Philodemus De divitiis
Numero di Papiro: 163
Autore: Philodemus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: De divitiis
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro: I
Certezza del Numero del Libro: numero libro certo

EDIZIONE
Editore: Adele Tepedino Guerra
Titolo: Il primo libro "Sulla ricchezza" di Filodemo
Luogo/Sede/Anno: CErc 8/1978, pp. 52-95

Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento: 1
- - -
....ºiçqª- - -
o?ºu?j ga;r ei ?ªai- - -
- - -
...º kai; p?ªlout- - -
laºmban?ª- - -
- - -º
an ª- - -º
kaª- - -º
leiª- - -
- - -º
rhçaª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
kai ª- - -º
omiª- - -kathgºorei'n
q?otw?ª- - -ºrou ª- - -
.ºaª- - -ºonan ª- - -
....ºçumbaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -º ajgaqovn ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..ºatoç oiJ hJghçªavmenoi - - -º
ai to; novmiçma ª- - -
- - -ºeçqai çchª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºd j uJgieino;n
ª- - -prºotreptiko;n
ª- - -
- - -ºouto ª- - -
- - -ºinª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º diafovrwç
ª- - -ºoçonª..
- - -ºon proç-
ª- - -mºavliçªtaº ;koi v ª.
- - -th;nº fuvçinª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento: 1
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºtiçta
ª- - -ºtein ªajgºaqo;n ei-
ª- - -º plou'ton ejpimªel...
- - -ºv toi ga;r ou ª.
- - -
- - -º wJç ejkeinª- - -
- - -ºtiç ejnaª- - -
- - -º piqano;ç twª- - -
- - -ºiç ejpiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento: 2
- - -
...tºreceª- - -
- - -ºetouç ª- - -
- - -º aujtw'i ª- - -º
eJauto;n ª- - -º
poiou'çin ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
- - -
- - -pº-
rattontª- - -º
ponª- - -º
cqeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento: 1
- - -
- - -
- - -ºerou deª- - -
..º dovxan çunª- - -º th;n hJdonh;n ª- - -
- - -º deikª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento: 2
- - -
- - -ºhn
ª- - -ºçtikª- - -
- - -kaºta?; bivoªn- - -º
opwª- - - tou;ç fivºlouç
taª- - -º
twª....º douçª- - -
j - - -º a[llwn tw'n
ª- - -ºwn kai; ajf-
ei'naªi pºeri; tou' ª- - -
- - -ºu levgontoç ªejºpi-
ª- - -º fanerw'ç enª..
- - -º ouJde;n htª....º
enioª... fuºlakh; tw'ªn
crhmavtwn .. lºevxiç ª..
- - -ºçum-
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
...ºoun pª- - -
ejfhvºmeron ª.....º pra-
ª...ºwç toi'ç kai ª- - -
- - -º filovçofon ª- - -
- - -ºoumen ª....ºbe
ª- - - uJºperbolhª- - -
- - -º penhmª- - -
- - -çºumferª- - -
- - -ºoç aujtª- - -
- - -ºpoçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
- - -
- - -ºren
ª... poºiou'çin ou
ª..º meq j auJtoi'ç a[lloi?ªç
pravºgmaçi ouj diaf?ªovroiç
....ºcontai proª- - -
.. ojnºov?maçin kª- - -
- - -
- - -º
filolªog...º keª- - -º
qoª- - -º
ton ª... ptwcºeivaªn ...
.. levgeºçqai ª...ºthç enª.
- - -ºonª- - -
- - -ºtaç ª- - -º
tai ª- - -ºwnª- - -º
kaiª- - -
- - -º ma'llon ª..
- - -ºçqeteª...
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - levgeºçqai meª- - -
- - -º ou[te kataª- - -
...º kaªi;º pro;ç tou;ç aª...
...º ejnantiwv?tat?a? ª- - -
...º oujk e[çtin hª...
- - -ºigaª.....
- - -
- - -º plou'ton ª...
- - -º tinoin ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
- - -
filoçoªf....º paremª- - -º
qaiª..ºamª.º dh; parei'nªai ...º
riª- - -º tin aujtª- - -
- - -ºzwn mhª..ºodwª...
- - -ºiqemeª..ºdhaª- - -º
pª...º aujta;ç ajkolouqhvªçomenº
pavªntwºç o{moiav te tuvchn ª...º
onta, pavli ga;r kai; e[tªiº
touvtou mnhçqw'men ªkaqavº-
pax tw'i to; mh; pa'çin ªajgaº-
qo;n ei ai to;n ªpºlou'ªton - - -º-
quçunqewn proª- - -º
ªkai; dieºilhmmevªnwç - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento: 1
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºetoiç
ª- - -ºton dh-
ª- - -ºrathton
ª- - -ºai pohti-
ªk- - - th'ºç hJdonh'ç on-
ª- - -ºondraçle-
ª- - -ºmenoi ga;r tou-
ª- - -ºon keime-
ªn- - -ºtoumenwç
ª- - -ºmenoiç ª..ºrouª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento: 2
- - -
- - -º di j ajnafªor...
- - -ºtouç oidª- - -
- - -ºhkenª- - -
- - -ºoç tavdeª- - -º
tiqevmena dhª- - -º-
ontoç eij pa'çiv fhªçi pragmaº-
tiko;n e{neka toªu' - - -º-
e ga;r ª- - -º tou de ª- - -º
pa'çi ª...ºenoiç hnª- - -º-
reqhronª.º enouçª- - -º
a[llwn ª...ºron hª- - -º
proçapª...º atoª- - -º
kai; metª...ºçtou?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
- - -
- - -penivºan tw'n mª- - -
- - -ºpau tou' luªpoumevnou
- - -ºpon crhvçimon ª- - -
- - -ºpoi de; pavntaç ª- - -
- - -ºri tou;ç eu\ ªcºrwmªevnouç
- - -ºriauª- - -
- - -ºantaª- - -
- - -ºe proçª- - -
- - -ºikai ton ª..ºocrª...
