Polystratus De contemptu
Numero di Papiro: 336
Autore: Polystratus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: De contemptu
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: G. Indelli
Titolo: Polistrato, Sul disprezzo irrazionale delle opinioni popolari
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, II, Napoli 1978

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
- - -dunatovn ejçti kai; toi'ç zwvioiç uJp-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
avrcºein ªe{ºk?a?çta touv-
twn, ajll? ouj ç?unora'tai
uJp?? ªaºujtw'n: h] ouj Ÿd ‰? uJgiei-
na; kai; noçªeºra; kai; a[lla
çumfevront?a kai; ajçuvm-
ªfora- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
pªavnta ta; toiau'taº pro-
fevªroºnt?ªi ejn panºti; ŸoJ ‰ auj?maç‚-
t_o;ç øoØ lovgªoºç? ejfarmovçei.
e[çti ga;r pavnta tau'ta, fhv-
çei tiç, kajkeivnoiç, ajll? ouj


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.ºouoª.ºqª... ou[te dia; çhº-
meivwn e?uJªrei'n ou[ºte di? a[l-
lou trovpo?u ajpo; th'ç auj-
t_h'ç aijtivaç. o{qen oujd? euj-
labei'çqai pro; tou' paqei'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
ªejkei'naº duvnataªi, ou[-
te ta; parelqºovnta mnh-
ªmºo?n?e?ªuveinº w{?çte mh; pav-
lin peripªeivºptein, ou[-
te ta; çumªfºevronta po-
rivzeçqai ejf? ªo{ºça mhvq? auJ-
th'i ª......º t?wç?ª...º
keª...............
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..............ºkaª..
..............ºmª...
... oujd? eJautoi'ç ejpi;º
tw'n ªpravxewn çumfºw-
nou'nta euJreqhvçetai,
ajll? eãijÃkªh'ºi toi'ç ?taiç‚ tucou'-
çin peripeivptonta di-
ªavxei- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
- - -ºhn
ª- - -ºeiou
ª- - -ºuge
ª- - -ºon
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
laª............. çunº-
eiªdovteç ga;r ..........º
nwª.ºqent?a? ªmºhqe;n ceªi'º-
ron ajpallavtªtºein ta; loi-
pa; ªzºw'ia mhvte ?oçi‚ o{çi-
on h] ajnovçion nomivzon-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
ta ªei aºi mhqe;n mhvªtº? ej-
ªnºuvªpniºa kai; tevrata kai;
ªtºa; tªouvºtoiç oJmogenh' mhv-
te p?ªeiºrwvmena, a} ou[te ãoJÃ-
rw'ªçiº tw'i logiçmw'i, diªa;
tou'tº? h[dh oujd? hJmei'ç
ªma'llonº blaptªovmeqa
çunoºrw'nteç ªwJç to;n fov-
bon h] th;nº t?a?r?ªach;n ajfai-
rei'n ouj dunavmeqa toi'ç iJeroi'ç - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
fanero;n o{ti ouj tºa;? aujta;
ªejx ajnºavgkhç hJ?m?i'n kai;
ej?keivnoiç ejxakolouqhv-
ç_ei çumptwvmata. ge-
loi'on ou tov, ejpeidh;
ejkeivnoiç h] oujk e[çtin


