Demetrius Laco De poematis
Numero di Papiro: 1014
Autore: Demetrius Laco
Certezza Autore: autore certo
Titolo: De poematis
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro: II
Certezza del Numero del Libro: numero libro certo

EDIZIONE
Editore: C. Romeo
Titolo: Demetrio Lacone, La Poesia (PHerc. 188 e 1014)
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, IX, Napoli 1988

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
- - -º kai; oª- - -
- - -ºwnleª- - -
- - -ºtaikª- - -
- - -ºqokª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
- - -ºanª- - -
- - -º.m..diwnª- - -
- - -ºmhª...ºteinª- - -
- - -ºtoª...ºfa.onª- - -
- - -
- - -ºhçetª- - -
- - -ºrtª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
- - -ºalfeª- - -
- - -ºpragmaªtik- - -
- - -ºtaª- - -
- - -ºxoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
- - - ajqeºthça?mevnh
ªkai; ....ºphª..ºmevnh dia;
ªkrivçin kai;º di?ajmfiçbhv-
ªthçin kai;º di?e[legcoç
ª........ zhvtºhçiç dªe; - - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºcouª- - -
- - -ºgrauª- - -
- - -ºorquª- - -
- - -ºdel?ª- - -
- - -
- - -
- - -ºtwª- - -
- - -ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
- - -ºtª- - -
- - -wnª- - -
- - -
- - -ºeçeçtª- - -
- - -ºroª- - -
- - -
- - -ºtwª- - -
- - -ºçª- - -
- - -ºmª- - -
- - -
- - -ºnoª- - -ºomª- - -
- - -ºwçtiaª- - -
- - -ºekdhlª- - -
- - -
- - -ºn?eiagª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -ºkaª- - -
- - -çºhmaivnªein - - -
- - -ºol.leª- - -
- - -ºdefª...ºpª- - -
- - -ºiaitª- - -
- - -ºp.daª- - -º
euª- - -º
enª- - -º
ouª- - -
- - -ºoçª- - -
- - -ºnª....ºnª- - -
- - -ºaª- - -
- - -ºwnenª- - -
- - -ºouª- - -
- - -
- - -
- - -ºaª- - -
- - -
- - -
- - -ºfemª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
ejmªfain- - -º
jA_lkªai'oç - - -º
l¬_evgªetai - - -º
Çapªfw - - -º
a_kwç ejçªtiv - - -º
a[log?oªn - - -º
- - -
- - -
- - -
- - -
th'ªç - - -º
maconª- - -º
w_{çper oJ ª- - -º
kiª...ºdª- - -º
çwª...ºpiª- - -º
difaª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
auª- - -º
twmª- - -º
gaª- - -º
d.nª- - -º
n.ª- - -º
hgª- - -º
- - -
tobª- - -º
twª- - -º
tª- - -º
..ª- - -º
çuª- - -º
..ª- - -º
mª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
- - -ºdª- - -
- - - çuvnqºeçin ª- - -
- - -ºtª- - -
- - -ºotª- - -
- - -ºaioçª- - -ºhn
ª- - -ºdikª- - -
- - -ºtwª- - -ºal?ª- - -º
çunqevçeªiç .. lºevgei ª- - -º
eidoç ª......ºdaknoª- - -º
.ç kai; ª- - -
- - -
- - -
- - - o{ºti ta; me;n ª- - -
- - -ºnouçª- - -
- - -ºnª- - -
- - -ºmª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
- - -ºa
ª- - -ºqe
ª- - -ºa


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
ª- - -ºnoª- - -
- - -ºtª- - -
- - -º.mª...ºnkª- - -
aujth'ºç th'ç zhªthvçewç
- - - ajºp?ªaiºt?oªuvºçhªç - - -
- - -º th;n ªkºwmwªidivan
- - - diºairetiko;n ª- - -
- - -ºmhoidª- - -
- - -ºthnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
- - -ºoçaª- - -
- - -ºgeª...ºonª- - -
- - -ºtonallhª- - -
- - -ºhkenfhª- - -
- - -ºh ei ai th;n ç?ª- - -
- - - tw'ºn pohmªavtwn - - -
- - -ºdianª- - -
- - -ºtauª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
- - -ºwçª- - -
- - -º ajktªw'n - - -
- - -ºpoiçª- - -
- - - gºavr ti çhªmaivnei - - -
