Demetrio Lacone Aporie testuali ed esegetiche in Epicuro
Numero di Papiro: 1012
Autore: Demetrio Lacone
Certezza Autore: incerto
Titolo: Aporie testuali ed esegetiche in Epicuro
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: Enzo Puglia
Titolo: Demetrio Lacone, Aporie testuali ed esegetiche in Epicuro
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, VIII, Napoli 1988

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
- - -?Epivkouroç ejn tai'ç
Kurºivaiç ejpigr?ªafomevnaiç
dovxºaiç tevqhkªen ... th;n uJp-
exºaivreçin tªou' ajlgou'ntoç,
.ºu kata; toutoª..........º
th;n hJdonh;n tev?ªloç ......
fºaçin ª- - -
...º ejçtin toªu'to .......
..º ajtopwvtat?ªon ........
..ºwtwn Ÿt ‰o;?u‚ tevªloç .......º
t?w'n ajgaqw'n ª- - -º
çtai pro;ç ª- - -
.ºn?tile?gw?ª- - -
.ºapl?ª- - -
.ºwnª- - -ºtwn bioª........º
t?oç? ejçªtinº ouka?tª.......
..ºat?wª- - -
..ºkaª- - -º
doçinª- - -
..ºtiçª- - -
- - -ºtª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
- - -
- - -ºnepª- - -
- - -ºkhª- - -
- - -ºl?ª- - -
- - -ºfwn?ª- - -
- - -ºadª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºo?ª..ºunª- - -
- - -ºt?o?n?ª.ºt?in?a?iª- - -
- - - ejºçtin kaª- - -
- - -ºu?t?e to; diaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºkrª- - -
- - -ºnª- - -
- - -ºt?on eª- - -
- - -ºneçª- - -
- - -ºl?enª- - -
- - -ºl?axª- - -
- - -ºi?ba?ª- - -
- - -ºmonª- - -
- - -ºt?oª- - -
- - -ºto?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºoçª- - -
- - - e[ºgwge? me;n o?ª- - -
- - -º ejpi; t?o?u?ª- - -
- - -ºdoª- - -
- - -ºtaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
- - -
.......º p?avnta ajxiou'ç?in.
ªta;ç de; prwvºtaç fuvçeiç e[qh-
ªken oJ jEpivºk?o?uroç kaªi;º tou;ç
ªpavnt? ajdiavfoºra levgªonºtaç
ªeipen teºt?a?ravcqa?ªiº. dh'lon
ªga;r wJç hçanº ajpeivªrºaçtoi
ªta; toiau't? eijºpovnteç kai;
ªpavnq? oJmoiºomerh' levgon-
ªteç ............ºtª...ºç
ª- - -º ajdia?ªfor.º.
ª- - -ºmenª.....ºro-
ª- - -ºt?o?ª.......
- - -ºr?
ª- - -ºi?
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
- - -
..........º levgomen kai;
ª.......ºna e[?cein ejpei;
ª...........ºni e[cei th;n
ª......º eijpovnteç th;n
ª............kºuvbwn aka-
ª.........º kai; par? içomi?-
ª...........ºnelein eijç
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
- - -
- - -
..ª- - -º
o_ grafª- - -º
aireª- - -º
dunaª- - -º
dunatª- - -º
ta metª- - -º
eijçi?ªnº tª- - -
...ºhª- - -º
epo?ª- - -º
qeiçª- - -º
thç?ª- - -º
ep?ª- - -
.ºl?eg?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
- - -
- - -ºiwç etro-
ª- - -ºn grafe-
ª- - -ºken-
ª- - -ºtouª..
- - -ºhçiç ou-
ª- - -ºai-
ª- - -ºxen-
ª- - -ºe...
ª- - -ºqu-
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºtokª- - -
- - -ºoyª- - -
- - -º aj?navgk?hn ª- - -
- - -ºlegwª- - -
- - -ºaipoª- - -
- - -ºpª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
- - -
- - -ºa Ÿe[ ‰cetai
ª- - -ºn pwç
ª- - -º e[qhken
ª- - -gºrafh;
ª- - -ºn?aida-
ª- - -ºçta-
ª- - -ºo-
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
fª- - -º
ei?ª- - -º
taª- - -º
.tinaleª- - -
- - -
- - -
..ºkhnª- - -
. ajºgan?a?ªkt- - -º
enwiª- - -º
eª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºteª- - -
- - -ºtou çunª- - -
- - -ºç?o?n?, ..ª- - -
- - -ºk?eiaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º fameªn - - -
- - - eiºnai ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
- - - oJ jEpivkouroç ajpeivrouç levgei
tºa;?ç p?rwvt?aªç fuvçºe?iç ouj kªat?
eºi?doç ªajlla; kata;º g?ev?noç, w{ç-
ªteº mh; pavnta ªta; çchvmaq? o{-
çºa? peri; ta; aij?ç?ªqhtav ejçtin a[l-
lºa? toçau't? ei a?ªi çchvmata
pºrw'ta, mov?no?n? ªde; ... ta; çum-
fºuh': ta;ç de; pol?ª.........
.ºi?n kaqo; kª- - -
.ºou aª.ºo?loª- - -
..ºontoutª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºgw
ª- - -ºn? kai;
ª- - -ºon
ª- - -ºoç,
ª- - -ºw
ª- - -ºol?-
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
- - -º
ga;r pª....ºt?iw?ª.........º
taç fuv?ªçeiç - - -º
rhçteª.ºmoç?ª- - -º
toª..º kata; t?ª- - -º
l?eivp?o?uça? mª- - -º
r_aç erid?ª.ºinª.ºeç?ª.... tw'nº
g?? aJ?ªmºarthªmºavªtwºn aª.......º
mª.ºtwnª....ºouyª........º
neª..ºk?ª- - -ºtoª- - -º
q_hª- - -º
qhª..ºuª- - -º
f_a. Ÿkai; ‰ kaª- - -º
ou?qª- - -º
rhçe?ª- - -º
kai; taª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
- - -
- - -ºt?ª- - -
- - -ºnhª- - -
- - -ºi?ç?ª- - -
- - -ºe?u?ª- - -
- - -ºronª- - -
- - -gºr?a?mm?ª- - -
- - -ºo?to mevrou?ç ª- - -
- - -ºf?ª..ºn?aª- - -
- - -ºa?rnaç. kaª........
ejgravfºet? ajtop?ªiva ......