- - -ºa tinaç çiª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºta mhdeª- - -
- - - moºcqhra'i crhvçªei ..
- - - piºqano;ªn - - -
- - -º menª.....º perª- - -
- - -ºa krinª- - -
- - -ºti plei'on ª- - -
- - -º oijkei'on ª....º ouç-
ª- - -ºhi te kai; çeiª- - -
- - -º kai; kaq j wJç loª- - -
- - -ºeu ajgaqo;n kaleiª...
...ºtatouç taçª...ºmonª...
kataçkºeuavzon, eij de; ª....
... ejnaºntivon ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento: 1
- - -ºarakª- - -
- - -ºop?oiª- - -
- - -º f?aiªn- - -
- - -ºwn kaª- - -
- - -ºon ga;r ª- - -
- - -ºw?n ka ª- - -
- - -ºon ga;r oª..
- - -º legonªt...
- - - tou;çº filodovxo?ªuç
- - -º t?o?u;ç filolov-
ªgouç - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento: 2
- - -
- - -ºitoª- - -
- - - oujºde;n a]n kaª- - -
- - -ºon proçacqh'i kaª- - -
- - -ºwçtineª..º pª- - -
- - -ºo?menoi mhd?eni;? ª- - -
- - -ºo?nta ª.....ºitaª- - -
- - -ºan parwqei'n ikaª- - -
- - - uJºgeivan kai; kataª- - -
- - -ºn ejpi; filoçªofivai
- - -
- - -ºek ª.ºdoxanª- - -
- - -º eiçª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º diatª...º to; wjfeleªi'n
- - -ºorou e?ª- - -
- - -º proçª- - -
- - -º eiª- - -
...ºn ga;r wJç amª- - -
..º pavnteç ª...º duçcerou'ç
çª- - -º
plou'ton wjfelªei'n ..º
eu cªrwmevnouç ...º
tau'ta me;n ou ª- - -
... levgºouçin ejnª- - -
- - -ºn ;diVoucª- - -
- - -ºouª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºthª- - -
- - -ºqai dª- - -
- - -ºmonoi ª- - -
- - -º kat j aujtoª- - -º
crhçiªm.....º kaqomª- - -
- - -º poei' crwmenª- - -
- - -ºç ajgaq?o;n ª- - -
- - -ºtwn kaq?odeuª- - -
- - -º wJç cr?ªhçim- - -
- - -ºeitai ª....º levgwn toª.
- - -º quª.ºoçoª- - -
- - -ºenoç oujdª- - -
- - -ºlwª- - -
.... Mhtrovdªwroç ª..
- - -ºekatª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento: 2
- - -
- - -peºri; ploªuvtou ...
- - -ºtoçª- - -
- - -º uJmi'n ª- - -
- - -
- - -º poiei'çqai ª- - -
- - -
- - -º eujtelh;ç ª- - -
- - -ºtai ou[te a[luªpon ..
... miºkro;n u{çtªeron - - -
- - - fºhçi;n oujc aJpanª- - -
- - -º kako;n ª- - -
- - -º wjfeªl- - -
- - -ºapteiç cerª...
- - -ºimª- - -
- - -º qaumazª- - -
- - - duçceºraivnouçin ª...
- - -ºçomenoª...
- - -º kai; tw'n ª...
- - -ºwç kakªo;n ...
- - -ºon uJpoª....
... wjfeºlei'n ajgªaqo;n ...
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º ajgaqo;n ei ªai ...
- - -ºdekaª- - -
.... ajdiºavforon ª- - -
- - -ºouçª- - -
- - -ºewn or-
ª- - -ºaidon
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
- - -
enotaç oç?i?ª- - -º
to;n plou'ton ª- - -º-
tontaç çu;n th'i ª- - -º-
çei levgein tou' deª- - -º
mh; kinou'nªtºaç favçke?ªin ..
oujºd j a[neu th'ç crhvçªewç ..
oºi?den ejpifevrein to;n plou'-
ton oujde; pro;ç diavno?ªian ..
.. ta;º pavnta krivnªein ..º
d?eouç peri; to;n aª- - -
..ºhi me;n ejpainei'ªn ..
...ºfeçqai tomª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento: 1
- - -
- - -
meçª- - -
...ºote ª- - -ºuei
ª- - -ºçei
ª- - -ºthª- - -ºdh
ª- - -º kakw'n
toi'ç de; mhdenw'n ajlla
ª- - -º kinei'n aª.ºmh
ª- - -ºmeta
ª- - -º kaqaª.
- - -ºte kaqeª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento: 2
- - -
- - -
tou lª- - -º
mouª- - -º
lwnª- - -º
dh; poiouvmeno?i? th;ªn fuºl?a?-
kh;n kai; çu;n merivm?naiç
ejªpºw?duvnoiç: kai; peri; th'ç
ajpobolh'ç ou{twç ajgw?ni-
w'nteç wJç ajnupªarxivaç
.. peºniaª- - -
- - -º kai;
ª...ºpa kai; ª- - -ºcw
ª- - -ºomª- - -º pan-
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento: 3
- - -
- - -
- - -
- - -ºkataª- - -
ajºnalogivan toi'ç çofªoi'ºç kai;
ajlhqinoi'ç filoçovfoiç
kai; kata; pªeºnªivaºn ª- - -
...º plou'ton ª...ºn toinun
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
- - -
- - -º ajlla ª- - -
- - -tºa;ç ªuJperºoca;ªç - - -º
kai; ª- - -
- - -º kai; tw'n ª- - -
- - - ta;çº hJdona;ç
ª- - -
... crºhvmaçin th;n ª....
