Philodemus De rhetorica
Numero di Papiro: 1004
Autore: Philodemus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: De rhetorica
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro: IX
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: S. Sudhaus
Titolo: Philodemi volumina rhetorica
Luogo/Sede/Anno: Lipsiae 1892, 325-385

Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: V
lon ma.o?n
ª- - - tºo; duçevfªo?donº
apoemeau?......nk..
çentwçlou..epik....
thketaçon... kai; qar-
rouvntwç diatenou'ntai
poluªoºneidivaçî ei ai to;n
.an


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: VI
atwn...atarç.
ª- - -ºen.. kalo;ç
ª- - -ºtwn tai'ç
toª- - -ºta..otw
ª- - -ºarn...no
ª- - -ºaç....ako??ª- - -º
.......qai çugkatativ-
qeçqaªi kºai;î diamerivze-
çqai mevªnºtoi tou;ç manqav-
nontaç a[llouç eijç a[lla
meta; th;n eijrhmevnhn
kai; dia; ta;ç ejmfainomev-
naç h]î ton....ade...
kai; monª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: VII
kai; loiª- - -º
to;n novmªonº todiç....
tai ajgaqo;n ei ai, ªei[t? ejpiº-
melhtevon hªnº toªu' filhº-
dªou'çºî h] oujk ejpªiºmelªhtevº-
on, ejmfatiko;ªnº de; to; ka-
tavrxaçqai th'ç ªlevx?ºewç
eujqu;ç ou{tw: ædi? ou| givne-
tai to; zh'n ajªl?uvp?ºwç, ejpi-
melhtevon toªuvºtou, di? ou|
de; ªmºh; givnet?, oujdamw'çæ.
to; me;n ga;r ejªn oi{ºaªiçº pev-
ptwke, pollh'ç dei'ta?i
çkevyewç kaªi;º kaªta; tºh;n
ejpanaªg?ºwªg?h;n .....n?º
thn.....xhnai uJpo?.
eian.... paªq?ht?ºikh;n
l?içeiçtª- - -º
...kaiª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: VIII
......noiç kai; ta....
l?i?... i[dia me;n koiªnoi'çº
çumªmivxaºnta kai; kato.
cw...i?i?eraç.nper..
.....auta...h.....
.....on oJte; ªme;nº ou{twç,
ªoJte; dºe; çtocaçmw'i qhreuv-
ªeºin tw'i krativçtwi, kai; mh-
ªde;º tªevcnºhn ei ai to; kaqov-
ªlou tou' pºeªivqºein ajlªla; .....º
no ka]n bivon
ª- - -ºei kai; tauvthn
ª- - -ºevon levgeªi...º
ª- - -ºinikh...
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: IX
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
rªhºmevnoiç
ka]n mªhv g?, ajlºl? o{peªrº p?ro-
eªivrhtai ejºn oi|ç
toiªoºu'ªtoº
ka.ie..ai to; to;n kaªqºeuvdonta ?Oduççeva mh
....qh'nai l.........
...qai dia; th'ç .......
an ajll? ouj dia; ........
qh'nai: tavca dªe; - - -º
ªAijºovlouî to; pª- - -º
..apetonª- - -º
....qonoª- - -º (diav te to;n ... fqovnonî)


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: X
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ç??.ai th;n am...., e[ti de;
ªtºh;n eujerge?çªivanº kai; th;n
..fhn?aiª.. eujºqevwç o{ti
.tewreik.euol....ua
.tein auª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: XI
pol?...i?pol........
thç...poiª.... dunavº-
mewç, kaªi; to; mºe;n ªp?ºrovtªeº-
ron e[rgªonº oijhvçontai th'ç
filoçoªfivºaç, to; d? u{çtªeº-
r_on th'ç ªrJhºtorikh'ç. ouj
mh;n ajllªa; aºujtav ge ta; çum-
fevronta ªkai;º ajçuvmfora,
w|n ejpeªmºnhvçªqºh, plhqw'n
ejçtin, eij dh;î polemivoiç
piçteuvein ta;ç povleiç kaªi;º
tw'n kreittovªnºwn oujk ejpªiº-
trªeºpovntwn ªtºoi'ªç ijºdivoiªçº
ªk?ºatacra'ªçqai, peºri; w|n
ªoujºc oJ filovçªofoçº ajll? ªoJº
ªcudai'oç iJkano;çº ejpignªw'º-
nai ...............º rJhv-
ªtwrº


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: XII
...perei.....tind..
..tinap..autwiçp.
...ata tw'n d...w.n?
........t?için ojrqw'ç
.......i kaqovlou d? eªijº-
ªpei'ºn fªaivºnetai tªo;ºn peri;
ªth'çº rJhtorikh'ç ªlºovªgoºn ejpi-
ªdeºevçteron ªpºepªoiºh'çqai,
ªpºerªi;º th'ç filoçofivaç
dev tiªçºin ?Ariçtwªnºeiv-
ªoiç uJpoºmnhvmaçin ejpiv-
ªçteuenº, ejn oi|ç e[çti me;n
.iço?.apolia d? aujtw'n
twnoçka..
ª- - -º to; cei'ronî eth
ª- - -ºena a..dh
ª- - -ºba.men
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
ein
k?ai; ªta; uJgieinºa; kai; ta;
noçªhra; .....ºtoihç...
mat?a?, ªduvºnaçªqºai piqanw'ç
ejpainei'n, h}n a]n boulwv-
meqa divaitan, kaªi;º pavlin
th;n aujtªh;ºn tauvthn, a]n hJ-
ªmi'ºn dokh'/, yevgein: w{çte
peivqªeiºn? t?o;n lovªg?ºon, o{ti
eijçi;n uJgieinai; aiJ uJf? hJ-
mw'n legovmenai, h] ejkeiv-
nhn ma'llon to;n uJgiaiv-
nªe?iºn? boulovmenon. hJ de;
toiauvth ejrgolabei'n me;n
ta; ijatªriºka; zhtou'nti, ªfhº-
çivn, ªoujºk a]n a[ªcºrhçtoç
ªei[hº, pro;ç ªde;º to; uJgiaivnein
ªoujqe;ºn ªa]n çumºbavllªoiºto –