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
çhmei'a kai; oijwnoi; h] klh-
dovneç h] kaªlºa; h] aijçcra; h]
oJtidhvpote tw'n toiouv-
twn, h] o[nta ouj çunora'-
tai uJp? ejkeivn?w?n dia; to;
mh; koinw?nei'n? logiç-
mou' h] m?ªh; oi{ºo?u hJmei'ç:
ª......º ou mhd?
ª- - -- - - wJçauvtwç de; geloi'ovn ejçtin ajr-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
nei'çqai çullogiçmºou;ªç h]
ejpagwga;ç peraivnoºntaç
h] a[llwç pwç dialegomev-
nouç taujta;? touvtoiç kai;
hJmi'n çumbebhkevnai, w{ç-
per e[nioi poiou'çin, euj-
hvqeiç o[nteç kai; pro;ç th;n
eJtevrwn movnon tw'n mh;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
dunhçomevnwn ªto; ajkovº-
louqon çunorªa'n, ouj pro;çº
th;n auJtw'n pªivçtin h]º
tw'n ojrqw'ç ti çªunorwvnº
twn to;n lovgon? ªmhcaº-
nwvmenoªiº. pavªnta ga;r
tºa; toiau'ta levgªonteç
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.... to; ajpodeivknuºçqai
ªejktºrepovmenoi wJç, a]n
genwvmeqa frovnimoi,
ou[q? ªuJºf? eJno;ç touvtwªnº ejno-
c_lhçomevnouç hJma'ç. o{-
ti me;g ga;r fronhvçewç
dei' ejpimevleçqai kaªi;º eja;n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
ª- - -ºou
ª- - -ºia
ª- - -ºmen
ª- - -
- - -
- - -ºmai
ª- - -ºtou
ª- - -ºw
ª- - -ºç
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ª......... to;ºn ejk th'ç
ªyuch'ç fºovbon lu'çai kai;
ªth;ºn? uJpªoºyivan, tou'to d? ei-
ªnaiº fronhvçewç e[rgon no-
ªmivºz?wn, ªtºo; th;n mavtaion
ªtºa?rach;n kai; di? ejnupniv-
w?n kai; dia; çhmeivwn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
kai; diªa;º tw'n loipw'n aJ-
plw'ç o{ça kenw'ç taªrºavt-
tei ajfairei'n, o} oujk h giv-
neçqai a[neu tou' ejxetav-
çanta gnw'nai, o{ti ta; pa-
revconta tªh;n tºarachvn
ej_çtªiº yeudªh'...º aujt?o;
tou'to leª.........ºn?
feª...............
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.......ºeª.........
......ºu?ª.........
.ºe?ª....ºl?ª..........
.ºnotugª...........º
ajeiv, ajlla; mªovnon uJgºieiv-
aç ejpimelei'çqai: a]g ga;r
uJgiaivnªhºi, ou[q? uJf? eJno;ç ej-
noclhqhvçe?tai w|n nu'n
ej_noclei'ta?i. ækai; ga;r ej-
gwvøiØæ, Ÿfhvçeiç ‰, ætou't? oida kai; tou'-
to bouvlomai kai; tou't? oi[-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
omai di? ou| ejnergw' para-
çkeuavçaçqaiæ. çu; d? ªejxº ou|
me;n a]n çunteleªçºaivmhn
aujto; oujqe;n levgei?ç, o{ti
d?, eja;n gevnwmai uJgihvvç, ouj-
qeno;ç touvtwn proçde-
hvçomªaiº, ka?ªi;º tu?f?lw' Ÿi ‰ façi
p_rovdhlon. d?ªiºkaivwç ou
pavqouç a]n ªtºou' toiouvtou
ªkºatagelavçeien ormaª...
..ºd?ª ºeª ºt?on kai; tª..º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
oujqe;ªn ºnoi?ª...º to;n?
lovgoªn ou[ºq?? oiJ p?ª......ºo?
oi touvtoiç peraivnouçi,
ajll? o[yei tou;ç? ta; toiau'ta
dialegomevnouç aujtou;ç
prw'ton deiªçºidaimo-
nou'ntaç ejpi; tw'n e[rgwn,
ka[ Ÿn ‰ ti qraçunovmenoi aj-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
potolmhvçwçin kaªta;º to;n
auJtw'n lovgon pra'xªaºi,
metameleivaiç kai; fovªbºoiç
çunªeºcomevnouç, kaqavper
kai; to;n to;n o[fin ajpo-
kteivnanta ejn tw'i iJerw'i
iJçtorou'çin: çunkurhvçan-
toç ga;r Ÿaujtw'i ‰ ajllotrªivºou tino;ç
?autwn‚ meta; Ÿtau'ta ‰ ajfeila? Ÿx ‰ov-
ªmeºnovn faç?ªiºn ajnªaºqei'n?ai
ªcrºuçoªu'ºn o[ªfºin ka?i; quhp?o-
ªl?ei'ºn ª- - -- - -ajlhqeiv-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
aºç h i[dioªn: movnwç au{ºth
ga;r pantacovqen auJtªh'ºi
çumfwnou'ça? kai; oujqamªh'ºi
ajntimartªuºrou'ça, w{çper
to; yeu'doç, ajçavleuton poi-
ei' peri; eJkavçtou th;n pivç-
tin. dio; pa'n o}? a[n tiç pe-
ri; tw'n? t?oiouvtwn levghãià mh;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
ejndeiknuvmenoç peri;
t?ou' povteron dunato;n
h]? ouj dunato;n uJpavrcein
ejn th'i fuvçei ta;ç toia-
uvtaç dunavmeiç oi|ai para-
devdontai, h] kai; to;n qeo;n
çuntelei'n tau'ta kata;
bouvlhçin, luvei. h[ªtoºi ga;r
ajnavgkh ejn aujtoi'ç toi'ç
pravgmaçin ta;ç touvtwn
aJªmaºrtivaç uJpavrcein fuv-
çªei..º r??ª.ºe?ç?ª.ºl?l?ª..º Ÿtwn? ‰ª..
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
........ºkaª......
......ºeª.ºpeª.......
.ºw?h?ª.ºptª ºtª ºd?e?i?k-
ª.ºn?iª..pºara; th;n ejx ejkeiv-
ªnºwn ªaijtºivan kai; bouvlh-
çin çuntelei'çqai, h] ta;
me;n ou{twi, ta; d? ou{twi.
peri; touvtwn ou ejpi-
çkeptevon ouj çullogiç-
mou;ç h] ejpagwga;ç pe-
ªrºaivnontaç oujde; rJhçiko-
pou'ntaç oujd? a[llwç pwç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
oª...ºe°çtª....º qen pª.º
dª....ºutª..ajlºla; fuçio°-
lªogºou'ntaç ªkai;º ta;ç aijtiv-
aªçº p°a°vªnºtwªn qewrºou'ntaç
ªkai; ejxºetavzªontaºç, povte-
ron° ei ai tªau'taº dunato;n
h°] ouj ªdunatovn. tºo°uvto° ou[-
ªtºe° t°o°g°ª..ºntª ºq°eiaª ºuª.º
pª...ºouç l°iç°ª..ºi°ame°ª..º
e°ç°ª...ºç°oª.....ºt°ai°ª...
...ºdunatai°ç°ª.ºl°lakª...º
dovªxºan y°ªeudh;n ......
..ºnai o{ ejçtªi ..... çuvm-
fºwnon ª............
..............ºçei
ª................ºi
ª.......ºego°çª.ºw°ç
ª......ºçter Ÿi ‰eª.º ç?un-
ªidei'ºn mhde;n mhvte pe-
ªri;º t?h'ç touvtou fuvçewç
ªkºa?i; boulhvçewç ejxetavªçaºn?-
taç mhvte peri; th'ç hJ-
metevraç. fuçiologhvçan-
taç d? ojrqw'ç peri; pavntwn
touvtwn movnwç e[çti
ªtºh;n ajlhvqeian ç?unidei'n.
kai; ga;r ta; dunat?a; kai; aj-
duvnata, ei[te kata; Ÿo ‰ujçivan