- - - tw'n a[ºl?lwn
ª- - -ºaitoiç
ª- - -º proçcoª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - peº-
nivan w{ªçºte dia; tª.ºnª- - -º
kai; toi'ç ª..ºnª.º kata; th;n
ª- - -º tw'n oJmologªouvntwnº
prª- - -ºhç ajgaqª- - -º
proçª- - -ºouçin kai; ª...º
ga;r oujde;n faiªn- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -º eipª- - -
- - -º
a_iouª..º kai; oujª- - -º
deª- - -ºdª- - -º
peªnivan - - - ajgaº-
qo;n u{pa?ªrxin - - -º
tª- - -º
k_ai; me;n ª- - -º
taç ejpiª- - -º-
teç ª- - -º o{ti de;
to;n omª- - -º-
qh peªnivan - - -
- - -
..º perª...ºo ª...ºin ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º ejnoclou ª- - -
- - -º kai; th'ç ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºn ajpoçtª- - -
...º diaivthç proª- - -
...º mikravn tina nuvxªin
. laºmbavnein eijdomenª..
plºou'toªnº ajgaqovn ejçtin ª..
- - -ºo kataª- - -
- - -º pefuko?ªt- - -
- - -º foran penivªan - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento: 1
- - -
- - -
- - -ºeiecª- - -
- - -ºraiç ejcª- - -
- - - ajdiºaforoª- - -
- - -ºeçª- - -
- - -ºafª- - -
- - -ºteiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento: 2
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º to; pavqoç ª- - -
- - -ºou tinoç ª..
- - -ºpton ª...
- - -ºou fhçi;n ª....
- - -º th'ç fuçikh'ç ª..
- - - katºalabei'n ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento: 3
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºoun meg?ª- - -
- - -º aujta; deª- - -
- - -ºrwi metaª- - -
- - -ºmenwn tovde ª..
- - -º pa'çi me;n ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento: 4
- - -
- - -
- - -
- - -º peri; tou
ª- - -ºtaç ª.....ºqai fuç-
ª- - -ºodoçª- - -ºto de;
a[lloiç peª- - -ºtwn fuç-
ª- - -ºçin ª- - -
- - -
- - - oJmºoloªg- - -º
maçª- - -
- - -ºembª- - -
- - -ºnei ª- - -
- - -
- - -º fobeªr- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºxª- - -
- - -ºkin
ª- - -ºthn
ª- - -ºte mh
ª- - -
- - - oJmoloºgei'tai
ª- - -ºon nomivzªetaiº to; kai;
ª- - -º aJplw'ç ajgaqo;ç ª- - -
- - -ºç deoute ª...º pantª...
- - -º aJplw'ç ou[te ª- - -
- - -º tw'i kairw'i kª...º
dª- - -ºzeçqª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
fuvçewªçº ajpomeª....... noº-
mivçªmºatoç kthvçewªç ....º
telei'çqai peri; to;n frovªniº-
moªn kºai; tªo;nº fivlonª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºagein leª- - -
to;ºn o{lon bivªon - - -
- - -º o{tan çceª- - -
- - -ºi?reª- - -
- - -ºthçª...ºtenª..
- - -ºhkonª...º pª- - -
.ºhç kai; murªi- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
- - -
....º bublivwn toiau'?ªtaº
eij de; pro;ç diakoªpºh;n
ªtw'ºn? eijç toujnantivon fe-
ªrºomªevºn?wn ejkei'na pro;ç
ª....ºn o{ti lhrou'çin
ª...º ojªcºlhvçeiç enhne?
ª..ºnhçh to; rJhto;n to
ª...ºçi koinotevraç lev-
ªxeiçº h[ ti parativq?enªtai
....ºecovmenoi kata;
ªçuvmºfwnon, pro;ç de;
ª....ºo? para; to; qavnªa-
toºn? katav tinaç ªa[lºl?aç
ªnuvxºeiç kªavkionº th'ç pe-
ªnivaç - - -º i?okª..º pa-
ª- - -ºhiª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
....º kako;n diaçafo?u'n?ªteçº,
ajlla; ªga;rº kata; ta;ç mªeº-
taptw?vçeiç ta;ç ejk plouv?t?o?u
p?roçdecovmeªqa megavlaç
ajºkolouqeªi'ºn nuvxeiç ªkai;º
ojclhvçeiç, ajll j ouj kaq j o{ªti
mºe;?n ejpi; kakovn, o{ti d j ej-
p j ajgaqou' meivzonoç eª..º
h?ª..ºonª...ºnetª.º metªavçº-
taçiç, wJç ei[pamen ª...
eijºrh'çqai mh; Leontev?ªa
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
- - -ºto
ª- - -ºrel-
ª- - -ºqhn aidª..
- - -º apaª...
- - -ºgou ª..ºeª.
- - -º çª- - -ºtwn
ª- - -ºw?n oª...ºmeqa
ª- - -ºiç?ª..ºmenai
toi'ç d j ejpªiºq?ªum......º-
ron diaª....ºeª......
.ºontwn dª...º paraª....
.º. nomeqª..ºto dª.....
..ºoç ajg?ªaq....º oun?ª..º
t?ou ª..ºdª..ºaª- - -º
font?ª- - -ºipª- - -º-
nwi twª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºthn ª- - -
...ºn ª...ºetaqª- - -º
tinen ª..º kaª- - -
..ºwceª- - -º
diat?o?ª- - -
- - -º
twn de
ejpiqraª- - -
...ºcoª- - -º
kª- - -ºn kaªi; plºouvçion
ejk peªnivaç - - -º touvtou
ª- - - konoiçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
- - -
- - -
- - -
.....º o{ªtºan dªianow'nº-
tai periªgºivnontªaiº tw'ªnº
kata; ªth;ºn ªe[ºndeian kaªi;º
peªnivºan kai; devªhçiºn: ejpi;
de; Carivnou ª... pºavnt?ªaº
di?ª....º hgeçtª.ºatª...º
penivan mhde;? ª..ºi?eiçato
mª..ºç to; dh; levgomeªn..º
eijç meªtºavqeçin o{lªhºn
th'ç o{lªhçº uJpªavrxewç a[º-
x_ei: ªkºai; pro;ç ªPolºuvaiªnon
- - -º eçtª- - -
- - -º th;n penivan ajdiªav-
foronº jEpivkªouroç - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
e[ndeiºan h] proçdevªh-
çin - - -º podª...º
tidª... pºenivan ª.....º
katªakºolouqenª.....º
tanª....ºwª.....
