purraivou
kai; JHrakleivdou tou' JHrakle-
wv?tou par?ojlivgaç yhvfouç hJt-
thqevntwn: ªoJº me;n ou\n ª JHºra-
kleivdhç ajph'ªrºen eªijç tºo;n
Povnton, oJ de;? ªMenevdhmºoç e{-
teron perivp?a?ton kai; ªdiºa-
tribh;n kateªçºkeuavç?ato. ªoiJ d?ejnº
jAkadhmeivai ªlºevgontªai tºo?vªteº
prokrivnaçq?ªaiº Xenokrªavºthn
ajgaçqevnteªçº aujtou' t?ªh;n
çwfroçuvnhn. oJ ga;r? Ç?pªeuvçipº-
poç ªejnºei'ce tªw'ºn ajªnºeãiÃmev?nªwºn
ajkrat?ev?çterªon qumºo;n kai; ªdh;º
tw'n? hJdonw?'ªn h{ºt?t?ªwn genovmeº-
noç ajluvq?ªh ta; a[rqrºa qª........º.
dia; dª..ºnª.....º.perª.....
...........ºaioiçª...
......ºa?çhkª..ºo?d?iª......º
ejntau'qa ga;r h\n jAnªtivpaº-
troç ão}çà toªu;ºç me;n a[lloªuç tºo;?t??
aujtw'?n? ªajçpaºç?avmeªnoç ...ºh
çaª.........ºrapaª.ºton
ª..ºnª.......ºçanª...ºponª.º
.çaiª..ºunçaª.........ºhmoª.º
kiçª..............ºai?ª..ºw?n
kai; ga;ªr .....ºç? façªiºn toª.º
anª.ºi?pª.....º tou;ç aª..ºn
po?ª...........ºouçª.....º
auª- - -º
çaª- - -ºn
toªu'ºton ª........º jAnti-
pat?rª.........ºipª....º
teª..ºk ajçpaªçºtªikºw'>ç edª- - -º
th;n ajp?ovk?ªriçin, kai;º punqan?o?-
mevnou? tiv dok?ei' ta; diagegram?-
mevna?, aujto;n ajpokrivnaçqai
æmevtria me;n wJç oijkevtaiç
pikra; de; wJç ejleuqevro?içæ ou{-
t?w de; levgetai diakei'?ç?qai
th'i eujnoivai th'i pro;ç to;n dh'-
mon oJ Xenokravthç, wJç ou[-
te ta; mouçei'a qu'çai tovªteº ka-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
ta; th;n th'ç fro?ur?a'ç ei[çodªonº,
u{çterovn te Dhmavdouç auj-
tovn, o{te to; poliv?t?euma çu-
nevçthçen, jAqhnai'ªonº ei\naªiº
gravyantoç, ouj tolmh'ªçaiº
grafh'nai, levgonq?wJç ªaijçº-
cro;n ei[?høiØ tauvthç th'ç polªiº-
teivaç k?oinwnh'çai, kaªq?h|ºç
o{pwç m?h; gevnhtai preçbªeuº-
th;n auj?t?o;n oJ dh'moç ejceiro-
t_ovnhç?e?ªnº. e[nioi d?ajpra?k?t?ªovteº-
rovn? façªinº aj?naçtrafªh'ºnai
to;n Xen?ªoºkravthn kata; t?ªh;nº
preçbeivaªnº, w{çte kaªi; dia; yhvº-
fouç poe?i'çqai diairªeth'raº
tw'i plhvq?ªei to;ºn jAnªtipavº-
t_rou çuvmmacon. Tivm?ªaioç de;º
tou'ton eª..ºlegª.º.ª......
.ºeª..ºaikeª- - -º
h{ttwn aigaçª- - -
- - -
...º gravfªouºç?i dev tiªneç
peri; aºujtou' ªdºi?ovti æu?ª....
.....ºtenª.ºnhnª.......
..ºuª...º kai; dª..ºpaª.......º
gewnup?ª...ºwn?ª.......º
enoudicq?ª..ºianª.......º
rh genevçqa?i kaq?.ª.....º
hn au[rion?ª..........
..ºan. ajkou'çai d?ouª...
.....ºa peri; th;n eJort?ªh;n .º
tª...ºloçª- - -º
twi diaitwª..ºaitoª.ºmhª....
..ºthnagwª.º.aç?ª.....ºç ejp?ªiº-
d?ªhºmoªu'ºntaç. eJkatªo;ºn de; ªgeº-
n?omevãnÃwn tw'n pªinovnºt?w?n?
ªeJkºato;n cove?ç eijçªhnevºcøçØqh-
ç?ªaºn? cruçoi'? t?w?'i povtwi ªuJºp?o ªtºw'ªnº
paivdwn: kai; parateq?evntoç
eJno;ç eJkavstwi plhvro?ªuçº o?i[nou
Ÿkai; ‰cruçou' çtefavªnouº megªavºlou tªeº
?te‚ kai; kalou' teqevntoç eijç
to; mevçon ejpi; tripodivou, tw'i
prwvtwi pªiovºn?ti to;n oi\nªonº
dwvçein e[fh. kai; nikhv?çaç X?ªeº-
nokravthç e[laªbeºn? a?uj?ªto;n kajº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
pi; to;n JErmh'n ajp?e?vqe?to, ka-
qavper eijwvqei tou;ç ªajºnqi-
nouvç: diadoqeivçhç de; ªtºh'ç
pravxewç ejqaumavçqªhº m?a'l-
lon oJ to; cruçivon uJpªeriºdw;n
tou' to?çau'ta par?eçk?ªeºuakªovº-
t_oç aujqhmer?ovn Ÿª.....ºoª..ºç ‰. maqªhtºa;?i‚ Ÿç ‰ d?a?uj-
tou' fevro?ntai geªgonevnaiº‚ Ÿuçin noª.ºkaidª..ºr?e?n?ª..........ºinaienoi. ‰X?e-
nokravthç te çugªgenh;ç w[n,º
Mhvtrwn kaªi; oJº Aijtw?l?ªo;ç jAº-
deivmanto?ç ªkai; Kravntwr Çoleu;çº
kai; Kravthç jA?ªqºhnaªi'oç kai; oJº
Meçhvnªioç ......., kai; jOlumº-
piavdhç .ª...... kai; Polevº-
mwn jAªqhnºai'o?ç, o}?ªç diedevº-
xato th;ªn diatribhvn: toi'ç d?º
a[lloi?ç .ª..º.ª....ºn?ouçin?ª.º
..o.nª..ºo?ª.ºd?ª......º..ª..
..º....n?. ªejºp?a?i?n?ªevºç?a?ªnteç
..qoª.ºqª.º..ª.....ºu?c?i?aª.º
pavnq?o{ªç...º.ª..ºouª.ºtª...ºn
h?{kw?n c?ª......ºk?onª.º.n.dª.º
t.d.....ª........ºa?t?ª....º
.ª.ºa e[?dei?xa?n? aª.ºtwmaª....ºa
ª...ºnaª.º

Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
...º.iç tecn?ikªo;ç oºu|?toç h\n ª- - -º
naç ätine;ç d??wJç kai; gramma-
todidavçkalªoºç JHrakleivdhç øh\n kai; JHravkleitoçØ,
e[çtin de; taujta; th'i dunav-
mei ä, diovti æth'ç cwvraç tw'n JH-
rakl?eªwºt?w'n diav tinaç auj-
cmou;ç çunecei'?ç k?ai; ejpom-
b?rivaç ajkaivrouç çtei?r?w?qeivçhç,
ªçºunevbh liªmo;n pºe?r?i?; JHªravºkleiªanº
genevçqai p?ªara; pavmpolºl?e[-
th. yhfiçamªevnwn de; tw'nº JH-
raklewtw'?ªn aijtei'n, w{çºpeªr
fºaçiv, tª.ºço?ª.......... Kh-
fiºçogevnouç th;n ªPuqivºa?n
ª...ºa?utª.º paçcon?ªtº.to
ª....ºonª......ºom.ntª...
.ºoçª.............º.eixaaª.
.........ºonª. Pºuqiv?aª...
.........ºpeiçeqatiª...
.......ºe?ª.ºn?.aª........º
dª.º th;n proçª.ºtª- - -º
fa?ç?ªi:º ta; d?aª.....ºthª.º.ª...º
o.ª..ºwnpª......ºçeçtakª.º.ª.º
anª.º..ª...... JHraºkleivd?ª....º
tonª....º.hª.......º eJ?a?u?t?o?u'
eª.........º.nta.ª......
...........ºdiolª........
........ºnª............
..............ºereto.ª.º
hª- - -
- - -ºhç
ª- - -ºd?hç
ª- - -ºntª.ºuçª...º
.ª....ºnª......ºon?hª...º.poª..
..ºrapo...ª. tw'ºn ª JHrºakleªi-
w'ºn parq?ª.ºh...a..wi.hª...
.ºi. ginomevnhç de; tªh'ºç ajnaªg-
nwvºçewç, p?e?ç?w;n ka?ª...ºraª..
..ºoª....ºoª..ºhlª.ºçqhª...º
etª- - -ºn kai; ª..