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
eªi[te kaºta; d?ªuvnºamin h] ªej-
nevºrgeian ªhJnºtinaou'n,
ou{t?wç movnwç e[çtin ?ka‚
katªaºnoh'çai, kai; ta; mev-
crªi pºoçou; dunata; h] mh;
ªduºn?ata; uJªpavºrcein h] poi-
ei'ªnº t?i h] mªh; poºiei'n, kai; ta;
yeuªdh' tw'nº kata; tou;ç
muvqªouç kai; poiºh?tw'n pol-
la;ç dov?x?ªaç paradºe?domev-
nwn h] kai; ªkeºnªw'ç kºa?ta;
oJndhvpoªteº p?ªarºa?dedo-
m?ªevnwn ..........
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.....ºçq?ª.......ºqi
ª ºdª.ºpolª... çuºno?-
ªra'ºn? p?ªavºnªta ta; fuºçikav,
pªavºnta fovb?ªoºn h?] p?a'çan
uJpoyivan mªavºt?aªiºon ajfai-
rei': wJçauvtw?ªç dºe; kai; ta;
loipa; yuch'ç pa?vqh pavn-
q? o{ça para; kana;ç kai; yeu-
dei'ç dovxaç ejggªivºnetai:
kai; movnh to;n ejleuvqeron
bivon paraçkeuavzei, ?azei‚


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
qarrhçavçhç t?h'ç dian?oiv-
aç ejk pavntwn tw'n aijtiv-
wn o{ça tarach;n ejpifev-
rei kªenºw'ç ka?i; pavçhç aj-
gnoivaç te kai; ajpavthç
kai; yeudodoxivaªçº ajpolu-
qªeivçºhç, o{per h ªtºevloç ªtºou'
ªajrivºç?tou bivou. oiJ ªd?º a[lloi lov-
ªgoi pºavnteç ou?[te peri; tw'n
ª........ºpi?ª.º ou[te pe-
ªri; ...........ºe?onª..
............ºbaª
..ºe?ª.............º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
h?ª......ºt?ª..........º
fªobei'çºqai poiou'çin, tªh'çº
d? ªajlhºq?eivaç kai; th'ç pro;ªçº
ta; auJtw'n pavq?h? çumfw-
nivaç mh; fronªtºivzonteç
para; to; dokou'n auJtoi'ç
e{neka tw'n plhçivon eij-
rwneuvontai, ajlla; par-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
ªrhçivai ajºkolouvqªwº Ÿi ‰ te k?ªajlhº-
qei' filoçofiva Ÿi ‰ crwmev?ªnoºuç
peri; eJkavçtwn lalei'n, ajnu-
ªpevrblhºtªonº Ÿto; v th'ç? ajlhqinh'ªçº
filoªçoºfivaªçº e[rgon eujqu;ªç
çuºn?teªloºu'?ªnºtaç ªkai;º çunªeºi-
d?ovtaç aªuJºtoi'ç. ªdiagnwv-
çºei de; ma'lªlºo?n to; legovme-
non ajªlhqºe;?ç o]n ta;? uJpo; tw'n
loipw'n fªiº Ÿlo ‰çovªfwºn legov-
mena ejx?etavzªwn ......
.........ºoª........
.....ºnª............
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..........ºhçª.....
...ºç?ª..ºw?çeyel?ª...
...ºein mhqªe;ºn aª...
....ºdein ªhJ ejºn toi'ç ou-
çin ajlhvqeia kai; oJ bivoç a?uj-
t_o;ç crh'tai, ejfhvyanto.
h[dh ªijdºe; ejn aujtai'ç tai'ç
f?wnai'ç tou;ç me;n dia; çul-
logiçmw'n kai; ajxiwmav-
twn e{kaçta peraivnon-
taç, oi|ç oujd? ªaºujtoi; ejpi;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
ªtou' bivºou crw'ntai oujd? ajko-
louqou'çin: tou;ç de; e{ne-
ka th'ç pro;ç to;n plhçivon
aj?r?eçkeivaç h] ajpavthç pro;ç
t?h;n ŸeJautoªi'ºç ‰ parautivka ejpivneu-
çiªnº kai; yucagwgivan tw'n
pollw'?n mhcanwmevnouç
pantodaphvn tina lali-
a;n oujqe;n ou[t? aujtoi'ç ou[-
t?e to?i'ç ajk?ouv?ªoºuçin eijç ej-
ªpaºnov?rªqwºçin kai; to; bevl-
ªtioºn zªh'n çºuªntºeivnou-
ªçan ........ºa?ª...ºa
- - -
- - -
- - -
ª.............ºwnª
...........º aiJroªuv-
menoi h] feuvºgonteç ka?ªi;
.......º ejn tw'i bivwi ªdiº-
dav?ç?kwªçiºn? çumfwvnwªç
oi|çº hJ? fu?vç?i?ç? hJmw'n aujtªh;
zhºtei' ªtºevªlºeçi. tecnivou
gªa;rº cwvran a[neu touvtwn
h[dh ta; loipa; e[cei, tau'-
ta ªmºh;n pro;ç hJma'ç kai;
tªo;º b?evltion ajlhqinw'ç
zh'n, ejx w|n ajpoluovme-
noi tw'n kata; dianoian


