Demetrius Laco De forma dei
Numero di Papiro: 1055
Autore: Demetrius Laco
Certezza Autore: incerto
Titolo: De forma dei
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: Mariacarolina Santoro
Titolo: [Demetrio Lacone], [La forma del dio] (PHerc. 1055)
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, XVII, Napoli 2000

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
dikhnª.ºeª..ºudh?ª- - -º
feçtanª..ºo?nmª- - -º
kai; flovgªaº t?ª..ºrçª- - -º
tinw'n? t?e? ªajnºaplhvçeªinº ..
ª- - - e[nºyucªoºn? w?ª- - -
- - - hJ flºo;x?ª....ºkª.
- - -ºbª- - -
- - -
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
d_unamªiºka; ª- - -º
ga;r wç?ª- - -º
e[nyucªon - - -º
yeç?i? o?n?ª- - -º
bavqei ª- - -º
ª.ºç?at?hª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
ªçuçºtavçeªiºç, h[de touvtw?ªn qeº-
wrou'm?en wJç ou[t?o[y?ªinº
p?a'ç e[cei: to; ga;r a[delon
oªujºdamªw'ºç fainovmenon
ª........ºai oªujº blevpou-
ªçin diovti kai;º to; fainov-
ªmenon .....ºonkª..ºm.ç?
ª- - -ºç?hme
ª- - -ºmeª.
- - -º ouj proçª..
- - -ºa?ª...ºe?ª....
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV fr. 1
Frammento:
deit?ª- - -
.ºmª- - -º
teª- - -º
wçª- - -º
._ºal?ª- - -º
h?y?e?ª- - -ºç?en?.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV fr. 2
Frammento:
ª- - -ºin ª...ºa. q?eoi; ª- - -ºo
ª- - -º..hto?ª..ºmen
ª- - -ºt?i?naiç ªtºh;n kaª.
- - -ºwn h] kai?vtoi a?i?
ª- - -ºwn.tª..ºaª- - -
- - -º.ti?onª- - -
- - -ºa?t?ª..ºp?aª- - -
- - -ºon.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
ª..ºma?ç toi'ç ª.ºttª..ºaluq?uJpo?
ª..ºçin çunap?.ª...ºpo?h?i?ç?
ai[çqhçin mhd?a]n tajto; uJªfi-
çtwvºmeqa peri; taª......
d?oºu?j movnon th'i ª.........
....º tw'i fainªomºevnwi e{wç
ª.....ºmenou tª- - -
....ºuçin m?hª- - -º
.nf?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
ª- - -ºuc o mhkª- - -
- - -ºmh oª.ºtaç?ª- - -
- - -ºn.o?n? diatª- - -
- - -ºnwçoª- - -
- - -ºt?a...p?ouª- - -
- - -ºtau?ª- - -
- - -ºnª- - -
- - -ºoçei?ª- - -
- - -ºh?n tag?ª- - -
- - -ºapw?ª- - -
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
ª- - -ºp?w?n tw'n çunkrivç?ªewn - - -
- - -ºn? ajporh?vçeiç eid?ª- - -
- - -ºtouª- - -
- - -º aiJ cavrin tou'ª- - -
- - -ºiçinª....ºçqaiª- - -
- - -ºt?ª.....ºuª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
to; qei'on th'i toiauvthiº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
pº_arallagh'ãià parallav-
xei tw'n aijçqhtw'n eJn?o-
t__hvtwn, ªkai; tºw'n mªh; pro;ºç?
to;n aijw'ªnaº diamenou-
çw'n te kaªi; ajºllattomev-
nwªnº tw'n oª..ºro.ke
ª- - -_ºn?on. ou
ª- - -º ei ai
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - ajllatº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
tomevnwn tw'nªde kiº-
noumevnwn ajlla?ªgºhv?çe-
t_ai. dia; de; tauvtªhºn th;ªnº
aijtivan ?aitian‚ mh; diame-
novntwn ªtºw'n ta;ç mnhv-
maç pªoioºuvntwn oujd?aiJ
ªmnh'mai dunhvºçontai ªmev-
nein. dia;º tau'ta ªde;
kai; levgoºuçin tª.ºn
ª- - -ºtoª..