- - -ºta me;n eijª- - -
- - -º ta; trittªu- - -
- - -ºlegomeªn- - -
- - -º ajktw'n ª- - -
- - -º aujta; ª- - -
- - -ºti kaªi; - - -
- - -º tw'n ª- - -
- - -ºn çhmªaivnei - - -
- - -ºleiª- - -
- - - çunºaptoª- - -
- - -º povhªmºaª- - -
- - -ºtaª- - -
- - -ºdokª- - -
- - -ºatwª- - -
- - -ºqeçª- - -
- - -ºpodª- - -
- - -ºakaeª- - -
- - -ºzhª- - -
- - -ºnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
- - -ºno.çª- - -
- - -ºonª- - -º
i.ª..ºçiçª.....ºtaª- - -
- - -ºnafo.uinª- - -º
pª.ºtwç ªhJº kªatavçºkeuoç pe-
fªeºugui'av ªejçti to; lºogªoeiº-
d_evç: faivnªetai me;n ga;rº
tªh;ºn barbavraªn glwvtº-
tªanº ejkfevreçªqºai ªkai;
dihºr?thm?evnhn tªw'n pºoi-
hmavtwn mh; ª...º aª- - -º
çunafouç ejkª- - -º
.nª- - -º
- - -
ª.ºhçiª..ºik..aiª- - -
- - -ºaª- - -
- - -ºfeª- - -
- - -ºuª- - -
- - -ºouª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
- - -
p..taª- - -ºmaª- - -º
kaªi;º ejkª..ºtoi..ç?ato
th'ç eijç pavnta? ªpohvmaº-
ta tªetrammevnhçº
pragmatikªh'ç zhthvº-
ç_ewç: para; ga;r ªaujth;º-
n ejpiblhçivan tw'i
ªajnºaiªrouºmevnwi uJpªo;º
th'ç pohmavªtºwn hJªdo-
nh'ºç eij tai'ç .u çªuºnªwºnªumivº-
aiç ejpibavllontoªç kai;º
çªunievºntoç kai; ª- - -
- - -ºpª- - -
- - -ºma.çª- - -
- - -ºpoiª- - -
- - -ºteeª..ºbarbaªr - - -
- - -ºgmaiª- - -
- - -ºnba.iª- - -
- - -ºtoª- - -
- - -ºwnª- - -
- - -ºieª- - -
- - -ºtª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
tª...ºm..unª...... jAº-
ciªlºleva m?e;n ª.......º
e?p?ª..º kuklhvªçanta oJº
p_oihthvç: Privaªmonº
de; parageinov?m?ªenonº
pro;ªçº th;n {Ektoroªçº ajpªoº-
l_uvtªrºwçin: eJ?pomevnouªçº
d?aªujtºw'i ªtou;çº Fruvgaªçº: e[peita .atª..ºthiª- - -º
taª....ºbª....ºupoª- - -º
poutª..º.aª- - -º
aª- - -ºtuª- - -º
araª- - -º
naª- - -º
mª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
- - -ºe.kª- - -
- - -ºneroª- - -
- - - çunºqevçewç ª- - -
- - -ºrmenaª- - -
- - -º a} levgetªai - - -
- - -ºtª- - -
- - -ºlaçatiçª- - -
- - -º mevroç n?ª- - -
- - -º pikra;n .oª- - -
- - -ºonw.tª- - -
- - -º koinw'ªç - - -
- - -ºloª..ºpiª- - -
- - -ºuª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºçchrª- - -
- - -ºokª- - -
- - -ºokª- - -
- - -ºçwçª- - -
ºinhçeª- - -
- - -ºekª- - -
- - -ºaboia..adª- - -
- - -º.l.ahª- - -
- - -ºkª- - -
- - -ºpª- - - oJº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
de; tevqe?i?ªke tou'toº to; çªuvnº-
q_etªoºn: crhçaivmªeqaº
d?a]n ª..º a[rtuçin oª..ºç
kªaºta; polla; th;n koi-
ªnºh;n çunhvqhan ejkbe-
ªbºhkovçi? ª.....º de; kaq?e}n
ªe{kaçºt?on ?p‚ rJuqmovn: ou[-
tªeº de; içª..ºoieª...ºpone
ª...ºn ajpavªgoiºmen a]n
ª- - -ºok.h
ª- - -ºuyª- - -
- - -ºpª- - -º
- - -
roçª- - -º
hçiçª....ºtª- - -
- - -ºtoª..ºoicª- - -
- - -ºpaª..ºoçewçª- - -
- - -ºkª- - -
- - -ºleª- - -º
yuª- - -ºtoª- - -
- - -ºbª- - -ºthª- - -
- - -ºaduª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
tª- - -ºuto
gª- - -ºrwitª- - -º
tª- - -º ta; me;n
kª- - -ºepaç
a_ª- - -ºnª..ºo
.ª- - -ºeinotª- - -º
eª- - -ºnomeª- - -º
farª- - -ºan
twª- - -ºtª- - -º
m_evroç ª- - -º
kai; Mhtrodw?ªr - - -º
atoª- - -ºtou
ª- - -ºkª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
kª- - -º
tª- - -º
deª- - -º
ranª- - -º
deª- - -º
naª- - -º
noiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
