Philodemus De morte
Numero di Papiro: 1050
Autore: Philodemus
Certezza Autore: incerto
Titolo: De morte
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro: IV
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: B.W. Henry
Titolo: Philodemus, On Death
Luogo/Sede/Anno: Atlanta 2009

Cornice:
Pezzo:
Colonna: B
Frammento:
º.ç?t?a.ª.ºa?ª.ºaª.º.ª
ºt?ona?ª
ºajnqrwvpwnª
ºp?o..w..e?ª
.....ºa..d?ª
ºp?e?f?ukovt?i?ª
ºdevn ejçtinª
ºd?e to?u' ç?wvmªatoç
...ºenª
.º.kª
.º..ª
ºe??.d?.moi?ª
..º.....ª
ºt..eup?....ª
.º.to?i?ª
..ºthn.nª


Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
.ºc?einª.............
hJºma'ç dª............ pa-
ramuvqion ª..ºodekaª.....
tºoi'ç o{loiç ª..ºdoª.......
th;n ajnaiçªqhºç?ivan ªth;n ejn
tw'ªiº teqnavnai mh?ªde;n ei-
nai pro;ç hJma'ç, eujovªdwç (..)
to; th;n çtevrhçin tªw'n ajga-
qw'n met? ajnaiçqh?ç?ªivaç uJ-
pavrcouçªaºn a[lupon eªi ai
kai; ouj toiauvthn oi{an ejªn tw'i
zh'n h?ª..ºi?ç?anomenª......
kaqivçthçin. o{ti dª.......
keimevnwi tw'i lecq?ªevnti prov-
teron bohqei' paloª.... tou'
t_rivtou peri; bivwn dou?ª.....>
cetai d? oujdeç?ª..........
athç ajnaiçq?hçivaªç .......
Mhtrovdªwºron dia.ª.....
katafevrªeºçqai teª.......
en tw'i çªtºevrhçin omeª....
..........evªc?ei men?ª...
............ºcaçª.....
.............ºnkª.....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
...............ºghnen
.....ºd?ª.....ºçhtiçeç
....ºeª.ºkª...º peri; aujtou;ç fu-
...ºlegovnªtwºn o{pwç mh; ka-
.........ºeq? aJplw'ç eJpi-
..ºmhª....ºtajgaqa; dia; to;
tºajnaivçªqht?º aujtoi'ç e[cein ka-
ka; telaª...ºei ga;r wJç ejpi; to;
pleªi'çton ejºn? tw'i zh'n kata;
tºh;n tªw'n ajgaºqw'n çtevrhçin
kºai; p?ªrovçlºhyin kakw'n
.ºhª.....ºo?umen uJgeivaç çcev-
çiºç koi?ª....º novçwãià kateco-
mºevnouª...º aijçqhvçewn
tºa;ç ejk tªh'ç ajºpobolh'ç aujtw'n?
mºetªalambºavnontoç ojduvnaç
oºujdeª.....º o{çh periouçiv-
aç .....ºthç kai; ptwceiv-
a ....ºuç ajnadecomevnou, uJ?-
....ºdhª..ºoç de; kai; ª....ºn?
....ºtwn fuçikoª.....ºn?
....ºwn?ª............ºw
....ºmenª.............

Cornice:
Pezzo:
Colonna: A
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
...............ºkon ma-
...............ºaçtou
...............ºwn ka-
...............ºoi?o?n?
...............º.akro
................º....
................ºh?toiç
.............. kaºqovlou
.................ºt?hn
ª....................º
..................ºou
...................ºn?
...................º.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: A bis
Frammento:
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
men? pa.ª..............
ouk?aqª..............
mevllontoçª...........
peptwkw?vªç ..........
..e?t?ª..ºo?ç?o?ª..........
ç?t?...ª..............
mhd? uJpª..............
qw?n lupª.............