- - -ºwn kaª- - -
- - -ºt?o eja;n peª..º
riçª.....ºwn uJpaªrx.
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
- - -ºenª.
- - -ºçtaª..
- - -ºpou peri-
ª- - - penºivan kai; th;n
ª- - - penºivan kako;n
ª- - - ejpi;º Carivnou
ª- - -ºonan
ª- - -ºwtoª..ºmenª.....ºwi
ª- - -ºaelhçª- - -
- - -ºeide mh
ª- - -ºnal-
l?ew?ª- - -
- - -º ajpoª...ºroç em-
ª- - -ºç proçª- - -
- - -ºdunamª- - -
- - -º deª- - -
- - -º pª- - -
- - -º peniaª- - -º
rouª..ºçª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºwª.º taceª..
- - -ºn provç tiªna
- - -ºe?ç?a
ª- - - laºmbavnei ªdia; to;
mhºde;n o{lwç ajpergavªzeº-
çqai mevnein ejpi; cwvraç ej-
avçomen: to; me;n dh; pro;ç
tou;ªçº ej?n? Lamyavkwi fivªlouç
ejpºi; Filivppou kai; pavn-
ªtwç ajºp?odexovmeqa: kaªi;º
ga;r oujde; th;n penivan ei-
pe movnon, ajlla; ta;ç ejªrgaº-
çivaç ªkºai; latreivaç uJª..
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
kataª- - -º
w_ç deª- - -ºo?kan
to; d j aª..... mh; ejnoclhvº-
çeçqai peª....º mikra'ç
e{neken ejlaªttºwvçªeºwç
pro;ç Puq?ªokºleva ªlºevgein:
æ a]n ªajneºcwvmeqa ª....º t?h;n
mªetavpºtwçªiºn, oujk ªejºno-
ªcºlhvçeiæ : kai; pro;ç Miq?rh'ªnº
ejpi; Thloklevouç: kªaivºtoi
ªajºnªektevoºn? to;n trovpªoºn: ouj
ªga;ºr a[xion fovbou to; kata;
metavptwçin ejnovclh-
ma, ka]n ªdiaºiv?thç ouj pavnta
ª.....ºto kat j e[ndeian
ª.ºexouª.... ejxºaiªrºouvmenon
ª..ºaçª..... qºumªo;ºn ejpi-
ª- - -ºt?hç
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.ºqai th;n penivan ª- - -º
ptwceivaç? ª- - -
..ºtiª....ºn ª- - -º-
teç ªaºiJreãi'Ãçªqai - - -
- - -º aujtw'i thª- - -
- - -º kthçiª- - -
- - - ejºxaiªr- - -
- - -ºdeikª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
- - -
tou mª- - -º
ajgaqª- - -º
pªlºouvtou ª- - -º
men aujto;n ª...... gravº-
fein mh; ejn meªgavlhi paº-
rallagh'i pro;ç pªenivanº
ejxª..ºenai kalo;ªn ....º
movnon ga;r hJ paralla-
ªgh;º kei'tai kai; o?uj?c?ªi;º kata;
k_akovn: kai; ta; para; Mh-
trodwvªrwºi de; keivmenªaº
ejn tw'i ªPºeri; plouvtou kai;
pa'n to; oJmoeide;ç ajko?ªl-
oºuvªqºwç dexovmeqa, to;
proªçºdieªilhmºmªevºno?n?ª..
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºnpª- - -
- - -º
ejpifereª- - -º
kame Mhtªrovdwroºç tou' bªiº-
blivou tou' Pªeri; plouvtouº
toª.ºewª- - -º
twn ejkª- - -º
ejçti;n ª- - - kaº-
qavper oJ ª jEpivkouroç ....º
çin to; tou;ç ª....... ejnoº-
clei'çqai ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
- - -
- - -ºo hJmªi'n - - -
- - -ºtoin ª- - -
- - -ºaª.ºecª.....ºaiª....
.. ejºkei'na, kako;n o{çon ejªpi;º
th'i fuvçei rJaivdion h[dh?
ç_unidei'n: ejpªi; ....º a?laiou
diakªriºbwª....ºarento?ª.º
u{çteron ª...º plou'ton ª..ºwn
toi'ç kakªo;nº aª...ºon Ÿ;ei ai v levgou-
ç_in ç?ª- - -ºt? au[xe-
tai hª...º omª....ºn
apª...ºi katenª....ºnal-
ª- - -ºmo
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
...º o?kaª....ºeoª- - -
- - -
kaºta; to;n ª- - -
..º toiou'ton ai?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIX
Frammento:
- - -
- - -
.....ºen ti ejcouvçhç
ª.....ºallon caivr?ein
ª....ºo? ejçti;n ejxai-
ªrei'çqºai pa'n eiªdoçº toiou'-
ªto kei'ºtai para; toi'ç a[ªlloiç
...ºn oujc o{ti kei'tai pa-
ª...ºiç, ajll j o{ti th;n ajlhv-
ªqeiaºn e[cei t?o?n? ª...ºqon
ªtoi'çº ejpilogiçmoªi'ç .ºon
ª.ºou th'ç hJdonªh'ç ...
eiºnai th;n pavçhç ajl-
ªghdovnºoç ajpallaªgh;n ...