...ºwnakatª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
th'ç kerkivdoç çfavlletaªiº kai;
ferovmenoç e{wç eijç mevçon
to; qevatron kai; uJpo; bavqrou
plhgei;ç çunetrivbh th;n
kefalhvn, w{çte met?ojlivgon
tou' diafqeivrontoç ejkpªnºe?u'-
çai. çunevbh de; kai; th;ªn proº-
fh'tin eijç to;n new;n? eujkaivªrwç
porºe?uomevnhn ejpªiºbh'n?ªai
dravºk?o?nti kai; dhcqei'çaªnº
aj_poqanei'næ. levªgeiº d?a{n-
qrwpoç kai; bel?t?ªivoºna maqh-
thvn ªtºe kai; polivthn gego-
n?ªevºnai? ª..ºudenª..º.oçª.....º
..ein?ª.º de; pª...º rJhvtw?ªr....º
e{na proª...ºleª.º. peri; ªde; th'çº
tevcn?ªhç ...ºanª...........º
kalone?ª.....ºgeª- - -
ejºpiboulª- - -º
çiou touª.º.ª.º.ª..ºouç?ª......
...ºnonmª.ºn?uçtª...ºi?ª.....
..º.g?otwª.......º.ç?ª....
hºnegmeª- - -º
kaloum..ª- - -
.ºçofou.ª.ºente?ª- - -
.ºanqh.ª.ºhiª.ºoª- - -
.º d??uJpªo;º touvtª- - -
..ºnai tau'ta .ª..........
ejºpa Ÿr? ‰kei?' ª...ºkateª.ºor.ª..ºai?
onekei?..o hJ? rJh'çiç? ª- - -º
para; toi'ç rJhvm?ªaºç?in? wª- - -º
ajlhqh' lªevºgei kªatºa;? t?w'n ªfiloº-
ç?ovfwn, ªw{çºper kªai;º Divwnªovºç ge-
tou' Çurakoçivou pollw'n? ta;ç
pravxeiç ajp?h Ÿn ‰gelk?ªovºtwªn oujk ejº-
mo;n ejn toi'ç nu'n p?rokeiªmev-
nºo?iç ejpiçunavgein kai; tau'-
ªta: oºujd?ejmovn, tiv ph?i? pepoivªh-
taiº kata; filoçofivan ª......
..ºnou. to?u' mevntoªi Pelº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
lhnevwç ªtºo?u' C?aivrwnoç, ej?pei-
dhvper oujq?ãe;nà ejnpodwvn ejç-
ti, paraqetevon a} katecwv-
ªriçºen {Ermippoç ejn tw'i Pe-
ªri; tºw'n ajpo; filoçofivaç eijç
ªajrºiç?t?ªeºiv?aç kai; dunaçteiv-
ªaç meqeºçthkovtwn: æCaiv-
r?wn d?oJ P?ell?h?n?eu;ç ejn jA-
kadhmeivai mªe;nº para; Plav-
tw?ªnºi kai; Xenokravtei
e[mªeneºn, ajªllºa; n?e?nik?h?kw;ç
ªth;n pavºlhn a[ndªraºç ajptw;ç
d?ªi;ç h]º trivç, k?a?ªqa; levºgetaªi,
tºri;ç de; Puqªivoiç, ......
.º.tato.n genªnaºi'oªn a[ºriç-
to?n? ta?ª...ºa?upot?ª.ºtª...ºaª.ºt?on
ª..ºon.ª...º i[?çwn i?ç?.ª.
...............ºç?ª...
.... ajºpodeixavmªenoç
dia; th'ç tovlºmhç e[rga ka-
ªla; ..........ºa tw'n
ª- - -ºnoç zw
ª..ºkª.ºiei?ª..º...ª.º..çtoçpª.
.....ºdon?l?ª.º..aª.ºh?touª..
.........º. ajlla; ª..ºatª..
....... katºafronoun?ªt.
......... çºfovdªrºa peri
ª- - -ºan
ª.......º.tr?i?..ª..º.teç
ª.........ºkonupem??ª..
........ºm?en tw'i p?roçª.
.......º jAntipavtªrºou .ª...
...ºça?ª..º. diªa;º Korravgo?ªu tw'n
teº tovªteº meta; touvªtoºu? ka-
l?w'n ejm Peloponnhvçwi
çtratiwtw'n kataçcovn-
t?a th;n patrivda tou;ç me;n
ªpoºlivtaç ejgbalei'n, toªi'çº douv-
ªloiç de; ta;º kthvmatav ªteº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
t?ªw'nº k?ªurºivw?n kai; ta;ç gunªai'kaçº
dou'naiæ. Fainivaç d?auj?ªtºo?;n? ªlevº-
gei filovtimon ejm pleo?n?e-
xivai genovmenon kai; th'ªç g? jOº-
l?umpikh'ç nivkhç ªe[ºti kat?ajxiv-
a?n tuvrannon ªajnºa?fanh'n?ai
n?ean?i?kovn. ejp?ªiºceirh'çai dev
tineç aujto;n l?evgouçi kªai;º
povlin ktivça?ªi Caiºrwvn?eia?n?
ejggu;?ç tw'n ªkaºl?oumevnwn?
Megarikªw'n .......ºkei?
wntel?ª.......º. aujto;n
lege.ª........º ejpiqªeº
men.ª.....º..çq?ª.ºwipª.º
r?pn?ª............ºçcrw.ª..º
thª............ºtin?kaª.
............ºenmenª.
.............º.çdwª..
...ºçª...ºwnço?ª..ºen.ª.ºi
ª.......ºiwça?ª..ºo?ntaç
ª.......ºn. oJ d?eijrhmevnoç
dªh; Xenºokravtªhºç çcolh;n
ª...........ºl?emª.º.hta
ª- - -º.a?kwç
ª...........ºo?i?ou kai; tª.
........º....atouª...
- - -
- - -
.............º.a.pª....
..........ºeª..ºod.ª.....
- - -
- - -
- - -º
aª.º.ª- - -º
tª.......º...ª.º aujt?o;?n? ª..º
uJ?po?ª..ºi?d?ª...º..enenp?o?çª- - -
pºro;ç tou;ç jAªø.غnti?p?avt?ªrouº
prevçbeiç aªujºtw'i dia; K?ªoºr-
ravgou kai; tw'n meta;
touvtou cilivwn ejn Peªloº-
ponnhvçwi ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º
._ jAnt?ªivgºono?ªç d?, o}çº
a?uj?t?o;ªç ......ºuª.........
......ºeg.ª..ºem..ª..ºa..ª.º
.ª....ºnª....ºoneu?ª.......
.ºmaçª....ºçukaª.ºtoª....º
ghgo.deª.ºunª.º.q.ª..º..ª..º
nª.º..oççuª- - -º
.ª.º..a.ª- - -
..........ºnª- - -º
teçteª..ºn aujto;n? l?eaª.......
....ºkaitª...ºep?ª....ºç?ª.ºera
i?çi?b?aiª..ºnh.ª..ºnhnª.ºtae?ª...º
kai; koura;n ª...ºutwª...ºwn,
a{t?ejx Oi[ou tw'ªn dh;mwn w[ºn, w{ç
fhçin jAntivgªoºnoç, u?ªiJo;ºç de; Fi-
loçtravtou tw'n prwvtwn
jAqhnaivwn, ejlevgeto d?ei\nai
tw'n ªejºp?iv tina crovnon aJrm?a-
totrofhçavntwn, iJç?t?orei'-
tai de; ka?ªi;º neanikªw'ºç ajkªovlaçº-
toç gen?ªevçºq?ai th;n prwvªthn,


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
w{çteº kai; dia; t?ªoºu' Keram?ei-
ªkou' poºte mequvonta kw-
ªmavçºai meq?hJ Ÿmev ‰ran: fugei'n
d?ivkhn aijçcra;n kakwvøçØ
çew?ç uJp?o; th'ç gunaikovç: ei\nai
ga;r filovpaida kai; filomei-
ravkion: o{ç ge perievfere nov-
miçma pantoda?p?ovn, i{na tw'i
çunatath?vªçºantªi crh'çºq?ai pro-
c_eivrwç e[chi. qhr?a?qei;ç d?uJ-
p?o; Xenokravtouªçº kai; çuçta-
ªqeºi;ç aujtw'i toçou'to methvl-
ªlºaxe kata; to;n bivªoºn, w{çte
mhdevpote Ÿmhvte ‰th;n tou' proçwv-
pou fantaçivan diaªlu'ºçai
kai; çcevçi?n ajlloiw'ç?ªaiº mªhvº-
te to;n tªovºnon th'ç ªfonh'çº
ajl?la; taujta; d?iafulavtte?ªinº
k?a]n duçk?ªoºl?wvterªoºn o?[ªnta.
mavºliçªta d?ºejfulavtteªto mh;
çkuvlºa?kaç dedivhªi: faºç?i; ªde;º
kªuvnºa t?w'n luttwvªntºwn
ejpenecqh'naªi kai; th;n ijº-
gnuvan aujtou' d?ªiaçpavºç?a?i?: ªtºou;ªçº
me;n Ÿo?u?\n ‰ a[llouç tuco;n eJ?w?ªraº-
kovtaç wjrak?ªia'çai kai; diatraº-
ph'nai, t?o;n dªe; ...ºhgª....º...