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
ªeij d? ojlivºga tw'n kata;
ªdovºxan ajlhqh' faivne-
t? ei ai – proçh'kon ajnti-
ªqºei'nai ta; kata; mataªivºan dovªxºan –
uJpovkwfon h\n, o} uJªp?ºhv-
g?ag?e æmh; th;n ajnafªoº-
ra;n ejpi; ªtºa;ç ejnªaºrªgeivº-
aç lambavnonta, kai; ªm?h?º-
de; touvtwn televwç ejªlº-
lªeivpºein tou;ç rJhvtoraªçº.æ
ajlla; mh;n ejn tw'i kata-
çkeuavzein to; prokeªivºmªeº-
non pro;ç oujqe;n e[oªikºen
ajpo; th'ç mouçikh'ç ej-
pavgein. ouj ga;r h fau-
ªl?ºovtera ta; kat? aujtªa;º lev-
ªgºwn, uJpe;r w|n ejpoiªe?i'ºt? ªej?g;º-
ªlogiºçmoªuvºç: ajlla; tau?'ta
ªme;ºn eujparakolªoºuvqh-
ªta pa'ºçin o[nta pevªf?ukeº
ªtoi'ç to;nº bivon ejkeªi'non proelomevnoiçîº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
gwi..çonª- - -º
ªgºa;r eJkaªtºerª- - -º
tai tw'n ......hiª- - -º
çi filovçofoi kata; ªdovxanº,
p?eri; w|n hJ fªiloçofiva h[º-
negªkeº lovgouªç ouj çtocaçº-
tikou;ç ajll? eijkªov?taç kai; ajº-
naªgkaçºtikou;ç .......
menwn.rein g?... ªoiJ de;º
rJhvtoreç, ejpeidªh; ouj toi'çº
pagivoiç crh'çªqai .......º
eikou..ogaª- - -º
to;î ga;r a.teuçª- - -º
toz?eª- - -º
.anª- - -º
qeiraª- - -º
lateª- - -º
tonª- - -º
piqhª- - -º
kaiª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
kaita...
ª.. ejpºeidh; mh; tau'ªt? ijdivº-
ªwçî pºarªevdoºçan, ajªlhº-
qeªi'çº de; kai; caªriventaç kai;º
kalou;ç ei ai çugcwrhv-
çouçin mevn, a]n qevlhi, fron-
tiei'n d? aujtw'n oujdamw'ç
ejrou'çªiºn aJmartanovn-
twn tou' çumfevrontoç, ajl-
la; kajkeivnou katagnwv-
çeçqai baqevwç eijç yi-
ªlºh;n ajlhvqeian h] dikai-
ªoçºuvnhn kªai; dºovxan kªa?taçº-
ªt?ºrevfontoç ..o d? ejx iç..
.....imen pavliªn ....º
ka......twi pro?....
ª- - -ºeim....
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
çin tou-
to;n enp....oi kai; ªto;nº
fau'lon ...menai...
...th ªkºa?qolikw'ç a...
to.....inan de; f....
me ªejºpaivnouç ªq?hreuveinº
tw'i krativçtwi çtoªcºaªçmw'iº
dwvçouªçiºn mevn, ªa?jrnhvçonº-
tai d? eJkavçthn ªtevcnhnº
ªtºh;n toiaªuvºthn ejpªiºçªtºhv-
ªm?ºhn ei ªaiº kai; kh?...on
bebaivwç .u?tiç?......a,
ta; de; fau'la kai; to; çunev-
ªcºon tine;ç ei.n.......
..nteç e....kai..ka
..a.ioutª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
.......eocw........
...... eJautou;ç kai; eJªtevº-
ªrouçî a{ºm? eujmaqªe?ºi'ç ªoºuj peiv-
ªqouçinº, ajlla; pa'ça hJ melev-
ªth ejçºtªi;ºn aujtw'n pro;ç tou;ç
ªo[clouçº kai; ta; dikaçthvria.
ªo{qeºn de; pro;ç eJautovn ti ej-
rªe?i', oºujqei;ç ejpimevletai
oujde; pro;ç çunhvqh, pro;ç uiJ-
ovn, pro;ç gunai'ka. ka]n me;n
divkh gevnhtai pevnte mnw'n,
mªeºl?etw'çin kai; ejnteiv-
ªnoºnªta?i?º, o{pwç peivçouçin:
ªto;nº dªevº pou dia; kenodoxiv-
ªaºn eijç mocqhra;ç ep?i-
qªumivºaç ªtºavlanton mevªlº-
ªlºontªaº ajnalivçkein kai;
ªmeta; tºouvtou eJauto;n proç-
aªpºobavllein, ªto; t?ºh'ç ªgºunai-
ªkov?ç?, to; tou' uiJºou' ç....toe
.u...tinouakª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
aujta;ç ....n?e.en...
ta; leªg?ovmeºn?a. a{ma me;n
ga;r ejªp?ºaggevªlºlontai po-
litikou;ç pªo?ih?vºçein kai;
crh?çivmouç ªtºh'i povlei kai;
toi'ç fivloiç, ªa?{ºma d? ajpolo-
ªg?ºou'ntai peri; th'ç
tevcnhç, wJç oujk ou[çhç fauv-
lhç ajlla; tw'n ªcrºwmevnwn
aujtªh'ºi fauvlwç: w{çper du-
nato;n tou;ç genomevnouç
oi{ouç dei', ªkai;º th'i povlei
crhçivmouç kai; toi'ç fivloiç, ejn tauvthi th'i dunavmei
ajgnwªmovºnwç ªfevrºeçqªaiº
h] ajll...h..h.id..
ªajg?ºnwªmon..........º
.uokaª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
.eron wJç o..........
.ein ejn ªM?ºaraqw'n?ªi Lakeº-
ªdaiºmonivouç. ætiv ou ejpeªcºeiv-
reiç…æ ejrwthvçantoç e[fh:
æo{ti ta; çtena; kai; ta;ç parov-
douç katalhvªyºontai ªk?ai;º
ta; ojcurwvmata ejkpolªiorº-
khvçouçinæ. æejlhvluqaç ou æ
eijpovntoç æeijç Marªa?qw?'ºna…æ
oujk e[fh. æajll? ajªk?ºhvkoaªçº ejpi-
melw'ç peri; touvªtouº tªou'º tªovºpou…æ
tou' d? ajnaneªuvçºaªnºtªoçº æt?i?v ou ,
eipen, ejpiceªirºei'ç oujªd?º eij-
dwvç, eij eijçivn… ªtºoi?ou'toiv eij-
çin oiJ çuvmbouªloiº oiJ dokou'n-
ªteçº ei aªiº deinoi; ejn tai'ç
ªpovlºeçin, kai; levgouçin ªoºJ-
ªmoivºwç touvtwi, oujqe;n? ªde; ajpº-
ªeirgºaªçºmevnoªi, w|n lºevgouªçin, ajºll? aujªtoi;îº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
ª- - -º
ª.. eijºkh'/ dªev tiºç tw'n pªonhº-
rw'n ejnivo?ªt? ejn p?ºovleªçinº
th'i tevcnh/ crh'ªt?ºai. geno-
mevnouç me;n ga;r oi{oªuçº dei',
kai; th'i povlei ªc?rºhçivmouªçº
kai; toi'ç fivloiç, ªoujºk ejndªeº-
covmenªoºn ajgnªwºmovnwç
crh'çqai touvtªo?içº, ou}ç ejphn-
ovrqwçan, oujd? ajgnwvmo-
naç kaªi; p?ºonhrou;ç kaªi; dwº-
rodovkoªuºç tinªa;çº o[ntªa?ºç
kai; povªlºei kªai; fivloiç eºi-
nai crhçivmªouçº. hJ d? ajpo-
logivºa meta; ªt?ºw'n p?ªa?ºra-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
ª- - -ºnai
ª- - - to;n me;n ajgºn?wvmo?-
ªna- - - tw'nº fuçi-
ªkw'n tiº ejpifevrªont?º ei[t? ejx
ajgwgh'ç ei[t? ejªkº paideiv-
aç ei[ªt? ejºx? a[lloªu? tiºno;ç
wJç ejªp?ºeiçiou'çªaºn th;n
ªp?eiqw; mºovnon a?jªdiavºfo-
ron faºivneçqai, to;n de;
tw'i lovgwi periv tinoç ªkrivº-
nonªta mºevroç e[cein th'ç
rJªhtºoªrikºh'ç: th;n .....
tª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
ª........ eºijkovtwªç tºo;n
........ p?avçcein aujªto;º
......... ejxetavçeªin ..º
ª.... tou;çº de; piqªanw'çº
ª.... ejxetavºzontaç ...
........çin levgein ªtiº
ªt?ºekmhvªrioºn touvtou to;ªnº
p?araªtºeqevnta ..eli...
ton fevrein ouj peri; tou'
givnªeçq?a?ºi ªajlla; peri; tou'º
gegenh'çqai to;n ªrJhvtºoªraº
çofovªnº. cwªri;ç gºa;r ..ta.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
ok??ª- - -ºdia
ª- - - o{ºti ejn ªtºai'ç o
ª- - -º
ª...... ejnºivote oJ me;n ti-
...ito...oe.. o{taªnîº
ªhi pºonhrovç, a[lloç d? ej-
ªa;n kaqºarovç, ejpitrovpou
ªde; t?ºou'to kai; ejn ?Aqhvnaiç
ªejpidºei'tai. oiJ ga;r rJhvtoreç
ªoi|on oºu[pote çtrathgou'ªnº-
ªteç oºujde; piçteuvontai
ªnika'ºn, w{çt? ejnivouç kªaºi;
ªdialegomevºnouç tranovte-
ªron eijp?ºei'n proçpoiei'çqai.
ªo{tan gºa?;r to; ajfele;ç ajªei;º
ªmeletºw'çin, eijç ªto;º loi-
ªdorei'nîº kai; ªpºa'n ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
oi........... ejçtivn,
ouj kakw'ç ªe[?l?ºegen, o{ti
d?, eªi[ tivçº ejçtin aujtw'n
dunªatovºç, perivtraªn?ºovç
ejçtin, ªoujkº ojrqw'ç. ouj ga;r
oªi[dºamen oujd? ªejpºeªg?nwvº-
kamen ªprºo?; Periklevouç
kai; ªKalliºçtravtou kai;
Dhmoçqevnouç kai; tw'n ªoJº-
moivwn perivtranon eªijº
mh; tªh;ºn deinovtªhºtªa peº-
rivtranªon levºxeªiº kaªi;º levgªeº-
ªt?ºai deinw'n .......
.intak.....apa...
p?


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
.ntaª- - -º
.tatiª- - -º
lwrizª- - -º (cwrivzeinî)
povterªonîº u.........
ejpanªgevlºlhtai didav-
xein, w{ªçt?º eij to; ajdo..on
a[rtiî ...........ka-
men, fainovªmeqºa ?Oi>lei'
toªu;ç qºeou;çî t..tuçan-
ta..hn: dio; ajªrevçºkeinî ªme;nº
ejkkhruvªttonta kai; ejpagº-
gellovmenon e.......
pergaimatihª- - -º
?Alexandªr.- - -º
naelª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
...nwilon.........
k?ai; dikolovgoªn. prw'º-
ton me;ªn toºivnun proçªeº-
ktevon ªhºn, mhvpot? oªujºk ªa?jº-
fairh'i ªtw'nº newtevrwn
to;n povqªoºn th'ç rJhtori-
kh'ç ajll? ejªp?ºiteivnhi dia;
tw'n ªk?ºathgoriw'n. ka]n
ga;r ejmfªaºnw?'ªçº a[llo ti
levgwªçiºn?, qau'ma ªeiºnai
th;n ou{tw ge pªr?aktºikh;n
duvªnamºin oiJªoºnªei;º memu-
qeumevnh?n ªp?eri; tºo;n
Aujtovªl?ºukªon kai; tou;ºç oJ-
moivouç .eª..... duºn?a??ªto;ºn?î eij loª- - -º
ay.......utw
....ç ne.......on
el..otª- - -º
.ailiª- - -º
meª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
ª- - -º
oinou.....rn...n?ka
ma'lªloºn? .e
feiç kai; ...ione eijkovç
ejçtin e[pªeºrga poiei'n ouj-
k ejpaggevªllontºai, duvna-
çqai de; pªavntºaªç ajºkolou-
qªhvºçein, ªoi|ç ejºrwta'/ tiç.
ouj movnon ªd? oºujk ejªp?aggºevl-
lontai taªu'q?º oiJ rJhvtoreç
ajll? oujdªe; duºnatoªi; p?ºol-
loi; kªai; tw'ºn pavlªa?ºi kai;
tw'n n?ªu'n eJºkovnteç ei ai
kai; ªgiºnwvªçkºonteªçº ta; div-
kaiªaº kai; tajlªhqºh'. toujnan-
tªivºon d? oJ kaª.... ejpaggelº-
lovmen?ªoç .............º
eido