.ºço tou'to paraª- - -
.ºn? uJpoª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..º oujde; th;n ejpikou-
ªrei'ºn ajlghdovna
ª- - -ºnoin
ª...ºu ti duvnatai kataç-
ª- - -ºn? ejlpivdaç
ª...ºnein ª- - -
..ºi?n ajgaqo;n ekdª- - -
....ºn oujde; plou'-
ton ª.....º eu[fqaªr-
ton- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XL
Frammento:
- - -ºhk
ª- - -ºhçin
ª- - - levgeºçqai paªçw'nº
tw'ªnde qerapºeivan ajlghdov-
nwn, w?ª......º aujth;n ajga-
qo;n ª...... a[ºn tiç ei[peie:
k_ai; qarªrºouvntwç ei?ªpºe dh;
kaiv, kaqavper e[fhçe Poluv-
ainoç, æ o{per e[trwçe qera-
peuvei ªoJ lovºgoç æ kai; toªu'ºto
poei' kªaqºavper eipen jEpiv-
kouroç, ªo{taºn parh'i p?ote;
peçw;?ªn .. oJ çoºfo;ç eijç peniv-
an, movnon ouj trevpetai kaªi; tou'º-
to mªe;n ......º ajdiavfªorºon
ª- - -ºta?i? p-
ª- - -º polu; t-
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºan
ª- - -ºeitau. ou
ª- - -º dei
ª- - -ºwn
ª- - -ºteon twi
ª- - - toi'ç ejpiº-
logªiçmoi'çº plou'ton ajga-
ªqo;n - - -ºoin levgonteç
ª- - -ºlon lamba-
ªn- - -º kata; th;n uJ-
ª- - - uJpºerevcein
ª- - -ºa?çª.ºomaçp?i
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLI
Frammento:
- - -
oupª- - -º
f_aiªn- - -º
thnª- - -º orª- - -º
dou'nai kªai; Mhtroºdwvrou
tauvthn om?ª- - -
..ºen o} cwrei' i?ª....ºnanaª.º-
twn aujth;n pro;ç h}n ei[pa-
men penivan: kai; pavnq j ªo{º-
ça kathgªoºrei'tai penivaç
wJç ejlleipouvçhç plouvtou,
tai'ç ajlhqeivaiç, wJç oJ Mh-
trovdwroç e[fh, katayeuvç-
mat j ejçtiv, kaªi; mºa; to;n Diva
oªujº movnon ejpi; ªth;ºn fuvçin
ajnafªerovmena - - -
- - -ºn, ajlla; kai;
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºto
ª- - -ºntai
ª- - -ºçto
ª- - -ºkª...º
twª- - - ajgaºqo;n e-
th?ª- - -º
to ª- - -º ajga-
ªqo;n - - -º
m_evroç a?uj?tou': kaka; ªpolºla;
çunøiØqevmena ouj poei' aj-
gaqovn, pen?ªivaº d?e; plou'ton:
ajgaqou' kai; kakou' megav-
lh diaforav, plouvtou de; kai;
peniva?ç ouj megavlh, kai; aj-
gaqo;n oJ plou'toç zhtei'-
tai para; toi'ç filoçovfoiç
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLII
Frammento:
- - -
- - -
...ºeiçç?ª.ºleª- - -
.ºalk?ª.ºo?n? ª- - -
..ºriaª.ºto ª- - -
..ºno ª- - -º
ajgaqo;n ejn th'i çunªhqºeiv?ai pe-
ª... fevrºetai kthvçeªi ojºlivgwn
ªajgaqw'n dº j ajkolouqei' çtevrhçiç
pleªovnwºn wJç ejk th'ç ejpiç-
tavçªewçº e[çti labei'n th'ç e-
ª....ºh?ç kai; tou;ç ªplhçºiv?o?n?:
aujtoªu;ºç ga;r o{tan ei[pªwºmen
povnon ejpi; tou'to ª..ºo?me
ª.ºaioi plhçivon ªo{taºn pe-
ª..ºiç aujtou;ç levgwçi: tiv ga;r
ª..º façi mega ª.....º e[cei?ªn
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º ajga-
qw'n odª- - -º-
tai auª- - - peº-
n_ivaç etª- - - ou[teº
çhmaivneiãnà tavde levgontai:
diovti kai; th'ç ptwceivaç
penivaç ªkalºoumevnhç, o{tan
oiJ peri; tªo;nº jEpivªkouroºn ka-
ko;n l?evªgºwçi th;n penivan,
tauvthn levgouçin ª...ºton
me;n o?u ? ª...ºrª....º eijçi; kai;
th'ç koinh'ç kai; th'ç jEpikouv-
rou çunhqeivaç, ouj ga;r mov-
ªnon - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIII
Frammento:
- - - ptwº-
ceivan movnªhn ......
lºevgeçqai kako;n ª....º
ajpofaivnontai: kaªko;n de;
pºtwceiva tiç ªpa'ºça ªtw'nº
uJf j hJmw'n ejkkeimevnwn
ª...º kako;n kai; levgetai
wJç tw'n kaqhgemovªnwnº
o{qen a]n kª..º g?ª.....º
h] touvtwn t?ªa;ºç uJpomnhvªçeºiç
ª- - -ºçwª- - -ºai
- - - peºnivaª- - -
- - -ºaª- - -
- - -_º e[cei
ª...ºataoi ª...ºtiç thª....ºtwn
ª...ºcerwi plou'ton ª.....ºka
ª.... eºijpei'n ª- - -ºa
....º oujde; ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ejnaºntioª.....ºnakª....ºkaª.ºk
a?ª...º movnon ª- - -
ponºei'n mª- - -º
kªai;º levgeçqai ª- - -º
t?o? ª..º kataª- - -
...ºçqai thª- - -º
kai; kata; to;n çofo;n oujde;
th;ªn peºnivan ªptwcºeivaç
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIV
Frammento:
- - -
- - -ºwçª....