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
paqw'n eªijºç euj?divan kai;
diagwgh;n a[lupon kai;
oijkeivan ejrcovmeqa: o} givne-
t?ai movnwç ejk th'ç ojrqh'ç
w{çper ei[rhtai fuçiolo-
givaç qewr?hçavntwn th;n
tw'n ªpavnºtwn? fuvçin wJç
e[cei, kaªi;º th;?ªnº ejn? tauvtªhºi
duvnaªmºin tw'n oijkeivwn
te kaªi;º ajllªotrºivwn para-
ªkºolou?qhçavntwn, kai; poi'-
ªai fuçikai;º h] ouj fuçikai; ªej-
piqumivai eijçi;ºn? tªhrhçavn-
twn - - -
- - -
- - -
- - -
...........ºatrª....
........ºhª...ºfwnª..
... o{tiº paraª.ºai pan?t?ª.
... givnºontai kai; çpoªu-
dai'ºa??i? p?ravxeiç pollav-
ªkiç ajºl?uªçºitelei'ç, kai; ejn
ªtoºi'ç ejpavnw Ÿi ‰ eijrhmevnoiç
polla; qraçunomevnwn
h] ªkºenw'ç pavlin deiçidai-
ªmoºno?uvn?twn tw'n ajn-
qrwvpwn kai; ejn a[lloiç
tw'n kat?a; to;n bivon prat-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
tomevnwn polla; k?ai?;
pantodapa;? aJmarªtaº-
novntwn, oujd?ei;ç tou'to
uJpod?eivknªuºçin. tªh'çº d?? hJ-
donªh'ºç ejcovmenoi hJmi'n
aujtªoi'ºç eujqu;ç m?arturhv-
çome?n, o{ti rJa' Ÿi ‰on aj?pallavt-
tomen Ÿejn ‰ oi|ç provteron wj-
d?ªunwvºmeqa. ajll? eijç a[llªouçº
ma'llon ta;ç drimuvth?-
taç? ejzhvtoun katativ-
ªqeçqai h]º ta;ç uJp?o; tw'ªn
- - -
- - -
- - -
.........ºth?ª......
...... oiJº me;ªn ......
......ºrouçiª......
....ºçtintwnª....
ejn tºw'ªiº bivwi, ?dih‚ ªpºovnªoiç
mataºivoiç ejnecovmeno?ªi
th;n yºuchvn, kakoª.....º
mou, kaqavper levªgomenº,
tw'n yeudw'n ªdºoxw'?ªnº
kai; th'ç touvtwn? e?ªijºçbolh'ç,
ajf? h|ç oJ ceimwvn?, ªejºn tw'i
bªivºwi t?h;n çpoudh;?n ajlh-
qinw'ç katatiqevm?enoi:
oiJ dev, kai; ejgceirhvªçºantevç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
ti peri; tªoºuvtwn levgªeºin,
a[cri th'ç ªpºro;ç? to;n plh-
çivªoºn? doxo?ªkºopivaç, oujc e{-
ne?ªka tºh'ç a?uJtw'n ajtar?a-
x?ªivaçº tou;ç l?ovgouç ejpo?i-
ou'ªnºto, wJç dhlou'çin oi{ te
proeirhmevnoi kai; hJ tw'n
ajpaqei'ç kai; kunikou;ç
auJtou;ç proçagoreuçavn-
tªwºn ai{reçiç, kai; ta; le-
govmena kai; prattovme-
na uJp? aujtªw'ºn kai; ª...ºn
ª........ºu?po?ª.....- - - yeudhvç ejçti hJ dovxa tw'n ou[te ka-
- - -
- - -
- - -
- - -
lo;n ou[te aijçcrºo;n? ou[te?
ªa[llo aJpºlw'ªç tw'ºn toiouv-
ªtwnº o?u?jqe;n ªfºa?çkovntwn
ªei ai, ejºpeiªdºh;? oujc w{çpeªr
lºivqªoç kºai; cªrºuªçºo;ç kai; ta;
ªo{ºmoªiaº touvtoiç, w|n fa-
m?en fuvçei, o?u?j novmwi e{-
ªkºaçton uJpavrcein, ou{tw
ªkºai; tau'ta pªa'ºçin ta; aujtav
ejçtin, ajll? a[lla. ªoºuj-
qe;n ga;r touvtwn ei ai
kat? ajlhvqeian: dei'n gavr,


