Carneiscus Philistas
Numero di Papiro: 1027
Autore: Carneiscus
Certezza Autore: incerto
Titolo: Philistas
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro: II
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: M. Capasso
Titolo: Carneisco, Il secondo libro del Filista
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, X, Napoli 1988

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
.dethn.pª.ºthmhn
ª.ºw?ª....ºw?i.o?inhka
ª.º.braª..º pantelw'ç
ª.ºdep?ª..º pro;ç th;n tw'n
ªajnºag?kªaºi?vwn çulloªgh;ºn
ª..ºp?ou.ª.º.oç ajnh;r bouv-
ªleºtai ª...º.ntatoi
ª- - -º .ar
ª- - -ºno?ª.ºp?ara
ª- - - eJºwvraken
ª- - -ºwª.º aujtarke.
ª- - -ºd?wç? o{ ti euJrhvçei
ª- - -ºt?a?i? ta; coª.º.g?h
ª- - -ºekª.º..ª.ºw?n
ª- - -ºar.to?ª.º..
ª- - -ºuª.ºecouçap?aç
ª- - -ºente?.ª.ºen
ª- - -º......ª.º..ç?w
ª- - -ºn
ª- - -º.lei..anto


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
kaª......º.x.ª..º. iJ?ka-
nw'ç? ªhjºl?ªatºtw'çqai fiv-
lou teleuªtºhvçantoç
diªa; tºo; mh; duvnaçqai pa-
rapªlºhçivªwºç ejn? toi'ç ka-
t?ajn?ªavgkºhn ejnergei'n
kaªi; movºl?iç tiçi;n qewrhv-
mªaºçªi bohqei'nº: th'i me;n .ª..º
ª- - -ºl?.oª- - -º
ka.ª..º favç?kwn tª- - -º
c?ª...º.ª.º..keª.ºa?ª...º.
t?ª- - -ºi?.e?
ga;r ª- - -º.ken ma-
qhª- - -º
ª- - -º
qaª- - -ºçep.ª..
- - -º..ª..ºo?i?


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º.a.ei?
..aª...ºiçmoi?..a?çthç
i?chª.......ºç? kai; pª.º
ilaçt?ª....ºaçentou
oiçç?u?ª......ºene?rg?w
en..ª......ºu?nt?ª.º
..a?ª.......º.ª....º
o?.aª- - -º
..ª- - -º
..ª- - -º
.a..ª- - -º
ª- - -º
.menª- - -
.º..pª- - -
- - -º..çdiª- - -
..º.w..ª..º..aç.aª- - -
- - -º...ª- - -
- - -º.ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -ºw.ª- - -º
ª- - -º
ª- - -ºh?t?ª- - -
- - -ºrwª- - -º
ª- - -º
ª- - -ºarkª- - -
- - -ºakª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º a?ªi{ºreçin ª....
- - -ºereno.ª..
- - -ºkatal?ª.º.
._.ç?ian: kªaºi; kata; lovªgoºn
th'ç eijç taujta; çunergeiv-
aªçº, eij aiª.º..e?.ª....ºw?
l?e?mmhª.º.ª.ºt.. tevlo?ªçº
k.ª- - -ºn.çur....
.ª.....ºo..ª...ºdiabª.º.
ª- - -º
ª- - -º..d?...
ª- - -ºfhç.ª...ºd?h
ª- - -º
ª- - -ºf?a.
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º.a.diecw