- - -º mevroªçº ajga-
ªqou' ...º ei aiv ti poª- - -
- - - e[ºcein w{çte
ª...ºn a[geçqai to;n ajga-
ªqo;n ...º th;n penivan
ª.ºr?atª..º mh; kako;n katªa;º
kaªkºw'n ª...ºiai tou' plouvtou
mevroªuºç ªuJpºavrcein a?ª...º
nanª.ºwmenon tiª....º-
nai rª....ºon ma'llon auj-
t_ou' ª- - -º kai; th'ç
ei[ tiç ª- - -º
megavlhn çª.....ºeiª..º ekª.º-
r?_an aª....ºhçª- - -º
ton ª.....º oª- - -
.ºeçª- - -º
touvtwn ª- - -º
p_iaª- - -º
çiª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ejn toi'ç Peri; aiJrevçewç kai;º
fugh'ªçº lovgoi?ªç ..... ajmº-
fovtera mikªra;n kai; megavº-
lhn kªai;º meª- - -
.ºai pª- - -
.... ajºgaqo;n?ª- - -
....ºe?rhçon? ª- - -º-
nan ª...ºmen ª- - -º
teª.....º aneª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLV
Frammento:
- - -
- - -ºouçª...
- - -º e[cein movn?ªon
ajpefhvnºatov tina penªivan
u{parxinº tw'n ojlivgwn wnª..
.....ºai çhmaivneãiÃn a[mei-
ªnonº pevraªtºav tiç de ª..º pote
ª....ºto kata; th'ç ª......ºo?
ªkthvºçewªçº tivqeçqai kai; ka-
ª....ºi?dei kaqekª......
..ºtai thª...ºwn ªtºouvtoiç a-
ç?tª....º kaitª...ºw?n ª....
... th;ºn çtevrhªçin ....
._... ajºgaqovn ejçªti ....º
kai; ª....ºwç ptwceivaªn ...
.. diaºnoei' tªh;ºn çtevrªhçin
oujº pollw'n, ajlla; pavnªtwn
...ºç th'ç peªnivaç ....
...º eijpevçqaªiº kaªi; ....
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º hJ penivaª- - -
- - -ºta ª- - -º touç
ª- - -ºmnª...ºh proçª.ºçª...
- - -º eJwvratai: dia; ªtau'tºa
ªtw'nº jEpikoureivwn levgon-
taªiv tiºneç uJpªe;r tºou' kako;n ei-
naªi tºh;?n peªnºivan ªejºpilogiç-
ªm_oi'ºç crh'çqai toiouvtoiç:
oJ jEpivkouroç e[n te a[lloiç
poªllºoi'ç fhçi th;n penivan
kako;n ei ai, kai; ejn taªi'ºç-
d j eJtevraiç çunacqeivça?ªiçº
mh; fevreçªqaiº: ejpi; crhmªavtwn
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVI
Frammento:
- - -
- - -ºtwi çª....
- - -ºhn mh; thª..
....ºen ªtoi'çº bohqhvmaçin
ªto; pºa?raªmºuvqion ª- - -
.....ºçoª.....º pareª...
.....º ajgaqo;n? h] penivaªn ..º
wJç ejpi; th;n pollw'n fevre-
taªi çtºevrhçin, oun? ª..ºneutou
o?l?i?ª...º e[cein wJç aj?kovlªouºq?ªonº
kaªi;º peri; noçª.....ºç? ouª...
...ºou provçwªpon e[ºcein
ª...º citwª- - -
- - -ºneutª- - -
- - -º deçª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºwn touª....
- - -º auª.....ºeç
th;n ªpenºivan levgouçin
pavªntºeç kako;n ei ai,
blevponteç o} levgouçi ka-
ko;n uJpavrcein, th;n de; tw'n
ojlivgwn u{parªxinº oujdei;ç
ªdh; toºlmhvçhi kako;n eij-
pei'n, w{çte kata; tauvªthn
tºivqetai hJ peniva: e[çtin a-
ª..ºei movnh ª....ºeiaptw
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVII
Frammento:
- - -
- - -ºai kaª...
- - - peºnivan pavnªteç
- - -º qevlouçi th;n ª.ºe
ª- - - tºh;n u{parxin ouª...
- - -_º ma ª...º dh toivnªunº
ajxªiou'nº jE?p?ivkouron fiªloºponiv?-
aªn ejºn th'i tw'n ª......º
a?naª...ºwçei: th;n ga;r p?eªnivº-
an tou' kaqhgemovnoç ajga-
qo;n ei ai nomivzontªoçº
ejªn tw'iº deutevrªwiº çª....
..ºqª..ºthç wçeª- - -º-
menou toi pro?ª...ºnaª..
....º upwnta ª- - -º
tolhª..º e[ti denª...ºaçª..
..ºuª...º a[llon ª..ºe?nª...
.ºwntoª...ºça ª- - -
....ºkaª..ºatiª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
cwª.... ptwcºeivaç ª...º
tiq?ªeºn ª.....ºaçi kª....
- - -ºe?romª...
th;n penivºan ojnomavzon-
teç oujk ejkwluvonto lev-
gein kako;n e[c?eªinº, ajªlºl j
ou ? ªpºaramuqei'çqai tou;ç
ejpi; tauvthi lupoumevnouªçº
ejduvnato Mhtrovdwroç,
o?uj? dh;øiØ tou;ç ejpi; kakw'i mov-
ªnºon lupoumevnouç, ajllav
te k?ai; tou;ç wJç ejpi; kaªkºw'i
ªlupoumevnouç - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVIII
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
...º penivan kªai; ...
... u{ºparxin ª- - - ejfhvº-
çamen kai; to; me;n ª- - -º
pollw'ªn ...º ejpiçtavçªewn
...ºto mªh;º peraivnein ejçti;n
ª- - -ºai thçª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºi? mh-
dªe; fºhvçªanºteç o{ti kata;
th'ç tw'n ojlivgwn uJpavrxe-
wç tªiqºevaçiªn tºh;n penivªanº,
ajll j wJç kata; th'ç ajnupar-
ªxivaçº pariçtavmenoi ka-
qavper ou|ªtºoi kaª......º
on ª- - -ºmen penivaç ª.ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIX
Frammento:
- - -
- - -º ele-
ª- - - movºnh penªiv-
a - - -º kai; to;
ª- - - pºeri; fwnh'ç
ªkai; ojºnoªmºavtªwºn ªajºmfªiº-
çbªhtºe?i'n ª- - -º
ta; ªcrhvºmata lª- - -ºa
d j ªajmfºovteroi tiqevaçiªnº
to; ªth'iº penivai proçei'naªiº
tªh;n ojlºivgwn ªu{pºarxin, o{?
ejçtin ajgaqªo;n - - -º
mª- - -º
kª- - -º
prª...ºa penivan kalo;?ªn
- - -º inª..