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
ejpªiºbavlletai .......
n.touª. pºara; toªi'ç ajndravº-
ªçºinî ai[çcªiçºta kai; ajçe-
bevçtata ªkºai; ajdiªkºwvta-
ta nomizªovºmena ...n
enai te d..fuç..noh-
ta t?ei..m..an ªpºaªriç?ºtav-
nein ªtai'ç dºeivxeçin poªiº-
kilwvtaªq?? w{ºçteî p....
cw...pi. proçh'lqoªnº
toi'ç filoªçovºfoiç ç..me
teai...........men
ªkºala;î dh..ant..a.... ..npoçew....oç ta; ªnºu'n
ªkajºn tai'ç ªprºo;ç th;n ªrJhº-
torikh;n ajªntiºlogªivaiºç
ªtrºanou;ç ªe[fhº deinªou;ç?º
..t...çi...uena..hn
..wme.o....na...ri
n?e..n...a...lai kai;
ka....ne......tonh
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
.on.w...rª- - -º
nwn d...n?aª- - -º
twnta: a} de; kªala;îº
kai; ajlhqh' ª- - -º
rJhtovrwn e.......a
rwi kai; toi'ç ª- - -º
oteç kai;î .p..r.t.ne.
dhkaitia.....çtrhn?. ?? ª- - -º
ejn touvtwi tªa;ºç ªaºijçªcivºçtaç
aJmartivaç eijçavgouça,
cavriç ªpolºlavªk?iç me?ºta-
baivnein ajpªo; tw'ºn? para-
caraªtºtovntªwºn ªh] tw'nº toªi'çº
ejxithvloiç eJrªmatiºzom?ªevº-
nwn? ªtºovpoiªç h]º kªairoi'çº
h?] prªavgmaçiî - - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
ª............ ejlºeuvqeroç
....ajpe.....ai fhvçei
ta; ªtw'nº pªavlaiî fºiloçovfwn
eij kai; tw'ªn nu'ºnî eijrhmev-
nwn wJç ejpi; to; polu; di-
eilou'ntaî kajkei'n? ouj-
pot? o[ntaî, kajkei'n? ouj-
de; çofw'n ajlloªtrivwnº
o_ujc o{ªtiº newtevrwn ªhJº-
ghvçetai kaªi; pºollw'/ ma'l-
lon h] kwªm?w/dºivaç h] kai; miv-
mouç oimªai....º kai.ei
pote; cavªrin yucºagwgiv-
aç eç...wn...eia pro;ç
polla;ªçº aªujtºw'n kai; di??ªafovrouçîº
çin
ª- - -ºlla....ki
ª- - -ºnai kai;
ª- - -ºtou ço
ª- - -ºçta
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
uç....
ep........ena....
atw.kan.twn ek....
th;n ejpiçªtºh?vmhn ªe[nteº-
cnovn te poiw'n kªai; ta;º
ªpa?ºraplhvªçºia paªracwrw'nº
th'i filoªçoºfivai bªohºqei'n
ouj dunªavm?ºenoç a[l-
lwªç auJtw'/º k?ai; yeuvdetai h]
pavntaç lªe?vºgwn ªijºtamw-
ªtºavtªouç geºgonevnai, ka]n
toªu?'to mºovnw/ ªej?gg?ºeivnhªtaiº
tw'/î ............touç ?? te fª- - -º
oc?le
.....ono?ª- - -º
nomizª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
n.faivne-
...iwi ªpiqºanovn, ei[per
ajªmevl?ºei ªq?rºaçei'ç kai; te-
tolmhkªuºivaç kai; ajnai-
dei'ç hJ rJhtorikh; dev-
ªcetaiº h] ªp?ºaravggelma fªevº-
ron eijç tau'ta, th'ç tev-
cnhç ou|ªtoçº oujc euJrªivçº-
kwn ajfoªrma;ç ejºlleªivpei, ei[º-
per a[ra m..........
didovnai ..........di
.....pot......., mh; mevn-
toi ªparaçºkªeuºavzwn lov-
gªo?ºnî ejkei'noªç .ºh...kai
......toª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XL
Frammento:
ª- - -º
edw.al
...çi.aneiph?.çce
.l Dhmoçqevnªhn tºou'-
t? eijrhkevnai m.toçi.
uJªpºonow'n ot.çqai di-
a; ªtºou' megavla ªçºuner-
gei'n th;n ajnaªivdeºiªaºn kai;
th;n bdelurivan ªp?ºro;ç to;
rJhtoreuvªeiºn: ajll? ouj mªeº-
t? eijrwn?ªeivaºç ajei; ªkakhgoº-
rei'n to;ªn? pa'nº tolmw'n-
ta kaªi; t?o;n qraçunºav-
menon ........ toi'ç a-
..n.i.....pi...mai
oujk ajªpºeªcoºmevªnºoiçî mov-
non ªajlla; kai; ejçºterh-
ªmevnoiçîº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLI
Frammento:
ª- - -º
ªa?ºujªt?o;ºnî ejduª- - -º
iiu?çin..neª- - -º
plwtiko;ç kai; ejªpibavº-
thç kai; lh/çthvç, ei[tªe?º eJau-
t_o;n e[paizen toiau'ta.
mnhçqªei;ºç toivnuªnº ejn tw'i
lovgw/ tw'i ªp?ºeri; tw'n di-
kaçavªntw?ºn tou' çunh-
gorhvçantoç ?Ariçtivp-
ªpwi pºroi'ka: mh; dunh-
ªqevnti pºeri; eJautou' lev-
gein – pro;ç ªga;rº ejrwtw'n-
ta, ªtºiv oJ Ǫwºkravthç aujto;n
wjfevlhçen, eipe æto; ªtoiº-
ouvtouç euJªrivçºkeçªq? uJpe;r eºj-
maªu?tou'º, w{ªçt? ajrevºçkeãiÃn ªtoi'çº
ªç?uºnfªiloçofou'çin – º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLII
Frammento:
ioe..pai
ª- - -ºka.etouh??ª- - -º
.........n, a[lloi de;
ªmaºkrw'ªi eujºlabevçteron
th;n prwvªthn ej?ºpaggevl-
lontai kai; o{mwç toiau'-
ta çunªg?ºrafovmenoi ouj
movnon kata; ta; prav-
gmaq? hJtªtºw'ntai ajlla;
kai; kaªtºalalhqevnteç
pollªavkiçº uJp? ijdiwtw'n,
oujªdºe;ªn ou{ºtwç ejçti;n pei-
ªçºtikªo;n w?Jºç ajlhvªq?ºeia
kai; hJ ªp?eri?; tw'ºn pragmav-
twn ªajmeºtavªptwºtoç ejm-
peirªivºa. oJra'/ªç toivnºun, wJç
periªgivnºetaªi ...ºao
.......kar...rhça


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIII
Frammento:
ª- - -º
tro.fª- - -º
all.on........aç de;
tai'çî peir......n?taita
kaipouap.....u?dh
nion toutoª.. ejrºwta'/î,
tªo;º pavntªwnº ajªgenevçºta-
ton e[moªigºe faªivneºtai
th;n ajçqevneiªaºn tw'n o[-
clwn ªpeivqºonªtºaç ajfªo?rº-
mh;n plavªt?ºtein, ªeij mºh; kai;
ªç?ºunavgein ªtºa; tªouvtoºiç aj-
revçkonta ªkaqavper meº-
lopoiou;çî ............
hta...tª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIV
Frammento:
......iouç ªp?a?r?açºkeua-
.....ontatouç megavla:
ªtou;ºç de; filoçovfouç du-
naªtºou;ç ªuJpºavªrcºonªtaçº ke-
lªeuvºein aujta; parievnai
ªp?ºeªp?ºraªgºmateukovçi kai; ke-
coreuªkovºçi kai; tetelw-
nhkovçi kai; th;n w{ran pe-
pwlhkovçin: eij de; ªu?Jºpev-
deªix?ºe mh; paracwrei'n
levªgºein ajll? ajntªipoiei'-
çqai ªtw?'ºn ajpoteleçmavtªw?ºn,
ajpªiçtºov?teron poiei' to;
ªajºmªfivbolo?nº favçkwn uJpo;
tw'n ijdiªwºtw'n paraªçkeuº-
ªavzeºçqai. oJ d? ejpi; ªtºa;ç
.....i kataçkeua;çî ..
ª..... tw'ºn rJhªtovrwnº to;n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLV
Frammento:
e.ounª- - -º
o.inomª- - -º
..oaçª- - -º
ªeiºnaiî to; kat? ajllhvlwªnº
ªeijºrhkevnai ªtºou;ç rJhvtoªraºç,
a} parativqhçªiº, kai; tou'
pamponhvrouç gegonev-
nai tou;ç filoçovfouç en
..içd hJghvçetai ta; ka-
ªt?º ajllhvlwn par? aujtoi'ç
gegrammevna – kai; polu;
ma'llon, o{çwi toi'ç me;n
oujk ajparevçkªeºi to; kai;
yeudevç pou ªl?ecqe;n peº-
rªi; tw'nº paqw'ªnî (ajgaqw'nî)º
.......oitª- - -º
......çunª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVI
Frammento:
ªajpoº??ªdeiºcqhvçªeºçqaªiº th'ç uJgªiº-
ªeiva?ºç oujk ajpergaçtiªkh;ºn
ªoºuçan, ejpeidh; nikw'n-
ªtaiº uJpo; tw'n ijdiwtw'n
favrmakon iJçtorhkovtwn
ti noçhvmatoç ajpalla-
ktiko;n ajgnªo?ºou'nteç auj-
toiv. tw'n te rJhªtºovrwn oiJ
diafevronteç ouj pollav-
kiç uJp? ijdiªw?ºtw'n hJttªw'ºn-
ªtaiº, toi'ç pravgmaçin ªde;º
ªpolºlavkiç a[ªg?ºan, kata-
ªla?l?ºei'çqai de; polªlavkiºç
ªejpºidevouçin, eij mh; ta-
ªp?ºeinoi; dia; çwmati-
ªkºh;n novçon ªkºaªi;º kaªkoºi;
ªuJpºov tinoç pavªq?oºuç ªgegeº-
ªnºhªm?ºevnoi nuon..t..
.taimaçin........
tihlpiçmenª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVII
Frammento:
ª- - -º
ejmpª- - -º
ejçti, ªtoujnºanªtivºon de;
ouj tw'n rJhtovrwn ajlla;
th'ç Diogevnouç kai; tw'n
oJmoivwn ejpaggelivaç
uJpe;r tou' rJhvtoªrºa kaªi;º mov-
non ei ai to;n çofo;n ªa?jº-
poªfaºtikovn. oiJ me;n ga;r
ªeJwrºavkaçi th;n ajlhv-
ªq?ºeªian eJºkavçtou ªtw'n povº-
leªi çumºferovntwn ka-
ta; ªth;n iJçtoºrivan th'ç ..
t.....koª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVIII
Frammento:
ei ai Fivlwnoç oJ ªDhmhvº-
trioç oJ Falhreu;ç ejn ªtºw'/
peri; th'ç rJhtorikh'ç e[-
taªx?ºen i[çwç ta; pravgmat? a[llªwçº,
kat? aujtou' ?? de; kai; ta; peri; qajtevªroºu
Fivlwnoç. eªi[ºte ga;r oJ ma'l-
lon eijdw;ªç tw'nº eijdov-
twn me;n ªp?ravgm?ºaq?, h|ªtº-
ton d? eªijdovºtwn ajfeidªw'çº
to; th;n ejrgolabªivan ...º
ajnaçkeªu..ºai.koi...
çei to;n ªo?{l?wºç a[peiªronº
çofo;n tw'n politikw'n
oJ th;n a[kran ejçchkw;ªçº
rJhvtwr ejmpªeirivºan ajªpo;º
tw'n ªqºewªrhmatikw'nîº
duªnºavmeªwn - - -º
..etaª- - -º
ªfºevreçqaªiº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIX
Frammento:
..w.........lein ma'l-
loªn? p?lanwm?ºevnwn h] mh?;
plªaºnªwºmevn?wn uJpªo;º Di-
ogevnouç ªte kºai; tªw'n paº-
raplhçivwªçº çcedo;n
d?iªaºlegomevnwn ªejºxa-
pata'çqai, kai; katªaçºkeu-
açªtºiko;n fevrei toªu' mºh;
plan?a'n tou;ªç rJºhvtoªrºaç
ajlla; tajlªh?qina; aujºtoªu;çº
peivqein kaªt?a; to; pl?ºei'ç-
ªtºon: peivqein ..........
deª- - -º
wçª- - -ºta
.apa....onugª- - -º
teiqe..n?aiª- - -º
.hte ªpoºleit?îª- - -º
........ooriª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: L
Frammento:
ino?....ah.a..
....idp..exoi....
enof...wª- - -º
..lla...tere...lle
..a....fege...uioç
ª- - -ºi proç...il
n.io.. tou;ç kaªiroºuvªç?î,º
ªe[?ti de?;º ta; parªa; toºi'ç pol-
lªo?ºi'ªç ajpºoteuvªgmatºa ªdºi-
eçparªmºevna ªçulºlevxan-
taç ajªr?ivgnºwªçtºa pepoi-
hkevnaªiº, tou;ç .a....thç
çtaç.çkein ªmhºde;ªnî diº-
akrivnantaç .....oç..
cei ta.wn.u...iwn.
çumfoªriw'ºnî ........
çofivan
katª- - -º
opeª- - -º
ea...pa


