Philodemus De rhetorica
Numero di Papiro: 463
Autore: Philodemus
Certezza Autore: incerto
Titolo: De rhetorica
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro: IV
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: F. Longo Auricchio
Titolo: Frammenti inediti di un libro della Retorica di Filodemo (PHerc. 463)
Luogo/Sede/Anno: CErc 12/1982, 67-83

Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 1a
- - -ºon kaª- - -
- - -ºçtochª- - -
- - -ºhç ojnoma
ª- - - laºmbanou
ª- - -ºmevroç kai;
ª- - -ºpro;ç ne
ª- - -ºga;r levgein
ª- - -ºaujtov tiç
ªdæejn toi'ç dikºanikoi'ç, tiç
ªdæejn politiºkoi'ç, tiç¬ dæejn
ªpanhgurikoi'çº, tiç dæejn filo
ªçovfoiç lovgoiºç, tiç dæejn oij
ªkonomikoi'ç katæº a[llaç pra
ª- - -ºno proçfev
ªretai, ejºn toi'ç dæe[ti
ª- - -ºloiç ouj kªaºtæauj
ªta;ç proçfºevretai dei
ª- - -ºhpoiwço
ª- - -º. açka


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 1b
otiª- - -º
danª- - -º
rona?ª- - -º
terwª- - -º
xeiçª- - -º
tonhª- - -º
cena?ª- - -º
tacª- - -º
muqoª- - -º
naigª- - -º
gwnª- - -º
enaª- - -º
riaª- - -º
twª- - -º
qeª- - -º
tª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 2
.....ºwçeitwne ªmnhv
mºhn poiouvmeqa k?ªa
tæajºrca;ç tw'n diex?ªov
dºw?n, i{næejk parallªa
gw'nº tw'ãià mataivwãià kai; ªperit
tw'i o[ºnti paraplhvªçion
oujºk e[cein to; crhvçim?ªon
ajlla;º makra;n die?ªçºthªkevnaiº
katanohqh'ãiÃ. polla; dev
toi tw'n pragmatªikw'nº
çkemmavtwn p?ªoiei' hJma'çº
nu'n mhªkº? ;uvVnein. t?ªa; de;º
ga;r ejkkeivmena taªu'taº
çunafqhçovmena pªaræº
hJmw'n a{panta, pra
gmatikwtavthn ªkaº
tafanhvçetai tªh;nº
e[reunan pro;ç di ª- - - kai;º
crhçivmhn kaqaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 3
...ºejpi; ijatrikh'ç oloª- - -
- - -tºo; pa'n e[rgon hnal
ª..tºa; i[dia favrmaka
ª...ºomwn: e[ti de; pro;ç
ª...ºwn kai; ajpocw'n
ª- - -ºinhçewn kaiv ti-
nwn a[llwn polla; toi-
auvth ou\çæajpeirgavzeto,
ªmºa'llon d?e;? ta; plei'çta
kai; çcedo;n ta; pavnta.
to; paraplhvçion de; kai;
ejpi; tw'n a[llwn ejçti;
tecnw'n: e[couçi me;n
ga;r a]n tou;ç ijdivouç ekª- - -º
kai; to; mevntoi tevloªçº
diæejneirgeiw'n kai; prªoç
tºavxewn çuntelou'ªçi
..ºatou deiªnºh;n qauma-
ªçiourgivan - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 4
- - -ºoumen eij pleª- - -
- - -ºate lupei' kai; mª- - -
- - -ºaiª.º ka]n ejlevgomeªn
- - -º o{ti çunqªevtºoiç ªlov-
goiç wJçº toi'ç? tw'n çofiçtw'n
ª.....º h[ tiçin a[llaiç ªojno-
maºçivaiç proçecrw'n?ªto
..ºmwr dieluvqhçan kª- - -
- - -ºo tw'n ejrgaçtw'n
ª- - -ºn o{tan kopiaçª- - -
- - -ºto ªo{ºtan oijkiaª- - -
- - -ºtw'i rJwpwª- - -
- - -ºtabhª- - -
- - -ºqeuª- - -
- - -ºuçenª.ºrª- - -
- - -ºliç diomª- - -
- - -ºaiçupeaçª- - -
- - -ºteª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 5
teiçhmª- - -º
operidiª- - -º
pragmaª- - -º
menwnª- - -º
eij dæagnoª- - -º
kalou'çin?ª- - -º
pragmatª- - -º
o[noma de; ª- - -º
fevrwnª- - -º
fhwª- - -º
ejçtiª- - -º
çthmaª- - -º
per aJplª- - -º
lonª.ºer ª- - -º
rouneª- - -º
mavliçtªa - - -º
kataª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 6a
- - -ºnth
ª- - -ºuçaq
ª- - -ºato
ª- - -ºaçte
ª- - -ºteniç
ª- - -ºhte
ª- - -ºoçou
ª- - -ºhçtwn
ª- - -ºpalª- - -
- - -gºeinovmenon
ª- - -ºeipaª- - -
- - -ºwçqª.ºec
ª- - -ºtoç a[llon
ª- - -ºth?ª- - -
- - -ºkeª.ºtaç
ª- - -ºtaiç