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
ª- - -º
ejlavt?ªtwºçin e[fh per?i;
aªuJºto;n ªgeºgonevnªai tºe?-
leuthvçantoç tou' fivªlouº
p?ro;?ç t?ªa;ºç a[llaç a}ç dhª...º
.eqew?ª...º kai; ta;ç .ª...º
.....ª..º.ª.ºnçigª....º
.a?...ª..º.e?to.ª....º
...onuª...ºau?t?ª.....º
..de?ix?.ª.º..q.ª.....º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -ºadr?.ª- - -
- - -º.leª- - -
- - -º..o?.ª- - -
- - -ºnoª..ºaª- - -
- - -º.ut.ª.ºtai?ç
ª- - -ºçouto..e
ª- - -º..uª- - -
- - -º..eª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
diy..ª.ºu?eçpa.ª- - -
.º.aª...ºand.ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º.ro?ç?t?ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
ª- - -ºeiç diªa; tºo?; ijçc?u.
ª- - -ºhqoçin kai; tª..
- - -ºi?hptena.aç
ª- - -ºçw? mikro;n em
ª- - -ºenª.º..h?ço?h?n
ª- - -º.u.wn ejmfai-
ªn- - -º.. ejnovmize?n aª- - -
- - -ºp?wç? kai; at?ª...ºh?ç
ª- - -ºt.ana...ª.ºn
ª- - -ºap?....ª- - -
- - - mºe?ta; fi?vl?ªwn - - -
- - -º.ec.ª- - -
- - -ºta.hnª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -ºo?thndª- - -
- - -ºaª- - -
- - -ºceiª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
keinª...ºoª..º.q..a. ªpºa-
cuvn tina ka?ªi; e[ºneç-
tin ajpolabe?ªi'nº th;n
dia; tou' pivnein iJkanw-
tevran hJdonªh;ºn kai; tau'-
t?ouj kaq?o{lhn? ªtºh?;n fuv-
çªin, ajlºla; kata; trovpo?ªnº
k.ª......º..n?ke..e
ª- - -º.ot?i?pa
.fuçeª- - -º.ie


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
ª- - -º
ª.ºeia?ª- - -º
tau.ª- - -º
g?onª- - -º
..ª- - -º
moª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
- - - duº-
n?avmeqa kai; .ª- - -º
t?oç aujto?u?' m?ª- - -º
ga ejk..i?nein.ª- - -º
a?i diagwgh'i p.ª- - -
.º.i..oneprª- - -º
g?_ia.ª- - -º
zhit?ª- - -º
enpo?ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
w{çpºer ªkai;º Praªxºifavnhªç,
ou| ajgºaçªtºevon, eªijº ou{twç
ª.. tºw'n ªejºm mevçwi ka-
ªqeçtwvºtwn ajçuvnoptovn
ªti qeºwrou'ntaç, o{ti ouj
ª....º.un a[nqrwpoç
ª....º.fe.o pro;ç ta;ç p?an
ª.... h|tºt?on ejcovmenoç
ªtw'n paºqw'n kai; tw'n loi-
ªpw'n diaqevçewn, w{çºper aiJ
ª- - -º.nein
ª- - -ºwif.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
ª- - -º
w. kai; uJpo; toªuvtºou mªoiº
dokei' plana'çqaªiº p?levªonº
de; tou' mh; pavªntotºe qew-
rei'çqai peri; tw'n? ejmp?ªrºo-
ªekºkeimevnwn ginomevnaç
yeudei'ç uJpolhvyeiç ka-
q?o}n ejxevqhka ªtºrovpon: ejn-
teu'qen ga;r ejªpºeªivgºe?i pro;ç
to; nomivzein ª....º o{lwç
givneçqai dia; yeuvªdºh ejn
ªtoºi?'ªçº toiouvtoiç, a} ma'l-
ªloºn? me;n duvçkolªovn ejçti
....ºta dieilªhºmmª...
.....ºutoª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
- - - touv-
twºn de; te?ªthºrhmevnwn,
Z?wvpure, nom?ivzw fane-
ro;n gegªoºnevnai, diovti ma-
kra;n ajpei'ce Praxifav-
nhç tou' tw'n deovntwn
ti lelogivçqai peri; filiv-
aç kai; th;n pr?o?çhvkouçan
e[cein k?atavçtaçin ejm
fivlw?n teleutai'ç kai; wJç
pollh'ç ajçumfwnivaç
e[gemen oJ lovgoç, o}n ejpoi-
hvçato peri; touvtwn kai;
ª- - -ºrwç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
ª...ºo?u., ajlla; govh?ªteç pavnº-
teªç eºuJrivçkonta?ªiº kata;
t?o;n uJfhghmevnon trov-
ªponº ajpoqewªroºuvªmºe?-
noi?, makra;n ajªpevºconteç
tou' tw'n deovntwn levgein
peri; filivaç h] tw'n loipw'n
o{ça? ç?unteivªnºei pro;ç to;
b?_iw'çai makarivwç. o{qen
dh; kai; Filivçtan kalw'ç
ejk meirakivou katakoç-
mhqevn?q?uJpo; toiouvtou
ªeºiªdon lovºg?ªoºu mevcri te-
ªleuth'ç, w{çperº kai; dªeovºn-
ªtwç to;n oujºdemivan pw
ªkakivan lºabovnta k?a