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
ei[per h , w?{çpªerº oJ kat? aj-
lhvqªeºian calko;ªç h] cºr?uço;ç
pa'çªiº kai; pantaªcou'º oJmoiv-
wç ejªçºtivn, kai; o?uj? tªw'iºde
mevn ejçti Ÿn ‰ calkovç, ãtÃw'ide
d_? ou[, oujd? ejm me;n ãtÃouvtwi
tw'i e[qnei ejçtivn, ªejºn? d?ªe; toi'çº
loipoi'ç oujkevti, ªajlla; panº-
tacou' oJmoivwç, o?u{ªtw kºa?i;
ta; kala; kai; ta; ajªiçcrav, eºi[-
per kat? ajlhvqªeian h º, ouj
tw'ãiÃde me;n d?i?ªwvºk?e?ªçqaiº,
tw'iªde d?º oujkevªtiº wJ?ªmolºo-
ªgh'çqai - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
...º uJ?p?avrcein ªhJdu; kai;º
aj?hdevç. ªeij d?º e[çt?in ou[te toªi'çº
zwvioiç ªou[ºte toi'ç ajn?qrwv-
poiç p?a'çin tauj?ta; ãta;Ã ªkºala;
oujde; ta; aij?çcra; oujde; t?a; o{-
moia tªouvºt?oiç, yeudw'ç h[-
dh a[llªouºç? a[l?ªlaº nomiv-
zein tw'?n ajnqrwvpwn,
oujqenªi;º de; dei'n touvtwn
proçevªcºein. ejg ga;r tw'n
toiouvt?wn kai; tw'n touv-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
ªtºoiç paraplhçivwn lovgwn
eªuJrºeqhvçontai qraçunov-
ªmeºn?oiv ?o‚ tineç kai; Ÿta; ‰ para; toi'ç
ªajnqºrwvpoiç nomizovme?-
nªa uJºperorw'nteç kªai; uJº-
pªerºbaivnonteç polªla;º-
kiç, ejf? oi|ç to;n a[xion mi?ç-
ªqo;ºn wJç ajlhqw'ç, kaqavper
ªkºaªi; ejºpavnwi e[legon, ko-
mivzontai, kai; uJp? ajnqrwv-
pwn ejn uJpoyiva Ÿi ‰ ginovªmºe-
noi kai; kªata;º ta;ç ajrcaivaªç
.......ºe?i?p?t?ª ºnª...
- - -
- - -
- - -
- - -
.....ºdeª........
ºaitwnpa?ral?ª......
uJºp?arcovntw?n, ajlla; pa-
rªaºbiaçavmenoi ejpi; poçovªnº
tªiº, ejk tw'n proeirhmev-
ªnwºn lovgwn, ejn toi'ç çum-
bªaºivnouçin kata; th;n ejpªiº-
kªrºavteian, pavlin ejkei'noi
çt?robou'ntai. h] dokei' t?ªoivº
tªiºç a[n çoi ejk ªtºw'n proei-
rh?mevnwn lovgwn ouj
kaªkoºp?aqei'n o} levgomen,


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
ajlla; ma'llon pªeºiqw; la-
bei'n, wJç yeudw'ç nomiv-
zetai ta; kala; kªaºi; aijçcra;
kai; o{ça nomivzeªtaivº po-
t? a[lla?, ejpeidh; oªujºc w{çper
cruço;ç kai; ta; toªiºau'ta
p_antacou' ejçtin taujtav…
ejmpodw;n ga;r eJkavçtwi
dhvpou çunora'n, wJç oujde;
mei'zon kai; e[lattoªnº to;
aujto; pantacou' ªkºai; pro;ç
pavnta ta; megevªqºh oJra'?taªi,
oujd?º wJ?çauvªtwç to;º hJ?du;? ªkai;
to; ajhde;ç ...ºtwi wª
ºen lª..........
ºontª.........ºinç?
wJçauvtwç ªde; kai; ejºp?i; t?w'n?
barutevrwn kai; k?oufo-
tevrwn çumbevbh?ken,
kai; ejpi; tw'n loiªpºw'n
d? aJplw'ªçº dunavmeønØwn
to;n aujto;n trovpo?n e[-
cei. ou[te ga;r uJgieina;
taujta; pa'çin uJpavrcei
ou[te qreptika; h] fqar-
tika; ou[te ta; touvtoiç
ejnantiva, ajlla; taujta; tou;ç
me;n uJgiavzei kai; trev-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
fei, tou;ç d? ejk tªw'n ejºnan-
t_ivwn diativqhçin. w{ç-
te h] kai; tau'ta pavnta fatev-
on ?l‚ yeudh' ei ai, a} peri-
fanw'ç e{k?açtoç qewrei' o}
ejrgavzetai, h[, mh; boulov-
menon ajnaiçcuntei'n
kai; mavceçqai toi'ç fane-
roi'ç, oujde; ta; kala; kai; ta;
aijçcra; ajrtevon wJ?ç yeu?dw'ç
nomizovmena?, o{ti o?u?j pa'-
çi taujtav ejçtin w{çper
livqoç h] cru?ªço;ºç? h?] ªa[llºo
ªti tw'n toiouvtwn- - -
- - -
....º taª...........
o{ti tºa; provªç tºi kathgªorouvº-
mena ouj tªh;ºn aujth;n? ªcºwv-
r?an e[cei toi'ç kata; tªh;ºn
ijdivan fuvçin legªoºm?evnoiç
ªkºai; mh; provªçº ti, oujde; ta;
me;n ajlhqw'?ç uJpavrcei,
ta; d? ou[. w{çte to; ajxiou'n
taujta; touvtoiç çumbe-
bhkevna?e‚i ªeºu[hqeç, h] ta;
me;n ei ai, ta; de; mhv: kai;
oujqe;n diaªfºevrei ajpo; tw'n-
de tavde ajnaçkeuavzein
h] ajpo; tw'nde tavde. ajl-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
ªl? oJmoivwç eujhvºqhç oJ nom?iv-
z?wn dei'n?, ejpeid?h; to; mei'-
z?on kai; baruvt?eron h] l?eu-
kov?teron kai; glukuvte?-
ron? tino;ç ãmevnà ejçtªiº m?ei'zon,
tin?o;ç de; e[?ªlºatton kai; ba-
ruvteron, kai; ejpi; tw'?n loi-
pw'n wJçauvtwç, kaq? auJto;
de; touv?twªnº o?ujqe;n pevpon-
qen o{pªeºr pªro;ºç a[llo, ou{tw
kai; to;n ªlºivqo?ªnº ka?ªi;º to;n cru-
ço;n ka?i; ta; tªoiºau'ta dei'n,
ei[p?ªer kat? ajlhvºqeian ªh ,
tw'n aujtw'n paqw'nº ejp?h?vªbo-
la givneçqai, w{çte mh; pa'çiº
kªai; pantacou' ei ai livº-
qoªnº, kai; prªo;ç mevn tiº-
na c?ruçovn, p?ro;ç d? a[llon
tiªnºa; th;n ejnantivan fuv?-
ç_in e[cein?. ejpei; d? oujk e[cei
ou{twç, yeudw'ç h[dh favç-
kwn tau'ta? no?m?ivzeçqaªiº
oujk ªo[ºnta. ªtºiv ga;r diafev-
rei ta; toiau't? ajxiou'n h] ta;
kalªa;º kai; aijçcrav, ej?pe?idh; oªujº
pa'çªiº kai; pantacou' ta; auj-
tav ejªçºtin, yeudw'ç aujta;
favçkein oujk o[nta kat? ajlhv?-
q_eian… tw'n ga;r provç ti,