...ºai gegrammevnou? ªme;n ou{-
twºç: æmukth;r ej?ªn touvtoiç
ajpºo?çtavzwn ojl?e?vqriªon, a[l-
lwçº te dh; kai; t?ªetartaiv-
oiçºæ, meta; tau'ªta de; ......
ou{twºç: æajrcomevnoªiçº koiªlivhç
perivpºluçiç ejxevrªuqrºo?ç? ªka-
kovnæ, mºetaqevntoç ªga;r tou' æajr-
comevºnoiçæ kai; poª.......
.....ºta mevcªri pro;ç to; æa[l-
lwç tºe? dh; kai; ªtetartaivoiçæ
- - -ºaª- - -
- - -ºqª- - -
- - -ºç?aª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
- - -
- - -ºç?e al?l?ª- - -
- - -ºogoçª- - -
- - -ºa?kh?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
- - - touvº-
twi twi' trovªpwi tºeleutai'oªnº
par? Eujreipivdhªi gegoºnevnai
ªaJºm?a?vrthma ejn tw'i? Frug?o;ªç mevleiº…
fhçi;n ou|toç ejªn tºw'?ªiº jOrevçthi:
æ [Ilion [Ili?ªon, w[ moi kºakw'n, Fruv-
gion a[çªtu kai; kaºllivbwlon
[Idaç o[roç ªiJerovn, w{ºç? çe ojlovme-
n_on çtevnw ªbarbºavrwi boªa'iºæ.
pavlin ª......ºi?ou ga;r tou?-
ª- - -ºn? agnw-
ª- - -ºi? deinw'ç? g?ª.
- - -ºo?te paro?n?-
ª- - -ºmoç ka-
ª- - -ºrª- - -
- - -ºç kai;
ª- - -ºçie-
ª- - -ºe
ª- - -ºç? bar-
ªbar- - -ºç?po?-
ª- - -ºe?iª...
- - -ºr
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
- - -pro-
fºe?vretai hJ l?evxiç ou{twç: æç?ivku-
ªoºn? a[grion ejªlºathvrion fa?gou'çaæ.
ªdiºovr?qwçiç de; kakh; grafi-
ªka;ç aJºmartivaç poiei': touvtwi
ªga;r tw'i tºrovpwi tw'i ª....
.......ºa? tinªaº dihvghªçinº
tw'n filoçovfwn ª.ºn? ej?p?i;? ªtouvº-
tªwn tw'ºn?? ejpw'n tª- - -ºhnª- - -º
nomª- - -ºe?w?ª- - -º
g?_a;?r eª..ºu?ª- - -º
ei, kª- - -ºam?p?ª- - -
- - -ºo, ª- - -ºfu?ª- - -
- - -ºaª- - -ºageiª- - -
- - -ºmenª- - -ºa?fhn eª- - -
- - -ºçª- - -ºç?eª- - -
- - -ºnª- - -ºwª..ºeoª- - -
- - -ºn kinª- - -ºarª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
- - -
......ºç ajlªla;º kai; jAriçto-
fªavnhç oJ gºrammatiko;ç eu|-
re?ªn paºr? Aijçcuvlwi tou't? ejn
th'?ªi Çemevlhi: ænºeovtikta d? uJpo;
m?hroªu' .........ºçi korw-
n?ª...........æ. ejn neºfrw'i?
ga;?r? n?ª......... aºujth'ç iç-
l?ª.ºorª- - -ºhtwiª- - -º
i?ª...ºtaª- - -ºçinª- - -º
çª....ºçª.....ºçaª- - -º
kai; hJ qrakª- - -º
tª....ºatª- - -ºoçª- - -º
toª...ºon?ª- - -º
mª....ºe?tª- - -º
tw?ª...ºoª- - -º
naª- - -º
h?kaª- - -º
o?u?nª- - -º
t?oª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
- - - tou'to d? ajgnoº-
hvç?aç jApollwvnioç oJ ejmp?eir?i?-
kovç, tiv?ªnºa? pote; nou'n e[cei
to?ªiovnºde. kai; prolevgetai
tou'?ªq? o{te prºoba;ç fhçivn ªpwºç?:
ækai; ej?ªn tw'iº fqinopwvªrwi xºh-
raiªnovmeºna ta; fuvl?l?a ªpovdaºç
pwªç ...ºa çchmatªivzeºtai
t?ªou;ç th'ºç k?orwvnhç?æ. ª......
.......º ouj? blevpwn ª.....º
kaª..........º xhr?ainovm?ªeº-
na ª......ºn?ª.ºroton eª....º
touª.....ºko?ª.ºqaª.......
.ºouª- - -
- - -ºme?ª..ºeanª- - -
- - -º tou;ç carª- - -
- - -º ei ai polª- - -
- - -ºç kai; ª- - -º
çª...ºaçemª- - -º
auª- - -
.ºonpª- - -
..ºdeuª- - -
...ºuthª- - -
....ºhnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºroª- - -
- - -º Krovnoç ª- - -
- - -º o[noma ?d?‚ Ÿa ‰ª- - -
- - -ºnomaçqª- - -
- - -ºqhk?ª- - -
- - -ºn?ko?ª- - -
- - -ºço?ª- - -
- - -ºn?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
- - - diorº-
qwvçanteç eijç aJmarth?ªqevnt?º
aj_ntivgrafa. tovpon dªe; ....º
eª....º graf?ikw'n aJmar?ªthº-
mªavtwºn? kai; tovnªoºn diaª...ºu
h?ª.... toºuv?twi ga;r tw'i trovpwi
kai?v ªtina tºov?p?on? ªtouvºtwn ª...º
d_ievçªtreºyan oiJ gr?a?mm?a?tªikoivº.
ht?oª....... aJmavrtºhma k?a-
ª..ºn?tª- - -ºmh?no.
ª..ºmª...ºto?ª.........ºh?ra?
ª..ºu?ª- - -ºel?o-
k?ª..........ºratoç me;n
ª- - -ºupoª..ºç?aç?a?
- - -
- - -
ª- - -ºçexh?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºçde
ª- - -ºça
ª- - -ºh
- - -
- - -
ª- - -ºou?
ª- - -ºn
ª- - -ºn
ª- - -ºçe tau-
ª- - -º to;n jAcil-
ªleva - - -ºtai {Omh-
ªroç - - -ºmaç epi-
ª- - -ºto ga;r ª....
- - -ºbublª....
- - -ºoukaª....
- - -ºperiŸf ‰raª....
- - -º kai; touª....