........º hjll?atªto
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
naç katªaleiºpomevnaç
e[cei ta;ç ª....º: ai{ t?ajpo-
krivçeiç ai{ ªteº proçªkºriv-
çeiç tw'n oJmoivwn gªeivº-
nontai: pw'ç eªi[hº duvçk?ªoº-
lo?n threi'n ta;ç m?n?ªhvº-
mªaç… tºh'i ga;r ajnfªibolivai
....ºnwn enª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
dh'lon d?wJç oiJ a[nº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
dreç thr?ou'çin ta;ç tw'n
ejn paiçi;n ajnalhfqevn-
t_wn mnhvmaøiØç: ejpei; ga;r
hJ yuch; mevªnei tºw'i çwvma-
ti parateivnouça, kata;
th;n paidãiÃkh;n ªhJlikºivªanº
o{?ªloºn au[xetai ª.....
..ºumenaª- - -
...ºa: dª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
dunatovn ejçti fulavtteçº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
qai poça; tw'n çwmav-
twn: ªkºai; dh'lon wJç aiJ
mnh'mai kai; ejpi; touv-
ªtwºn fulavttontai tw'n
prou>parcouçw'n keinhv-
çewn pªro;ç tºa; th'ç dia-
nªoºivaç gªennhºtika; para-
dªedºomevªna ...º.çouçe
pª..ºçhª.ºtª......ºç?w
ª- - -ºtoª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - fhº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
çi;n ta;ç mnhvmaç fulavt-
t_eçqaªiº. kaqovlou q?o{çon
ejpi; touvtouiç ejxouçivan ei[-
comen levgein, kai; th'ç
u{lhç kaqavpax ajllatto-
mevnhç tw'n to;n nou'n
ajpotelouvntwn, ta;ç
mªnhvºmaç çwqhvçeçªqaiº
tªw'nd?eJºnothvtwn ª...º
hª.....º ka?i; ga;r ei?ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - dia;º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
tou'to d?oJmªoºivwn e[cei
k_atavlhyin. kai; touv-
twn d?ou perªiºwdeu-
mevnwn ouj duvçkolon
proçapodou'nai kai;
dia; tivnaç ejpªiºçpaçmou;ç
ajnqrwpovmorªfºon ka-
t_aleivpomen t?o?;n qeovn:
dh'lon d?wJç mªorfh;n tºh?;n
ªajnqrwvºpªoºu çuªnavpºtªw-
men tw'/ qew/' - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ejpeidh; ga;r to;n logiçmo;n oujc euJrivçkoº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
men ejn a[llhi morfh'i
divca th'ç ajnqrwvpou, fa-
nero;n wJç kai; to;n qeo;n
ajnqrwpovmorfon crh;
kataleivpein, i{na kai; çu;n
logªiºçmw'i th;n uJpovçta-
ç_in e[chãiÃ. diovper ajnqrw-
povªmoºrfon levgomevn ªg?
eiºnªai to;nº qeo;n uJpª...
.ºeiçª..º ajnavnkhç ª...
.ºnª....º kai; dh'loªn wJç
- - -ºçkiª- - -º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ouj katalambavº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
nei to;n hJmevteron
ejpiçpaçmo;n kai; pro;ç
t_ou't?a[gonta. façi;n
ga;r wJç eij dia; to; logiç-
mo;n e[cei ajnqrwpovmor-
fovç ejçtin, kai; th'ç zwi-
ovthtoç koinh'ç ou[çhç,
çunavptwmen aujtw'i
ªkºai; polla;ç a[ªllaç kºoªiº-
novthtaç morªfw'ºn, w{ç-
per kªai; cei'raç kaºi; da-
ªktuvlouç kai; - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - ejnº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
y_ucivan e[cei koinhvn.
o{qen oujk ei[[ tina zw'ãiÃ-
a morfh;n toiauvthn e[-
c_ei kai; to;n qeo;n ei ai
dei' toiou'ton: to; de; lo-
giz?ªovºmenon kai; a[krwç
ge çu;n tauvtaiç tai'ç koi-
novthçªiºn kai; a[?ªllºaç pol-
l_a;ç ªe{xeiº. taª..ºe?ª.ºz?a?ª...º
peri?ª..ºwpaçaª.ºkª.....
- - -ºtouª.ºmª- - -
- - -ºnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
æeij ga;r ajnqrwvpouæ fh-
çivn, æmorfh;n e{xei, dh'-
lon wJç e{xei kai; ojfq?al-
mou;ç o{utwç Ÿde; ‰ kai; oj?fqal-
m_iavçei. to; d?aujto; kai;
ejpi; tw'n loipw'n aijçqhv-
ç_ewn peivçetaiæ. tou'to
de; kai; aujto; lh'ron ªe[ºcei
p_arapªlºhvçion. pªrºw'-
toªnº mªe;ºn? ªga;rº ajkoloªuº-
qeªi' .ºeª......ºi?nekt?e?