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
..................ºthkovtaª...
.............ºçin ejn mhd?ª........
....................ºhnka?ª....
...........ºai pªeºri; qeou;ç eijnª....
.........ºti to; çw'ma kaqekª....
..........º ijçomevgeqeç givnetaªi ...
..........º a[peiron, kata; de; th;ªn ..ºaª
..........º pep?eraçmevnwãià to; pª....
............ºntai kai; to; gegonªo;ç (.)
.................ºç kai; to; geª....
.................ºalogivzont?ªai
................ºa?televçouªçi ..
.................ºp?a?ª.........
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
....................ºhª.......
...................ºnkª.......
.................ºetizo?ª.......
........ºe talªaºivpwroç ejpoiª......
.....ºn ejçtevrhtai dialelum?ª.....
._....ºa? uJpavpcwn. ejpicewvm?ªeqa ..
...... eiºrhmevnoiç Dio;ç çwth'rªoç wJçº t?h;?ªn
aujth;n hJºdonh;n oJ poço;ç crovnoç tw'i aj-
peivrwiº paraçkeuavzein pevfuken o{t?ªan
tiç aujºth'ç katalavbhãià tou;ç o{rouç, to; ªde;
çuvnkriºma to; çavrkinon eujqu;ç ajpolaª-
bei'n taujtªo; mevgeqoç th'ç hJdonh'ç o{peªr
......º a[peiroç crovnoç periepoivhªçe


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
.......º.eiteª...............
..º dunato;n anª...............
ti givneçqai levgetaªiº kaqaª........
dunato;n uJpavrceªiºn, ei[dwl?ªa de; gen-
n_a'çqai kaq? ou}ç ajpoªdivºdwçi ªtrovpouç.
hJmei'ç me;n ou toi'ç eijrhmevnoªiç crwv-
m_eqa peri; tw'n prokeimevnwn: ªoiJ de;
plouçivwç katenceirou'çi to;n? ª.....
paratiqevnteç o{tan ejkpnevonªtaç qw'-
çin wJç meq? hJdonh'?ªçº teleutw'nªtaç
tou;ç ejn tw'i ªçºunouªçiºavzein kai; toª....
c?omª....... ejºn ajªrrºwçtivaiç gonªh;n pro-
i>e?mevªnouç ...........ºnª........
...ºeiden aujtoiç ª..º ejgleivyewn ª....
..ºnwç diatiqenª..............
kaª.ºceçtinlaª................
ou?ª.........................
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
.................ºç? w{çper aª...
................ºerª..º kai; k?a?ª..
....................ºi?twnª....
...ºeo?men metª.....ºai?ª.ºr?aç?ª......
......ºnteª..ºuª................
...º.ç eijpei'n aª........ºkai di?ª....
.ºe kata; novçon aª........ºoqeª......
......ºkai?ª.....ºaª.º tinaç ejgleivyeiç
.ºa proçforª..........ºuq? uJp?ª.....
............ºeipeªi'ºn aª..........


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
...ºoiç ªtºw'n kar?diakw'n kai; ª.......
kwn ajpovnwç ajmauroumenª.........
meta; ta;ç eujwcivaç ejn toi'ç u{pn?ªoiçº t?o; zh'n
p_roi>emªevºnouç. kai; tou;ç ejn tªoi'ç kavºroiç kai;
tºai'ç ejgl?ªuvçºeçin ajnaiçqhtou'nªtaç,º oujkev-
t_i d?º ajnªaºfevrontaç. ajl?l?a; ªtau'ºta kai;
ta;º toiaªu'ºt? ejcevtwçan oª........ºorivaç
..º tai'ç ªejºpiceirhvçeçinª.....º.pwn
...ºwç?ª.ºen ga;r koinwçei?..ª... ejºpi; me;n
......ºt?wn eijrhmevnwn kª.....ºo?u.
......ºç ajlghdovnoç, pollª...º de; kai;
.........ºakolouqou'çin ªpºeriv tinaç
.......ºento profane;ç ª...ºenora
.....ºn?twnª..........ºai proç
.....º...ª..............º...ª
.....ºlianª..............º...ª
......ºdeiçª................º..ª