- - -ºmoª- - -ºtª- - -º
- - -
ªtºw'i poihvmaªti - - -
- - -ºatoutª- - -ºh
ª- - -º ajtele;ç ª- - -
- - -ºnohª- - -
- - -º yeudªe;ç - - -
- - -ºlhmª- - -
- - -ºu? mh; eij ª- - -
- - -ºwnlaª- - -
- - -º...ª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºunª- - -
- - -º.ª.ºa.aª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºapª- - -
- - -ºeiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
- - -ºh.e.wneª- - -
- - -ºkaª- - -
- - -ºoª...ºtª- - -
- - -º kaqavper ª- - -
- - -ºiptouª- - -
- - -ºpohmªaºtª- - -
- - -ºoi.hn tw'n ª- - -
- - -º eja;n ejceivh ª- - -º
ti kai; kauª- - -
- - -ºponª- - -
- - -ºbaª- - -
- - -º.uª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
- - -ºuke
ª- - -ºoi.aª- - -
- - -ºuçai..aç..r?tka
ª.ºqleª....ºçtª...ºe
ª...ºmonoçª- - -ºenª- - -º
nhta ouj fwnª- - -
- - -ºwª...ºnª- - -
- - -ºnwnª- - -
- - -º fwnh'ç ª- - -
- - -º pohªm- - -
- - -ºqemoiª- - -
- - -ºuço.nª- - -
- - -ºd.nª- - -
- - -ºlhmª- - -
- - -ºmhª- - -
- - -º...ª- - -
- - -ºogª- - -
- - -º de; ª- - -
- - -ºtwç.ª- - -
- - -ºtu.aiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
- - -ºn.aª- - -
- - -ºuª- - -
- - -ºptª- - -
- - -ºdiaqª- - -
- - -ºniª- - -
- - -ºotª- - -
- - -ºkopª- - -
- - -º faivn?ªein - - -
- - -ºtoª- - -
- - -ºkaª- - -
- - -ºarª- - -
- - -ºmª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
nª- - -º
.ª- - -º
kwmªwidiva - - -º
i[dion ª- - -º
- - -
- - -
- - -
ta; poªhvmata - - -º
.twª- - -
- - -º.ola.oª- - -
- - -ºtaª- - -º
aª...ºa.loª- - -º
aoª....ºtª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
- - -ºtaª- - -
- - -ºiª- - -
- - -º poihªma- - -
- - - kwºmwªidivaº kª- - -º
ta;ç me;n ª....ºkª..ºpi
ª...ºuaª..ºonª..º kreivnªei - - -
- - -ºedª- - -
- - -ºtenª- - -
- - -º perifevªrein - - -
- - - hJ katºavçkeuªoç - - -
- - -º ga;r paª- - -
- - -ºpaçª- - -
- - -ºtª- - -
- - -ºnuª- - -
- - -ºinagª- - -
- - -º.eª- - -
- - -º..ª- - -
- - -ºudª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
- - -º.aª- - -
- - - oºu?çiª- - -
.ºhª.... yeºudom?ªevº-
nouªç tou' çºhmaino-
m?evnªou tw'n çºte?nw'n
fwnw?'ªnº, aªi}º dia; tw'n
ªçºchmªaºt?içmw'n de;
tw'n? pe?rªi;º tou;ç uJpo-
ªk_ºriªta;ç ejmfaivºnªoºuçªiº:
ta; ªde;º tw'n? ªgºramm?a-
tik?ªw'ºn ª- - -º
potª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
kataª- - -º
poneª- - -º
progª- - -º
pª- - -º
..ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
- - -ºdoç
ª- - -ºetai
ª- - -ºt
ª- - -ºon?
ª- - -ºto


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
ª- - -ºçaª..
.ºnª..ºeçª....ºlou. ejpi;
ª.ºwl?hç?ª... toºu'to ç?u?n-
a_vyai baªruvterovºn ejçtin:
toiou'to ªgavrº e?jçtin kai;
ªtºo; par?Eujreipivdhi ejn
L_ªiºkum?nivwi: æfeimwvçªaº-
t?aujtou' kajøiØpo Ÿk ‰leivç?a-
tªe çºt?ovmaæ deçmoi'ªçº de;
ª.....ºç ajnti; ª- - -
- - -ºtª..ºbª- - -
- - -º de; ª- - -
- - -ºnqeçª- - -
- - -ºakª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºqeçgenª- - -
- - -ºoª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
k_ak?w?'ç dravçaªnti: ajlivº-
a?çta tau'ta ªg?º ejp?ªivpoº-
na ou{twç: æfeu' kaªtevkº-
taç, katevktaç Pevrªraº-
mon bagavtanæ profev-
r_ontai: Pªevrºramon mªeta-
lhptºevon ªrJa'iºçton ejk Priªavº-
m_ou, tªo;º dªe; bagºavtan
r...ª.....ºhnª...