- - -ºkenaiª....
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
- - -º
toutoª- - -º
terceª- - -º
d allwª- - -º
p?rofª- - -
.ºi?kaª- - -
.ºouçtª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
- - -
- - -ºg?khç hdiwn fhª- - -
- - -ºnathçeauto?ª- - -
- - -ºt?ouç ke?m?ouk?ª- - -
- - -ºtonwçtakª- - -
- - -ºzonta kaª- - -
- - -º tou' kovçmªou - - -
- - -ºnwçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
- - -
- - -ºdh tauvthªiº dhp?ª- - -
- - -º ga;r ejp? i[dia tŸa; ‰ eçª- - -
- - -º touvtwn tou;ç ª- - -
- - -ºeçqai tevraç ª- - -
- - -º cavriç kai; th'ç ª- - -
- - -ºfiloçofhª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºnelª....
- - -ºe?i?d?ª..
- - -ºareç
ª......... to;ºn? trovpon ª..
- - -ºodª.ºr?oª.ºun
ª- - -º tou;ç ço-
ª- - -ºnei tou-
ª- - -ºmocqh?
ª- - -ºo
ª- - -ºk?o-
ª- - -ºro?a
ª- - -ºkª.ºiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
- - - ejk touvº-
twn tw'n ejpw'n toªiºou'tov ªtiº
gev?go‚noç th'ç ajmfiªboºlivaç ejn-
trocavzeªiº: æNavçthç jAmfivma-
c?ovç t?e? Nomeivonoç ajgªlaºa; tev-
ªkºna ªo}çº kai; cruço;n e[cwn pov-
ªlºemªovnd? i[eºnæ. kai; taªu'ta ta;º
aj?mªfivbolºa tw'n p?r?oe?kkeªi-
mevnwn rJhºmªavtºw?n? ªluvoit? a[n, eijº
g?r?ªafiko;ºn aJmavrth?ªm? e[xeçº-
t?in ªeuJºr?ei'n par? jEpikouvªrwiº.
k?ajªk toºu' ªpºrwvtou kavtarªc? ejx-
eºtªavzwn ajºntivgrafa a{ªpan-
- - -
- - -
ta- - -º
.i? ªtºh'ç grafh'ªç .........
.ºhçe?nª- - -
...ºh?çª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
- - - ajllavxanº-
teç to; me;n æe[lpiçmaæ kai; pohv Ÿçan ‰-
teç æejnkatevlpiçmaæ, to; de; æpe-
ri; tauvthçæ ªajllavºxantªeç kºai;
pohvçan?ªteç tºo; æperi; touv-
touæ ª.... ajgºanaktou'nteç
- - -
h?ª- - -º
h?ª- - -º
ç?ª- - -º
o?ª- - -º
- - -
- - -
- - -
- - -
h?ª- - -º
moª- - -º
n?eª- - -º
toª- - -º
wiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
- - -
- - -ºhka
ª- - -ºçeª.ºpaª..
.......º t?eth?ªrhºkw;ç oJ? pro-
ª.......ºar?ceª....ºel?q?a?n-
ª.......ºtou pª......ºtin?
ª.......ºu tªh;n graºf?h?;n tauv-
ªthn - - -º ejpeidh?;
ª........ºten?ª...ºn?e? cara;
ª......ºo?kr?ª..ºuª......ºn?eau
ª...ºrafª..ºatª.......ºt?ap-
ª......ºe?b?ª..ºyato dia; tw'n
ª- - -ºnwn, oJ de; ka-
ª.... paraçkºeuaçth;ç tou'
- - -
ª- - -ºoª- - -
- - -ºto?m?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
- - -º
ajpoçtrofh'ç tou' lovgou du-
n_amevnhç genevçqªaiº. kai; kªaº-
q?? uJpovbaçin de; tw'n? par?ªaº-
g?egrammevnwn eijç ta; ejdªav-
fºh tw'n ajntigravfwn e[ç-
tin euJre?ªi'nº ?eure?i?n?‚ gr Ÿafi ‰-
ªkºa?;ç aJmarªtivºa?ç keimevnaç
ªpºara; toi'ç peri; tªo;ºn jEpivkou-
ªron w{ºçper k?ai; ª- - -
....ºt?ª- - -
....ºaf?ª.ºktoª..........
........ºqª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
- - -º
çunwnumou'çin, w{?ªçºp?ªerº e?i[r?h?t?a?i,
to; çuvnqeton o{moio?vªnº p?o?u? ªtºw'i
çkwlhkoçkwvlhkªi ....ºl?i-
w_n. kai; prw'ton me;n oujk ei-
ªdºon wJç tavca peri; ajnaiçqhv-
ªtºwn tinw'n levgwn ejmfaiv-
ªneiº kai; th;n kata; ªtaºu't? aj-
nai?ªçqºhçivan aujto?ªu' tou' neº-
krªou'º: çuvnqeton ª...ºeª..ºçu?-
ª.ºl?ª..ºt?eferonto?ç?ª....ºu?c?o?-
ª.ºperª.ºfª...ºotil?i?dª.....
- - -
.. çºofiçtoªu' ..º tinaç tw'n
ª- - -ºhª- - -
- - -ºoª- - -
- - -ºw?ª- - -
- - -ºdª- - -
- - - çkºwv?lhka
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
- - - oujº
pleonavzein façi;n to; æojr?c?hçov-
menoiæ: hJ ga;r çivkinniç ªojºr?chvçe-
w?ç kwmikh'ç eidovç ejçtin. ejk-
doci?kw'?ç de; dia; tou' e?i[d?ouç to;
gevnªoçº ejmfh'nai qelhvçaç oJ
ªÇºo?ªfoklºh'ç e[grayen oªu{ºtwç:
æt?ªovq? hu|ºron ejç povçªinº rJuto;n
ª......ºnæ. ka[peita tivç bouv-
ªletaiº toªu't?º ajfe?ªlei'n… çaºfe;ç
o?u ?: prw?'ªton me;ºn e[grªayºen to;
æªrJutovºnæ, e[peiªtaº kai; ªto; æ....