.ª.ºn ou[te t?o;n? ª..ºatª...ºta
.ª.....ºnoª......º.o..ª.ºdoç
alloª...ºe?in?ª.......º..ª...º
nomª- - -º
t?einkª..ºthª- - -º
thn.outoª- - -
kºai; parekavªlei - - -
mºenon eiª- - -º
te tou;ç e?u?[nouªç .....ºte ªtou;çº
uJpe?nantivouç oJrwvihç kratou'n-
ªtºaç. e[n te toi'ç qeavtroiç ajpa-
ªqh'º ka?q?h'çqai, tw'n a[llwn
aj?n?øçØqu?poferomevnwn toi'ç
lego?mevnoiç. faivnetai de; kai;
th;n? ijd?evan genªevºçªqºai? p?ªwç uJºpov-
b?racuç mevn, e[cwn d?e?; gennai'-
ov?n ãtià kai; tai'ç aujqadivan kai; xh-
r?ovthta grafai'ç ejmfainªouvº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
çaiç, ªfhºç?ªi; Mevlºa?ªnºq?ovç g?, o{?m?o?i?o?ªnº
politikh'ªi çºemn?ovthti kekoç-
m_hmevnoç. ªejºduçãcÃevraine de; kaªi;º
toi'ç eijç ªajduvºn?a?t??ajnavgou-
çi ta;ç ejrwthvçeiç, ajxiw'n
ejn toi'ç pravgmaçin gumnav-
zeçqai. dio; kai; kata; th;n ejpªiº-
ceivrhç?in ajçovloikoç h\n kai; pan-
to;ç e[?xw peptwkw;ç ajç-
teiüªçmoºu' kai; Pindavreioç ojªrº-
gªiaºç?t?h;ªçº aJ?rmonivaç, wJç a]n
ei[poi t?i?ªçº. kai; pefeugw;ç to;
koinªo;n kºai; prªo;ºç pa'ªçºan o[-
clou çu?n?agwgh;n hjªideºç-
mevnoªç kºai; leipovmªenoºç
kata; to?ªu;çº ejªkºp?atou'ªnºtaç
ta; taª.....ºh? kai; kª- - -º
goç kai; ª.......ºoª- - -
...ºpraª......ºw?.ª.º.ª...
.ºrechçª........ºukª- - -
.º..hn ka?i; qaumª....º.ª...º
diafovrou pant?ªo;ºç ejpavnw
ª.º.ª...ºenª.ºç?.ª...ºi kriqeivçhi
ªdºi??aj?çt?e?i'an? ka]n ªajrºevçkouªçanº
ç?cevç?in? th'i povle?i: ªkºai; ª...ºioie?p?ª.º
l?ei qaumazovªmeºnoç kaªi;º ejpªaiº-
n?o?u?vmenoç ejpi; p?ªanºto;ç ªpiçº-
tovthti kai; çwfroªçuvºn?hi: ªkai;º
pavçhç e[xw kak?ªoºp?ragªmo-
çuvnºh?ç ajªpedºevcªqºh k?ªai; ka-
kwvºç?ewç zw?'n. oujd?aª.ºonª...
.ºg?o?ª.ºwnecª..º dikaªçºthvri?ªoºn
h]?i‚ koino;n aj?ªrºcei'on, ªeºij mh; ªajº-
navgkhç paªrºavªçºtaçiªç kataº-
lavboi. to; de; povlªewºç dªiamevº-
nein e[xw ªdieºnoªei'tºo m?ovn?ªon, w{çº-
te kai; tw'n? ªgºwrivmªwn tou;çº
pollou;ç oijªkodoºm?hçamevn?ªouçº
ejn tw'i khvpªwiº k?aluvbia mev-
nein aujtou' ªkºata; to; plei'ç-
ton. dokei' de; kai; neaniøçØ-
kw'ç ejkqaumªavçºa?i Xenokravthn
ejx w|n aujt?ªo;ºn u{mnei kai; ej-
m?imei'to pªavntoºqen ta; peri;
a_uj?tou'. levgªetºai de; kai; filo-
çofoklh'ç genevçqai kai; mav-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
liçta to; paª.ºaª...........º
th'ç fwnh'ç kai; paraª.....º
aj_podevceçqai. e[fh d? jArkeçiv-
laoç o{ti aujtw'i para; Qeofravç-
tou metelqovnti faneiv?h?-
çan oiJ peri; to;n ªPºolevmwna
qeoiv tineç h] lªeivºyana tw'n
ajrcaivwn ejkeivnw?n kai; tw'n
ejk tou' cruçou' gevn?ouç diape-
plaçmevnwn ajªnqºrwvpwn,
o} kai; ojl?igª..ºç etª......ºereq
ou{tw ª.....ºikhª.... tºh?li-
kauvªtºh?n? ª.........º fuv-
ªçiºn e[ceiªn ..ºdedie.ª.º
levgontªeºç ªwJçº mavqoieªnº mav-
liçta Plavtwnoç. Ç?p?e?u?vªçiºp-
pon de; kai; Xenªoºkravªthnº
eijç telikh;ªn ..ºi?gª...ºç?a
ª.º.et?ª.....º. toçouvtouªç dºe;
ª.ºn?hgª... e[fh deina;ç ª...
......ºeinparenª- - -
......ºithçeiçpª- - -
.....ºte p?wç ªaujºtou;ç ª- - -
.............ºleiaçª...
...........ºto.hçkaª....
...º a{panªt?ºejdovkei zhª..
.........ºandª..ºmª- - - Ÿª- - - Xenoºkravtouç l?ip?w;n - - -º ‰
..........ºoª.º..eiprª..
ta;º meir?a?vªkºia çem Ÿn ‰ovn te kai;
fil?ªovpoºn?on. meta; tau't?ªa de;
.......º.ª..ºen Kravthtoç
ª...........º diateqei;ç
ª...........ºw?ç eª..ºhça
ª..........ºçthwçteleª...
..........ºç tw'n ajfhgou-
mevnwn th'ç jAkadhmeivaç, ªo}çº
ej?dªovºkei kai; tw'i çwvmati bevl-
ªtiçºta diakei'çqai tw'n ejgdu-
o?mevnwn kai; tw'n iJkanw'ç
beªbºiwkovtwn ei\nai, pªaraºçpw'n-
toç to; meiravkion mhvt?ei\xai
mhvte kataplagh'nai, mevcri
de; touvtou polemh'çai kai; di-
anta'irai pro;ç aujto;n, e{?w?ç
ejxhrgavçato kai; methvgage-
t_o;n? Kravthta pro;ç eJauªtovºn.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
ªKºrav?ntw?r de; Çoleu'çi, w{ç,
fhçi, qaumazovmenoç devo?ªnº
katevlipe th;n eujhmerªivanº,
kai; paragenovmenoç jAq?ªhvnaº-
ze prw'ton me;n Xenokrav-
touç h[kouen, u{çteron de;
meta; Polevmwnoç ejçcovla-
zen, kaivtoi polu; diafevrwªnº
ej_n oi|ç e[paªizeºn. ªou|toºç ªkºai; fi-
lovponoç h?\ªn .ºurª- - -º
tikoço?ª.ºk..tt..ª..ºoª. peº-
rievpeªçºen eijç ep?.ª...ºi?d.ª. çtivcwn d?º
e?i?\nai tre?i'ç m?u?riavdaªç, o{ç?e[liºpe?ªnº,
w|n e[nia k?ai?; jAªrºkeçivlai tiªnºe;ç tovªt?º
aj_netªivºq?ªeçºan. outwª....ºentaª.º
ma..ª..ºoçª.......ºhrenda
çª.............ºthª...º
lª...............ºmaqª..º
h.ª............. aºujtou;ªç
- - -
- - -º
l?wn eJauto;n ª- - -º
dia.ª- - -º
..d?aª- - -º
Çp?eu?çivpp?ªoºu ª..º.tª- - -
- - -_
- - -º
c?ª- - -
- - -
- - -º
eª- - -º
ç_ª- - -º
..ª..ºh?.qrª- - -º
enª...ºl?oipª...ºeª- - -º
twi?ª- - - peº-
ri?h'nª- - -º
bivon ª.....ºaiç.ª....º
thnª- - -º
oujk ejlattovnwn? ªoºu\?çaªnº aj-
xivan h{lw d?ia?taª.......º
fi?l?o?..ª.... touvtou dev fhçinº
ejgleivp?ªontoºç h[d?h p?u?nqav-
neçq?a?ªi to;ºn? ª jArkeçivºlan, povte?-
ro?n aujto;n ejn tai'ç ªkºoªinai'çº
qavywçin h] ªejn a[llaiç qhvkaiçº.