....ºnª- - -
- - -ºnaª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºkª- - -
- - -ºtaª- - -
- - -ºrhª- - -
- - -ºouª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
- - -ºdaª- - -
- - -ºmeª- - -
- - -ºçinª- - - çunti-
qºevaçin wJªç .... ej-
pivºpona kªai; katºa-
ªçkeºuaçta; ªlevgoºnteç
ª.ºw.tonª....ºhmwn
aª...º.... tou'to dhvªpoteº
çunhvptªetoº tw?'i prokªeiº-
mevnwi kai; ªlºegªoºmevnwi
pro;ç provçwp?ªon kai; levº-
getai afª- - -º
eij d?e; fw?ªnhv tiç .....º
.ç.t..w.aª- - -º
o..ª- - -
- - -ºaiano.n.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
tw'n paª- - - eijº-
pw;n æth;n ªtou'º a[çtªrouº
tou' legomevnou keª...º
?me‚no?u‚ç ejpitolh;næ me-
taforikw'ç eijrh'çªqºai
tou'to ª.......ºoª- - -º
tªoiºou'toªç .....ºpoç
tª..º o[mmaªta - - -º
tovpou thª- - -º
eijçi;n d?oiJ pª- - -
ejnº toi'ç {Ektorªoç - - -
- - -ºikouª- - -
- - -ºdiacouª- - -
- - -ºçaª- - -
- - -ºfª- - -º
- - -
brª- - -º
- - -
.nª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
- - -ºhnª- - -
- - - ejºpitoªlºh; rª- - -º
inª..ºniª.ºitatª- - -º
n?aieitai çtenai; ªkai;º
ejmfaivnouçai fwnªai;
- - -ºpei?f.loç.upwª- - -º
ti.oª...ºr.çaçt..ª- - -
to;º legovmenon ª- - -
.ºn. tw'?i doçoçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
- - -ºaio
ª_- - -º
tª- - -º.lª...ºniç
emª- - -º me;n ª- - -º
arn.lª...º legouªç- - -º
w{çper ªhJº ajkoh; ejmªbavlleiº
l_egªomevnºhç ªfwnh'ç tinoç:º
otª- - -º
taª- - -ºdrupª- - -º
wª..ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
- - - ouj poºluw?rhvçei de;
ªpohmavºtwn: kai; pw'ç lev-
ªgei poºhvmat?a? aºujªtºav, wJç
a]n ouj bªlevºpwn o{ti levxiç
koinw'ç me;n levgetai
fwnh; e[narqroç ejn w|i
trovpwi kai; hJ ajnupo?v-
tªaºk?t¢oÜç… ªlºevxiç ijdivwªçº
de; fwnh; e[naªrqºrovªç ejç-
tiºn ª- - -
- - -ºkoi kai; mhvpªote - - -
- - -ºtª- - -
.ºuaª..ºpª.......ºçin
ª- - -ºthª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
- - -ºpª.ºoª.ºuª..ºqen
ªkºai; ªçhºmantikw'ç tªovº
ge koino;n oujk ejkbebhvka-
ªçiºn, to; çhªmºantikav t?ªiº-
n_oç ei aªiº: tau'ta d??ªaujtºa;
para; tªoi'ç tºragwãiÃdªopoi-
oºi?'ç kai; ªpanºtelw'ç diªaº-
fªaºivneªtai kºalo;n ª- - -º
teçke.uª...ºtw?iª- - -º
g..t.nª- - -
- - -ºmª- - -
- - -
- - -
- - -ºmª- - -
- - -ºkª..ºçaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
nw?ª...º d?oªujk ejºpevªcºeiªnº
pohvmªaºt??ajªreºth;n ªkaºiv
gªeº i?Jkano;n e[f?eJno;ç uJpo-
d_eivgmatoªçº: oJ gªa;ºr dh; Krav-
thç kata; t?o;n aujªto;nº
crovnon geªgoºnw;ç ªAijçº-
cuvlwi, touvtou dia; tw'n
jHd¢wÜnw'n ªeujºdokimhvç?ªan-
toç - - -º tw'n
ª- - -ºhçaª- - -ºgaitw
- - -
ª- - -ºkaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIX
Frammento:
- - -_º
pª- - -º
açinhª- - -ºfonª- - -º
propª....ºagaiª...º
ætoª.ºon aJzomevnoiç krª..º
tª.....ºtonteneª...º
çiª..ºitada.oæ ª- - -º
.maneª...º kai; rª- - -
- - -ºpiª....ºqeraiª..ºtrª- - -
- - -ºleª.....º..ª- - -º