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LI
Frammento:
ª- - -kºaqh'kon
– æªqraºçei'ªç dºe;
ªma'l?l?on h[peºr ªoºiJ çpoªd?ºouv-
menoi pepauvçeªtaºiæ – fh-
çi;n ?Ariçtofavnªhºç ou{tw
qei;ç ajçurw'ç wJªç ejºkei'-
noç. toigarou'n ejnivote
megavla çfavlªmaºta lam-
bavnouçin aiJ povleiç, o{-
tan toiouvtwn çumbouli-
w'n ajkouvçªwçin ...ºo.iç.
tht. fhçi;n o......ei
rai.a.aqraeut.....a
duç.aetkrop.....l.
.....aqra


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LII
Frammento:
...rnutª- - -º
ou. ejpideªcºon?ª- - -º
to;î tou;ç meªgavºlouç ªtw'nº
prªovterºon rJhªtºovªrwn kata;º
çuvneçin eJçthkevnai po-
litikh;n kªai;º meªgºavlªhºn.
eujaª...... tºai'ç ªp?ºovªleº-
çi g..iageç...çq.i b....
tikhvn, tou;ªçº nªu'ºn ªgºa;rî e..
t?ariç.ep.......deu-
tera povleiç te....uç,
oiJ de; kai; ejpi......ka.
loi çainouç.......ua.
d? ajlhq.ii..........
fwnei.eiª- - -º
te....çaª- - -º
..açª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
l.i.i rJhv-
ªtwr pollºavkiç .....h.
ªfºainovmenoç .narikai
ef....aç....i...çai
povleiç e...h ªejºllªeivºpw-
çin .....ra...aç ajnaãçÃ-
keuªaçtiºk?ai; pro;ªç o[cºlon
tugªcavnºoªuºçi ªmºhqe;n ma-
qovntwn .ot..aç.....
dhn mhvªt? ajpo; th'ºç ejªnºan-
tivaç ejnªdovxºwn gegonov-
twn mhvt? ajªpºo; tou' kalw'ç
ªe[contºoç ªprºoçercomev-
ªnwn tai'çº ajrcai'ç ajll? ajªnaº-
ªçtrefomevnwnî peºri; lalhvçe-
wç ..........pw.ou.o.
ª- - -ºneria.
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIV
Frammento:
ª- - -º
al...
ç?i favçkontªeºç ou....
ç?i?aç?.....twi pªaraº-
plhvçioiv tineç oujªqe;n maº-
q_ovªntºeç. ejmpeivrwªç ga;r e[º-
cein ªkºai; ajªpºo; tou' kªallivº-
çtªo?uº proªçevrºceçªqai tai'çº
ajrcai'ç ajpeirg.......
tou;ç teleivouç ka......
kai; ªtºa;ç povlªeiºç ai.....
br..e..ein. ajlla; ªtou;ç th;nº
me;n iJçªtorivºan ejk.....
ka.........re......
fiªlºoçofª- - -º
ta..akaª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LV
Frammento:
ª- - -º
ªuJpº-
avrxaªi ?Aºqªhºnaªivoiç tov teº
duvnaçªq?ai çiwºpa'n, wJãçÃ
para; Xenokravtei, mo-
nwtavtouç kai; levgein
eijdevnai: taujtou' ga;r eJ-
kavteron ei ai. ætivªniº proªçº-
evcoªnºteç ªtºiv pro;ç qew'n
piçteuvçomenæ eij mh; tw'i
Xenokravthn ou{twç
ªej?ºp? ?Antipavªtºrou kai; tw'n
çunevdrwn dialecqh'-
n?aªi, kaqavºpªer oJº Falhreu;ç
ªiJçtovrhken ejn tºw'i ªp?e?º-
ªri; th'ç rJhtorikh'纅 a[llonî


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVI
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
hç....mh..
ª- - -ºeg.aiam.toç
ªtou;ç lamproºtavªtouçî kºai; tou;ç
ejªpiºçhmªoºtavªt?ºouªç? t?w'ºn
ªejmp?ºravªk?t?wn rJºhtovªr?ºwn di-
ªa; th;ºn ejªmºfainomevnhn
ejk tw'n? fªiºloçovfwn çun-
erªgºivan hcªq?aiº par? auj-
tªw?'nº w{ªçper Peºriªk?ºleva
kaiv tinaç a[llouç a[rcon-
ªtaç kai;º Dhªmoºçqevnhn, kai;
ªoujºd? e[nteªcnon ei ºai toi-
ªou'ºton, oi|on ªÇwºkravteªiº
parabalovnªtaçº ?Alkiªbiº-
avdªhnº te k?ai; ªK?r?ºiªt?i?vºaªnº: th'ç
ªd?º aujth'ç u...tª.. tw'n rJhº-
tovrwn e[cªeçqaiº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVII
Frammento:
l?aiç th;ªnº
ajªpavºn?tªhç?ºi?n ªp?ºareiç-
ªh'gºen, toi'ç d? o{ploiç ouj-
ªk e[oºiken. ta; me;ªnº ga;r ouj-
qe;n eujfue;ç proçfevre-
tai pro;ç ajpavthn memh-
canhmevnon, hJ dªe;º tw'n
rJhªtovrºwn eijçagwg?h; pavn-
ta ªtºa; qewrhvmata pro;ªçº
tou't? e[cei teivnoªnta?º kai;
kata; to;n ÔHravkleiton
kopivdwn ejçti;n ajrch-
ªgo;çº rJa'içtaî aujtai'çî do.
hm..... h}n eicªeºn ejªk?peº-
ªpºonhmªevnºoç ponhªrºivan ..
epau.on..au.onei..
....enao.uka..oka
ª- - -ºia....ion
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVIII
Frammento:
an?çili......
ª- - -ºçeu.oiteiu....
??ª- - -º ....t.ç..tione.ka
... piçªteuvºeçªq?ºai pavn-
ªtaç toºu;ç rJhvtªoºraç ªh]º kai; to;
...inat..n, o} proavge-
ªtai eijç polºlouvç, ajlla;
ªto; ijdivºwç e{kaçton ta-
ravtteçqªaºi kai; ªçumºme-
ªtewºrivzeçqaªi a[llºoiç: d?i-
ªo; kinºaãivÃdoiç ?Ariçtofav-
nhç aªujºtou;ç eªijºkavªzºei..
ªkaqov?ºça ªdºe; duvnaªntºaiî
....ti.iouçi...ao.
....ei.ai.a.....fue
ª- - -ºhd.k
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIX
Frammento:
ª- - -º
qe??......iwiou.....wç
...çit.il..al..ai...
ª- - -º
pªepiºçteumevnwªç de?;º iJçto-
rivaªn gºravfein ªth;n ajgºenou'ç
tinoç kai; ajªn?ºeªpigrºavfou
parªaºtiqeivç. ªouj mºovnon
d? ?Alªevxºanªdrºon hjrevqi-
zªeºn ajlla; kai; to;n ªkºatavr-
c?onªta aJp?avntºwn kwmw/-
dopoio;n ªth'ºç eijç tou;ç
rJhvtoraç ªuJpoºmnhçqei;ç
ªblaºçfhmivaç, o{qen fh-
ªçi;n oºuj kakw'ç mo.o?k.u
.nhn e..wn pe......
re..ato..dop.h.ue.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LX
Frammento:
ªejº??pifevrªwn tw'i mhqe;nº
proçdoªk?ºw'ntªi kajn tw'iº
nu'ªnº ge diamªacovmenoçº
filoçovfwi cªarakth'rºi
pievªzºei pro;ç ªto; a[p?ºorªoºn
to;n filovçofon. ouj mh;n
ajll? e[ti ªtºau'ta pavnt? ejpªiº-
ªmeºlw'ç ejpikovyomen,
eij kaªi;º di? aujtou;ç ajnagka-
ªz?ºovmeqa kai; aujtoi; pªro;ºç
ta; paraplhvçia pªavntºa
levgein. tivç ga;r oujk a]n dªiº-
etªrºavpªh th;ºn Diogevnouç
phvªran, ou|º me;n mh; piqa-
nwvªteroºn? proçfevronta
ka.....a poii?..aç eijç-
h'kªtai pºara; Plavtwna
ª- - -ºen e{tªeºron ??ª- - -ºwça
– ªajlºhqe;ªçº h[ ªpºra-
ªgmatw'deçîº –


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXI
Frammento:
..ineiw........edei
ª..tºinoçî ajpanthvçªew?ç?º
perittotevraç braceªi'º-
an tauvthn uJpogravfªeinº.
ªto; d?º au fh'çai to; rJhqe;n
o{moion ei ai tw'i levgein,
ªwJç oujº kwluvei th;n mev-
qodon eijdevnai, kaq? h}n
ªa[ºperga poiou'çi kaina;
ªfºaivneçqai kai; kaq? h}n ªajº-
ªp?ºotevmnouçi ballavntiªaº,
mh; mevntoi crh'çqai kaªt?º
ajnqrwvpwn, ajll? o{tan
creiva gevnhtai, taujtovn
ªejºçtin tw'i mhde;n eªiºnai
ajnteipei'n – ei aªi ga;ºr auj-
ªtºh'i crh'çqai ªp?ºoªlu; a[meiº-
ªnoºn kai; p.o.ço.......
.içqai ka-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXII
Frammento:
t?a?; ?? ªme;n ga;r oujqe;n eºujfu-
e;ç e[ceªi pro;ç ajpavtºhn
memhcaªnhºmevnªonº, hJ
de; tw'n rJhtovrwn ªeºijçªaº-
gwgh; pavnta ta; qewrhv-
mata pro;ç tou't? e[cei teiv-
nonta kai; kata; to;n ÔH-
ravkleiton kopivdwn ajr-
chgovç. pw'ªçº gou e[çtªiºn?
cwri;ç tou' pavnt? ejpidei'-
xai ta; qewrhvmata pro;ç
o} levgei teivnonta tªouvtwnº
mhqe;n aJplw'ç eijpei'n…
h] tivç a]ªn tºo; pªrºovteron tou'-
t? ajnªevcoit?º ajpo; tou' rJh-
ªqºhçomevnou kaªi; lºego-
ªmevºnou pro;ªç aujºtw'ªnî ....º
uo...antaª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIII
Frammento:
tavca di? w|ªnî a?jf?ormhvnº
tin? ªou{ºtw divdwçªiºn
ejnªivo?ºiç pro;ç ajpavthn
tw'n ajkoªuovºntwn. ajlla;
nh; Diva tou'ªtºo toi'ç o{ploiç,
ejrei' tiç, ouj çumbevbh-
ken ªtºo; dªid?ºovnai pro;ç aj-
pavthn ajformavç. ou[koun
tou't? ejcrh'n, ejªgw; fºhvçw,
levgein çumbebhkevnai
toi'ç th'ç rJhtorikh'ç qe-
wrhvmaçin, ma'llon de;
tiçivn, ajll? ouj to; æpavntaæ,
kai; æth;n eijçagwgh;næ eijç
tou'to teivªnºein? q...ata
to...a..........ch