..ºn?æ. grafikªo;ºn? para; ªtragwi-
dºo?dªidaçºkavl?ªwiº geg?e‚ Ÿo ‰nevnai
ªaJmºa?vr?thªmaº proi'kav tiç fhv-
ªçei ..ºmª.....º megavlaç ge-
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
- - -
.......ºt?on ejgevneto toi-
ª.... filoºteivmwç dev tiç ej-
ªlevgceiº kai; levgwn wJç oJ jEpiv-
ªkouroç ejn tºw'?i Peri; novçwn
ªkai; qaºn?avtou tau'q? wJç
ªajnovmoiaº k?athrivqmhtai,
ªta;ç eujla;ç kºa?i?; tou;ç çkwvlh-
ªkaç, kai; ejk tºouvtou qevlwn dh'-
ªlon poih'çaiº wJ?ç hjgnovei oJ jEpiv-
ªkouroç th;n çºunwnu?mivan
ª... jEpivkouºroç ejçt? aªujºto;ç
ª.....ºn?toç?ª.ºt?ik.a?ª..º o?u?jd?
ªajnakolouvqwºç, kaqavper k?a?-
ªt? ejkei'non ejgevneºto?, c?ra'tai?
ªtouvtwiº t?w'?ªi çuºnwn?ªuvmwi
- - -ºn?ª.ºp?
ª- - -ºeka?ª- - -ºka
ª- - -ºw?nª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
- - - hJ panº-
to;ç tou' ajlgou'ntoç uJpexaiv-
r_eçiçæ. to; me;n ga;r æpanto;çæ dievl-
ketai kata; ta; ajntivgrafa, proç-
tiqemevnou tou' æpanto;çæ e[n
tiçin, ejn dev tiçin mh; proç-
t_iqemevnou. kata; pavnta
de; ta; kaªkºw'ç e[conta ajntªivº-
grafa ªgevºgraptai æhJ t?ou' ajl-
gou'ntoç ejxaivreçiçæ oujc æªuJº-
pexaivreçiçæ, ªwJç dhloºi' t?ªo; kaº-
kevnfaton tªo;º t?h'?ªçº ej?xªairevº-
ç?ewç, uJpopte?ªuvoºmeªn .....º
tªa; gºr?a?f?evn?t?a ª- - -
- - -ºoª- - -º
a?ª.ºç?e?ª..ºe?ª- - -ºnª- - -º
c?ª....ºteª- - -ºp?e?ª..º
to;ªnº trovpon ª... hºl?l?agmeª..
.ºtª..ºtoutª.......ºt?r?a?ª..
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIX
Frammento:
- - - a[lº-
lwn ajªntigrºavfwn ou{twç
ejcovntªwn h]º tw'n metagrayavn-
twn aj?p?o?; th'ç ijdivaç ajpaideu-
çivªaçº tou'to poihçavntwn: ouj
ga;r h[ãiÃdeçan wJç legomevnwn
t?inw'n ajpo; koinw'n, wJç pol-
ªlavkiºç ejpiçhmainovmeqªa, oj-
nomavºtwn çcizomevnwªn ...
.ºe ta; ajpo; koªiºnw'n l?egovªmeº-
na kai; kata; d?ªuvºnamin? m?ª...º
- - -
tª..ºfª- - -º
- - -
kª- - -º
mª- - -
..ºfª- - -º
naª- - -º
diª- - -º
eª.ºi?no?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XL
Frammento:
- - - æa[llwn me;n khvrukeç ejpi; bracu;n ou[noma kairo;n fqevnxontai, keivnou d? JElla;ç ajei;º
ç_ofivhnæ. dh'l?og‚on ga;r wJç oiJ
me;n khvrukeç fqevnxontai,
hJ d? JElla;ç fqevnxetai, miva
dh; duvnamiç tou' çhmainomev-
nou. ªeiºta tovde kaªi;º par? jEm-
pedªokºlei' gevgonen o{te lev-
ªgºeªi tovº: æto;n d? ou[t? a[r te Dio;ç
tevgeoi dovmoi aijgªiovcoio ou[º-
te .ª....ºo {A Ÿi ‰dou devªcetai ..º
k_ª..ºh?ç tevgoç ª..ºdª....æ. miva
dh; tºouvªtouº çh?ªmainomevnou duv-
namiç, dh'lon ga;r wJç oiJ me;n
dovmoiº devco?nta?ªi, to; de; tev-
goç devcetai - - -ºw?nª- - -
- - -
- - -ºntwª- - -
- - -ºkaiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLI
Frammento:
- - - kai; jEpikouvrou diaporivan nomivçeiº-
en a[n tiç: æeij çofo;ç ajnh;r ªtrºo-
fh'ç frontiei'æ, kaivtoi ªd?º oªu{º-
twç e[couçan: æeij çofo;ç ajnh;r
tafh'ç frontiei'æ, tavca pe-
ripeçw;n ajnªtigºravfoiç ejn oi|ç,
ejktetrwgm?evnªoºu tou' a[l-
fa, te?ªlevçºai to; rJªh'maº qevlwn, t?o?;
ªrJºw' ªkai; to; o] gºr?af?eu;ç? ejnevw-
ªçºe?ªn. dh'ºl?on ou{twç k?ai; to; ke-
ªleuvein jEºpivkoªuron mh; filonikh'-
çai, poi'on a]n ejkdºocei'on
ªmeta; to;n qavnaton to;º çw'ma
ªdevcoito - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLII
Frammento:
- - -º
tiçi;n me;n g?ªa;r .........º
rwn ouj çumf?ª- - -º
wn amartª- - -º
ta mh; pª- - -º
t_a. katª- - -º
th'ç fuvçe?ªwç ...... to;n ojrº-
qo;n tovp?on? ªtou' yuch'ç logiº-
zomevnou mevrou?ªçº oJ jEpivk?ªouº-
roç dialegovmenoç tevq?h-
kevn tina th'ªi dunºavmei toi-
ªau'ta: ækatanoei'nº ga;r dei' o{-
ªti to; logivzeçqaivº ti h] lu-
ªpei'çqai - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIII
Frammento:
- - -
.......º a[?llwç de; kai; b?l?a'-
ªkeç oºi?|ªçºper ouj faivnetai
ªtajkovlouºqon çwãiÃzovmenon
ªei[ fhºçin kai; ejk tw'n paqw'n
ªkai; kinºh?mavtwn ei ai çhmh-
ªwvçaçqaivº tinwn merw'?n ..
ª- - -ºwn kai; ª.....
- - -ºt?o?ª....