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
...............ºnoukaª...ºaiçqoi
.........ºeç, w{çªtºe pw'ç oujk eijkoç ejç-
ti ......º kataçtrevfontaç ajlghdov-
ç_i .......º peripivptein… oujdeka-
.........ºi?kouç ou[t?e th;n uJgraçivan
....... çºpermatikh;n eu[poron
..........ºte kai; çklhroi'ç çune-
..........ºça kai; peri; tw'n ajpag-
..........ºt?i?nwn aujtw'n aJrmovt-
t......... gºe mh;n ajpokarterou'n-
t....... ajteºrpw'ç ajpoqnhvçkein
............ºnevceçqai barevçin
..............º peri;? ªauJºtou;ç e[rgon
............ ajpoplºhvktouç faª...
._...............ºn?eª..ºai. teq?e-
.............ºkatª..........


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI bis
Frammento:
............... uJºpegluvo?ªnºti no?ª-
.................º kataçta.ª.ºi?ç?
.................ºeçtin eijpe°i'°n
...ºarª........... ajºl?ghdw;n
katª.............ºtevrou kai;
pºavnteªç ............ºç?per..ti
o?n uJpª............ºp?lei?ª...ºa
ponªoºn men.ª....................
....ºegª.................ºau-
thª..ºp?eino?ª....................
t_ou;ç d? uJpofoª..................
aç ejkpnevontaªç ................
a_jpovnoªuºç: totª..................


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
.ºon maª.........................
.ºbarunª........................
..ºment?ª.........................
uJpnwª....ºdiaª...................
de; aijçqhtªiºkh;n uJç?ª...................
ªçº__terivçkeçqai cwrªi;ç .......... toi-
au'ta me;n dh; ta; tª................
to;n jApollofavnhn ª...............
hJmi'n doªkou'çiº diapivptªein ..........
jEpikouvrwi? ªkatºakecwrªi ...........
._.ºntai dª....º.hn.aª...........
...ºaidª.....º.oç ajtopoª..........
t?ª...... ajºp?edeivcq?h? di?ª.........
........ºeitiç?ª.ºo kai; meª.........
......ºhçª....º.eç?ª.ºaiti?ª.........
..........ºuçinoª............
...... ajlgºhdovnoç uJpª............
....ºi?çh?ª...º.o kai?ª............
..........ºapª................
..............ºkanª............
..................ºunª........
..............ºai?ª.............
..............ºoug?ª............
.............ºtaª.............
..........ºiçtorhmevnª.........
........ºavgei ta; menª.........
......ºattonwª..ºi?denª.........
.....ºpa.hn ejpª..ºoi?ª...........
....ºhç yuch'ç ginomenoª.........
.......º.ª..ºtwn de; metaª........
........ºnoiç teleutwª........
............ºtoneª...........
.........ºniçcein tª...........
........ ejºkpnohª............
..........ºhçinª.......... çumbhv-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
çetaiv te kata; to;n lovªgon meta; tw'n
a[ªkºrwn ajlghdovnwn? ejªpigivneçqai ta;ç
teleutavç, ajxiouvntwªn ajºd?uvnªaton ei ai
th;n ajnupevrblhton luv?eçqai çuªmpaqivan
a]_n mh; met? ojclhvçewªçº ajnuperªblhvtou.
fhvçomevn te th;n çumpaqivan prªo;ç to;
çw'ma th'ç yuch'ç eij kai; ta; polla; .ª.....
met? ojclhvçewç aijtiva .ª....ºç h] pªuºkªnouv-
çºhç ajçummevtrwç ta; mªovria tºw'n zwvªiwn
h] dii>çtanouvçhç, ajll? ouj fªamevºn? ge ajdªuvna-
ton luqh'naiv pot? aujth;n ªojlivgºhç tucoªu'-
çanº eJteroiwvçewç h{tiç ªoujºk a[r?? ªejçºtiv tinoç
a_jºlgªhdovºnoç aªijºtiva: lªepºtom?erh;ç ga;r
ouçºa? kai; televwç eujkivnªhtoç hJº yªuºch; ka?ªi;
diªa; tou't? ejk mikrotavtªwºn çªunºeçthkªui'a
kai; leiºotavtwn kai; perifeªreºç?tavªtºwn
...ºç?ª...ºmevnh kai; para; tou'to pollh;n
ajºporivaªn pºarevªcºouça, pw'ç ouJªkº ejxivpta-
tai l?ª.........ºwn povrwn ejn th'i çaªr-
ki; pª.....ºhmª.....…º h]? ªejºk tivnoç ªoujºk a]n
ei[pªaimºeªn .......ºoª.º aijtiva?ªç .....
th;ªn ............ diavºkriçin ª..... de-
doivka ª..n......... ajºpoteteleç-
mevªn .................ºamª....
çunª................ºwn tª...wºn
a?ª................ tevºryewç a-
....................ºakaª...
touçap?ª.............º çumba?ªivnºei
kataª.........ºa?i?perª..ºrouç dªiºa
.ron?ª.... kºa]n ei[ tiç, ejpeidhvper ªejk-
toiouvtwªnº çunevçthken?, ªajºxiwvih dªi-
aãiÃttovntwn kata; th;n çuvnkriçªin pavn-
twç meq? hJdonh'ç givnªeçqai ta;ç te-
leutavç, oujk a]n ajpiqanª...........
...ºtomen çumbaivneªi ...... th;n
ajnupevrblhton koinw?ªnivan .......
k_aªi; tºevryewç. kai; ga;ªr .............
...ºn?twn megaª..............