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIV
Frammento:
ª- - -º
........ai tªo;nº ojrgi-
ªzovmenºonî. ªkai; mh;nº perªiºoªuº-
çivan kai; ç?wvªmaºtoç ªijçº-
cu;n kaªi; kºavlloªçº kai; ªmuº-
riv? a[lla profevrein ªeiº-
cen a[ªnº tiç ajformh;n mªevnº
tiçin eijç ajdikivan ajªnº-
qrwvpwn didovnta, te-
timhmevna de; cavrin wj-
felivaç kai; parecovme-
na pollªav, eu[cºrhçta de;
legovmena kai; uJpo; Di-
ogevnouç. eij d? o[ntwç aJ-
milªla'ºçqai dunatovç ejç-
tin oJ rJhvtwr kai; th;n çiw-
pªh;n ..ºe....ço..ia..
eaçai....ata....
h..... polla;ç aª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXV
Frammento:
ªpw'çº ? me;n duªnatovn ejçtin kai;º
ªtoºu;ç Çtwikouvç, ªeij mh;º kaªi;º
tou;ç filoçovfouç a{pan-
taç levgein oJra'çqai toi-
ouvtouç kai; ejpideiknuv-
ein tina;ç rJhvtoraç ouj
toiouvtouç… eij kai; paida-
ªrºiwdw'ç ou|tªoç pa?ra?çº-
thvªçºaç uJpopteuqªh?vºçe-
çqaªi h]º ajpanthqhvçeçqai
tou'to proçevqhkªen: æeja;ºn
mhv tiç oijkeivaç h{tªtwnº hi
fuvçeªwç ....... toºu;ç
ajpolªa?uvºontaç eJauªtw'nº
ajnªqrwp?ºouç kai; lovgouç .
x.....a.en.i kai; di.
ª- - -ºn.ote....
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXVI
Frammento:
kaqªavpeºr ejn Laªkedaivmoº-
ni f?aªnh'n?ºaªiº tou;ç rJhvto-
raç hj/ªtiºa'to – a[lªlºai de;
pollai; çuntucivai kai;
ªpºonhrivai pavnth/ dia;
tw'n ajnqrwvpwn. ªejºw' gavr,
o{ti kaªi;º ajpo; filoçofiv-
aç wJrmªhºmevnouªç e[cºoi
ªa]ºn ejpideiknuvein ti-
na;ç aijtivouç kaªi; ajºn?ai-
tivouç tw'n eijrhmevnwn.
eujporhvçouçi de; kai;
dhmokrativaç ejk turan-
nivdwn parafevrein ªkai;º
fulaka;ç ejk polªe?mivwnº
ªkºai; çwthrivaªç ejk tw'n meº-
ªgivç?ºtwn çumfªorw'n tou;çº
rJhvtoraªç ejxeurhkovtaçº
paraçthvçªouçin ......º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXVII
Frammento:
ª... oujd? eij levgeºi, wJç ?Aªqhvº-
nhªçiv ti e[ruma ejºfuvetªoº
tw'n t?uravnnwn, o{pou
pleivoneç ejgevnonto rJªh?vº-
toreç h] çullhvbdhn ka-
ta; th;n a{paçan oijkou-
mevnhn, ajlhqe;ç ei ai
duvnatai to; mhdemivan
pªoliteivanº dia; rJhvto-
raç ejk dhmokrativaç
eijç turannivda peri-
çth'çai. çiwpw' ga;r, o{ti
kai; ta;ç ªaijºtivaç, a}ç faªuvº-
ªlºaçî uJpevgraye, koina;ç
ªme;nº ei ai kai; panto;ç o[-
clou çumbªhvçeºtaªi ..º
.....dia?.....an..
.....ka....n kai; ti
.....n.......cri
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXVIII
Frammento:
.....ceçi........
laçea.içai.......
eij d? ?Aªijçcivºnhç oujk a]n
ejpetªe?ivm?ºa toi'ç ?Aqhnaiv-
oiç, o{ªt?iº Dhmoçqevnhn
oujc wJç tou;ç peritrevyan-
taç tw'n porqmevwn ej-
kwvªl?ºuªon ajºpeuquvnein
ajnateªt?rºafovta th;n ÔEl-
lavda, kªaºkw'ç Diogevnhn
ejrou'çin l?evªgeiºn ouj crh'-
çqai toi'ç aujtoi'ç rJhvtorçi
tou;ç ?Aqhnaivouç. ouj mh;n
ajlla; kajkei'non kakw'ç
kai; macovmenªoi o?ºi|ç? ej-
yhfivçaªntoº meta; th;n
teªleuth;n oiJ ?Aqhnºai'oi
th;ªn Dhºmoçªqevnouçº kai;
.......qom.epira


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXIX
Frammento:
laii?.
... Dhmoçªqevºnªoºuç kai;
Lukouvrgou peri; tw'n ÔAãrÃ-
paªlºeivwn yeudh' peirav-
çontai deiknuvein, ªejkº de;
tw'n mavliçta pepiçteu-
mevnwn iJçtoriªoºgravfwn
gravfein, a{ fhçin levgein,
kai; pªavºntwç ajçhmovtaton
ei ai diaªteºnou'ntai
kai; duçmenh' kai; to; pev-
raç ajªnºaiªd?ºeªivaçº. ajparnªhvº-
çontai d? eijkovtwç kai; ?A-
levxandron aujtou;ç hjre-
qªikevºnaªi k?ºai; to;n patevra
ªpolºu; provteron ejpªhreº-
qªivç?qai. toºu;ç de; ta; t...
naª- - -ºtaç tªw'ºn?
lhª- - -º
einª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXX
Frammento:
ªrJhvt?ºo-
ªraç de; ejkbeblhkevºnai
kai; teqanatwkevnai
ta;ç ?Aqhvnaç. eij d? e[niai
kai; rJhvtoraç ejkwvluçan
proçievnai, mh; movnon
çumbouleuvein, ajlla;
polla;ç kai; ta;ç megivç-
taç diatelei'n aujtoi'ç
c_rwmevnaç: kai; pavlin
tou;ç rJhvtoraç mh; pavn-
taç aujcou'ntaç, wJªçº e[-
fhn. pw'ç eªi[rhºt? ajdiªkºeªi'n h]º
ªçunºtelei'n tovlman… kai;
ªpw'ç tºw'n a[llªw?ºn ªtºou;ç
ªme;ºn kakourgªivaç, tou;ç
ªde;º kai; tajgaqav… pw'ç peiv-
ªqeiºn eijç paraªçk?ºeªuºa;ªçº .


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXI
Frammento:
.....nouçª- - -º
.hn ajpefªaiºnª- - -º
n_hç. ajlla; ªt?w'nº pªeri;º
touvtou plevon h] proçªh'º-
kon i[çwç h ajpelauv-
çamen, eij kai; memhvkun-
tªaiº to; biblivon t?ajriçtw-
noç. ejªpi;º toªivnºun ªtºouvtªo?içº,
kaqovçon ªd?h?v pºote çum-
fevronta, tªa; tw'n ejxºeta-
çqevntwn ajpoqewrhv-
çomen – provteron ejpi-
çhmainov?menoi tªo;º m?h-
de; touvtoiç ejnhªnevcqaiº
tou' mh; filorhvtªoraç givº-
neçqaªi .ºagaip......
teron ato..........
filoçofikh;n hto....
toiç.......... toªi'ç rJhvº-
torç?ªiºn oª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXII
Frammento:
ª- - -º
tik......aça.
.....ni?ne.....ito. ??ª- - -º
kai; çwqh'i ªmavliºçta, ªo?ujº
to; mh; protªrevyºai pan-
telw'ç ajfiªçtavnºein th'ç
rJhtorikh'ç ªfhçiºn tai'ç
ejpiceiªrºhvçªeçin ajpoºfaiv-
neçqai, movnon de; th'ç a[-
gan proçkauvçewç, th'ç
de; politikh'ç oujd? o{-
l_wç. fhçi; dh; prw'ton
ajpotrevpwn, o{ti keleu-
çtou' kai; ouj kubernhv-
tou dªovºxan e[cwn oJ rJhv-
twr oujk a[xiovç ejçti
proçpoiei'çqai kuber-
nhvthç ªei ºai. politi-
kh'ç ga;r oujk e[çtin ªijdivº-
ªwºçî levgein diaça..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXIII
Frammento:
fhçi;n o{lhn th;n çuvçta-
çin e[cein ejk tou' yeuvdouç,
w{çte faivneçqai tw'i fi-
l_alhqei' feuktevan. ej-
gw; de; th;n çofiçteuvªouº-
çªaºn ajfeivç, eij kai; peri; tauv-
thç ejdunavmhn ti lev-
gein, kai; ta;ç tevcnaªç ta;çº
?Ariçtotevlouç – kaivtoªi o{tiº
ªa[ºllªoºi ªt?ºw'n ajªp?? aujºtoªu'º çun-
evgrayan ejªp??º aujtou' pa-
nourgivaiç tw'n rJhtovrwn
çofiçtikw'n, eicon ejªp?iº-
deiknuvein – th;n Peri-
klevªouçº kai; Kalliçªtrºavªtouº
ªkai; Dhºmoçqevnouç ªr?Jhº-
ªtoreivan tivºna trovpon ei..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXIV
Frammento:
l?içu.......
ª- - -ºqei ye.......
.....hmevnouç oJrw' kai;
cªr?wºmevnouç tou;ç oi{ouç
eªiponº. eij de; to; kateçto-
cªaçmºevnon eijkovtwç
ªh] tajlhqºei' ªç?ºuneggªivºzon,
piqano;n e[legen w{çper
ajdunatªou'ºn ajlhqe;ç ei-
nai kai; ajpobaivnein: ej-
f? w|n, wJç levgouçin oiJ rJhv-
toreç, aijçcuvnomai pe-
ri; tou' mhd? oJpoianou'n
ajpovdeixin eijçenªegº-
keªi'ºn. pro;ç d? eJçtªw'taî laº-
lhvçanteç meta.e...
ta ponei'n ei ai f....
koç...............
..qai aª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXV
Frammento:
.......çhma..ma
toten memfqh'nai
tionton tw'ªnº aujlh-
trivdwn par? aªujth'ºçî uJpo-
labovnªt?º? ei ai pro;ç to;n pun-
qanovmenon, o} givnetai
par? aujtªh'ºçî toç.ote..
mavlaî de; th;n aijtivan
fuvçin: tou'ton de; peiqov-
menon ªkai;º to;n qraçuvnoªnº-
ta kai; th;n ajnaivdªe?ºian
uJpo; th'ç rJhtorikh'ç gen-
na'çqai mh; to; paraplhv-
çion ªajºlla; to; ajntivçtro-
fon ªejrwºta'n kai; ajpoªkrivº-
naçqªai: tºo;n poihvçaªntaº
th;n me;n ejªrwvºthçin ªwJçº
qraçuvªnonºta .......