- - -ºeç
ª- - -ºdª..º ga;?r t?w?ª- - -
- - -ºoª..º ka?tevceªi - - -
- - - to;nº qªwvºraka ª.ºoª- - -
- - -ºtaiçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIV
Frammento:
- - -
......ºaª.ºwn çhmhwvçaçqai.
oJ de; fivltatoç Zhvnwn ka-
ta; me;ªnº to; gevnoç ªçumfºevre-
ta?ªiº tªouvºtwi, kat?? e?i?d?o?ç d? ouj
ç_umpefwvnhken aujtw'ªiº.
neuvei d? ejpi; to; tou't? eijçªavº-
gei?n to; aJmavrthma ªtou' graº-
fevªwºç w{çt? ei ai ªto;n tovponº
tou'to?n ªo{ºpou? ªmavliçq? hJ keivº-
nhçiç kai; ªto; pavqoç .....º
h?ª...ºk?ª- - -
- - -_º
dia; t?i?v d?ªe; - - -º
fª- - - makro;n
nºu'n didavçkªein ........
...ºpª- - -
..ºnamª- - -
..ºlabe?ª- - -
.ºt?h?n?ª- - -º
o?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºç?ª... çhmhºwv?çaçqai ª- - -
- - -ºiª....ºouknw?ª- - -
- - -ºe?ino?ª.....ºdoudoª- - -
- - -º touvtou grafª- - -
- - -ºnaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVI
Frammento:
- - - kaº-
televxaq? oJ jEpivkouroç kai; p?ªeº-
ri; tou' tovpou tou' logizomev-
nou mevrouç th'ç yuch'ç wJç
kai; touvtou pragmatikh;n th;n
zhvthçin e[contoç kaªi;º kata;
lovgon: h me;n ga;r ªto;º z?htoªuvº-
menon tw'n ejnar?ªgºw'n, fovªbwn
o[ntºwn ajdehvtwn lovgwn, tou'-
ªto de;º boulovmenoç did?avç?-
ªkein ....ºt?w?ª.....ºi?e?i?o?.
ª- - -ºteª...
- - -ºt?hi? dª.
- - -ºoª- - -
- - -ºkª...
... ei[t? ejn tw'iº aj?l?ogivçtwªiº Ÿei[t? ejpi; logiçtikªoºu' ‰
ª- - -º pragm?ªati-
kh;n .......º th;n zhv?ªtºhªçin
- - -ºerª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVII
Frammento:
- - -º
famevnwn wJç ejpibavlªleºi?n
dei' ej?n tw'i logivzeçqaªivº t?i
kai; lupei'çqai: pou' mavliç-
q? hJ keivnhçiç kai; to; pavqoç
e{lkei… fanerw'ç ga;r ejpi; to;n
q_wvraka hJ oJlkh; geiv?netai?.
meta; tau'ta d? ajntipr?o?fev-
retai th;n çhmhvwçin, h|i
crw'ntai polloi; tw'n ija-
trw'ªn uJºpe;r toªu' to;ºn logiç-
mo;n ej?n kefaªlh'i ejçthrºivcqai,
kai; ejpitivqhçin th'ªi dunavº-
mei levgwn wJç katav tinaç
ejk tw'n paqw'n kªai; pºar?a-
kopw'n e[çtin çhm?ªhwvçaçqºa?i?v
tªiºnwn merw'n, e[ªçtin d? ejn ke-
falh'i oJ loºg?içmo;ç ª.....ºgi?-
ª.........º kaqo; kaªt? aujtºhvn,
w{ªç fhçiºn, ajpoloªgivzoit?º a]n
to?ªujnantivon h] jEpivkouroç - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVIII
Frammento:
- - -º
ajkolouqivan, ejk tivnoç de;
parabavçewç makro;n n?u'n
didavçkein, tivqhçiªnº toiau'tav
tina: ætou'to ga;r geivnetai
o{tan, o{qen tovde ej Ÿxe ‰cwvrh?ªçenº,
kata; to;n eJxh'ç crovnon, to;? ªejº-
l?avciçton to; ejcovmenoªnº euj-
q_u;ç ajkolouqhvçhãiÃæ. kai; d?o?kouv-
çhç d? ajtopivaç e{peçqªaiº ka-
t_a; tou'ton to;n ªlovºg?on?: pw'ç
ga;r a]n e[ti gevnoi?ªq? hJ keivnhº-
çiç çunech;ç ei[ g?, ªwJºç? gravfei,
to; prw'ton ejxec?ªwvºrh?ç?ªen kai;º
ajko?louqhvçei kat?ªa;º t?o;n eJªxh'çº
cªrºovªnoºn to; eJpovmeªnon… ....º
ga;r ç?ª.º.ª..ºp?erª...... crovº-
nwi ª- - -ºpª- - - ejxecwvº-
rhçeªn - - -akoloºuqª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIX
Frammento:
- - -
- - - cºrovnwi
ª- - -ºron tovp?o?ªn
- - -ºe metabaiv-
ªnein ejn tw'i eJxh'ºç crovnwi
ªpro;ç tou'ton tºo;n tovpon
ª.....ºu taracqhçomevnwª.
...... tºo?u'ton to;n ª.....
- - - Mºh?trodw?ªr..
............ºt?ai o{qeªn
- - -ºiç?o?n e?ª..
- - - cºrovnwi ª..
... o{qen to; prw'tºon ªejºxe?cwv-
ªrhçen ...ºtaç?toª.º e{na crov-
ªnon to; ejlavºciçton to; ej-
ªcovmenonº eujqu;ç ajkolou-
ªqhvçei .....º ejçtin twª...
- - -ºtote. fame;n?
ª- - -ºghtai tou
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: L
Frammento:
- - -º
touvtwn o{per a[n tªiçº d?evch?-
tai, dh'lon wJç, cwrªi;ç tou' graº-
fevwç aJmavrthm? eijçavgeçqªaiº,
ei[te tw'n proekkeimevnwªn
eºi[te touvtwn eJ?t?evrªwºn oªi|aº
nªu'n ejºpeiçavgei Zhvnwn, ªouj le-
lºumevna ta; th'ªç levxewç a[topa
e[ºç?tai. toiou'to ªme;n ga;r
fºanhvçetai: o{q?ªen ..... to;
pºrw'ton ejxecªwvrhçen ejlav-
ciçºton deutevªrwi crovnwi to;
ejlavºciçton t?ªo; ejcovmenon euj-
qu;ç ajºkolou?ªqhvçei ajll? oujc
a{ºma. kajkªei'no d? ou[º moi faiv-
ªnetºai dei'n ª.....º eijç th;n
ªparavºdoçiªn eijçºavªgeºin th'ç
ªpraºg?maªtºeivªaç .......ºfo
ª...ºon? ei?jç filoª........