Cornice:
Pezzo:
Colonna: S
Frammento:
ou|toç d?æejn gh'ç fivlhç o[c-
qoiçi kalovnæ e[fºe ækrufq?h'-
naiæ: dªiabebaiouºmevnou
de; tou' Poªlºevmwnªoºç kai; no-
mivzontoç aujto;n d?ei'n ej-
n ai|ç aujtoi; mevllouçin te-
qh'nai qhvkaiç, ei\pen? wJç æou[-
te provteron ajntªevºt?ªeiºnæ aªujº-
t_w'i pwvpote ou[te n?u'?ªnæ. kai;º
oujk ajfh?ghçavmeªnoç ......º
loç ejgªevºneto toi'ç koiªnoi'çº
kata; th;n ª..ºanenª- - -º
kaipaª.....ºenª- - -
..ºaª.....ºetaª......º
emª- - -º
pimª- - -º
kaigeª- - -
.ºktwª- - -º
grafª- - -º
t?hçaª- - -º
tomoª- - -º
azeiª- - -
.ºhnqª- - -º
pollª- - -
.ºwnoª- - -
..ºçektª- - -º
ei\naiv faªçi - - -º
twn toi'ç? ª- - - meº-
taceiriçqei'çin: ªmaqhta;ç d?auj-
t_ou'º fevrouçi tim?ªivouç: Bivwna me;n
to;n Bºoruçq?enivªthn kai; to;n jA-
çpºevndiªoºn Eujmevnªhn, ou| ta;º
peri; kwmwidivaç ei\nai, kai; ªto;nº
Kw'ªioºn E?ujruvpulon kai; to;n ª jAº-
q?hnai'on Kravthta kai; ªto;ºn
ªPiºtanai'on jArªkºeçivlaªon
kai;º to;n Kuvpªrion - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: R
Frammento:
- - -
- - -º
paªnºtavpa?çin ouj m?o?vnon
par?aujtw'ªiº perienecqh'nai
e?ujnªoivaiº kªai;º qaumaçªqºh'nai
toi'ç jAªqhºnaªivºoiç, ajlla; kai;
pa?ra?; ªtºo?i'ç Aijtwloi'ç, ajpode-
xamªevnºwn kai; to;n a[ndra
tw'n o[cl?wn kai; th;n tou'
lovgou tavªxin .º.peranti
ª............º di?ou| tou
ª.................ºndu
ª................ºakai
ª................ºçaª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: Q
Frammento:
- - -
- - - levgeº-
tai ª.......ºtenª..... pro;º
toªu' Pºolev?ªmwnoçº kata; Filokªrºav-
thn ejglipeªi'nº to;n bivon. JAn-
tivgonoç de;? gr?ªavºfei di?o?vti æPªoº-
levmwnoç teªlºeuthvçantoç
oJ K?ªravtºhç dia?i‚ªdºexavmenovç ªteº
tªh;n diºatribªh;ºn kai; kriqeªi;ç a[-
xioç ei\ºnai tªh'ºç hJgemonivaªç
.....ºrwn ªto;ºn aujto;n ª...
...........ºthnª......º
dhª- - -º
deniaiçª- - -
.ºkaiçª- - -
.........ºnaiª- - -º
kaiª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
met?ªa;º duei'n Ÿme;n ‰ oJmomhtrivwn
kaªi; oJºmopatrivwn, oJmopa-
tr?iv?o?ªu dºe; Moirevou to?u' kai; ejpi-
tropeuvçantoç aujtovn: tw'i
d?ei[dei genovmenoç ajçtei'oç
eujçchmovnwç kecrh'çqai
levgªetºai kai; pavçhç ajgwgh'ç
tuªcºw;n eujqu;ç ejx ejªfhvºbwn
ejpªi; fiºloçofiva?n oJrmh'ça?i, kaiv-
toi tou' Moirevo?u diªa;º t?o?; ªrJºhto-
rikh'ç ajgwgh'ç uJpe?ªrevcoºn
ajntipraªttoºntoªç, çuºn?er-
go;n labw;n tw'n oJm?ªomhtºriv-
wn to;n preçªbºuvtaªton ...º
thdª...ºprot?erª- - -º
koticlonoª- - -ºç
.qhiª...ºiçqª........ºkai
ª.ºrwt?indai?ª............ºe
ª- - -º.
u?çouª- - - paº-
ra; t?ou' Mouçw'?n? ejn .ª...ºnga
paª..ºniçª.ºfhqwª.º tou'tªoºn?
to;n ªd?ºejp?ãiÃeikh;ç kat??ejniauªtou;ç
... uJºpol?ipo;n ª..ºqria p?ara
ª.....ºtª.ºpatatoª...ºçuo
ª.........ºdeiª.....ºonaç
ª...... e[ºfh oçª...ºkeleuç
ª.........ºçouª...ºab?ª.....
- - -ºaª....
...........ºntoª.....ºoª...
....º. jAkad?h?vm?ion çª......
.ºaª...ºkeiª...ºçein.ª.º. e[ti aj-
ªçºqenevªçºtªeroç ......ºeianª.
.ºh. uJmn?ªhºqei;ç ªd?uJpo; Kravnºtoroªç ..
. ajrºcaiª..ºenª.......ºn?i çuªngeº-
gonovtwn ª...ºaª.......º.auª...
..ºç?ª....ºikwç.ª.º Qeofraçªt..
.ºele.ª...ºh provteron ajnev-
b?lepe ª...ºw?ç e[cwn. teleu-
ªthvçanºtoªç dºe; Polevm?wªnoç
.....ºlw. h\n, eªi\ºta ªKravthtoçº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
to;n bivon ejglipovntoç aujªto;çº
kaq?auJtovn, ejkcwrhvçantoç
aujtw'i th'ç diatribh'ç Çw-
krativdou tinovç, o}n dia; to; preç-
buvtaton ei\nai proeçthvçan
q?eJautw'n oiJ neanivçkoi çun-
e_lqovnteç. kai; to; me;n prw'-
ton eijpªw;nº qevçin ejpeceivrei
kata; th;n ajpo; Plªavºt?wnovç te
kai; Çpeuçivppou ªdiaºmeivna-
çan e{wç Polevmªwnoºç ai{re?-
çin: ªei\ºta met?a?; ªtoºu'?ton
par?ªexºevbh to; ªtºh'?ç jAk?ªaºdhmeiü-
kh'ç ajgwgh'ç ªh]º gev?n?ªoºç h] çch'-
ma th'i ge dh; fªavçºe?i? ªtºe? kai; tªh'iº
dialuvçe?i? .iª.......ºton
ejlqe?i'n? p?ªrºevpªeiº k?ataª- - -º
eriª..º.n?k?a?ª..º..ª- - -
......º.naçª..ºa.ª- - -
......ºzo.ª..ºhª- - -º
p?roçtiqevmeno?n? ª- - -º
fevrwn çª..ºbraª..ºoçª.ºeª- - -º
katav ge to; toioªu'ton - - -º
crwmenª.ºç ª.ºoª- - -
..ºt?raª- - -º
k?ª...º..ª..........ºt?aª- - -º
.ª- - -º
ç?ª...ºtª- - -º
t?ª...ºeª- - -º
tª- - -ºeu?ª...ºo?ª.ºçª...ºtifil?.tª- - -
.........ºtikhv . ajpª- - -
.....ºt?ª..ºtwnhntwi?ª- - -º
bª..... leºifªqevºnta uJpo; Kravn-
toroç uJ?p?o?mnhvmatav ªfhçºi
dia; ceiro;ç e[cein kai; meta-
tiqevnai: tine;ç aujto;n e[fa-
çan aujta; gegrafevnai, tinªe;çº
d?a} çunevgraye katakekau-
ªkevnaiº. dovgma d?oujde;n oujd?ai{-
ªreçin çuºnetivqei. di?o; kai; tw'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
proçiovntwn diivçtanto ka-
ta; ta; h[qh kai; ta;ç aiJrevçªeºiç ajl-
lhvlwn, ojlivgoi me;n ejpi; to; ka-
teçtalmevnon kai; mevtri-
on, oiJ polloi; d?ejpi; to; qraçuv-
teron kai; deçpotikwvterªonº
trapevnteç: ou|toi me;n ou\n
pantodapa;ç e[çcon aiJrev-
ç_eiç te kai; gnwvmaç. th;n
d?aujtou' krivçin ªejºrgw'deªçº m?e;n
ejkqevçqai kata; p?a'n. tou;ç a.ª...º
to d?a[n tiç fhvçãeÃiãeÃn eujareç?teãi'Ãn?
aujto;n ªmavºliçta tw'n ª...º
gegonªovºtwn Plavt?ªwºnoç: kai; ga;r
ejkevktht?e[ti nevªoç w]nº ta; buªbliv?º
aujtou' kaª...ºoçª..º. qau?ªmaçº-
t?o?vn? ti ka?ª...ºçp.ª.ºrwª- - -º
aeª..ºwiª.......ºtriª- - -º
oª- - -º
ª.ºw?ª..ºretiª- - -º
thn ei\nai dª- - -º
.eçkoptoi?ª- - -º
Plavtwnoç kai; to; aª- - -º
meçw?ç?ª.ºa?uª.ºd.ª- - -º
d?autª..ºemª- - -º
taçtª- - -º
bethª- - -
.ºm?wª- - -º
keiaçakª- - -º
allakª- - -º
taçiaiª- - -º
wmatª- - -º
nhnwk?..ª....ºdª..ºpª- - -º
kaiç, oujde; ...ª.ºkeª...ºenoç?