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
..ºtav tinaç mevqaç kai; cwrªi;ç ......
...ºpovnou, ªkaºqavper ejpi; th'ç a?ªujxhvçewç
th'çº ajpo; tw'n paidivwn ejpi; th;ªn ajkºmh;ªn
kai;º th'ç aJpªavºçhç ajpo; tw'n a[kªrºwn fqiv-
ç_ewçº ejpi; to; gh'raç. givnontai de; neaniv-
aiçº m?etabolai; kai; di? ajçummevtrwn
kinhºmavtwn w{çper eijç u{pnon uJpo; tou'
m_hkºwnivou. plh;n kai; to; biaivouªç givºneç-
qai tºou;ç ajpoçpaçmou;ç th'ç yuch'ç? ajpo;
tou' çwvªmatoç kai; dia; tou'to th;n megivç-
thn eJtºeroivwçin ªejpºakolouqei'n aª..ºi?w
......ºt?ikª.ºneª...ºn?: ouj ªga;ºr ejx ajnavgkhç
.......ºdekª...ºnwª....ºe?t?ouª.ºç? kar-
p.......ºn devndrwªn.º aj?lla; k?ai; ka-
.......ºp?allotriª.........ºl?e
........ºç?ª..º teleoª..ºq?ª.....ºton
.......º kaq?ªavºper uJpemimnhvçko-
men ....ºteª....º ka?ªta; tºo; koinon
.......ºano?ª.........ºevcei t?h;n
.......ºferª......... ajºpoçmaçmoi'ç
......ºonwn?ª..........ºoiª.....
......ºdª....................