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
fh?vªçºei tiç, w a[nqrwpe, ejç-
ti;n tau'ta, ouj? tw'n kaq? auJ-
tav, w{çper a} çu; profevreiç.
h] oujd? ejkei'?no‚n? a]n fhvçeiªenº,
o{ti, kai; ejpi; tou' çwvmatoç
aujtou', a[lla me;n? tw' Ÿi ‰ no-
çou'nti, a[lla de; tw'i uJgªiº-
aivnonti çumfevrei, kai;
aujtw'n touvtwn? p?avlin
a[lla me;n tw'i tauvthn th;ªnº
novçªoºn? noçou'?nti, a[lla de;
tw'i ªtautºhn Ÿiv ‰, kai; a[lla me;n
tw'i ªqermºh;?n e{xin e[coªnº-
ti k?ªai; fºloªgwvdhº, a[lla
de; tªw'i yucrotevranº kai;
ª..........ºaiekª..º
iap?ª.ºç?in ajxiw?t?ev?ªonº. to;n
aujto;?ªnº de; trov?po?n kai; ejpi;
tw'n pravxewn?: oujde; ga;r
ejntau'qa pa'çin? ta?ujta;
çumfevr?ei pravttein, ajl-
l? a[lloiç a[lla, ªoºuj yeªuºdw'ç do-
xazovmena pavn?ta, ajlla;
kata; th;n diafora;n kai;
th'ç fuvçewªçº eJ?k?av?çtou kai;
tw'n ªçºum?bebhkovtwn. to;
dh; pavnta ajfevn?taç ta; toi-
au't? ejmpodw;n o[nta pa'-
çin, kaªi;º cªrºwmevnwn ouj mov-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
non tw'n loipw'n ajnqrwv-
pwn ejn tw'i bivwi pa'çin
toi'ªçº toiouvtoiç, ajlla; kai;
aujtw'n tw'n a} proei'pon
dialegomevnwn, ajfevntªaºç
tau'ta peira'çqai tou;ç
pollou;ç ejlevgcein Ÿejn ‰ oi|ç
oujqe;n dievpipton kai; aj-
xiou'n pa'çin taujta; ei-
nai aijçcra; kai; k?alav, kai;
ejp?ªeiºdªh;º oujc uJpavrcei tou'-
to?, ªyeºudw'ç h[dªhº favçªkºein
oujk o[?ªntºa t?a; tªoiau'tºa nª..
.........ºtª........º
pª........ tw'ºn? toio?ªuvº-
twªn ....ºwn. kai; aujtou;ç
qraªçuvneºçqai kai; a[llouç
parox?uvne?e‚in ejpi; to; mh-
qe;n e[ti, ªtºouvtwn ajtov-
pwn n?omizomevnwn,
qarroªu'ºntaç pravttein,
katanovei, tivn? uJperbo-
lh;n ajnoivaç e[ceªiº. kai; pw'ç
eijko;ç tou;ç toiouvtouç
pavntaç ajp?allavttein
ejn tw'ªiº bivwªi h[º tina pivç-
tin e[cein tw'n prat-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
tomevnwn pªaºr? auJtw'n?…
pa'n ga;r to; toiou'to p?aªi'º-
gma tw'n lovgwn çuno-
rw'ntaç, metªa;º tw'n prªoºei-
rhmevnwn çpoudaçtev-
on peri; fuçiologivan, i{n?a
mhqeni; tw'n proeirhmev-
n_wn ejnecwvmeqa. kai;
ga;r p?e?ri; ejnupnivwn te
ka?i; t?ªw'ºn? ejpavnw eijrhmev?-
nwn aJpavntwn kai; pe-
ri; w|n ejn ajrcªh'iº ejl?e?vgomen
wJçªauvtwç dei' hJma'ºç? pra'?-
xaªi ..............
....ºnon? ªmh; taravtteçº-
qai k?ata; to;n b?ªivºon, o{?ªperº
hJmªi'ºn? e[çtai mov?nwç, p?w'ªçº
hJ ejn? toi'ç ouçin? ajlhvq?eia
ød_Ø e[ce?i, katanohv?çaçin?. au{-
th ga;?r ou[te qr?a?çuvneç-
qai p?a?ra; to; proçh'kon?
oujqe;?n poihvçei ou[te ke-
nai'ç d?o?vxaiç ajnqrwvpw?n
d?oulªeºuvonta pav?lin deªiº-
çidaivm?ona ka?i; dou'lon
panto;ç kai; ejptohmev-
non peri; o} a]n tªuvºcªhºi ejav-
çei ?en‚ ei ai ou[tªeº a[llªhºi tªiº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
ni; ªkaºk?ivaªi ejºnecomevnouç
toi'ç kata; ªtºa;?ç ajbeltevrouç
dovxaç? ajkolouqou'nªtºaç
po?ªiºhvçei givneçqai meta;
th'ªç tw'ºn pollw'n ajnoivaç,
ajll? ajªqovrºubon ajlhqinw'ç kai;
aj_dªeºh?' ej?m pa'çin ei ai. ejg ga;r
tauvthªçº movnhç to; qarrei'n
bebaivwç kai; ajmetaptwvtwç
givnetai kai; katafronei'n
pavlin kai; gela'n ajlhªqiºnw'ç
ejpi; toi'ç ajbeltevrwç kaªi;º ke-