ajll?eujhvk?ooç ªh\n kºaªi; ejnovmi-
zenº p?a'ç ajf?eJau?tªoºu' o[?nta ãta;Ã le-
ªgºov?me?na, w{çte tou;ç p?o?l?l?o?u;ªçº
aujtoi'ç touvto?i?ç oiJon?ªei; khº-
loumevnouç ei[kein te kai;
hJtt?a'çqai kata; th;n ajnav-
kriçin: kai; gavr tin?aç oJra'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
ª- - - ajº-
p_ofainovm?ªeºn?o?ç d??ªaujto;ºç ouj-
de; e{n, movnon de; ta;ç a[llaç
ejl?evgcwn aiJrevçeiç. pol-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: P
Frammento:
ª- - -ºai
ª- - -ºthç me;n th;n
ª- - - toºi'ç pavqeçi
ª.... tiºnaç crovnouç e
ª- - -ºaçtwç
ª- - -º
aª- - -º
meta; tou't?o?ªn - - - ejº-
kavçthç eujfª- - -º
kai; ç.ª....ºwçª- - -º
noillª...ºpritª- - -º
paieiª...ºeiª- - -º
ai{ªrºe?çiªn ..ºekª- - - jAkaº-
dhvmiªaºn tª- - - peºri; th'ç i?ª....ºdª- - -º
wJç eª.....ºtr Ÿaç ‰ª- - -º
tineªçº trofª- - -º
twnennikª- - - fiº-
loçofei'n loª- - -º
ne kai; par?eJaªutw'i tinaç ejº-
çwmatopoiveªi. to; mevntoi çuº-
neipei'n calep?ªovç, to; d?ejrwº-
th'çai kai; pikro;ç ªh\ºn, tªo; çkw'mº-
m?a? c?avriti meignuvç. ª- - -
..ºei çp?avnion ei\nai i?
ª- - -ºmen aujto;ç th?'ç çuggraªfh'çº
ajpevçthøiØ th;n ejçomevnhn ª- - -
.ºwran th'ç ajllotriologi?vªaç
- - -
- - -ºmeª- - -
- - -ºkaiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
lw'n Ÿt?oivnun ‰ ejªx aºujtou' maq?ªhºtw'n
genomevnwn th'i mn?ªhvºm?hi?
paredovqhçan jArideivkaç
te JRovdioç kai; Dwrovqeoç Tel-
fouvçioç kai; Dionuvçioç kai;
Zwvpuroç Kolofwvnioi k?ªai;º
Telªeºklh'ç ªMeºtaponti'-
noç ªoJ kºai; Polevmwnoç aj-
ªkouvçaçº p?r?ªovºteron ª- - -
...ºroç miª...ºi?oç kaªi;
....º jEfeªçivºouç meª- - -
....ºou mªaqhºta;ç a.ª- - -
....ºtouª...ºokraª- - -
...ºtouª.....ºthçaª- - -
...ºek.ª.ºwnª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
........ºwkª.ºaª- - -
- - -
......ºidhç Metª- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
...........ºd.ª- - -
..........ºa?ª..º.o.ª- - -
..........ºoª..ºnhª- - -
..........ºlaçª- - -
......ºzo?çn.ª.....º.hª- - -
.....º...koinoioª.º Ÿk ‰aª- - -
...º jE?pidavmnioç Ÿkai; ‰ jApolªlwv-
niºo?ç kai; Dhm?oçqevnhç ªMeº-
galopoli'tai (ã...Ã o}ç metaªqev-
mºenoç th;n hJdonh;n ajªpedw-
kºen tevloç), Dwrovqeoç jAªmi-
çhºno;ç k?a?i?; Lakuvdhç Kuªrh-
nai'ºoç kai; Puqovdwroªç oJ kai;º
ç?cola;ç ajnagravyaç aªujtou'
- - -º.e...ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
a_çproeiª...º. façªi; devº t?ineªçº
to; prw'tªon oºu{twç aªujto;nº
ajpovrwç ªe[cºein wçfh.ou
koiçurh.ª....ºtoik?ª- - -º
....ª- - -º
dia; de; içeiçª.....ºtonian ªteº kai;
Êp?tomon oi|ªonº ajyuvcouç toi'ç
gumnaçivªoiçº aujto;n ana
ª..ºnpeinaª......ºou.ª..ºu
neçeikaª...º.pa?niª..ºpi
ekoyeª......ºbaiª...ºtaiª- - -º
autw?ª.....º..q.ª...º
poleiª.....º..e.ª- - -º
thnª.....ºpaª- - -º
apotª...ºo.ª......ºuª- - -º
menouçª- - -
..ºçkaª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.ºrtª- - -
.ºwnª- - -
.ºhçª- - -
..ºtª- - -
..ºnª- - -
..ºaçª- - -
..ºu?.einomoª- - -
..ºoiliadoª- - -
..ºtaiçduçª- - -
.º.twi tw'n eª- - -º
.ª..ºn Ÿp.ª.ºo?çen ‰de; agriwnª....ºan
th;n mevçhn jAk?ªadhvmeiºan?
kai; planh'tin oujde;n h|t-
ton th'ç Çkuqikh'ç zwøiØh'ç
çth'ªçºai th;n ajgwgh;n ejx ajm-
foi'n keravçanta kai; n?ewtev-
raªnº p?oh'çai kalei'çqai kai;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: O
Frammento:
ª- - -
- - -
- - -
....ºredio?ª..ºtª...ºeª- - -
....ºthçkª......ºllwª- - -
....ºkoulwnª- - -
....ºdhkeiçª- - -
...ºakouª- - -
.....ºdecª- - -
.....ºudª...º.hª- - -
......ºukª..ºdaiª- - -
...ºtoumetopª- - -
..º. g? [Attaloç ª- - -
...º. aijdoivaç ª- - -º
ga?ª..ºçanemª- - -º?
dªe; tw'n gnºwrivmwn? ªEujmevnhçº
te kai; [Attaloç ªth'çº jAçªivaç
bºaçilei'ç. ejteleuvªthçan d?º jAp?ªolº-
l?wvn?i?oç me;n kat?a[ªrcont? jEpaivneº-
t?on oJ? d??ajdelfo;ç Eu[boulªoçº ej-
p? jAriçªtºofw'ntoç tou' ªmeta;º
Q?ea?ivthton, oJ d??ª jEºfevçioç Eu[bou-
loç kai; oJ jEruqrai'oç ejªp?º jAªlºe-
xavndªrºou. çuªnºh'?ç?a?n? ªde; kai;º
kaøiØta; to; mªemnºhimevnon
tevttareç jA?riçtwne?ç ªw|n oJº
me;n jEfevçioç, ŸoJ ‰de; Mallwv?ªthçº
oJ de; Karchdovnioç, ŸoJ ‰ de; ª- - -º
oç. çunevb?ªh de;º kai; tou;ç ªduvoº
Eujbouvlouªçº teleuth'çªaiº
k_at?a[rcont? jAlevxandr?ªon:º
jApollwvnioç d?oJ Thle?ªklevº-
ouç maqhth;ç ªoJ kºai; ªajºnªagegraº-
fw;ç uJpoªmnºhvnªat?ejk tw'nº
çcol?ªw'n aujºtou' ª- - -º
plaçª......ºnª- - -
.ºece.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: N
Frammento:
- - -
- - - diavdoº-
con aujtoªu' - - -º
katenkatª...ºeuaª...º..
aujtou' tw'n aitª...ºatwn
perªiºev Ÿç ‰paçen. dio; touvtwãià me;n
ouj kªatevºlipe teleutw'n
th;ªnº diatribhvn, ajll?oªujºd??a[ªl-
lºwãiÃ, crei'on oªujºk e[cwn ªw{ç faº-
çin ª.º.wthçtª..ºtonª- - -º
twª.ºaiperi??ª...ºhmeno?ª- - -º
wnª....... mºaqhta;ç e[lªipeº
kai; jApoll?w?vnion kuª- - -º
a.i kai; Kleov?kriton kaªi;º jArivç-
twna kai; jAriçtagovran Çala-
m?i?vn?ion kai; Qh'rin ejx jAlexan-
dreivaç, ou| maqhth;ç ejgevneto
Divwn oJ Qra'ãiÃx, ªoºu| Dionuçovdªwº-
roç Zmurnaªi'oç, Lºeovnticoªçº
Kurhnai'o?ç, ªÇºwkravtªhºç. au-
daid?o? uJpo?ªmnºhmatª- - -ºnoiç
pollª..ºeni?ª- - -º
grayaçai?ª....ºentª.... Eujº-
avndrwi u.ª- - -º
de; aujto;n ª- - -º
c_enauª- - -º
todeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: M
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -ºtau
plaª...........ºoçdia
ª- - -ºmhka
ª- - -ºm?aç)
ª- - -
- - -ºmeª..ºuç.