t_uª- - -º
caª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XL
Frammento:
- - - tºo; povhªma - - -
- - -ºhnai: ejnqevn-
ªde pºarav tiçin ejpito-
ªmh; tou' oJºmoivou levgetai
ªhJ metaºforav: to; ga;r mªeta-
baivnein ejk tºw'n ç?undevçªmºwªn
çumplekºtikw'n eªijç
to; ajçuvndetºon kaquper
ª....ºeª.ºçin ªtºouvtwn lev-
ªgontai ...º ta; metafo-
ªrika; ..... ejºpitomhv ge
ª- - - tou' oJºmoivªou - - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLI
Frammento:
dhª- - -º
zhªtºoªu'çinº taª- - -º
peri; ojnomavtªwn - - -
- - -ºproª- - -º
oçi?leinª- - -º
rª.º pragªmatik- - -
- - -ºpeiouª- - -ºdiepª- - -
- - -ºuzª- - -
- - -
- - -ºçuª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLII
Frammento:
- - -ºtraª- - -
- - -ºç ga;r ª- - -
- - -ºm..tª- - -
- - -º w{çtªe - - -
peri; tw'nº deiknumev-
ªnwn hjmºfeçbhvtei
ª- - -ºtwntaçhç
ª- - -º ejromevnwãiÃ
ª- - - zhtºouvntwn
ªeij metºa?baivnei ..w
ªkai;º zhtoªu'çiºn o{ti kai;
ªhJº provlhªyiçº zhçw
ª- - -ºizhª- - -
- - -
- - -ºtouª- - -
- - -ºn.wnª- - -
- - -ºnonª- - -
- - -ºtoçª- - -
- - -
- - -ºerwª- - -
- - -ºoª- - -
- - -ºouª- - -
- - -ºmª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIII
Frammento:
- - -ºtein, ejp?ei; tov-
non zhtou'çi?n diaªivº-
ronteç: tw'n çcizªovºn-
t?wn tauvthn tªh;n ejº-
pizhvthçin kai; zªhº-
touvntwn eij æai|maæ e[-
ch kaªi; pºavlin eij
æmaª....æ e[ºch kai; pav-
l?_ªin eij - - - e[cºh ª- - -º
de; kai; ª..ºithç eJtevra
zhvªthçºiç hJ çcizªoº-
mevnh ª- - -º kataª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIV
Frammento:
...pohvºmatoç ªpeºr?ªi;
çºuªndevçºmwn geivneªtai:
ou{twº ga;r kai; ta;ç çunªqev-
çeiºç ejn ªtºh'ãià lªevºxei geªnomev-
naçº paragovmenoiv tineç
ªkaºi; th;n o{lhn levxin
dokªei'ºn mhde;n çhmaiv-
ªneinº nomivzouçin mh-
de; tau't?ei ai pohvma-
ªtºa: prw'toªn me;nº noªmiv-
zonºteç wJç ª.......
..º ej?klev?xe?ªçiº tw'n rJh?ªmºav-
ªtºw?n øonØ ejçtªi; .........
mºevroç ªtºoªu' - - -
taºu'ta dªe; ga;ºr ªaujºta; pªohv-
mata .....ºr.meª..º
wiª- - -ºparª...ºeç
ª- - -ºloª- - -
- - -ºwª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLV
Frammento:
.ºt..rª- - - ajº-
nupovªtºakta pohvªmaº-
ta duvçkolon me;n d?ªiaiº-
rei'n kai; Ÿga;r ‰ ta; Poludªeuvº-
kouç kai; ta; Eujfªrºwnivdou
dihrthmevna mevn ti-
na kai; yeudh' profa-
ªn_w'çº çhmaivnei, kaqov-
ªlºou d?oujk e[çtin ajnu-
pªovºtaktªa: toiºou?'ªto
gavºr ejçtin ª...ºi?.. ªdiº-
a; tauvthªç th'ç aijtivaç paº-
r? JOmhvrwi? ªto; e[poç ou|º
h{_d?ajrchv: æoi[h ªd?a[mmoroç
... jWºk?eanªoi'o - - - æ
- - -ºtah?ª- - -
- - -ºpª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVI
Frammento:
- - -ºtª- - -
- - -ºuª....ºaççoª- - -
- - - æoi|ºon perªi; ijºwgai'ç
ª....º e[peçen mukari;?ç?
ª_.... dia; d?ºe[ptato Dh-
ªou'ºç i iç toi'on pa'n
ªajgºlaa;? die;ªkº gaivhç
ªeºu?[ªmºorfonæ paraplhv-
ªçiºo?n de; tªrovºpon ª..ºhª.