nw'?ªç uJºpo; ajnohvtwn le?g?o?-
ªmevnoiçº hp?aª........º
anª......ºa?çpª......
..ºtaçª...ºaª.º edwnª...º
eijç th;?n tw'n pollw'n pav-
lin k?ai; ajnohvtwn a[gnoi-
an, h}n fugei'n çemno;n
kai; oujqeni; çumblhto;n
tw'n loipw'n peri; a} çpeuv-
douçin a[nqrwpoi. ouj-
qei;ç ga;r a]n ajxivwç tw'i lov-
gwi diexevlqoi ta; ginovme-
na dªi?º aujtw'n duçcerh' tw'i
bivwi, wJç ejp? aujta; ta; pavqh
kai; ta; çumbaiv Ÿnon ‰t? ejpiçthv-
çaç th;n diavnoªiºan kata-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
noh'çai a]n tav te l?oipa; kai;
wJç çcevtlion me;n? to; qra-
çunomevn?ouç ajlovgwç toi'ç
proeirh?mevnoiç peripeiv-
p?tein: çcevtlion de; kai; to;
tai'ç paradedomevnaiç eij-
kªh'ºi dovxaiç douleuvontaªçº
zh'n, pollai'ç me;n ejx auj-
tw'n taracai'ç kai; ejpiqu-
mivaiç çunecomevnouç, pol-
ªlºai'ç de; kai; pantodapai'ç
aj?po; touvtwn ejner?geivaiç
k?ai; pravxªeºçi Ÿn ‰ blaberai'ç ej-
ªpºitiqem?ªevºnouç ajeªiv, kai;
pollw'n me;n ajlovgwºç oj-
rªeºgomevnªoºu?ç, ªduçtucºo?u'n-
t?a?ç de; kai; metame?ªlºo?mev-
nouç ejm pa'çin: kai; pol-
lªa;ºç kai; tw'n loipw'n ajn-
qrwvpwn ejpa Ÿr ‰tw'ntaç auJ-
t?o?i'ç ojclhvªçºeiç, ajf? w|n çum-
baivnei dia; bivou ceimazo-
mevnouç h] kaqeçthkovtaç
ge ejn uJpoyivaiç mhdev-
pote tou' zh'n o[nhçin
mhd? ajpovlauçin la-
bei'n ajlhqinhvn, ajll? ejxa-
cqh'nai provteron ejk tou'
zh'n, polla; talaipwrhv-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
çantaç matªaivºwç ejl?p?ivçi
kenai'ç movn?on kai; ouj?dev-
pote ejpimarturoumev-
naiç dia; tevl?ouç, kai; ejk
touvtwn pavªliºn e{terªaº pro?ªçº-
epiçwreuvontaç auJtoi'ç
kaka; para; to; mh; duvnaçqai
diagnw'nai, tiv hJ fuvçiç hJ-
mw'n aujth; zhtei' tevloç
kai; ejk tivnwn tou'to çum-
plhrou'çqai pevfuken. hJ
ga;r touvtwn ajbleyiva p?avn-
t_wn ªajºrchgo;ªçº kakw'ªnº.
peªirw' me;n toivºn?u?n? t?ªw'n
eijrhmºevnw?n ªçumforw'ºn
e[xªw çaºutªo;ºn kªaºqiçtavnai,
peri; p?ªavºntwn d?, w{çper
proeivrhtai, çautw'i lov-
gon didou;ç to;n eijç to;n
bivon kai; ta; pavqh ejn?a?r?ªmºovtton-
ta mhqe;n eijkªh'ºi pravttein,
mhde; peri; a[llo?u me;n mh-
qenovç, h{kiçta de; peri; w|n
eujqu;ç ejk paidivwn ejnw-
milhmevnaç e[comen dov-
xaç. to; ga;r peri; touvtwn
ajlovgwç qraçuvneçqai tw'n
megivçtwn çumforw'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
euJrhvçªeºiç ªajºpoteleçtªiko;nº
kaqeçthkovç, w{çper ejªrºrhv-
qh. po?ivei dh; wJç levgw?i‚, i{na
kai; peri; aujtw'n tw'n Ÿnu'n ‰ lego-
mevnwn ejxetavzªhºiç, povte-
ron ojrqw'ç levgetai h] ou[, kai;
ou{twç katafronªh'ºiç auj-
tw'n, eja;m mh; euJrivçkªhºiç
wJç hJmei'ç famen e[cein, h]
ejpimarturoumevnou çoi
tou' lovgou ajei; ma'llon
piçteuvªhºiç aujtw'i kai; ejp? auj-
tw'n tw'n e[rgªwºn ajk?ªo-
loºuqei'n? ªpºeira?'ãià ªeºujqu;ç diªa;
to; ou{tw mºavªliçt? a]n ta;º
p?ªavqh kºatapªauveçqaiº
kai; çautªoºu' kai; tw'n a[llw?ªnº
ajnqrwvpwn, mh; ªlºovgwãià mo?v-
non ajll? e[rgwãiÃ: tou'to ga;ªrº
ajªlºhqinw'ç ejçti filoçofiv-
a?ªçº e[rgon.
Poluçtravtou peri;
ajlovgou katafronhv-
çewç, oiJ d? ejpigravfou-
çin pro;ç tou;ç ajlovgwç
kataqraçunomevnouç
tw'n ejn toi'ç polloi'ç
doxazomevnwn