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
k?ai; o{ªloºn piqano;n ªouºn
ejçtin, wJ?ça;n Bivwnoç tou',
kata; Qªeºovfraçton prwv-
tou filoçofivan ajnqiv-
n_oiç koçmhvçantoç: aj-
çªuvºnqeton de; tajk¢ovÜlou-
qo¢nÜ dia; th;n th'ç fuvçe-
wç tw'n o[ntwn ajgnw-
çivan. to; me;n ga;r ejpiceiv-
r_hma tou'to: æpa'n gevnoç
z?w?vªiwnº ijdivªan faºm?ªe;nº e[ceªin
th;nº morªfh;n ejn tw'i ijdivwi
gevneiææ - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
hJmei'ç de; levgomen oujde;º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
kovçmon qeo;n oujd?hj-
evlion t?ajkavmanta çe-
l_hvnhn te plhvqouçanæ.
çtwi>kw'i de; kai; peri;-
pathtikw'i tou' Ÿt?ouj ‰k e[xeç-
t_in levgein. pw'ç ªgºa;r ijdiv-
an e[cei morfh;n to; çfai-
roeidevç… a[llwç q?oiJ tou'-
to levgonteç ouj blevpou-
çin diovti th'ç fuvçewvç
ªejçtinº i[dion tw'n o[nªtwnº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
hJ plhvwn te kai; ejlavt-
twn mevcri touvtou pa-
rallavttei, mevcri tou' to;
me;n ejk plhovnwn çune-
çtavnai, to; d?ejx ejlattov-
n_wn. kai; dia; tou'to, to; me;n
pacumerevçteron kai; kei-
nei'n ai[çqhçin dunavme-
non, ajpotelei': to; de; le-
ptomerevçteron kai; th;n
me;n ai[çqhçin oujk ajpªo-
telou'n, keiºnei'n tªauvthn
ouj duvnatai. - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - oujk e[xeçti ta;º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
dia; tw'n fainomevvnwn
eijrgovmena kataleivpeç-
q_ai. dia; tou'to ga;r ouj-
de;n aijçqhto;n ajqavna-
ton: hJ puknovthç ga;r
ajnteikovptei pro;ç tou'-
to, decomevnh plhga;ç
ij_çcuravç. pavlin te oujde;n
difue;ç aijçqhtovn. ta;
ga;r çu;n bavrei megavlwi
megavlaç ajntir Ÿr ‰opa;ç poi-
o_u'nta peri; ta; aijçqhta;
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
tw'n d?eijrhmevnwnº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
tou'ton ejcovntwn
t_o;n trovpon ejpi; tou' lov-
gou Biwnhvou, tou'-
t__o me;n qhvçw, diovti gev-
noç e{kaçton zwviwn
ijdivan e[cei morfh;n ejn
t_w'i ijdivwi gevnei, pavn-
twç d?ouj kaqavpax, i{na
tajto; çunbaivnhªi kºai; ejn
toi'ç aijçqhtoi'ç kai; ejn
toi'ç lovgwi qewrhtoi'ç,
kaªi;º dh; kaªi; e[fºamen
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
çunfwnouvtwn tw'n aijçqhº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
tw'n toi'ç lovgwi qew-
rhtoi'ç, di?a} proekteqhv-
kamen, e[nqa mhv ti tw'n
fainomevnwn ajntipravt-
t_hªiº. dio; kai; tou't?eujapov-
l_uton. kai; ta; tovte çco-
l_açqevnta periwvdeutai.
peri; touvtwn d?ejpeçpavç-
qhn, fivlªtaºte Kovi>nte, me-
gavlwç, ejªxeivºrgwn panoiv-
kion a} tovtªeº dih'lqon uJ-
pomnhmaªtiºçavmenoç
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - hJmei'ç
de; levgomen th;n qeou'
morfh;n oujk ei ai toiº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
auvthn oi{an oiJ loipoi;
filovçofoi çunavptou-
ç_in. pantwç ga;r a]n ei|-
l?a]n to; mh; çfairw'n e[-
cein morfa;ç mhde; kriv-
çeiç kai; diaqevçeiªçº ojrgªivº-
l_aç kai; meikraitivouç,
ajlla; kai; morfa;ç diane-
çthkuivaç eijç u{yoç kaªi;º
diaqevçeiç panto;ç tou'
tapeinou' perifronouv-
çaç, o{laç de; çtrefomev-
ªnaç peri; th;n eJautou'
makariovthta kai;
ajfqarçivan. - - -