- - -ºp?lokonª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LI
Frammento:
- - -
.........ºenaç. çuntomiv-
ªaç ga;r çtoºc?azovmenoi kai; ka-
ªta; th;n tw'ºn ajkouovntwn di-
ªdach;n aJrºmozovmenoi pol-
ªlavkiç kai;º th;n paravdoçin
ªtw'n dokoºu?vntwn - o{ç?on ªd?º ouj
ªkai; th;n eºijçagwgh;n? ejna?ªl-
lavttonteºç tauvthi t?h?'ªi di-
dach'i - deiºknuvouçªinº kai; ª..
..........º ajrevçkonteªç
toi'ç polloºi'ç tou'to poiou?'ªn-
teç ...ºn tiç eikaª......º
rª......ºo çuvntomon ª....º
e_i?ª......º. diovper oªujdeni;º
me;n e[xe?çtin çunekª.....º
ka?ª... kºa?ko?u'n kai; th;n ªtouvº-
tw?ªn paravdoºçin kai; th;n ªeijç-
agwghvn, çºuntomivaç ªga;r cav-
rin ei[wqeºn a[mfw p?ªoiei'n,
ajkovlouºqa de; dia; m?ªeºi?kªrw'n
pa'ç kaqhgºhth;ç ajpoªdeivxei
.........ºouª...ºl?e?ª.....
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LII
Frammento:
- - - peiçtevº-
on gavr, h]?n ejpi; tou' proceiro-
tavtou bubleidivou çtw'men,
tai'ç ejpigrafomevnaiç Kuriv-
aiç dovxaiç: ejn ªtºauvtaiç oJ jE-
pivkouroç to;? t?ªevloç hJdonhvn fhº-
çin, aujto; to?u?'ªt? ouj levgei g?º
ajpodeivxewç ªproçdei'çqaiº
o{_tan fh'ªi: - - -º
toçwª.ºçtª- - -º
.oª.ºi?çª.ºo?ç?od?ª..ºo?ª- - -º
içhª....º eijçavg?e?ªi - - -º
o?iliª.....ºllª- - -º
nª.ºrª...ºounapª- - -
.ºto?ª- - -
.ºn?o?ª- - -
- - -º oujde?; e?çª- - -
- - -ºe?qª.ºnan?aª- - -
- - -ºtouª.ºfuª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIII
Frammento:
- - -º
w{çt?e? mhdeno;ç eJt?erogenou'ç
proçdei'çqai, nooªu'mºe?n de;
tevloç ajgaqw'n kai; to; ou| parovn-
toç oujdeno;ç oJ kekthmevnoç
eJte?rogenou'ç proçdªei'ºtai, d?ªiº-
o; t?ªevºloç t?w'n ajgaqw'n ªejçtin
hJ hJdoºnhv, ªfame;nº de; to;? ªmevgiç-
tºo?n ªtºw'n k?a?k?w'n ajlªgei'n ei-
nºa?i: ta;ç ejnantivaç ªdiaqev-
çeiç - - -ºkt?ª...ºoª- - -
- - -ºw?iª..ºrª- - -
- - -ºoª- - -
- - -ºtª.....ºpaª- - -
- - -ºkaª...ºen?ª- - -
- - -ºoª...ºeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºhkª- - -
- - -ºw?n dekª- - -
- - -ºn?oç kai; ª- - -
- - -ºan?ª- - -
- - -ºgouçin, apoª- - -
- - -ºmenhnª- - -
- - -º o{pou a]n ª- - -
- - -º kai; enwª- - -
- - -ºnª- - -
- - -ºt?ª- - -
- - -ºt?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LV
Frammento:
- - -
- - -º..ª.ºte bou?ª- - -
- - -ºteª...ºh?n fª- - -
- - -º..i?twnª- - -
- - -ºçwª- - -
- - -ºcª.ºçaª- - -
- - -ºçª- - -
- - -ºiaª.ºlatª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVI
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºenantª- - -
- - -ºdwnª- - -
- - -ºeª..ºçinª- - -
- - -ºç diabavlªlein
to;nº jEpivkouron d?ª- - -
- - -º tai'ç up?h?ª- - -
- - - ejºmfaivnouªçin - - -
- - -º o?i?|on ga;r ª- - -
- - -ºtai afoª- - -
- - -ºiçkaª- - -
- - -ºoil?ª- - -
- - -ºlaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVII
Frammento:
- - - faivneº-
taiv pote kai; jEmpedoklh'ç
çunemfaivnwn tou'to dia;
to?ªu' levºgein: æçteinwpoi; me;n Ÿga;r ‰
pªalavmºai kata; gui'a tevtan-
tªaiæ. pºavl?in de; ta; tw'i ªnohvºma-
t?ªi lhptºa;? uJphnantivwtai:
tw'?ªn ga;r aijçºqhvçewn ta;ç
ªme;n ajlºh?q?ei'?ç ªeºi? ?ai, ta;ãçà d?e?;
ªyeudei'çº fªhçinº. fevrontªoç d?
aujtou' ta; toiau'ta oujcº uJpa-
ªkouvomen: ei[tºe ga;?ªr pºa'çai
ªaijçqhvçeiºç y?ªeºudeªi'ç, oºu[k eij-
ªçin pa'çai ajlhqei'çº, eªi[ºte ti-
ªne;ç me;n aujºtw'n ajªlhqeºi'?ç,
ªtine;ç d? ou[, oJmoivwçº o?u?[k eªijºçin
ªpa'çai ajlhqºei'ç: ª.......ºn
ª- - -ºaª- - -
- - -º y?e?uªdei'ç - - -ºe
ª- - - ajlhºqei'ç? ª- - -
- - -ºmeª.ºr?eª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVIII
Frammento:
- - -º
kai; to; krithvrion a{pan t?ªaº-
ravxeiç: o{ te ga;r ajpofainovmªeº-
noç wJç pa'çaªiº aiJ aijçqhvçeiç ªyeuº-
dei'ç, pro;ç th;n touvtou beb?ªaivº-
wçin, kata; mevroç eJkavçthn?
aujtw'n ejpiporeuovmenoç
d_iabavllei. th;n o[yin, eij tuv?ªcoiº
d?iab?ªavllwn aujºthvn, eijçoca;ç ejpªi;º
th'ç ªgrafh'ç Ÿa]n levgoi dºi?? auj? ‰tou' to Ÿu' th'ç aJfªh'ç ejlevgcouº ‰ m?ovnªon ejº-
pinªoei'n yºe?u?dw'ç ª.......