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
ªkai; ajei; memnhmevnon, kaº-
q?o}n e[z?h crovnon, tou' fu-
çikou' t?evlouç kai; oujqe;n
ejllipovnta tou' ajrivçtou
bivou para; to; mh; tucei?'ªnº
tw'ªnº p?ara; toi'ç polloi?'ªçº
periblevptwn, ejpi; de;
tou' par?ovntoç oujqe;n
e[conta duçcere;ç ouj-
d?eªijºç to;n loipo;n aijw'na
ç_cªhvºçonta: kai; aujtou;ç
ejpinoou'ntaç, o{ti me-
tevcomen fªivºl?ou ...um
ª.....ºon kata; ªtºa; ªaujºta;
ª......ºu?c?a...eª...
......ºataxi..toª...
...ºmh ejpi; me;n tª....
ª- - -º
....ºçkanoiª......


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
gºev?gonen h[per ejªpºi; tw'i
to; çterevmnion hªrºqai
t_o; lupouvmenon. wJç oJ mh;
toªiºou'toç ginovmenoç
e?jªp?a[lºlwn ªçpºoudaivwn
ª....ºt?hi ajlloi'on eJau-
to;n eijçavgei o?u? ejn tw'i
ç?ªuºg?gravmmati Praxi-
favnhç: kako;n me;n ejxav-
gªeiº to;n i[dion ªbivºon, m?o?-
cqªhrºw'ç de; fivloiç çuªnº-
a?n?açtrafhvçetai ouª.º
...l?oun gn?hªçºivwç tª.º
a de; ªkºai; pantª......
.º.ª..ºer.a?uª........
.º....ageipª........
.....ºarª...ºaª......
- - -ºepanª- - -
- - -º.lla.ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
geª..º...t?oiç...m?.ª.º..ç?
dei'n, proçkovptont?aç?
d?oujk ojlivgoiç tw'n kata;
fuvçin uJp?aujtw'n gino-
mevnwn kai; ajçunerghv-
toiç ouçi pro;ç to; katepei'-
gon tw'n creiw'n dia;
th;n uJpokaqhmevnhn
ajo?riçtivan katav te ta;ç
ejpiqumªivºaç kai; tou;ç fov-
bouç kai; th;n ejn pol-
loªi'ç ...º.ª.º.iam?ª...º
keª.....º.ia?np.ª...º
.ª.......ºume.ª....
........ºenou?ª....
- - -º.anwª....
- - -ºç?th.ª....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
o}n oJrw'men euJrhkev-
nai peri; tºw'n ªkºuri?wtav-
twn diªalºovgiçma gnhvçªiº-
on p?ar??aujth'i, lelukovtªaº
pa'n to; mataivwç hJma'ç
parenoclou'n kai; eujca-
riçtou'nta tw'i perigego-
novti koufiçmw'i dia; to;
mevgan ei ai kai; ...ª..º
pon oijkei'on pa'n on.ou
foª.ºoª.º poiou'nta ....
qai cwri;ç tou' kai; to; mªh;º
pi?ªçºteu'o?n? l?..h?m?ª..º.
p?aª.......º.ª.....º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
to; çuvggramma to; kaº-
t?a; kªakºa;ç dªovºxaç ginovªmeº-
non kai; dei'gma kaqªeºç?-
thko;ç th'ç kaq?o{lon to;n
bivon fauvlhç diagwgh'ç
kai; fivloiç ouj th'ç ajrivçthç
ç_unanaçtrofh'ç: keinon
tepo?...ountaç wJç ka-
lw'ç ejn tai'ç fivlwn teleu-
tai'ªç ajºneçtrevfeto kai;
ou[t?a[filon ou[t?ajnhvme-
r?o?ªn e[prºax?evn ti ªkºata;
ªto;n toiºou'ton kaªnov-
na oujde; mºataivwç eJaªutºo;n
ªhjnwvclhçºen: euf.ª.º..
ª- - -ºwç..ª- - -º
ª- - -º
KARNEIÇKOU FILIÇTA B— ARIQ CCCHHDDDPIII