diadovcouç de; tou?vtouuç kat?ªaº-
lipw;n q?nhv?ªiçºk?ei, Leonteva kai;
Dhvmwna Kurhnai'on ka?i; Dh-
mhvtrion ªkai; Poºl?ivthn Fwka-
e-. Ÿuç ‰togar k?ªai; duvoº Eujbouvlouç
w|n oJ me;n jAnt?hvnªoºr Ÿo?ç ãuiJÃo;ç ‰ h\n jE-
ruqrai'oç oJ de; Kalªlikravtouºç
jEfevçioç, kai; Moçcªivwna Malº-
lwvthn kai; jAga?m?hv?ç?t?ªora - - -º
kªaºi; Eujav?ªndr - - -º
kai; Thlªekleva kai; Eujforivº-
w_na ª- - -º
toukaª- - -º
ojlivgon oiª- - -
...ºdioª- - -
...ºeiª- - -
...ºouçmetaª- - -
...ºdeª- - -º
tonª.º oJmou' katanª- - - oJº
d? JHgh?ªçivºnouç ouª- - -º
kataª..ºtwª- - -º
poiª- - -º
thçª.....ºoudiaª- - -
..ºilª....ºatwnª- - -
.ºenª....ºoçthnª- - -
.ºh?çiª....ºdoudª- - -
- - -ºthçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
....ºkaiª- - -
.........ºba.ª- - -º
nonto ªajpoçºpaçqhvçeqai
çuntaçªçovmeºnon ajpo; th'ç
toçª.............ºi?d?ª- - -º
aç?enwizoª...º kai; to; pa'n
..i?rhto?ª..ºt?ª.. ajºrcaivoiç, Ÿt ‰ou;ç de;
..wr?ª.....ºnª..º ta;ç çcola;ç
anegnª.......º dietevleiøiØ
de; kai; cª..........ºmacoª- - -
- - -
- - -º.oni?ª- - -
- - -ºk?eleuª- - -
- - -ºbeinª- - -º
e_ª- - -ºdepuª- - -º
laª- - -º.r.nª- - -
- - -ºraª- - -
- - -
- - -
- - -ºtoª..º
deª- - -ºdeª- - -ºaiª..º
tª- - -ºçª..º
tª- - -ºeª- - -º
dio?ª- - -ºxwª- - -
..ºgª....ºçª.....ºhçpa?ª- - -º
kaiª..ºn?ouçª- - -º
konª..º.ouª- - -º
.eª...ºthçaª- - -
.ºoiçaª..ºmª- - -
.ºetª.ºmwª- - -
.ºwª..ºçiª- - -
.ºteª.ºerh.ª- - -ºtwn
ª..ºrwª.ºtioiçª- - -ºa
t?entak?ª- - -ºeiç
e_ª.ºaton. maªqºhtai; d?aujtou'
paradevdontai gegonevnai
Zhvnwn jAlexandreu;ç
oJ kai; çcola;ç ajnagr?avyaç auj-
tou' kai; proapallavxaç ät?..‚ Ÿou' ‰-
ton de; kai; tw?'n uJpomnh-
mavtwn ajnagi?nwçkomevnwn
ªejlevgxai façi;º K?arªneºav?dhn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
ejpi; tw?'ªnº a[llwn ojxªuvtaº-
ta äZhnovdwroç Tuvrioç kaªt?º
jAl?e?xa?vndreain hJghçavªmenoç,º
{Agnwn Tarçeu;ç oJ kai; eujnovãwÃç
ªajnºa?gra?vªyºaç ejk tw'n çcªoºlw'n
pleivwøiØ kai; ejpainouvmenoç,
jAgaqoªkºlh'ç Tuvrioç, ou| dokei'
polla;? memimh'çqai ?c....‚ ŸCar?mav-
daç ‰ ?d?..‚, jA?n?tivpatrªoçº jAlevxan-
dreuvç, ª {Ipºparcoªç jIºl Ÿi ‰euvç, {Ippar?-
coç Pav?fioç, jOluªmºpikªo;çº G?azai'-
oç, jArªiçºtavnax ªÇºaªlºamªivniºoç,
Bivtwn?, jIavçwn jAªqºhnaªi'ºoç,
jIavçªwn Pºavri?ªoç, Melºavnq?ioç,
jAriªçtovdºwroãçÃ, Dªivwn, Mºhtrªovºdw-
r_oªç jApaºm?euvç, Xª......ºeuvç,
maª....ºkaª- - -º
tiçª- - -
- - -
- - -
- - -ºtatª.....
.º.thª.....ºiaeiª- - -
- - -ºk?elo?ª- - -
- - -ºcarª- - -
- - -ºhçoª- - -º
.h?ç?touª- - -º
.ª- - -
- - -º
d?o?n?ª- - -
- - -º
dª.........ºxalª- - -º
.ª- - -º
etª.......ºaxaª- - -º
tª- - -º
g_aª......ºteuª- - -º
thçª.......ºnª- - -º
Çtwikai'ç ª.. pºeriqent?ª- - -º
twª..ºtwtª.....ºnei?ª.....º
kaª..ºçª....ºçtoª.....ºwi
k_rª- - -ºei.ei. Eujkleiv-
dhç kai; Çarapivwn kai; Diogev-
nhç kai; JHrovdotoç kai; Çtrav-
tipp?oç Nik?omh?d?ei'ç, Batav-
khç ªNºikai?eªuvçº, Eujpeivqhç
Pavfioç, Kr?ªiºtovlaoç jAmiçh-
ªnºovç, Diom?ªevdwnº Tarçeuvç, Pavm-
filoç ŸoJ toª.º.e.ª....ºt..paç.ª....º ‰ajpo;
Mªaiavnºdrou Mav-
gnhç, jApollwvn?ªioºç Barkai'oç,
Nikovçtraªtºoç jAlexªandºreuvç, B?ov?hqoç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
Pavri?ªoç, Mevºn?twr Nikaieuvç, Bivtwn
Çoleuvç, Dhmhvtrioç Qautei-
rhnªo;çº kai; e{teroç Dhmhv-
trioç ª Ÿ jAlºexandreuvç ‰, Diopeivqhç jIl Ÿi ‰euvç, jAç-
klhp?i?avdhç jApameu;ç ejk Çu-
rivaç, Divwn kai; jOlumpiovdw-
roç Gazai'oi, {Ipparcoç Çoleuvç,
Çwçikravthç jAl?exªaºndreuvç,
Zhnªovºdªotºoç Kuvpriªoºç, Mhtrov-
dwroç ªÇtrºaton?iªkeu;ºç oJ kai;
provteron jE?ªpikoureivºwn aj-
kªouvçaç ........º.ouç kai;
jAp?ªollºodwvrou, paraith-
qe?i;ªçº d??ªuJºp? jApollodwvrou dia;
tou?'ªtoº Kaneavdei paraba-
ªlw;n ejçcovlaºçen ªmet?aujtou'
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºdª.
- - -ºiko
ª- - - biwvºçaç
ª- - -º k?at?evçtre-
ªyen oJ tou' Polemavrcouº, meq?o}n
Krªavthç oJ Tarçeu;ºç duvo movnon
hJgªhçºavmªenoç e[th ejºteleuvth-
ç_eªn: ejnº w|i Kleªitovmaºcoç eijç
jAkadhvmei?a?ªnº ejpevbalen
meta; pollw'n gnwrivmwn
äprovteron ga;ªrº ejçcovlazon
ejpi; Palladªivwiº ä meta; th;n
Karnªeavºdou teleuthvn.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
ªou|ºtoç ejpekalei'to me;n jAç-
drouvbaç, h\lqe d?eijç jAqhvnaªçº
ejtw'n tettavrwn pro;ç ãtoi'çÃ
eªi[ºkoçi gegonwvç, meta; de;
tevttara çcolavzein h[rxa-
to K?arneavdeªiº kai; çungenov-
menoç ejnneva kai; devk?aujtw'i
çcªoºlh;n ijdivan ejpi; Palladiv-
wªiº çuneç?t?hvçato a[rcon-
tªoºç JAgnoqevou kai; çunevçcen
ªmºe;n devk?a: th;n de; Kar?nªeavº-
dou dªiedevºxatªoº ejpi; Luk?ivç?-
kou pªara; Kºravthtoç tou'?
Tar?ªçºovªqºen, hJghçavmenªoç d?ejnº-
neva kai; devk?e[th ªkºatevªçtreº-
yenørØ ejpi;? P?ªoluºkleivtou: ti?ne;ç
de; .aª.ºçtaª...ºuaª.ºn e[th ª..º
..ª.... pro;çº toi'ç eJbªdomhv-
konta - - -
.......ºçdª- - -
- - -º.foçª...ºge..
.. cºarmavd?aç ª....ºtiª..
...ºnwnithçª.....ºwª...
...ºoç.ka?ª.ºduª- - -
....ºnhgroiª- - -
...ºoçfain.ª- - -
- - -ºmª- - -
- - -ºaª- - -ºrtª- - -
- - -
- - -
- - -º
euª- - -
- - -ºkaª.........ºn d? JHraklª- - -
.........º
i?w Ÿnoç ‰q?u{çªtºeron
- - - oJ tou'º Polemavr-
coªu ....ºom.de?uç kai; pa-
ra.itª......ºnqe.in
meªmºelethkwvç, zw'nta
d?ªe[ºti Karneavdhn diade-
xavmenoç hJghçaq?e{x e[th,
katevçtreye d?ej?p? jEpiklevouç
a[rcontªoºç, katevlipen de;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
diavdocon to;n çuçcolaç
th;n Kravthta Tarçeva ?ç?‚ Ÿt ‰o; ?.‚
gevnoç, hJghvçato d?ªoºu|tªoºç e[th
t_evttara. Mhtrovdwroç
de; oJ Çtratonikeu;ç mevgaç
kai; bivwi kai; lovgwi gegonw;ç
oujk ajnalogouvçaç ejdªovkºei
cavritaç e[cein, o}ç e[fh ªKºar-
neavdou parakhkoevnai
pavntaç, ouj ga;r ajkaªtavlhº-
pta nªeºnomikevnai pavªnta
.....ºnoç?p‚ Ÿte ‰ kaªi; .ºen?