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºtolª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -çºumplhrw?-
çeª.....ºferwn: to; de;
peri; tou'to povq j uJpotavt-
tetai ªtºw'i th'ç penivaç oj-
novmati pªanºtelw'ªçº pra-
ªgºmatªikºovn ejçtin: o{qen
ga;r e[xeçt?ªiºn uJpotavttein,
kako;ªn de;º kata; to; qªewvºrh-
ma levgetai kai; kata; th;n
ªçunhvqeian - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: L
Frammento:
- - -
- - -ºçª- - -
- - -ºididw?çª- - -
- - - pragºmatiko;n ª- - -
- - -º th;n çtevrhªçin - - -
- - -ºn plei'on oik?ª- - -º
a kªaºqavpeªrº oiJ Kunikoi; ª..º
l_ou ª.....º prw'ton me;n
ou pavntaç levgeiªnº o?u?
mª.....ºnein ªkaqavºpax ajga-
qo;n ª..º oJ? l?ovªgoºç eª....
- - -
..º aujtivka ª- - -
- - -ºon ª- - -
- - -
.....ºein kai; o{te mª...º
aª- - -º polªl- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºtiçaª- - -º
ejn toi'ç uJpe;r touvtwn dei'?
k_ª.... ajllovºtrion ª.ºe?t?ª.º
kaªi; tºo; pavntwç kaªt jº ejnan-
tiovªtºh?ta tw'i plouvªtºwi tªh;ºn?
penivan tivqeçqai, kai; to;
mh;?n ªejnivºote ajgaqo;n levgeç-
qai to;n plou'ton kai; mªevº-
ga çu;n tai'ç kai; pro;ç p?ªeºnªivº-
an ª.....ºç jEpikouvrou
levgontoç aJdra;n m?eriv-
ªda - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LI
Frammento:
- - -
- - -ºqai th;n penivan
- - -º ajgaqo;n ªkaqavpax h]
kaºko;n ojrqw'ç ªa[n tiç e[legeº:
eij? d j ouj pa'çivn ejçtin ajgaqªovnº,
ajll j ejnivoiç kai; kakovn, t?i-
çin d j ajdªiavºforon. ouj kaqav-
pax ajgaqªo;n h]º kako;n h] aj-
diavforon, wJç oujde; to;n
p_lou'ªtonº: tw'n mevntoi ge
ajllodovxwn ª.... kºa-
ko;n ª....... kºakª...
- - -º th;n penivan
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - me;nº o{tªi miºkra;n ª...º
th;n uJperoch;n ªe[cei plou'º-
toç øwJçØ pro;ç penivan ejg?-
k_rivªneºçqai: proçª......º
o{ti ª...ºt?oiçoiç aj?ªgºa?qª...º
ç?o?t?i? ª.º uJperevce_i_n levªgon-
tºai ª..ºoçpwçª....º ouj ka-
t_? ajgaªqo;nº. kai; toª...ºu o
aujtou' para; tw'n kaqhge-
movnwn to; d j ejk tw'n pa-
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LII
Frammento:
- - -
cqeª- - - kºa-
kou' kª- - -º dª- - -º
w_n eª..ºka ª....ºuçiª.º: proç-
tivqhçin to; kai; ejn aujth'ãiÃ
dh; th'i çu.ª.....º ane mia'i
aª...ºei th;n uJperoch;n
ªcrhvmaºtoç wª....ºe peniva
ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
q_aª- - -º
to ª- - - ploºuvtou ktªh'º-
çin ª- - -º dunamevnªhºn
ejx eJtoivmou ta;ç tou' çwvma-
toç ejpith?ªdeuvçºe?i?ç çumplh-
rou'n, tou' de; teleivou to; pav-
çaªç .... fºuçika;ç? ªo{ºçaç ta;
uJpª- - -ºena duvnatai
peniaª- - - kºth'çin
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIII
Frammento:
- - -
....ºaiç toud?ª......
....º touvtwn, ªajdiavºforoªn
me;ºn ei ai th;n ejk plouvtou
metavptwçin eijç penivan,
u{çteron de; kai; eijç th;n
kaqavpax uJpo; tou' lovgou
tou' dia?cevontoç ajpoka-
q_ivçtaçqªaiº: kai; dh'ta tou'-
q j o{?ªper - - -
- - - tevº-
louªç - - -ºqaª- - -º
keª...ºenoç, ajlla; ªtºo;ªn plou'º-
ton ªgºa;r ei aªi .ºenª- - -º
tª...ºn ª.ºmhdh d?ovxa?n? ª..º
aª- - -º
dia toª- - -º diovtªi
- - -ºekaª...
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºç o{per aª- - -
- - -ºçai manq?ª....ºaª...º
eroi tiç h] yuch;n kataª..
... yuºch;n kataª- - - ejº-
yucwmevnoç e?ª- - -º
çwvmatoç aª- - -º ta
ª....º kata; toª- - -
.. tou' ploºuvtou ª....º manª..