- - -ºçª..ºprª- - -ºperª- - -
- - -ºolª- - -º
pai'ªç - - -º
ajglªaa; - - -º
pragmªatikºw'?i ªtrovpwi - - -º
onoug.hª- - -º
utaª- - -ºf


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVII
Frammento:
ª- - -ºre
o_uª- - -º
th'ç d?ªaujtºh'ç e[cetai
kai; tau'ta ijdevaç, a} fan-
taçivan ajpªodºivdwçin
dihrthmevnwn koinªovº-
thtoç ejntrocazouv-
ç_hç fwnw'n: meta;
diaçtolh'ç dªe; kºai; pro-
enecqevnta ªkai; pºohqevn-
tªaº fªaºivªnetºaªi mºhd?aj-
ªçºuvneta ª...... gºavr
ªejçºtin kaªi; - - -
- - -ºiçaª- - -º
aioçª- - -º
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVIII
Frammento:
- - -ºçt.u
kai; ªkaºtavcrhçªiºn lev-
g_ein, th'ç ejpikath-
gorivaç ajp?a[llªwºn me;n
katarxamevnhç, ejpi-
diatªeinoºuvçhç de; ejp?a[l-
la kaªi; ejpiv tºina ejntro-
c_avzªouçanº koinovthta:
touvªtwi gºa;r tw'i tªrovpwiº
kai; oJ ªzwgrºa?vfoç ajna-
cqei;ªçº ajªpo;º tou' zw'ãiÃa grav-
fontªoç ...ºdi...wn
ª...ºiepª- - -º
ula.kaª- - -ºuqaª- - -
- - -ºp.gª- - -
- - -ºenª- - -
- - -
- - -ºtaª- - -
- - -
- - -ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIX
Frammento:
- - - ejº-
pi; dªiºavtaçin ªcrºhªçth;ºn
kai; ejpi; th;n e[nklªiçºi?n h]
toiauvthn katavçta-
çin, dia; th;n ejntro-
cavzouªçºan koinovthta,
o{qen dh; kai; ta; toiau'-
ta tw'n pohmavt?w?-
n h] gravfouçin oiJ gram-
maªtikoi;º h?] euJrivçkouªçiºn
taª- - -ºteiª- - -º
odeiª- - -ºuª- - -º
tenª..ºaª- - -º
tewª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºenª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: L
Frammento:
- - -ºaª- - -
- - -
- - -º tou'to
tevªqhke peri;º kroªuvºma-
toç: ªpro;ç de;º pohvmata
to; gravfªeiºn kai; tau?'ªtaº
oi|av per ejçti ªlevgºomen ªou{º-
twç: tou;ç n?ev?ouç ªaujºlou;ªçº
Puq?ªivºouç k?ai; kªatºariªqº-
meªi'çqai kai; çuºntavxaªi nomivº-
zoªnta .....º prw'ton
ª- - -ºwn.ai.ç
ª- - -ºdiª- - -
- - -ºaçª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LI
Frammento:
tr..k.. tªau'ta meta;º
trovpªwn kai; ajllhº-
goriw'n kai; tªovnwn levº-
getai poªhvºmata diªa;º
th;n kata; tªo;n nºovmon
ejntrocavzouªçan koinovº-
thta: prªw'ºtªon me;n ga;rº
levgªoºmevn ªtiº pohvmaªtoçº
bivaªn e[cºei?n ª...ºetª- - -º
oujk ª- - -º
toª- - -º
kaª- - -ºxewª- - -º
eiª- - - ejºkbe-
bhªk - - -º toeun
hª- - -ºnª- - -
- - -º ga;r le
ª- - -º dªiºa; tou'


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LII
Frammento:
ª- - -ºuauª- - -º
q_e.u..a?ª- - - mºe-
ta; tou'to ªçºpondh'oªn, o{º-
te tw'i qew'i neikhvçan-
ti çponda;ç ejpitelou'-
çin oiJ perioiªkºou'nteç to;n
ªtºovpon ejkei'non: ei a mev-
roç ejpovhçen to; legovme-
non kataªcºovrhon, ejn w|i
ªdia;º th;n neivkhn oJ ªqeo;çº
c?_or?euvªeºi: to; d?ejpi; pa'ªçºin?
ªuJºpoçuªrºigmovn, e[con toªu'
drºavkontoç ejn tw'i k?ªata-
çtrevfeinº tavd?e[çªcata
çurivgmatºa? b.wçª- - -
- - -ºainçpª- - -
- - -
- - -ºaª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIII
Frammento:
lekª- - -
- - -º..kª- - -
- - -ºtoª- - -º
twª..º ejn toi'ç ª- - -º
menw.e.oiçmª- - -º
geivnetai dª- - -º
katªa; ...ºkª- - -º
noç tou' men?ª- - -º
t_hnª- - -º
- - -
tª- - -ºwn
ª...º kai; ki?qarªwidiko;ç - - -
- - -ºn ejmfaªivnein - - -º
eª...ºmenª- - -
- - -º divdwçªi- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIV
Frammento:
- - -º divca ª- - -
- - -ºmeª- - -
- - -ºdouª- - -º kai; ª- - -
- - -ºnª- - -ºçh.o.oª- - -
- - -ºinª- - -º ajpo
ª- - -ºo
ª- - -º.proª- - -ºaro
ª- - -ºd.eçtaiª- - -
- - -ºun..enª- - -ºne
ª- - -ºoiçª- - -ºar
ª- - -ºp.n.ª- - -ºba
ª- - -ºh
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LV
Frammento:
w_anintaª- - - do-
k_ºimavzein wouç. kaªi; th;nº
ajlhvqhan tªoºu' lecqevªntoçº
uJf?hJmw'n rJavãiÃdiovn ejçtªinº
çunidei'n ejpiªbavllonº-
taç toi'ç proekkeimevªnoiçº
uJpo; th'ç eijçagomevnªhçº
g_unaikovç: Koikovan me;n?