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXVI
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
.w...h?deian, o{ti ªcºrhv-
çimon ªe{ºteron, ajll? ªeºi[ ªgºe
ªtºoujlavciçton duvnatai
çunergei'n, plhvqouç duv-
ªnamºivç ejçtin kai; ojcli-
ªkºhvn ªtºina dioikou'çªin iJº-
ªçtorivºan ejn ejkklhçivaiç
kai; dikaçthrivoiç, ªeij kai;º
ejn toi'ç metaªxºu; ªkºaªirºoªi'çº
oujk e[ªçºtin? aªujtoºi'ç creiva
ªp?ºeªiqºou'ªç: dio; oujºde; tevcnh ªejçº-
ti;ªn .....ºei...ie.on e.
ei..lloi...
ª- - -ºope...ª- - -º, kaq? h}n .
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXVII
Frammento:
...p.meª- - -º
...ar...apª- - -º
...hn... ejpanªoºrqou'n
...hn ou...nwi?et?ei ??ª- - -º
... crh'çinî ªm?ºovnonî tw
... eJtevrwnî wJç k..
... taªuvºthç ªp?ºou pªoºrªivº-
ªzºein ta; pro;ªç tºo;n bivon
kai; tw'n ªr?Jhtovºrwn ajmev-
lei touvtªwn meºta; th'ç
rJhtorikh'ç ejndovxwªnº
kai; met? a[llwn murivwn
givneçqai meªllovnºtwn
kai; th;n rJhtorikh;n faç-
kovntwn .ai....hn
tç?iana.eni....dh kai;
proçh...........ai
khª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXVIII
Frammento:
politeuvçeªçqai tºo;n ªçoº-
fo;n ªoºijome?vªnwºn?, katªa;º tªo;º
ªth;nº p?olitikh;n filo-
çofivan ªeºi ai parªavgºei
to; th;ªnº rJhtoªrikºhvn, diovti
plh.on...up.retw.
t?ara.mh; movnon tou'î
ªpravºtªtºein ajlla; kai;
oªijkºei'n tina kai; dioikªei'ºn
h] tªoiºou'ªtºon e[conta n.
ou.a.el?enoi to;î paªraº-
plªhvçioºn ejpithdeuveªiº
a_pr...nt..n?a mªevnº-
toi p...çeg.r...çe.
kaq? h}n ..ou dia?.....
çhç thª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXIX
Frammento:
ª- - -º
n?.oi..
kªaºlw'ç me;n ejpevballen
ajll? ouj ªçuºmfwvnwç oi|ç uJ-
pe;r ªtou' poºliteuveçqai
doªk?imavzºouçin, a} ka-
ªtalºeªivpºonteç aujto; toi'ç
loipªoi'ç katºorªq?o?u'çiº fi-
loçofivaç ejnerªghvmaçiº:
kajkei'na timwvntwn
ei ai di? aujto; kaqavper
kai; th;n qevan tw'n ªijd?e?w'ºn:
levgei de; kai; tªo?;º pleªi'ºçton
....lit...pª- - -º
....le...an...no..
.....i..to.....tan
ª- - -ºduna..
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXX
Frammento:
ª- - -º
......tw'ªn ...ºriçi?.
ªmºevnªw?ºn ajlla; murivªwiº
tau'ta ma'llon, eij mh; kai;
para; polloi'ç tw'n dia-
atribikw'n. a[llwç de;
tou' me;n çªwvºfronoç kri-
tou' ªç?pºanªivºou tino;ç o[n-
toç a[fronoç t? ouj plevo-
noç kai; touvtou paratªaº-
xomevnoªu m?a'lºlon uJpo;
th'ç kataçkeuh'ç, eij mh;
kai; th'ç levªxewçî .ºaç.
h?ço?..iti.......iw
.lu...tw


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXI
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ejdwro dovkhçen. to; me;n ªga;ºr oJ-
loçcere;ç ei ai kai; th'ç
proqevçewç ouj qiggav-
non, a[llwç de; rJavidion
tauvthi ªaJpanºtach'i çun-
avidªonî .ºn?w.iª., tºo; de; tw'i
ªkºritei' ªd?okºou'n kaªi;º th'ªç kaº-
t? aujtou' p?ivçtewç peirªw?vº-
menon qªigºgavnein, to;n
rJhvtora de; a.iw.onta
ªkºai;î adiarinhton oJmoªivº-
ªw?ºç eij ejpi; protevrwn ka-
ªtaºfevreçqai kai; to; pªrw'º-
ton e.....twi th....
to tw'ªnî fºiloªçovº-
ªfwnî - - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXII
Frammento:
ka....
.....si ªlºambªavneinº
kaqolikovn, w{çªper e[ºoi-
ken, eij kaªi;º toªu'tovº pote
ejnkrivnouçi provçkai-
ron oiJ praktikoi; tw'n
rJhtovrwn, ªajlºl? oªu?jº kata-
kovrwç: ajªmevlei de; k?ºai;
pro;ç tw'n ªe?ijdovºtwn pa-
rainei'tai ªta;º polla; feuv-
geçqai to; toiou'ton aJªn?º-
ªd?ºavªn?ºon dia; ªtºh;n ajrgivan
kai; tªo; mh;º kopia'n, o{-
tan ªmh; e[chiº to; meqo-
ªdikovn tiç.........ºno
....nl........para
....n
....nchi..atª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXIII
Frammento:
o
.ten?ª- - -ºa
l?hno?touª- - -ºtwn
aJªpºtovmªe?ºnªoºn?î tov q? aJrmovt-
teçqai kata; tou;ç ejlevg-
couç, uJpe;r w|n façin ejªkº-
qei'nªaiº ta; kata; mevroç, eªijº
peªuvºçetai, kai; to; ejgkw-
miavçªaºi kai; yevxai duna-
to;n ei ai to;n rJhvtora,
kai; eij dia; to; tou;ç ajnqrwv-
pouç ªeºu?jªfºwnh'ªçºai movªnºon
ejpamªuvnontºai fo.e.
peª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXIV
Frammento:
.oni....at........
maçin..ponon e[mpei-
ron ijdªivwºnî ei ai, kaqo;
r_Jhvtwr. ªp?ºw'ç mh; qaumav-
çwmen… h] gªa;ºr oujde; to;n
politiko;n ejrou'çin h]
tou'ton oJmoªlºogou'nteç
ªpºw'ç ouj deªdºeivªcºaçin e{-
teron o[nta th'ç tw'n rJh-
tovrwn ejmpeirivaç eka.
non oujkî ejkªbºavªllºouç?in…
w{çt? oujd? ejgkªwmiavzeºin
kai; yevgein k..........
.fwneçª- - -º
....wnaª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXV
Frammento:
ª- - -º
..çon?.. oJmoivwªç d? oujº-
de; peªri;º a[ªlºlwn dh'lon
ªo{ºti, peri; de; çumferovn-
twn poiw'n ajkªouvoºnªtºaªçîº
a[llou proeçthkevnai,
to;n de; rJhvtora mhdenovç,
ªeijº toiou'toç. çumferovn-
twn me;n ga;r politw'nî
toiouvtwn e[mpeirovç ejç-
tin, oi{wªn oJº noouvmenoç
pªoºlitikovç, kalw'n de;
kai; dikaivwn tw'n kata;
dovxaç, kai; dialevgetai
ªpºeri; aujtw'n, w|ªnº famen,
oujªci;º toi'ç ªpºroei'ªn?ºai ªduºna-
ªmevnoiç - - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXVI
Frammento:
çou......
.........iç. fªuçiºko;n
ga;r touvtou g? eiªnaºi to; pªl?ei'çº-
ton, o{çon d? ejx ejpimeleiv-
aç kai; parangelmavtwn,
oujk æejn hJmevrªa?ºç bracei'
mevreiæ paradotovn. o{moi-
a d? ei ai kai; peri; tou'
proçektikou'. kai; mh;n
th'ç ge dihghvçewç ejpei;
to; kuriwvtaton ejn tw'i
çafw'ç, çafevçtaton uJ-
pe;r eJkavçtou dihghth;n
ei ai ªt?o;nº mavliçta pa-
rakoªlouqoºu'nta, to;n rJhv-
toªra d? oujkº eujqu;ç hJ rJh-
ªtorikh; ..ºlal..ide


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXVII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ª....... a[xionº d? ejpiçtªavº-
çewªçº ta;ç me;n ajtevcnªouçº
koina;ç aJpavntwn uJpavªrº-
ceªiºn, tw'n d? ejntevcnwn tªo;º
eijko;ç kai; to; çhmei'on
kai; to; tekmhvrion ouj-
qe;n aujtoi'ç proçhvkeªiºn, ajl-
la; to; me;n çhmei'on ei-
naªiº tou' parhkolouqh-
kovtoç i[dion, oi|on to; me;n
ejn novçoiç ijatrªw?'nº, to;
d? ejn toi'ç peri; to; plei'n
cªeimw?'ºçin kubernhv-
tou, paraplhçivwç ªdºe; kai;
ejpi; tw'n a[llwn: to; d? eij-
ko;ç ªtoºu' paraqewrhv-
ªçanºtoç, pw'ç te......
.... aujtou' pro......