? ª.....ºto kai; tª..ºtizª- - -
....º aJpavntwn omª- - -º
tª.ºkaª...ºnoiçupeª- - -
- - -ºkoiçeiçekatª- - -
.. ejºpiceirei'n ª- - -
- - -ºçagaª....
- - -
- - -
- - -ºaª- - -
.ºailitª- - -
....ºnkarp.anª- - -
....ºtwnka.nª- - -
....ºkª...ºaiª- - -
...ºkaª..ºn?oª- - -
- - -º.wª- - -
- - -ºarª- - -
- - -ºecª- - -
- - -
- - -ºuanª......
- - -
tin?Eºuj?bouvlªou crovnon,º toªi'ç
t?Aujtºolukeivªoiçº tw'i t? jAªmuvn-
thi polºlavkiç h[dh probeªbhº-
kªw;çº kai; çcolh'ç hJgouvme-
n_oç Dionu?ç?i?vwi touª..ºt?to?n
aª......ºt?iqeª..º t?h'i ªt?º
ajgcinoiva?ªiº tajndro;ç ªa{maº kai;
tw'i lovgwi. dekavtwi de; ªtºh'ç
tou' Karneavdou metalla-
gh'ç u{çteron ejp?a[rcontoç
par?hJmi'n Eujmavcou Qargªhº-
liw'noç mhno;ç ejxevlipen ãbivon. - - - parevdwÃ-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
ke?n? ojktw; kai; devka. toçau'ta
d?e{tera proçlabw;n th;n tou'
bivou metallagh;n ejpoihvça-
t?ejpi; Kalliçtravtou: ejpi; PaãnÃ-
tiavdou d?e{teroi levgouçin,
wJç devka e[th dialipei'n
tajpi; pa'çi dia; novçon. ejgevnon-
to d?aujtou' Paçevaç te kai; Qrav-
çuç, trivtoç d? jArivçtippoç çunhv-
qe?iç, kai; duvo ej?pªiçºhmovtatoi mav-
l?ªiºçta Thleklh'ªçº te? k?a?i?; Eu[an-
ªdroºç. epeceª....ºçe....oia..
ª..ºç?netiaª............ºxein
tªo;ºn? bivon .alª..........ºeipro
teleçothª.........ºhlla
diepainoª.......ºuç d?Eªu[-
aºndroç ......ouç....ta
ª...ºagª......ºtaçª.....
- - -
- - -
- - -
.......ºeª.ºaitª- - -
....ºp?o?i[kouç eiª- - -
...ºkatalª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..ºekaª..ºanª- - -
..ºhçpamaª- - -
..ºçª.ºn?dª- - -º
eta?ª...ºuç: jAgamhvçt?ªwr d?ejº-
pivdh?l?oç h\n e[ti oJm?w'?ªç duv?Eu[º-
bouloiv te pro;ç to?u?vt?o?ªiçº au-
twn oJ? ªMoçºcivwn me;n dª..ºç
te..l.wn e[th ejp?Eujp?o-
levmou t?ªo;º zh'n m?ethvl-
laxen novçwi. meta; tau'-
ta d?ouJruqrai'oç Eu[bouloç
patro;ç jAnthvnoroç gego-
nw;ç jAlexavndrou tovte


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
a[rcontoç: ejpi; ta?u?jªtoºu' d?e;
meta; mh'navç tinaç oJ Kal-
likravtouç Eu[bouloç, w]n
de; tw'i gevnei jEfªevºç?i?oç: jAga-
mhvçtwr de; metªa;º th;n Per-
çevwç a{l?wçin, jAr?kavç, uiJo;ç
w?]n Poluxevnou, ejpi; Xeno-
klevouç th;n ajpovluçin tou'-
bivou ejpo?ihvçat?, ejpªi;º Nikoç?tqev-
nouç d?oJ Thle?ªklºh'ç: ejpi; pa'ªçiº
d? JApollwvªniºo?ªçº, ka?q?o}n ªcrovº-
non jEpªaivnºetoç h\rceªnº,
Thl?ªeklevouºç ajkhkowvç:
meta; ªto;ºn Qea?ivtht?on d?oJ-
tou' new?tevrou epª..ºtat?ª..º
gen?ªovmºenoªç Eujbouvlºou nov-
çwi ª..ºaipª- - -
.ºenª...º.aª- - -
- - -
- - -
- - -º
en?ª- - -º
cemª- - -º
tenoçª- - -º
kinouçtª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º
taioª- - -º
trª.ºnª- - -º
uJperhtª........ºunª.ºn
contonwª...ºiçtedª..º
touvtwn teª..ºteª.ºe kai; mia'i
ek?ei æta; tw'n a[llwn ªpaº-
ralabw;n ei\ kavtwæ: ªçigºa'ªiº
te kai; pa'ªçº rJh'çin uJ?ªbrºiçth;ªçº
e[_cei. ªtºw'i Kar?neavªdºhãià de;
k_ata; to;n aujto;?n h\n crov?ªnonº
Bovhqoç, uiJo;ç JErmagovrou ªMºa-
raqwvnioç, tov t?a[ll?oJ deãi'Ã pªa'nº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
ªkºai; to;n ª..........ºtaª....º
e[cwn fªiºl?ovçªoºfon, tªw'ºi lov-
gwi d?aJp?ªaºlwvteroç. ou|toç
d? jArivçtwn?oç me;n h\n ajkh-
kow;ç toªu'º t? jEfeçivou bªrºacuvn
tin?Eujbouvlou crovnon, toi'ç
t?Aujtolukeivo?iç tw'i t? jAmuvn-
thi pollavkiç h[dh probe-
bhkw;ç kªai;º çcolh'ç hJgoªumºe-
noç, Dionªuºçivwi touç?cª- - -
- - - tºh'i ªt?ºajªgci-
noivai tajnºd?ro;ç ªa{ma kai;
tw'i lovgwiº. d?e?kavtªwi de; th'ç
tou' Kºarneavdoªu metalla-
gh'çº u{çteron ªejp?a[rcontoçº
par?hJmi'n Eujmavcou Qargh-
liw'noç mhno;ç ejxevlipen bivon
ougª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..........ºateçª- - -
.........ºdecwª- - -
- - -ºwn
ª- - -ºoçª.
- - - tºou'
Kaªrneºavdªou dia; gºh'raç, h[dh
ÊthneçeipontoçÊ parevla-
ben ejªxºevdran te kai; çco-
lh;n h|ªç proçtavthç w]nº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
d?ªiºe?ªbivºwçeªn e}x e[ºth. para; Kar-
neavdou de; tou' Polemavr-
cou to;n bivon? ejp? jEpiklevouç
a[rcontoªçº ejgleloªiºp?o?vtoç
ªKºravthç oJ Tarçeu;ç th;n
çco?d‚ Ÿl ‰h;n diªeºdevxato. touv-
tou de; duv?e[th diakataçcovn-
toç movnon Kleitovma-
coç ejn tªw'iº Palladivwi
ªçºcolh;n e[ªconº eijç th;n jA-
ªkadºhvmeªianº m?eth'lªqºe gnw-
ªrivmwn pollw'n mevq?,ºoiª..ºou
ª- - -º.menª...ºu
ª- - -ºampreª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
º de; preçbe?uvçaç pªoºte; e[pleu-
çen eijç JRwvmhn parh'n t?ej-
pªiºtugcavnwn. kai; mh;n
Melavnqiovn ge gignwvçkeiç
o{t?i tragwidivai me;n h\n pot??
ejçtefanwmevnoªçº iJkanovn?
t? jAriçtavrcwi çuneçcolªaº-
kw;ç crovnon poluv t?ejn
jAqhvnaiç ma'llon wç...
çcªoºl?h'ç, a[llwç uJ?.‚ Ÿp ‰av?rcªwnº
ejn megavlhi periçªtavçei, tou'º
Kaªrnºeavdou d?ejn cª- - -
.....ºutª..ºtomh?ª....º
taª........ºtoçª- - -º
toª...ºaiproçaiª- - -º
..ª....ºeiai çcol?ª....º
onª...ºnouqanaioª....