ga;r wjnomatopovhçen
ªth;ºn ªdºouvlhn xenivzªou-
çanº h[ ªfºhçin kalo?;ªn - - -
- - -ºaq..hç fhçi;ªn Euj-
reiºpivdou ati.ra
ª- - -ºeiª- - -
- - -ºhtª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVI
Frammento:
e[rgon ª- - -
.ºenª...ºh th'ç perªi;
- - -ºw?ª.. kºoinovthtªovçº
fhçin ªkai;º divdwçiªn aijº-
ç_cro?u' ªtou'º e[rgou: ªtou'º-
to ªd?ijçºcªuºrw'ç blevpªwnº,
çunavptei d?ajkolouv-
qwç, keinei' p?a'n oiJoªçoºu'n
qa'ççon o} pavlin ªçunekº-
docikw'ç ajfevªçthke
tºw'n pªroeiºpomevnªwnº h
ª- - -ºlª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVII
Frammento:
- - -ºpª..ºuª- - -
- - -ºtonkeiª..ºthn
ª- - -ºaiª......ºwçª- - -
- - -ºataiª..ºi kai; kata;
ªmetoºnomaçivan ªojnºovma-
ªti crºh'çqai thªganiçº-
to;n legovmenon ªwJç .. pa-
rºeimevnon ajnti; tou' mw'-
l_u: o} parh'ktai ajpo; tw'n
mwluomevnwn: tau'ta
d?ejçti;n? ta; bradevwç eJ-
yovmªeºna: ta; gunaikªw'ºn
wJç ªpºara; ªkºai; th;n nw-
qra;n ªçºuvnªeçºin tatole
go.atwi mhªdºevn çoi a
aª...ºoitª...ºhent
trª- - -ºraª- - -º
pª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVIII
Frammento:
koihª- - -ºpa
rhª- - -º
tª- - -º
me;n ª- - -ºhª- - -
...ºwª.....ºaª- - -º
aiª- - -ºtª- - -º
çumfwvnwç taªuvtaiçº ejpiv-
keitai tov: æe}n mw'lu povhça o?ti
kaz?eçkapohª..ºæ ejm-
faivnontai ª...ºwtª- - -º
p_.ei. e[rgon .kª- - -º
bradevªwºç ka.aª- - -
- - -ºt_odª- - -º
to;? par?uJpovªnoian
- - -º.airª- - -
.ºh ªAijºçcuvlªoç
- - -ºenhnª- - -
- - -ºçeçtª- - -
.ºeqrª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIX
Frammento:
- - -ºt..ª- - -º
.lag.nhª- - -º
h..azaapª....º a[rqãrÃa
ªkºinw'n de; tw'n ªmeivºmwn
eij dh; ajpo; aªujºqeªkavçtwºn
ª.ºen a[rqãrÃa kinw'n ª...ºpo
meta; tou'to de; Ÿkai; ‰ ajntono-
maçivan e[cei kai; metav-
lhyin: to; me;n ga;r æªojºi?-
eççiæ tajtovn ejçtiªnº tw'i æaªijº-
p_olw' ta;ç aª..ºhçeiçæ
to; de; æª..ºiª.ºkoª...ºiteæ pa-
reivlh?ªpºtai ajªnºti; tou'
çpª...º ajnti; ga;r t?o?u?'
wJç ª....ºonª.... e[ºoiken
d.ª...ºtodª...ºmhª- - -º
niª.ºeçª..ºaiª- - -
- - -ºloupª- - -
- - -ºleª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LX
Frammento:
- - -º wJç ajnti; tou' æajªnº-
qrwvpoiç ª..ºaª...º p?ohªçavº-
menoªç .....ºmª...ºatiç
zhtouvªntwºn a} kata; to;n
tovpon to;n peri; poh-
mavtwn: toiau'tªa koiº-
kuvªllºein ªgºa;r ejn proforai'ç
tai'ç ejk tw'n Swvªfrºonoç
meivmwn toi'ç ojyiªmºaqevçin
ª... aiJºreivçqw: ta; de; pravg-
ªmata ..º kaªi; tºw'n ª..ºhª- - -
- - -ºndª- - -ºhª- - -
- - -ºihª- - -ºid
ª- - -ºmenª- - -ºa
ª- - -ºçqaiª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXI
Frammento:
..ai.ono..dª......º
oi kai; eiª- - -º
t_inª- - - zhvº-
thçiç pragmatikh;
au{th: dia; ga;r th;n ejn-
trocavzouçan ajdhlo?v-
thta peri; tou gªlwçº-
çhvmaçivn eijçin jAlkai'-
ovªçº te kai; Çapfw; kªekakwvº-
menoi, kai; eij th'ç ejªmºmev-
ªtroºu tau'ta ijdevaªç e[ºce-
tai kai; ejnruvqmou hJ zhv-
t_hçªiºç ç?unªevºçthken:
kenª..ºnei glwççhvmªaº-
çin kª...ºtaª- - -º