- - - ajlhºq?ªei'ºç? eith?ª- - -
- - -ºthçª- - -
- - -ºo?n poª- - -
- - - aºiJ? aijçqhvç?e?ªiç
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIX
Frammento:
- - -º
kai; ga;r ejkei'no ajnuvpopton
e{?xei, pw'ç oujk ajnakovlouqovç
ejçtªin eJauºtw'i oJ jEpivkouroç,
o{te n?ª....ºe?i?l?w?ç? ekª....ºe?iç ta;?
ajrevªçºk?onta pollavªkºiç dª..
.ºtª...ºg?oª..ºi?ç kai; ta;ç uJpo-
ªyivaç ......ºtwn pª- - -
- - -
- - -ºn th;n
ª- - -ºle?ª....ºtoª- - -
- - -
- - -ºoª- - -
- - -ºfoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LX
Frammento:
- - - ouj faivnetai,º
p?roqevmenovç pote kai; di? ejlevg-
cwn ejmfaivnein ta; i[dia, ka-
t?a; lovgon touvtwi Ÿtw'i ‰ gevnei ke-
ªcrh'çºq?ai?. tw'n ga;r ej?lev?r?‚ Ÿg ‰cwn
ªoiJº m?evn e?ijçin ªpeivraºç, oiJ d? ajpo-
ªdeivºxe?ªwºç, oiJ d? ajnakolouqivaç,
ªoiJ de; diºd?açkaªlivºa?ç. ª....ºk?
ª- - -ºtek?.ª- - -
- - -ºh?roª..ºw?çperi?ª.ºagª- - -
- - -ºkaª- - -
- - -ºtwn?ª- - -
- - -ºqª- - -
- - -º..ª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºr?tª- - -
- - -ºq?e?ª- - -ºi?wç?
- - -
ª- - -ºnª- - -ºagna
ª- - -ºeiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXI
Frammento:
- - -
- - -
- - -ºenwi?
ª- - -º p?anti; n?-
ª- - -ºno?ª- - -ºl?ou
ª- - -e[ºl?eªgcºoç a?-
ª- - -ºn?ª.....ºi?hi
ª- - -ºwç
ª- - -ºdª.....ºouto
ª- - -º dªh'loºn wJç
ª- - -ºpai
ª- - -ºm?e?nª...ºt?o.
ª- - -ºn? tw'ªn a[ºl?l?wn
ª- - -ºnª- - -
- - -ºp?odeª..
- - -ºou le-
ª- - -ºloç?ª.ºa
ª- - -ºe?kª.ºp?ª..
- - -ºe?rª..ºdª..
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXII
Frammento:
- - -
- - -
- - -ºtwn aª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºo?ª- - -
- - -
- - -ºeçtª- - -
- - -ºodª- - -
- - -
- - -
- - -ºdaçª- - -
- - -ºeª..ºe?inª- - -
- - -ºthnª- - -
- - -ºtoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIII
Frammento:
- - -º
tou' ç?thrigmou' tou' ejªpºi; tw'n
3ejleg?com?evnwn, ŸwJç crh; kat?? ªajnaºfora;n th;n ejpi; ta;ç prolhvyeiç tw'n ejlegcomevnwn ‰ tou;ç ejl?evg?-
4couç poiei'çqai. kajkei'no de;
ªpro;ºç tajto; çunerghvçei dh-
ªlovnºwç hJmei'n, to; blevpein
ªejk th'çº diafora'ç tw'n didaç-
ªkalºiw'n ta;ç ijdiovthtaç tw'n
ªejpiºkathgoriw'n, d?i?daçka-
ªliw'n paºnªtoivwn o[nºtwn. fa-
ªneivºh ga;r ªa]n aujto;ç ......
di? ojºnovmªata ....... aj-
diavfoºra lªanqavnwn .....ºhn
ª....º ejçtiªn ........ºe?co-
ª....ºa?ª.ºtaiª- - -ºhndeiç
ª- - -ºn?perª...
- - -ºefi-
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIV
Frammento:
- - - o{qen çunevbh aJmarº-
tei'n tou'ç ajnageinwvçkon-
taç: ajnapnoh; ga;r kai; to; Ÿçun ‰-
keivmenon ejx eijçpnoh'ç te
k_ai; ejkpnoh'ç kalei'tai. kai;
touvtwi tw'i trovpwi lev-
g_omen pa'n zw'ion ajnapnei'n.
kai; kata; diavlhyin d? ajnapno-
h;n ªlºevgomen th;n proveçin
toªu'º pneuvmatoç h}?ªnº kai; ejk-
pnªohvn famen, kai; touvtwi tw'iº
trov?ªpwi - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXV
Frammento:
- - - levgei ga;r jEmpedoklh'ç, th;nº
ajnapnoh;n aijtiologw'n th;n
ajnqrwvpwn tw'n kaq? eJautovn:
æw|de d? ajnapnhvouçi kai; ejk-
pnhvouçi livfaimoi çarkw'n
çhvringeç puvmaton kata; çw'-
m_a tevtantaiæ. kai; tajkovlou-
qa de; çunavptei, dh'lon wJç,
ajnapnoh;n lambavnwn ou[te
to; o{lon ä ejpei;? ªpºw'ç a]n ajnti-
dihvãiÃrei tauvthi th;n ªejºkpno-
hvn, mevroç ªth'ºç ajnap?ªnoºh'ç… ä ou[-
ªt?º aujth;n ªth;n ejºkpnohvn, ka-
ªt?º ijdivan a?ªujth'i çuºnkatari-
qmei'tai ªkai; th;n eijçpºnohvn.