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
.........ºmenein u{çter?on çhmªaºn-
........ºa?i? lev?gonªt.....º.emen
.. mht? ejkº peivraç mhvte dia; çhmeªivwn
... katalaºbei'n th;n? ejn ta?i?'ç ejgªlºe?ªivyºe-
çi .......ºuthç pªavºntwç ojc?lhvçewç
........ºwçiaç oJpotevrwç ªe[ºcei fh?ªmi;
.........ºon uJpavrcein, ei[per a[ra
..........º uJp? ?Epikouv?ªrouº dia; t?w'n ª
.........ºw?n ta; me;n ejk th'ç ejpimar-
tªurhvçewç çpa'çºqai, ta; d? ejk th'?ªçº toi'ªçº fai-
noªmevnoiç çumªfwnivaç, w|n oujdevt?e-
r_on ª.......ºw?kaçi?. to; ga;r au mª....
laçª.......º peri; toª..ºa..ti?nª...
qaª..........ºqeivçhç oJmologo?ª....
a?ª..........................
lª............º.ariçeiç diaª...ºwn
e?ª............ºkh...aça......
.............ºaiª.............
..............ºaª.............
.............ºoqi?ª.............
..ºn?o?ª........ºou ginª..........
...ºe?ª..ºça?ª.....ºç?oª.............
...................ºwno?ª.....
....................ºcª......
.....ºaª........ºdª...ºne?ª......
.....ºdaª....................
taª.........................
..ºd?ª......ºa?poª.ºtauª.ºoiª..........
çimhª....ºe?rwn p?ª.ºnhkotª.........
wçª.kaºqavper ap?ª....ºçpª.ºoçhçª...ºqai
..enoi façin wª..ºraª...........
o_ntoçª..ºproçexª..ºi?çª...........
aiein ta;ç aijtivaçª..ºçei?ª..........
th'ªçº teleuth'ç aª.ºtwçaª.........
kaªi; gºa;r ejn tw'i pªavºçconªti ...ºaª....
caª.......... uJºpavrcein oª.......
...............ºnª..ºhiqhçomen
thnª............º ejpithvdeio?i? nª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X bis
Frammento:
ª- - -º
...ºeiçoª.....................
.cºw?riçª....................ºp?a
...ºoclhçª..............ºm?en?eiç
..ºaçoª................ºaª..ºn kai;
..ºo?çouqa.ª............ºan proçte
..ºtai çumbaiªn.........ºaçai doqh'ãiÃ
.ºperoudaç?ª............ºoiç e{wç h?
..ºaçtwnª..............ºfhçen ka-
...ºç kai; mh?ª...............º.ª.º..
.....ºu?nwª....................
...ªai kai; kaç?ª.............ºçonª....
...ºemª.ºl?wç?ª....................
.....ºçdoª....................


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
demhª.......................
uJpo; th'çª..ºwdª.................
çan dh; fªilºoçofª................
rª.ºkoteçª....ºi?eiç fª...........
qh'çqai to?ª...ºnanaª...........ºe?in
o} pavnteªç ejpivºçtant?aªi .......º ajl-
ghdovnwªnº çumbaivnei.ª.......ºqh-
t_on eijakevnai. cwri;ç ª.........ºein
televwç, ejkei'no mhden?ª.....º de-
dievnai, pavntaç de; tou'to? ª......ºp?rov-
teron eªijrhvkaºmen dhloikª..........
nw.ª.....ºa?ç ejk tou' prª..........
.ºyeª........................
katalabwçª..................
anai kai; polª..................
.ºnª.ºmwç e[ceiª..................
.ºeaiç d? oJ pauª..................
....ºkataçtª...................
....ºzouçin eaª..................
...ºa?çd? ajluvhãià dª................
.....ºfoª.....................
...ºçwç kai; tw'i po?ª............
..ºr ªejgºrayameª...............
.....ºeç?ª....................
....ºrino?ª....................
....ºmnhmaª................
....ºena?ª....................
......ºpª.....................