...ºai dia; movnhn uJpovlh-
yin parakolouqei', to; de;
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIV
Frammento:
- - -
- - -
dapaª- - -º
w{çq j o{çon oujk e[çtin a[lgh-
ma ka]n ªqºerapeuvhãià plou'-
toç, oujk e[ªxºeçtin aujto;
m_evga levgein: ejpei; kai; ka-
q j o{çon ªeu[ºfqartovç ejçªtiº kai;
ªtelºevwç eujafaivretoç oJ
ªplºou'toç oujk? ªejºpitrevpei
ª- - -
- - -
- - -
- - - i[ºdion uJ-
ª- - -ºn ijço-
ª- - -ºraª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºdaç
ª- - -º alo
ª- - -
- - -
- - -
- - -
polª.....º akª- - - penivº-
aç uJperevcei ª- - -º
touª..ºoª- - -º
ta fwnh'ç plavnai to;n auj-
ªtou' kanºovna çtoice ;iVwtãikÃo;n
ª- - -ºk e[qoç ga;r to
ª- - -ºn hJdonh'ç kai; do-
ª- - -ºmwnuª.ºwç levge-
taªi ...º atª.....ºen kata;
th;n ªhJdonºh;n pollw'n kai;
pleªovºnwn morivwn ka-
ª...º.. th'ç qevçin hJdonh'ç
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LV
Frammento:
- - -
- - -ºdron mª- - -º
kalei' t?ª..º pro;ç me;n ou
to; pleivw kata; to; eJxh'ç mov-
ria kei'çqai toi'ç o{loiç ouj-
de;n ejmpodivzei to; ka-
takto;n ei ai, pro;ç de; te-
leivan hJdonh;n h] kai; ajxi-
ovlogon ejmpodivzei to;
ta; pohtika; eu[fqarta ei ai:
ªçºfodra;n ga;r oªuj duvnºatai
paraçkªeuavzein toiºau't j ejn-
noouvªmeºna: ªdiºovper ouj-
de; megavla? h o{taªnº tw'i
kat j ajnafora;n th;n eª- - -º
to met j ajlghdovªnºaç ª- - -º
para ª- - -ºça
ª.ºeçeçqai ª....ºktoç ª...
- - -ºtou deª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - toiº-
ou'to ga;r ª...º.n? kako?ª- - -º
oJ plou'toç bevltion tª- - -
pºar j aujto; to; ploutei'ªn, ajlº-
la; cei'ron, ajlla; oujd j w|i ajdiavfo-
ron: ouj ga;r ma'llon ªbevlºti-
on h] cei'ron, ajlla; mh;
oujd j w|i ajgaqo;n ejn eJtoivmwãiÃ
me;n ga;r o[ntoç ª- - -
.º opª- - -º
toiouvtwi ma'llon h]
penivan o{tan d j ejkpodwvn
ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVI
Frammento:
- - -
- - -ºmenª- - -
oJ me;nº lovªgoç kata;º tou'to kaªi;º
kata; to;? loipo;ªn ejºk th'ç pe-
nivaç ta;ç i[çªaçº hJdona;ç ko-
mivzetai ta;ç ejk plouvtou
wJçt j eijç ajdiaforivan kaqivãçÃ-
taçqai kai; ª...ºmh thª.ºekto
ª- - -ºlª- - -ºhn
ejk tou' d j eJtevrou kaqavpeªrº
ejpi; poluteleivaç kai; litov-
thtoç odª.....º forwª..ºw?n
ª- - -ºhnª- - -º
a?çª..ºen ª..ºç oujde;n ª.. e{ºp?e-
t?ai kata; lovªgon ..ºnª... ajº-
gaqo;n ouj tauª...ºautª...
..ºn?on?ª..ºnoª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - eijç th;n eujdaiº-
mªoºnivan oª- - -
..ºo?n ajllª- - -º
ejn th'i prªo;ç tou;ç Lºamªyaº-
khnou;ç fivlouç ekaª....º
ejpi; t.ª.º çªoºfw'n içtaª..º-
nou leª...ºi? meta; th'ç au-
ª- - -ºqewç tou' diaª- - -
- - -
- - -
.ºontaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVII
Frammento:
- - -ºaç
ª- - -ºhi
ª- - -ºni
ª..ºlambanomª...... tºh'ç
uJperoch'ç to; çuvmªpºan a-
draª..ºçª..ºdaçª..º.b?aª..ºq?ai
th;n uJperoch;n ª- - -
- - -ºn kai; levgetai çª- - -º
diafªevrºein kai; plou'tªon
..ºnaª- - -ºewª- - -
.ºr?acei ª- - -
...ºhª- - -
..ºtadª- - -
º melª- - -
- - -
...º eçª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
....ºai pa?ª...ºn ª- - -
..ºn ejk th'ç dialª...ºe
ª- - -
.. dºh'lon o{ti thçª- - -
....ºmenhç proçª- - -º
hdi?ª..ºaton uJperoch;n ª..
- - -ºontaç euª- - -
....º qaumªa - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LVIII
Frammento:
- - -
- - - talºaipwrª- - -
.ºotou di j aujtouvç, eja;n wmen
pevnhteç, oujd j a]n plou-
tw'men uJperfronhvçomen
cavrin touvtou? ªtw'ºn mh; toi-
ouvtwn, oujd j ejkªdºoqhçovmeqa
th;n yuch;n uJpo; th'ç ªejºpi-
qumivaç th'ç pªrºo;ç plou'ton?
ou[t j eijç pl?.ª... fivºlouç ka-
ª....ºo?men eaª... eºijç ejrga-
çivaç kai; ejpªithdºeuvçeiç
ou[te qhtªeºuv?çªoºmen ajn-
ªqrwvºpoiç ªejpºw?duvnwç
ou[te çuntaqhªçovmºeªqºa
peri; th;n oijkonomivaªnº kai;
ª- - -
- - -ºçomeª..
- - -ºhça
ª- - -ºneª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
euJrevçeiç te qhçaurw'n
kai; diatavªxºeiç bivwn ajl-
ªla; mh;n kaºi; filoçofivan ªqaºu-
maçovmeqa th;n toiouvtoiç
kataçkeuavzouçan.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: LIX
Frammento:
Filodhvmou
Peri; plouvtou
aV