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 6b
twnaª- - -º
pwneª- - -º
tikaª- - -º
oi tecªn- - -º
rªªeººwç uJª- - -ejº-
pei; diaª- - -º
oi mhdª- - -ejº-
pi; ta;çª- - -º
naç aª- - -º
meno ª- - -º
lon apª- - -º
çuçª- - -º
çia.ª- - -º
ouª- - -rJhtoº-
rikª- - -º
erwª- - -º
ewª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 7a
- - -ºh
ª- - -ºthn
ª- - -ºuh
ª- - -ºoion
ª- - -º.ra
ª- - -ºa
ª- - -º na
ª- - -ºoujde
ª- - -ºtainoç
ª- - -ºtou'ton e
ª- - -ºgmenwi
ª- - -ºntwn m?i
ª- - -ºdu?natovç
ª- - -º.nae
ª- - -ºfiloço-
ªf- - -º a..açoiç
ª- - -º .perª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 7b
tou' filoçªovfou- - -ejº-
nantivon dª- - -eujº-
daimonivaçª- - -º
kai; fulakh?ª- - -º
ga;r o{ti th'ªç- - -º
liaç kai; prª- - -º
oujdevpotæajª- - -º
fi?wkratª- - -º
provteronª- - -º
kai; tw'n o ª- - -º
tw'n periª- - -º
bhç aujtou;çª- - -º
twn oç.ª- - -º
ge kai; pª- - -º
ramenonª- - -º
tou thn mª- - -º
rJhqevntoªç - - -º
hª.ºallª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento:
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
[- - -]
ªme>-


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 8
tºaceirivzeçqai ª- - -º
proçhvkonta dia?ª- - -iJº
kanw'ç ta;ç deinªovthtaçº
çuneirhvtwçan eª- - -º
tw'n ejnantivwn ª- - -º
tou;ç rJhtorikou;ç aª- - -oujº-
k oijkeiai çtratop?ª- - -º
ein ejrou'çin, ajlla;ª- - -º
tw'n filoçovfwnª- - -º
toi'ç aujtoi'ç çu?ª- - -º
tai pa'çin ejpikeª- - -º
çin: ejpeiv tªªoººiv gæejkª- - -º-
ontwç kai; paraª- - -º
çian ajpologhªçavmenoi kaqæe{º-
kaçton rJhqhvçªontaiº tw'n
ejkkeivmenon uJª- - -
...º. kecwriªç- - -
......ºtwnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 9
......ºn? qaumaçth;n
ªejpaºngelivan a]n ajkro-
ªaçavmeºnoi, meta; tau'-
ªtaº pro;ç th;n tevcnhn
ªoujde;ºn levgouçin a[llæh]
ªÆfilºovçofoç ajnh;r ªouj
polºeiteuvçetaiÆ. diªov-
perº a[?rcontai makrw'ç
h] pro;ç to;n Dhmokrivtªeiº-
on Nauçifavnhn diamav-
contai: pro;ç de; touv-
toiç mavlæajpivçtwç
meirakivçkon o[ntaøiØ
to;n ªeJºautw'n ?Idomenev-
a maqhth;n pareiçav-
gouçin ejn toi'ç caªuv-
noºiç ou{tw perigeinªovºmªe-
non.....º. menou
ª- - -ºedeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 10a
- - -º. afh

ª- - -ajlºa?zonikw'ç

ª- - -ojlºivgæ oujk ejcon

ª- - -oJmºo?logou'nteç

ª- - -poºllavkiç uJpæ auj-
ªtw'n- - -ºteç ejn toi'ç
ª- - -pollavºkiç kai; to?i'ç
ª- - -ºmaçin blaç-
ªfhm- - -ºenw? kai; filo-
ªçof- - -º a.aideiaç
ª- - -ºi?wç.eniade
ª- - -º. qenteç wn
ª- - -oºntai tineç
ª- - -ºi? tw'n Sike-
ªlikw'n- - -ºtw'n proç
ª- - -ºuJ?p?oyivaç pol-
ªlh'ç- - -tw'ºn filoçovfwn
ª- - -ºeª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 10b
lwnª- - -º
toupaª- - -º
ton diaª- - -º
nhçapaª- - -º
twnoi.ª- - -crhº-
çivmhç mª- - -º
totaçs?ª- - -º
deintaª- - -filoº-
çofivai l?ª- - -º
uJpe;r toª- - -º
to zhloª- - -º
katam?ª- - -º
kei no?ª- - -º
antª- - -º
hgouª- - -º
topª- - -º
paçª- - -º
nonª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 11a
- - -ºaç
ª- - -º.olo
ª- - -º.çobi
ª- - -ºfiloço-
ªf- - -ºou poli-
ªtik- - -ºou kata
ª- - -º.men
ª- - -ºç o[feloç
ª- - -ºaimnhi
ª- - -ºn?anuti
ª- - -ºoç peiqw
ª- - -ºtwç nu
ª- - -º duvnamin
ª- - -ºn eijç th;n
ª- - -ºaçin pro;ç
ª- - -ºzome