ªpºr?o?dhvªlwç .........º prwv-
ªtoºu ª..ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXVI
Frammento:
- - -º
i{na dia; th'ç ajntiqevçewç
tw'n didaçkaliw'n ajntivqe-
çiç uJponoh'tai kai; doxw'n,
kaiv tiç mh; pepiekw;ç tou'-
t_o taracqhvçetai. ka??i?; p?w'ç
oJ jEpivkªoºuroç k?a[top?o?n e[-
legen p?olªlºav?kiªçº: mh; fuçikh;n
ei ai ªtºh;n p?ro;ç ta; tevkna
ªçºtorªghvnº… kªai; gºa?;r çhm?aªiº-
no?m?evnªouº uJpo;? ªpollºw'n ªo{tiº,
th'ç fuvçeªwçº ou[çhç tªh'çº
pro;ç ta; tevknªaº f?i?loçtoªr-
givaºç, kat? ajªnavºg?ªkhºn? ªgevnoiºt? a[ªn,
levgºo?ªuºç?in ª.. a[ºtopon mªh; fu-
çikh;n aujth;n ei ai - - -º
- - -
ga;r dh; fª- - -º
t?aª.ºeª- - -º
e?iª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXVII
Frammento:
- - - fuvçei ga;r levgetai oJ a[nqrwpoç poriçtiko;ç ei\nai troº-
fh'ç, ejpeidhvper ajdiaçtrov-
fwç, fuvçei de; povnwn ei-
nai dektikovç, ejpeidh; ka-
tøatØhnagkaçmevnwç, fuv-
çei de; th;n ajreth;n diwv-
kein, ejpei; çumferovntwç,
fuvçei de; ta;ç prwvtaç tw'n
ojnomavtwn ajnafwnhvçeiç
gegonevnai levgomen, kaqo;
ª..ºn?ª....ºçk?ª.ºi?ª....ºh?çª...
- - -ºgi?ç?ª- - -
- - -ºe?ª- - -
- - -ºmª- - -
- - -ºaç?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXVIII
Frammento:
- - - ajll? ouj fuvçei ejçti;n hJ pro;ç ta; tevkna çtorghv,º
ejpeidhvper ouj kathnag-
kaçmevnwç çtevrgouçin oiJ
a_[nqrwpoi ta; e[kg?ªoºna. tw'n
ga;r kat? ajnavgkhn geinomev-
nwn i[dion to; ajkouvçion, pa-
rakolouvqhma d? ajkouçivou
hJ_ ajntivpraxiç, o} prodhvlwç
a[peçtin th'ç tw'ªnº tevknwn
ç?t?orgh'ç: ªkai; pw'ç taºracqhv-
ªçetaºiv ti?ªç .........ºthn
ª... oºujc eª.........ºroek
ª.....ºenpw?ª..ºt?epª..
.....ºageinª....ºi?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIX
Frammento:
- - - to; me;nº
blepovmenon w{ç eijçivn ti-
neç uJpomenetikai; didaç-
kalivai pollh'ç eujodivaç hJ-
ma'ç kata; th;n ajnavgnwçin
plhrwvçei, blevpontaç
wJç oujc oJmologei'tai ta; a[-
topa, di? uJpomonh'ç de; th'ç
touvtwn ejlevgcei t?ou;ç ka-
ªtºa; t?o?u'to?n? to;n trovpon
diakamovªnºtaç. kaªi;º ga;r ejn
tw'i bivwi ªtºiç pollavkiç loi-
doªroºuvmenoç wJç a[çªwºtoç?
ei[ªh a]n a[ºçwt?oç eij mh;? o?u?jde;
toª..ºparª..ºp?oi? a?} parevlaben
ª.ºen? patrw'ªiºa?, pªlºh'ªon d?º e[cwªn,
oºujcªi;º loidorªouvmenaº o?Jmolo?-
ªgºhvçaç ajll? uJp?o?meivªnaçº kai; ªaj-
pºoªçºtrevyaç, to;n ªajdivkºwç
ªloidoºrou'ntªaº loidªoroºuvme-
ªnon - - -ºm?eª.
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXX
Frammento:
- - - ajpovº-
l_auçin. e[nqen kai; ejpevo?i?-
ken, ejxouçiva gavr moi levgein,
ta; tai'ç kenai'ç çofiçtw'n
ajreçkhvaiç uJpenantiva. {Omh-
roç me;n ga;r oujde;n plh'on
peri; tw'n toiouvtwn diev-
gn?wken h[per oªiJº loiªpoºi?; a[n?-
q_ªrwºpoi. hJmei'ç dªevº, w Pu?q?ov-
kl?ªeiç ...ºthª..º toçouvªtoºu
dev?ªomen w{çºte kaª..ºprwª...
- - -ºaª- - -
- - -ºpwª- - -º
nª- - -º
- - -
- - -
aª- - -º
e?ª- - -
...ºntª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXI
Frammento:
- - - ouj duvnataiº
blevpªeiºn ge mhvn tªiºç wJç ej-
pikathgorivai geivnontaiv
tineç kat? ajnafora;n
th;n ejpi; ta; çunwvnuma
kata; to;n lovgon, ouj tou' aj-
pemfaivnontoç ojnovma-
toç ªçuºntattomevnou,
tou' de; th;n çunafh;n oij-
ªkeºiv?ªan pro;ç to; çuºnwv-
ªnumon e[contoç ...ºe?ª....
- - -ºu?ª....
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXII
Frammento:
- - - touvtwiº
t_w'i trovpwi. zhtoumevnou
ga;r tou' pw'ç ta;ç aijçqhvçeiç
levgomen ajlhqei'ç kat? ajna-
fora;n th;n ejpi; ta; aijçqh-
tav, ækaqovçon ga;r tau'ta aj-
lhqh'æ, æduçodiva ga;r ejntro-
cavzein dokei'æ. kaqw;ç ga;r
e[legen o?J Fil?ivwn?, oujdei;ç
aijçqhª- - -º Ÿau ‰ª- - -
...ºeip?ª- - -
....ºh?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXIII
Frammento:
- - - kat? ajnaº-
fora;n th;n ejpi; ta; aijçqhta;
t_ou'tov famen: oujk ejpeidh;
ta; aijçqhta; ajlhqh' levgetai,
th;n de; ajnafora;n ejpi; ta;
çunwvnuma touvtoiç poiouv-
m_enoi: kaqovçon ga;r o[nta.
kai; ga;r to;n keivona dh'lon
wJç o[n ti n?ªomivzºo?men? ªkºai; th;n
ª.ºt?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXIV
Frammento:
- - - pleivçth me;n cavriç tw'i meq? hJmw'nº
filoponwvtata filoçofhv-
çanti kai; th'ç kalh'ç Mªiºlhv-
tou mh; ajpoçtavnti dia;
panto;ç Eijrhnaivwi. pl Ÿe ‰ivçth
de; cavriç kai; uJmei'n toi'ç kai;
çunenergou'çivn te kai; çun-
energhvçaçin kata; to; a[riç-
ton kai; pro;ç hJçucivan çum-
ªporeuomevnoiç - - -º
çuª.ºa?po?ª- - -º
toª- - -º
niç?ª- - -