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 1
...........ºnª......
.......ºçeiª........
.......ºrwª.........
.ºn?ª......ºt?h?ç?ª.....ºh
ª......ºt?açt?ª........º
n?ª.ºa[?ªnºq?rwp?o?ªn ..ºaª......º
ieª.ºmenaª...........
...ºdovªxºa?çª...........
...ºoj?rqw'?ç?ª...........


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 2
............ºg?i?e?
ª.ºaª..ºn?efª..ºo?ª.ºanª.ºt?
ª..ºtoª.ºhtaª....ºçaª..
..ºdª.ºteçouª...ºkat?ª.
.....ºeonª...ºnª...ºh


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 3
.ºnwai?ª..ºp?avçhçª....º
enª..............º
nª.........ºnfª....
........ºteineiª...
...ºutouª..ºt?ouçt?ª..
.ºouª..ºa?ª.ºeª...ºlof-
ª..ºutwª....ºrª..ºmª..ºk


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 4
...ºnhª...ºu?ª- - -
.ºp?uç?ª...ºr?ª- - -
.ºdª.ºwª.ºnª- - -
....ºkaª.ºçp?ª- - -
.....ºtª- - -
- - -
- - -
atª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 5
...ºiª..ºl?ª..ºe?nª- - -
....ºt?ª......ºoª- - -
.....ºoª...ºoç?aiª..ºi
ª- - -ºko?-
ª....ºkai; al?ª- - -
...ºn?ª......ºuª...ºq?rw?
nª......ºtª..ºfª..ºwi
ª..ºeª.......ºaª..ºalª.
.......ºtª.ºlª.....


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 6
- - -
- - -
......ºaª- - -
.......ºiçª..ºmoª..º kai; tou'tª- - -
...........ºuª.ºeª.ºmena?ª- - -
...ºcª..ºanª..ºqª.ºdoª- - -
....º k?ai; uJpoª- - -
tª....ºr?deª- - -
........ºwnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 7
fo?ª.ºfª.ºu?ª- - -
k?ª......ºeª...ºoª- - -
t?ª- - -
çinª.ºwª.ºtomª- - -
pitª....ºor?ª- - -
legoª- - -
..ºoueª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 8
- - -ºçen
- - -ºeª...ºo?u?
- - -ºn? ejnup?n?iª
- - -ºdoª
- - -ºn?noudeçª.
oª.ºkaª..ºoudaiç
- - -ºnfª....ºou


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 9
nkaª..ºitouª...ºu?poª- - -
twnª.ºoª..ºçkª..ºaiª- - -
.ºaiaª..ºtaraª.ºnpiçª- - -
...ºaiallaaª- - -
...ºtwna?ª- - -
.ºenª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 10
....ºoiª.ºhª- - -ºa l?ª- - -
- - -
...ºwç?ª- - -ºtª- - -
- - -
m?enª- - -
- - -ºçª- - -
- - -ºnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 11
- - -ºamª- - -
- - -ºhª- - -ºkª- - -
- - -ºaª- - -
- - -ºeª- - -
- - -ºpotª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 12
- - -
- - -
çdª- - -ºnª...ºn?ou?ª- - -
hapª- - -ºnª.ºoipwª- - -
.ºnçª..ºn?ª..ºkiª..ºnteª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 13
enallaª.ºeuª- - -
e?ulabw?m?ª- - -ºnwª- - -
.ºtª..ºarutoª.ºtª- - -ºteª- - -
.ºiomenaª- - -
..ºeª...ºapoª..ºa?prª- - -
.ºlwª.ºtª.ºçouª..ºa mhd?e;?ª- - -
.....ºkatª- - -ºwª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 14
- - -ºap?ª- - -
..ºoª..ºqeª...ºafwnm and aç
....ºt?eloumª..ºwnk fa a
.tºh;n ªboºuvlhçin eia tio-
...ºeª.ºtaikataª..ºta ka na en n?to?
....ºtiª..ºkai e hi ouq?ç? m?a?zo-
- - - açkeu? ka