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 11b
qwn ejpexª- - -º
goç ejk th'ç a?ª- - -º
crhçivmwnª- - -ejpivº-
plhxin aª- - -º
pohvçein filoªçof- - -peº-
riçta;ç diovtiª- - -º
riw katapeª- - -º
nei pro;ç eujdªaimonivanº
a{panta kaª- - -º
oujdamw'ç prª- - -º
nh tw'n paræ ªhJmw'n - - -º
kai; barbavrªwn- - -º
maç menª- - -º
wn proçª- - -º
monh touª- - -º
oJ dhv poteª- - -º
th kai; dª- - -º
qwnqoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 12
- - -ºou pe
ª- - -ºon pravgma-
toªç.....º. periçta;ç
ª......º epi; plei'on
ª- - -ºtaç mh; devwntai
ª- - -ºtoi'ç filoçovfoiç
ª- - -º.wteraç proçe
ª....º tugcavnouçi kai;
ª...º. wn kataçcon-
tª...ºtinwn ajnqrwv-
pwn ejpibola;ç ana
ª- - -º. omaidein kai;
ª- - -pºeri; th'ç rJhtori-
ªkh'ç oijºkonomivan kai;
ª- - -ºeinei kai; mh; pro
ª- - -ºaqª. .ºudhç
ª- - -ºtoiç


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 13
......º e kai; pro;ç th'ç
ª....º ejmpneuçqevnteç
ªajnaºfwnh'ç, oiJ me;n w{ç-
te qaumaçtw'ç probh'-
ªnaiº th;n ?Apollofavnouç
ªejpi;º tou' bhvmatoç tuvr-
ªbºh?n ejzhvlwçan, oiJ de;
kai; katapleuvçanteç
eijç to;n limevna kai; para-
øfaØçcovnteç ejlivdaç wJç
aujtou;ç Æoujdæa]n to; çemnªo;nº
pu'r eijrgavqoi Dio;ç to;
mh; ouj katæa[krwn per-
gavmwn eJªlºei'nÆ to;n euj4 daivmona bivon, ei\qæ u{çtªeº-
ron ajntªempºneu ;ç vqevnteç
ªejfhvptontºo th'ç ajpo-
ªnivaç


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 14a
- - -ºw
ª- - -ºn?para
ª- - -ajnºalqh' a
ª- - -ºapta.
ª- - -ºmetwn
ª- - -ºoufwrhta
ª- - -ºçotwnepr.
ª- - -ºç? a[llhç kai;
ª- - -ºaqhmade
ª- - -pºarevrgou dei'
ª- - -ºdreiaç eipo?
ª- - -ºçqai mevllei
ª- - -ºutouç kai; çe
ª- - -ºnaç endi
ª- - -ºidaçª.ºç
ª- - -ºa


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 14b
dhnª- - -º
reaçª- - -filoº-
çofiaª- - -º
tap ;l vhgª- - -º
tifª.ºolª- - -º
lovgoiçª- - -º
nouç to .ª- - -º
lemª.ºa ª- - -º
çouçª- - -º
antª- - -º
tauª- - -º
eirhª- - -º
menª- - -º
tiaª- - -º
ga;rª- - -º
pa raª- - -º
th ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 15a
- - -º t?auvªthºç
ª- - -ºa?lloª.
- - -ºafa
ª- - -º.açe.
ª- - -tºai'ç cuvç?ªe-
çi- - -ºejnanti
ª- - -ºaioten
ª- - -ºthndo
ª- - -ºdhpa
ª- - -tou;ºç ijdiwvtaç
ª- - -ºç oujci; pol
ª- - -ºn fronoun
ª- - -ºo?npoih
ª- - -ºfiloço
ª- - -ºen


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 15b
proçd.ª- - -º
aç uJfæ h|çª- - -º
paralogª- - -º
.taqeo.ª- - -º
a{paçan ª- - -
.ºdapecª- - -º
toiç meta .ª- - -º
w{çper patª- - -º
açi dovxanª- - -º
funaçpeiª- - -º
ton ejxwtªat- - -º
filoçofoª- - -º
th;n rJhtoªrikh;n- - -º
læejcwrhªç- - -º
gennaª- - -º
touparª- - -º
kai; prª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 16a
- - -ºont
ª- - -th;ºn rJhtªori-
kh;n - - -ºteª- - -
- - -ºnw çeª- - -
- - - ajlaºzoniva
ª- - -ºegrama
ª- - -ºnewte
ª- - -ºeniçto
ª- - -ºpleiw
ª- - -ºtai'ç du-
ªnavmeçi - - -ºtw


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 16b
zhthvçeiç ª- - -
...º eij crhvçªimoç
peºri; th'ç rJªhtorikh'ç
..º lovgoç ª- - -º
eij mh; crhvçªimoç...º
oujk a]n oiJ peªri; to;n ?Eº-
pivkouron aª- - -º
ejpohvqhçªan- - -meº-
meigmevna ç?ª- - -º
pravgmatªa- - -º
qæ eJauto;nª- - -º
teirhmitª- - -º
oJmologe.ª- - -
....º nka ª- - -
......ºnaª- - -