rJ?htorªikºo?;ªnº ga;r pªoli-
tiºkªo;n ..º.eiª- - -
- - -ºpo.çi


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXII
Frammento:
ª...ºqaª........ºton
pªollavkiºç aujtw'ªiº faivne-
t_ai: ªçuniçtºa?vno?uç?i?n d?oi?J
ªrJºu?q?moi; kai; ªdia;º ta;ç me-
tabªoºla;ç ªtºw'ªn fºq?ªovggºwn
kai; dia; toªu;ç proºfªeºro?mev-
nouç ka?ªi; tou;çº crªovºnouç hJ-
m_ikevªnoºuç: ªa[neu d?º a[rçe-
wç h] tªavºçeªwç oJ cºr?ovªnºo?ªçº
g_eivnetai kenovç: ejpei; a]n
ª...ºçgeª........ºm?e
noiç ejfiçtavneªi - - -
..ºakª- - -ºkaª- - -
- - -ºgmª- - -
- - - loiºpou;ç çu.oª- - -
- - -ºp..onª- - -
- - -ºc. ga;r kudª- - -
- - -º.ulª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIII
Frammento:
<± <± < ± ±º oid?a[riç-
ªtoçº e?[¢mÜmenai pw?vnwn:
ªaijº dev ken hjgªanevaºç pe-
ªdavçeiº frevnaç oi oç ouj di-
wvxioç. kavtw ga;r kefav-
lan kativçcei to;n Ûo;n
qavma qu'mon aijtiavme-
noç, pedadeuovmen¢oÜç
tav k?ei[phãiÃ: to; d?oujkevti
ª.. ± ....ºk? ejn peªdºagªrºev-
twiæ kai; tªoiºau'ta kai; rJu-
qmikw'ç - - -ºaª- - -º
- - -
itª- - -º
otª- - -ºyª- - -º
paª- - -ºhçª- - -º
- - -
aiª- - -ºoª- - -º
- - -
ogeª- - - mavliº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIV
Frammento:
ç?ta kaªtºameªlei'º k?ai; tw'n ªoJº-
mogenªw'ºn ª..ºperª- - -º
paª.º ei a ª...ºiª- - - ej-
kºevleuçaªnº oªu{twçº: æejrwvªeiº
çafw'ç to;n ejn tw'i qwvra-
ki çou' çuniçtavmenon
qumo;n kai; taravççªeinº
th;n yuch;n fulavçªçouº
mhde; pavnta ejpivtre-
pe tªh'ºi glwvççªhi ...æº n?ª- - -º
t_aiª..ºulaª...ºhçiª- - -º
tod.rn.mª- - -º
enkª...ºtaª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXV
Frammento:
t_?oujk ojrgivzetai: o{te æªaijº
de; ta;ç ªhjgavºneiç, fhçivn,
frevªnaç oi ºoç pedhvçhãiÃæ
mh; ªfeºu?ªgovºmenoªnº eja?qh'-
naªiº æoJ, gavr, ouj diwvkwnæ
ajnti; tou' æoJ mh; feugovme-
n_ªoçæ eºi[lhptai: tovte, fh-
ªçivnº, ejf?oi|ç levgouçin meta-
ªmºel?ou'ntai kai; to; ækav-
ªtºw de; kefavlan kativç-
chæ kat?¢ajÜntonomaçivan
ªei[lºhptai ajnti; tou' æo{-
ta?n ªdºe; bapªtºivçhãià th;n
ªkeºfªalºhvn, ei ?ªejpºifevrei
wJç tªovºq?e{kaçtoç to;n auJ-
t?ªou' qºu?mo;ªn nouqetºeªi'
kai; mºetªaºmelei'tai
ejf?oi|ªç eiºpenæ: to; ga;ªrº æpeda-
d?euovªmºenªoçºæ to; a?ªujtov ejç-
tiº tw'ãià æçuªnnoºe?i'n ª- - -
- - -ºeª- - -
- - - pºedaªgrevtwi - - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXVI
Frammento:
ainagª...ºu kata; çuvn-
qeçªinº ojnoªmaºtopohvça-
ça?ªn - - -ºpohª... ojºnoma
ª- - -ºçouª..º.n.menhç
ªe_ijºç lovgon peçei'n: ajlla;
ga;r i{na mh; kai; tou'to
ajçuvmmetron pohvçw-
men to; uJpovmnhma, ka-
q_avper to; prw'ton, aujtou'
katapauvçwøiØ th;n gra-
fªhvnº: pollh; dev çoi cavriç,
ªw fivlºtate Nevrwªn, oºuj mov-
ªnon uJºpovmªnhmaº ton moi
ªeijç to;º tªelevçaiº plei'ç-
ªton çuºmªbaºllomevnwi
ª- - -ºuª- - -
- - -ºoª- - -
- - -ºa..atª...ºuª- - -
- - -ºaª- - -
- - -ºdi.r..nª- - -
- - -ºtaª- - -º
.twe..inª..ºikiª..ºkaiª- - -
ªDºhmhtrivou?
peri;
poih_mavtªwnº
b