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXVIII
Frammento:
ªçuneçthkevnai de; tw'n peri; ta; pavº-
qh kaªi; h[qh, oi|ç dikaçthvº-
ria ªkiºnei', tªo;º kuriwvta-
ton ejn tw'i katanoh'-
çai, dia; tivnwn kai; gen-
na'tai kai; kataprau?ne-
tai tau'ta. tou'to de; mov-
non wJç ouj proçh'kon eJ-
autoi'ç oªujkº ejnceirh'çai
tou;ç rJhvtoraç ejk tw'n ?A-
riçtotevlouç meteneªg?º-
kei'n, ta; loipa; metenh-
noc?ovtaç. toiouvtwn dhv
tinwn legomevnwn
proceirovªtatoºn? a]n dovxªeiº-
en ei ai ªto;º tw'n to..n
merw'n ªeujkºatafrovnh??ªtonº
itoni..
ª- - - tekmºhvriaî m.i
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LXXXIX
Frammento:
ª- - -º
an..iateçª- - -º
a.rç.hçetª- - -º
oªujºdªe; kºaq? e{naî paraplh-
çivwç toi'ç tou;ç noçou'ntaç
ªuJgºi?avzouçi dia; tw'n ajlov-
gwn paraitªhºçovmeqa
..içdiwn to;n ajxiou'nta
mhd? ajqrovouªç peivºqein, ej-
peidªhvºper oujd? eJªauºtou;ç
oujd? ejrwvmenon kai; fiv-
lon proçepªiºçhmhnav-
menªo?iº, diovti kai; ªtouvtouçº
façi;n eu[nouç, ouj livaªnº
qetiªkºw'ç? ajlªlºa; ......
...katou.. t?..ª- - -º
pa...tuª- - -º
.ra.erª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XC
Frammento:
ª- - -º
....it...anª- - -º
....et...ap...la..??ª- - -º
a..uchª. ajºll? ejªpi;º th;n
kairivªa?n?º oªuçºan, h} para; th;n
ijdiovthta tou' ceiriçmou'
to;n loi?ªpo;nº paragino-
mevnªh crovnon oujºd? æejn hJ-
mevraªç bracei'º mevrªeiæ ejgº-
geivneçqai ªpevfukenº: to;n
ªd?e; neºika'ªn? mh;º dunavme-
noªnº kai; geinovmenon ªe{º-
wªl?onº kaªi; tºapeªiºno;n ..
proç........iara
ª- - -ºw....etau
ª- - -ºutou par?
hJmw'n de; ª- - -º
th.....eriª- - -º
mhde;n a[tecnªon - - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCI
Frammento:
ª........ dunºaªto;n ou{º-
twç eªijºpei'n, wJç mevªlleiº
kai; to; plh'qoç ejn o?jªlivgwiº
kairw'i poih'çaªi paraº-
kolouqei'n. qaumazªe?vº-
çqw de; kai; kaqovªçon g?º,
eij tau'ta ªgºinwvçk?ªeiº,
oJmoivwç oujk ajpei'ªdºen
diafora;ªçº toi'ç pepai-
deumevnoiç kai; filo-
çovfoiç ejn tw'i çafevçte-
ron ejxenegkei'n pro;ç
tou;ç mh; tªoiouvºtouç ªuJº-
ªp?arcouvçaç, mhv ti dºhv ge
tç?ª.. pºa'ç rJhvtwr aç..
..aduç..diono...
..othnª- - -º
nhitwª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
um.a..
pollw'n çofiçtw'n, w{ç-
te kai; peri; tw'n a[llwn
çchmavtwn th'ç levxewç
hJmei'ç uJpakouvein ta;
paraplhvçia kataxiwv-
ªçºanteç, o{tan tw'n pivçte-
ªw?ºn ta;ç ajtevcnouç ªf?ºh'i koi-
na;ç ei ai pavntwn oi|on
marturivan, baªçºavnouç
ªkºai; ta; toiau'ta, levgw-
men, o{tªiº touvtwn hJ me;n
ei[dhçivç ejçti koinh;
ªkai; tw'ºn? ijdiwªtw'nº, hJ
ªde;º crh'ªçiç eºujkairivai
ªkai; oujk ejpiçthvºmhªiº
ªçunevcetaiº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCIII
Frammento:
ªo{çpeºr ªg?a;rº
ªperi; tw'n noç?ºhmªavtwnº to;
ªeijºko;ç ªoJº ijatro;ç oide kai;
to; ªtºw'n ceimwvnwn ku-
beªrºnhvthç, ou{tw kai;
rJhvªtw?ºr ajpobhçomev-
nwn tinw'n th'i povlei, kaqavper
kai; kata; tou'to tou;ªç poº-
litikoªu;çº kaiªrºou;ªçº paªrºa-
qewªrºhvªçaçº, pw'ç pavnªtaº
pravttouçin, ejx h|ç eªijºdhv-
çewç ªe[fºh ªprºoªt?ºrevpeçqai
ªplºhvqªhº: ou[te ...ton
.o
f..on
.on..rienlwim..l?i
ª- - -ºni......
kaª- - -ºnpape...
ª- - -ºmen.....??aª- - -ºkoune...
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCIV
Frammento:
tou'ªton mºh; ªgiºnwvªçkeinº
to; pªolloºi'ç a[lupoªnº – w{ç-
per ªt?w'nº çhmeivwn kai;
tw'n eijkovtwn, a]n kai;
mªetriºavzh/, ªp?ºaªr?ºalupouvn-
twn. ouj mh;n ou{tw ge
çuntivqhçi ta;ç ajpo-
deivxeiç oJ rJhvtwr wJç oJ
dialektiko;ç kai; fi-
lovçofoç. i[çwç ga;r a]n
kai; proçªkovptoit?oº pa-
ra; tw'i pªlhvqeiº. kaq? o}n de;
trovªp?oºn ...h?toçaç.
w...iein.........no
l..fil?.....ntai çun-
xei
ª- - -ºeinon
twª- - -ºte
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCV
Frammento:
ia
qe.ou.... pªa?q?ºw'n kai;
kaªk?iw'n duvnºat? ajpallav-
ªxºaªi pollw'ºn, tavca çugcw-
rhvªçouçi toºi'ç filoçov-
foiç ªçuºnªomolºoªgºou'nteç:
a} de; probavllonteç
aujtoi'ç oiJ bouleuovme-
noi kai; dikavªzoºnteç ejn-
erghtikw'ç ejªlºeou'çªiº
kai; ªdiºorgivªzonºtai kai;
tallªa, a} proçpoiou'nºtai ªq?e?º-
wrei'n a.......ka.ie
kai;î toten?......rouç
.olaiª- - -ºau
cª- - -ºona.
ªajºreçªkî- - -º çin
deonª- - -ºtoi.
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCVI
Frammento:
peª- - -º
toçª- - -ºe.
anª- - -ºta.....??ª- - -º
twn, oi|ç oiJ poªlºloªi;º bouv-
lontai çunepigravfe-
çqai to;n rJhvtora dia; th;n
ajrevçkeian: ejpei; pei-
qevªt?ºw, fhçivn, dikaivwç
ªkai;º çwfrovnwç, aujªt?ºa;ç
ejpiqumivaç ajpotrepev-
tªwº, qumou;ç prau>nevtw
kai; peiqevtw kaqavper
ªfivlºon ou{tw kaªi; kºaq? e{-
na, peri; w|n a]n ªbouvºlh-
ªtºai kai; polu; mªa'llonº
........nka.....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCVII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
..to.....wn. oªiJº de; ªrJºhv-
toªr?ºeç ejªnº tw'ªiº tw'ªnº poªl?ºi-
teumavªtºwn ajçunetw-
tavtwi, th'i dhmokrativ-
a/ povªd?a?º i{çtaçªqºai ªbouvlºon-
taªiº, ka[peiq? h|tton ajnãeiÃ-
mevªnºaªi?ç?º çªu?ºnovnteªç ....º
ta.ontiwçtel.e...
t..akra..i.ai....
krativaiç, eªij pºovleiç? to;n
katafronªou'nºta ªkºai;
th'ç dhmokªrºativaç ªkai;º
ªtw'nº bouleuthrivªw?n ..
ª.... qºaumaç?mo;ªnî ....º
...n.te..e.do....
.....nhª- - -º
edo