....ºçatª...ºcwª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º
zhnª.........ºenª...º
tiª....ºneç?cetiezª...º
wª.....ºkalª- - -
- - -ºpepieizhª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºoçª.ºonª...º
pª......ºtatª.ºnaiª.. a[nº
dreªç ejºllogimwvtªatoi:º
ej?p??ª jArºiçªtºo?favntou prw'-
ton eijç th;n jAttikªh;ºn katev-
pleuçe, e?jtw'n w]n ei[koçivn
te? kai; ªdºuv?o. tªou'º Karneavdou
d?wJç eJp?ta; diakouvçaç e[th
eijç th;n jAçivan ajph'r?:ejkei' d?euj-
hmerw'n kai; tw'n kaq?auJ-
to;n fainovmenoç polucouvç-
ªtatoç, pavlin eijºç jAqhvnaç h\l-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
qªe kai;º tauvtaiç ejªnw;n kai;º
q?aumavtwn, oãi|Ãç poikªivºlwç øt?Øejªpavº-
qain?o[clouç, kai; pragmav-
twn e[mpeiroç iJkanªw'ºç kaªi;º
fuvçei mnhvmwn, ajne?gn?w-
kw;ç de; pollav, rJaidivwç ªe[ºtªuº-
ce politeivaç te kajnªw'ºixe
çcola;ªç ejºn tw'i P?tªoºlemaªivº-
wi tw'ªnº aj?leifomevnwn
ejkei' aª......ºin ejxevdran
ann?hª........ºtatantou
kaichtª..ºulª....ºontak.ª.º
taiçª.ºntª.....º o?ªiJ d?oºujk ejn
a[çtªeiº tªa;ç çºcola;ç pepoi-
hmevªnoi, jAºnt?ªivºpatroç, e[ti
de; ªMhtrovdºwrªoçº, w|n oJ mevn
ª........ºl?eª..ºnaoçª..ºu
ª........ºtª..ºnª.ºthpe
ª- - -ºnª- - -º
touª.. Kaºrchdª....ºkeª.º
taqeiª....ºuçeª.....º
dª.ºe?tª.....º t?h'i jAªleºxaªnº-
dreiva?ªi ......ºteª.....ºe
ouçª......ºaª..ºoª....ºa
miçwª......º Çwkraªt...
.........ºhª.ºiª.ºqaª....
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º
.ª-_ - - Eujº-
kleivdh Ÿç ‰ k?a?i?; ªÇarapivwnº
kai; Diogevnh?ç k?aªi;º JHrovdo-
toç kai; Çtravtippoç ªNºiko-
mhdei'ç, Batavkhç Nikaiªeuvç,º
E??u?jp?eivqhç Pavªfºioç, Kr?itov?laovç
t? jAmiçhno;ç Diomevdwn ªteº
Tarçeuvç, Pavmfiloç ajpo; ªMaiº-
avndrou Mavgnhç, jApollwv-
nioç ªBaºrk?ai'oç, ªNºikovçtratoªçº
jAlexandreuvç, Bovhqoç Pavrªioç ã- - -ú


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
lovgwi kai;? tªo;ºm bivon. FãivÃl?wn
de; diadexavmªeºnoøiØç Kleiªtovº-
macªonº ejgennªhvºqh ejp? jA-
riçtaivcmoªu, pºareªgºevneªtoº
d?eijç jAªqhvnºaç pªeºri; t?evªtºtaªraº
k?ai; ei[ªkoçºin uJªpºa?vrcwn ejªtw'nº
kata; Nikovmaco?ªnº, ejçcola-
kw;ç ejªnº th'i patrivdi Kallªiº-
klei' tw'i Karªnºeavdou gªnwº-
rivmwi peri; ojktªw; çcºeªdo;nº e[-
th, Kle?itomavªcwºi de; devka
kai; tevªtºtarªa ...ºaª.ºna
ª....º d? jApªollodwvºrwi de
ª..º duvo .nª.......º d?eJpta;
tw'i Çtwikw'ªi ...º. h[ªrºxato
d??hJgei'çqai th'ªç çcoºlh'ç ªejºpªi;
Pºolukleivt?ou, ªbiwvçºaç d?ªeJbºd?ªo-
mhvºkont?e[th ªkai; tevºt?ªtarºa k?a-
t?evçtreyen ejpªi;º N?i?ªkhvºt?ou ..in
ª._...ºetª.ºaraª- - -
- - -
.........ºç?knª....ºaideanª..
...ºmetagaª...ºottai.ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.....ºtadeª....ºkaª- - -
.....ºwª.ºkeiª- - -
- - -
.......ºkeiª- - -
......º ejxerªgaçºamªen - - -
..ºkaiª....ºl?ª....ºiçal
ª...ºçaª...ºodª....ºouª- - -
....º.poiª..ºlaçdeª..ºeito
ª...ºtwçeiç. biwvçaç d??ª..
kai;º eJxhvkont?e[th ªkatevçtre-
yeºn ejpi; Nikhvtou ª- - -
..º.i?an ejn tw'i tªrºivtwi tª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
..º.u?peg?hg?ª.º ejpivdramw;ªn
...º.arrwi kai; th;n çcolh;ªnº
aujtou' ......o?ço?. Maivkioç ej-
f?hJ?a‚ Ÿmwn ‰ jAqhvnhq?e?n? pªaraºbalovn-
twn ejx jAªlºexandreivaç
k?aªi;º diakat?ei'cen. h\çan
d?aujtou' maqªhºtai; kai; jIovllaç
ªoJº Çardiano;ªçº kai; Meªnºekrav-
thç Mitulhnai'oç oJ ªkºai; ka-
ta; Çiªkºelivan ªe{ºwç prw?vi?h?n
diatrivbwn kai; Mnaªçºevaç
Tuvrioç kaªi; .ºwª..ºo?ç jAkra-
gant?i'nªoç kºa?ªi;º M?elavnqioç
ªoJº Aijçcªivºnoªuº k?ªai;º Luçivmacoç
ªoJº provteªron filºologhvªçºaç
ªkai;º JHravkªleºitoç etaç?cª- - -
..ºpa.çanaª...ºaiauª- - -
..ºpª..ºeª..ºaª.ºhª.ºoª.ºç.
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.....ºatª.º diedªevxºato
ª....ºtotª.ºeiçtª..ºtou
aª.º preçbeªuvºwn ª...ºnh
q.. ªeijºç te JRwvmhn ªkºai; pªrºo;ç
toªu;ç ejºn tai'ç ejparcivªaiºç çtra-
thgou;ç kªajx uJçºtevraç ejn
th'i ªMhºçopotªamºivai Leukivwi
Leukªovºllwi p?roçkarªtºe-
rw'n ªejºtªeºleuvthçen pa-
re?ªiºmevno?ªçº uJpo; pollw'n kaãmavtwn - - -Ã


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
pou kai; aujto;ç ª.......º
dedegªmºevnªoºç. th;n de; diãaÃ-
tribh;n aujtou' diedevxato
ajdelfo;ç w]n ªkºa?i; maªqºhth;ç
[Ariçtoç, ajkouçªtºa;ç de; kaivper
ajçcolouvmenoç e[çce pleiv-
ouç kai; dh; kai; ç?u?nhvqeiç hJ-
mw'n jArivçtwnav te kai; Divw-
na jAlexandrei'ç kai; Krav-
tippon Pergamhnovn, w|nº
jArivçtwn ªme;nº kai; Kravtªipº-
poç ep?ª.....ºnaª..... h[º-
kouçaªn .....ºhloi?ç...
ejgevnonªtoº Peripa?ªthtiº-
koi; ajªpoçtaºthvçaªnteç th'çº jA-
kadhmeivaç .ªajºf?ou| kata; ªcrovº-
n?on? tinªa; ..ºwª..ºuç a?u?jªtºou'
wneª.....ºçaª..ºxaª....
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Mhtrovdºwron Pªitaºnai'on
ªo}ç kºai; tou' Çtratªoºnikevwç
ªdihvºkouçe. Carmªavºdou de;?ª.
....ºai tw'n planwmev-
ªnwn ..ºn polloiv tiª...º fa-
ªçinº ajkouçtai; ªgegoºnevnai
ªDiovdºwrovç ªtºe oJ ª...ºanª...
e[cwºn o[noma, ª...º k?ata; Mªi-
qradavºthn ªoºujk eu[fªhºma dia-
p?ªepºra'?cqai dokw' ª..ºdiaª..
jApolºl?ªovºdwroç Tiaªnºovç ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
- - - ejpºiklªhqºei;ç k?a?i;
JHliovdw?ªroºç Mal Ÿl ‰wvthç kai;
Fanovçtªraºtoªçº Traciano;ç
eu\ pro;ç ªpºa'ªçaºn yucagwgiv-
an hjkªribºwmªevnoç: ejlevgetoº
de; kai; jApollwvni?ªoç toºu' Kar-
neavdoªu bºracuvn tina crov-
non meªtºeçcªhºkevnai. ªMhºtro-
dwvrou de; ªtºou' Çtratªoºnikev-
wç ªmºet?a[llwn kai; ªoJº Kuzi-
khno;ç ej?gev?neªtoº Mhtrovdw-
roç maqhth;ªç - - -
- - -º
a_nª..ºneª.....ºnoª.ºeª....º
potª.ºde.a.... Eujkleivªdouº
kai; tw'n ajªpo;º P?l?avtwnoç,
e[ti de; tw'n ªa[llwºn ªtw'ºn ejªpiº-
gego?ªnºuiw'n aªiJrevºçewn tªeº
kaªi; diºadocw'n çunaªgwghv-
- - -ºorª