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XCVIII
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
p...aliçou..........
ploivou, ªtºw'ªiº de; mªhvte pºou'
mhvte pw'ç mhvte ªpovtºe
pleuç?tevon eijdevnai proç-
blabh;ç a]n gevnoito ªmºa'l-
lon, oujk oid?, eij ªkºaªi;º oJ rJªhvtºwr.
peri; ga;r wjfelivmªw?n teº
kai; blaberw'ªnº wJç ªtoiº-
ouvtwn oujk a]ªn? duvnaitoº
parakolouqei'n, ªeij kaivº
tiç aujto;n ejnavrkhªçe noº-
ei'n pantavpaçi dªidºaªkº-
ªtºh?;n tªh;n pºavntwn ªduvnaº-
ªmiºn: kai; kaqavper ou|ªt?oçîº
ªoujºkî a]n ªa?jxºiªov?ºpiçtoç ªei[hîº
n.iç...t....
moç..poi...enª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IC
Frammento:
ª- - -º
ot....lw.
tevcnªh?n eiºnªai aujtºh;n ej-
pi; tou' rJhvtora ªp?ºoiªo?;ºn
kinei'ªnº e[nªd?hºlovç ejçtin,
ei ? oujk e[ªnºdªoºxoç hJ pa-
rallaªghvº, kai; diovti kai;
yeu'doç to;n to; kaqoli-
kovn, wJç a[ra pavnteç oiJ
cauªnºovªtºeroi tecni'tai
ejnplavªz?ºontai ma'llon
crh'ªç?q?ai çuºnetwtevroiç
ªkritºai'ç. ªeip?ºenî ga;r oJmoiv-
ªwç Dh?m?oºçqevnªhºnî eijçfev-
ªreinº kai; ªto; pºroçth'nªaiº
ªmhdevºnaî povlªeºwç anog?.
.....net?..toi'ç çun.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: C
Frammento:
iwn ç....
.u......ic.tia...
c. filªoçovfºou: pªro;ç me;nº
ga;r ajfrovªnºwç ªe[contaçº
kai; pro;ç wjmw'ªç h|ttonî. eujº-
çcolei' de; ªkai;º ç?uªnetw?ºtev-
rouç kriªtºa;ç ejpªavgºwn,
oi|ç uJphretei'n oJ rJhv-
twr oujk ejboulhvqh kaªi;º
pro;ç ou}ç oujk e[çtin eu[-
crhçªtoºç hJ duvnaªmiç a?ºuj-
tou'. ªkºai; ªgºa;r ªtoiºou'tov ªt?ºi
kai; pro;ç ªtºo;n ªpol?i?ºtªikºo;n
aujtw'n ªe[ºnpªeironº ajntªiº-
proçavxei th;n te?vcªn?hnº ej-
pifªevºrwn, ajªf? h|ºç kaªi; p?oº-
ªreuqh'nai Qeºmiçªtoklevaº
kai; Periklevªa kaiv tinaçº
tw'n ªajnºaªlovgwnî .......º
tote allo.......kai
ª- - -ºçoa
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CI
Frammento:
ª- - -º
ai oJ rJªhvtwrîº
ª- - -ºro.ªkai; dia;º
ta;ªç oJmoivaç ajºreta;ç ªcaº-
ªrivºentaªç polºlªoºu;ªç dunaº-
çtai; kai; çunanaªçtºrefo-
mevnouç ejªlºeou'çin, ouj mov-
non qaumavzouçi, kai;
dhvmwn ma'llon, wJç Puv-
qwna Fivlippoç kai; to;n
Falhreva Dhmhvtrion
Ptole?mai'oç kai; polloi;
pleivonaç ªa[ºllouç kai; aj-
riçtokraªtivºai kai; çun-
edrivai, poªlºla; paredev-
ªxºato tw'n ªrJºhtovrwn ti
............rhçaio
.....n ma'llon. eij de;
e.çteron a.
ª- - -ºt?o?nan...
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CII
Frammento:
...ouçª- - -º
ªtouvºtou d? ajpoªtucw;n faivº-
ªno?ºit? a]n oJ rJhvtwªr dedºev-
c_qai to;n dhmªagwgovºn.î
legevçqw de; kai; pro;ç to;
dunamikwvtaton ei ªaiº
lovgon to;n ajmetaptw-
totavtaç poiou'ntªaº pivç-
teiç, oi|on ou[ ªf?amenº to;ªnº
ªtºou' rJhvtoroç ªajlla;º to;n
tou' filoçovfou, diovti
ªtºo; dunamikwvtaton tou'
ªlºovªg?ºou tw'n provç ti ªfaivºneãt?Ã
ei ai. pro;ç ªm?ºe;n ga;r e{na
ªkºai; peri; tw'n eijç e{ªna ajnº-
ªhkovntwn dialegovmºenoªçº k.
..dh.......iothne..
....onpaª- - -º
.... ejçtin dunaªmikwvtaton - - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CIII
Frammento:
ª- - -º
...roi..n?ei...le.
...a th;n ...r......
.i kai; th;n ..o...hªtiº-
khvn, w{çt? ejx?ªo?rivzeinº
tauvtaç katªa; pºleivoªuçº
ejxorivzein ªejçti;n h[ºdh
touvtwn politikhvn, kai;
paraplhçivwç th'i rJhto-
rikh'i ªojºlivg? a[ªtºta prav-
ªgmºata kai; ta; krivnonta
e[cei tauvtaªçº. kai; to;n fi-
lovçofon ªmevºntoi lov-
gon ejpi; tw'n ajnalov-
ªgwºn ouj ªf?ºhvçomen paç
...po?te?...apa...
....antoç aijtia...
...toçwp. kai; tªa;ç ..º
....çeiç kai; ta;ç i....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CIV
Frammento:
ª- - -º
ni...n.
.t?eleçªiourgou'ntaî dunaº-
ªmºikwtevra?ªçº taªuvtaç pºou
ajpergavzeçqaªiv tiºna.
kai; pro;ç to; ªtºrivªtonº de; le-
gevçqw to; ka]n pavnu pei-
çtiko;ç oJ lovgoç ªh/, oJ mºh; ªto;º
ªpºw'ç kai; tivnaç dei' ªpe?ivº-
qein kai; povtªeº kaªtevcwnº
ªp?ºavntwªnº a]n ajcrhçtovta-
toç ei[h kaqavper kai; ph-
davlion: o} çumbevbhke
ªkºai; tw'i tou' ªrJºhvtoroç, o{-
ªtiº lovgoç mevn, ouj rJªhvtoroçº
d? eªiºnai levgoiªt??º a[n: w{çt? ouj-
ªde;ºî tou' rJhvtoroç, a} fhvçªeiº
ªtiºçî, oujde; to; phdavlion
....eqh...........
ªkuberºnhvthç eijdw;ç...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CV
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
....t..e.çª.... o{tanº
narkwvçh/ tiªnavç, oujci; diºa;
ªtºw'n lovgwn yªu?cagwgºei'-
tªaiº tovt? aujtovç, ejªf? oi|ç dh'monº
qaumavzein ajªxioi'. kai;º
ga;r eij dªh;º ta; nªovmima Peº-
riklh'ªçº rJaªidivwç e[peiqenº,
oujk a]n a[llªo?ºç eJªxh'ç dhmoº-
kopoi'to, to; d? ajpªo; filoçºo-
fivaç oujd? a]n proçdªevxºai-
to, ma'llon d? oujd? ajnªevºcoi-
to dh'moç. ajlla; ªm?h;n kºai;
tou' tetavrtou toªuvtouº kai;î
lovgon h[ tin? ejc.....h.
..i kaq? ªa?ºuJto;n kªai;º gravm-
ªmata çuºnavgwªnº....paiç
legovmenon .......no
......tein


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CVI
Frammento:
fhçi;n gªa;r ei ai paraº-
plhvçion wJçei; ªth'ç new;ºç
dªr?ºapªevºtaç ejkbeblhkov-
taç tou;ç kurivouç eijk?h'i
kata; rJou'ªn plevºontaç?.ç
pe......en ka..eit?e
r?......nhdo.aet?.
....dia plhvqªeiº cr..u
th'ç toiauvthç komid?ªh'çº,
kubernw'ntaç d? ajei; toªu;çº
qraçuªtºavtouç eijkh'/ ªplei'nº
kai; wJç cariou'ntaªç toi'çº
çumplevªoºuçin ª- - -º pro;ç ...
t...çe..tiç faivh ku??ªbernº-
allhn.
ª- - -º kai; oujc hJ..
ª- - -ºuçi tau..
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CVII
Frammento:
ª- - -º
çofivan .........oç.
ajpoªkºlaªiºovmªeºnon de; tai'ç
ejrhmivaiç th;n ajyucivan:
o{tan de; kai; pªaºraplhv-
çioç aªu?jºto;ªç? h?ºi toi'ç plaç-
tw'ç ojduromevnoiç wJç
megavlhn oªujçivanº ajfh/-
rhmevnoiç th;n oujc uJpavr-
xaçaªnº, oujde; a]n ejªleºhvçeiªevº
tiç aªujtºovn. ajlla; mh;n deç-
ªpovºtaç kai; kubernªhvºtaç
oi?[damevn pote ªt?ºeªqanaº-
ªtwmevnouçº ouj mªovnonº ejªkº-
beªblºhmevnouç uJpo; ªdºra-
ªpetw'nº, to;n d? uJpo; tªw'nº
ªpolitºw'nî arulo....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CVIII
Frammento:
ª- - -º
fer.........
parakligo....oikli
..açoipo touvtwªnº kai; me-
ªgalºovnouçî ouj toªi'ºç tw'n fi-
loªçºovfwn ajlla; toi'ç tw'n
rJhtovrwn politikoi'ç nov-
mªo?ºiç. ajlla; dh; kai; poiv-
wn levgei filoçovfwn… ªei?jº
me;n ka]n proççªhºmaivne-
çqai parakeleuvomeªn e{º-
na ªtw'ºn poliªtikw'ºn, ouj
dhvªpºou politikou;ç auj-
ªtoºu;ªçº ei ai n?oªmiçºtªe?vo?n?º.
tw'n de; loipw'ªn leg?ºev-
twªiº tou;ç ajf?? eJteªroivºaç ajªrº-
ªcºh'ç. oujd? e{na ªparaçthvº-
ªçei. toºu;ç de; ªa?ºujªt?ºoªu;ç ....º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CIX
Frammento:
ko....
.unaª. ejçºchkovtwªn ..º
.per..amen proç..
........ h î ejndeªcovº-
menon, ªpºovleiç ojrqw'ªç ajº-
ªp?ºeuvqªu?nºan kai; touvªtºwn
ªoºujde; ªoJº çofo;ç ejpiçtaªtei'nº
ªdºuvnaito..tionª... ajlº-
l? oiJ çofoi; pavlin, ªou}çº
ªpºrwvtouç proi>çtaªmevº-
nouç menel?ai toçon
.n? dhvmouç ....çin ou[-
t? oi[daçin oªu[ºte mei..
.on ajnepidevktoªuçº
ªeiºnai novmªwn ..ºn..
..açmeno...kai..
ª.......... ta?;ºç povlªeiçîº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CX
Frammento:
ª- - -º
...kaqeçtwvçªhºç, tªoºu;ç de;
ªfiloçºovfouç oujde;n du?v-
ªnaçqºai? t?auvtaç ªw?jºfelei'n,
ªoujºde; novmon ªp?ºotªe; g?egrºa-
ªfºovtaç ajpo; kaloªkºajiªg?ºa-
ªqivaçº, ajlla; tw'n proçªenecº-
qevntwn aujtoi'ç .apo..
ton ªk?ai;º politªiºko;ªnº dh-
lonovti kai; meªgaºlopre-
ªph'º kajªp?itºavt?tonªtºa toi'ç
dhmagwgoi'ç oªujde; çºun-
katabaivnein ªejn plºhv-
ªqeçiºn eijç loidorªivaºn ka
w{çpªerî .toº
ª- - -ºata...to
ª- - -ºta......
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CXI
Frammento:
ª- - -º
....çhtª- - -º
ª.. kºai; tajªlºhªqºe;ç ou{twªçº
ªe[ceºin, w{ªçºper ouj dªuºna-
mevnwn i?w.ewr.çin
ªgeºlavçaiî tina; proçerªcov?º-
ªmºenon ai.ka....a.w
ªtoi'çº filoªçovºfªoiçº to..ka-
ta; toiau'ªtaº proferªovºme-
nªoºn tw'n ...op.on e.a
....ral..uçi tine;ç ..
ka..hm.. ªdºidou'çan.
fç.llai...malion.n?
a.iç......ouç kai.n
k...........ei pr..
ª- - -º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: CXII
Frammento:
....iwn..an.ll.....
tªiºnaç oujc.raom..toiç.
ti.e....e.n kai; d..a
.a..çai.l?adhka..
atom......int..aiç
po...... ªhjxºiwmevnwn
ejpiplhvxeªwç, h?]º o{tan ªmºh;
periªivºçtaçqªaiº ta;ç aJmaªrº-
tivaç aujtw'n ªo[ºntªw?ºç h/, ªejnº
a[lloiç ajntiªrrºhvçewç.


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: s.n.
ou[t? ªwjfevlimon to; duvº-
naçªqai peivºqein e?[ªoikevnº
pot? ei aªiº, ka?i; a?uJto;n ªajnºa-
trevp?ein mevllei meta;
th'ç povlewç: ei[te ga;r (oi)
ouj çunora'i kai; ajneurivç-
kei toªu;ç toiºouvtouç lov-
gouç, kako;n ei ai kai; ajn-
aivçqhton filovçofon,
ei[te çunorw'n ªmºh; duvna-
tai peivqein, oujªkº ei ai pei-
ªçºtikovn: kai; tall? h[dh proç-
...na.toi....anaudo
...eçma.....egein
...ntele.....h?mhn
ou...nou bivªouº
ª- - -ºpan..
ª- - -ºn?dn..on
– (oijkeivan ajpoteleçmavtwn levgein h] çuntelei'n ejpiçthvmhnî)
ªFilodhvmouº peri; rJhtorikhvç