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
..ºi?teron ç?ª...................
diovti th;n a[wron teleªuth;n ......
tineç ejkklªivnoºuçin ejlpªivzonteç pol-
lw'n ajgaqw'ªn ejºn tw'i pleivªoni crovnwi kºth'çin e{xein, ªa} cºwri;ç th'ç gnhçªivaç filoço-
fivaç oujd? ejn u{pªnwºi dunata; p?ªeripoihvçaç-
q_ai, di? h}n aijtivaªnº aujth;n neotª......
t?w'?n pleivçtwn ajnqrwvpwn e?ª.....
to plei'çton crovnon ejpivqeçin ª.....
poioumevnwn ajxªiºolovgou pwç oª.....
o_n. crovnwi me;n ªgºa;r metrou'ntªeç tajga-
qovn, oujde;n mevªga pºeripoihçovmeª......
.....ºai th'ç dªianºoivaç uJpe;r tw'nª.....
.......º to; m?ªevllºon kenw'ç peª.....
...ºoutetª..º.eª.ºnta m?a?taivwç m?ª...
.......ºterwnª....ºarç?ª....ºo?ç? ªka-
taºç?trevfwn ª.......ºoç deª.ºtinaª....
.................ºtwç proçª..ºuª...
.................ºaiol?ªovgoºuçª....
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
..................ºwn ejpa-
...ºt?hkwª.ºata.ª...... oijkºt?ro;ç ajl-
lªa; gºevrwn oujqe;n euJªrw;n fuçiºkw'ç ajga-
qo;ªn .ºeª.º.ª..ºçapol.ª......ºt?e ta;ç tou'
m_ªevlloºntoç aJpavça?ªç .....ºaç. pou' ga;r
ejleh'çai nevon ejçti;nª...........ºtoª.
ajnalogivzomenon ªwJç tºo;?n Puqoklªev-
a keleuvei Mhtrovdwªroç o{çaº peripeªpoiv-
htai geªgoºnw;ç ouj p?ªlevoºn ojktwkaªivde-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
ka ªejtw'nº ajll? oujci; to;ªn ...........
bivon zhvçaç ajnuponovhtoç ª.......
t_oª.º gevnhtai panto;ç ei[douç… ejªxo;n de;
ejn poçw'i crovnwi to; mevgiçton aujªtw'n
kai; peripohvçaçqai kaªi;º ajpolau'çai kªa
qavper uJpevdeixªen, oujkºev?ti nevoç tiç ojªno-
mazovmenoç e.ª..º toªu'ºto kai; th'ç ajpeªi-
rivaç, oujc o{tªiº th'ç tou' gevrontoç proçªde-
hv_çetai zwh'ç: e[ti de; meiravkion a[fqªo-
na periªpoihvºç?etai touvtwn, w{çte ge-
ganwmevnoç ajpevrceçqai ka]n rJhqh'nªai
plevªoºn bebiwkevnai tw'n ajnapolauvç-
t_ºwn ªo{ça dievºzwn e[th. çiwpw' ga;r o{-
tiº pollavki polloi'ç tªw'ºn ajfrovnwn to;
nevºouªç telºeuth'çai luçªiteºl?e?vç?terovn
ejçtºinª........ºe?i katªa;º th;n hJlikivan
..ºuqª.......ºtrafh'na?ªi kaºkoi'ç en
..ºdeª........ºfhçaª....ºanmª.º.
..ºç?idª.........º.açaª......ºeçqª.
.................ºoiçª.......
.....ºh?i?ª....................
..ºtonteçª....................
..ºonedi?ª....................
.....ºdeª....................
......ºn?ª....................ºou
l?ª....ºp?roçª..................ºo
mª...ºotikai?ª...............ºomh
no?ç? tªeºleutaª...ºnwª..........º.i?lav-
bhãià ªcºrovnon ª....º zh'n eª............
pª..ºoª.........ºh?vçetaiª........ºa
keª.ºpaª.......ºontinatª......ºn?ei?
do?ª.ºanª..... gºa;r to; toiª.......ºne
taªiº kevrªdoºç? oujden pª........ºri?
eª..º bivwi diatª..ºo?u?ai?ª......ºen
mª..ºçwçteª...ºoçthmo?ª.....ºomaç
....ºnai, to; de; zhtei'n pªara; tauvºthn
th;n aijºtivan wJç ªpºlei'çton ªcºrovªnºon zh'n
....º.on, kai; to;? ªtou;ºç nevouç teleu-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
tw'ntaç dia; tou'to duçtuªcºei'ç nomªiv-
z_ein. to; me;n ga;r i{na çuntelevçhtaiv tªe
ta;ç çungªeºnika;ç kai; fuçika;ªçº ejpiqumivaªç
kai; pa'çan ajpolavbhãià th;n oijkeiotavthn
h}nº ejndevcetai diagwgh;n ojrevgeçqai proç-
biºw'naiv tina crovnon, w{çte plhrwqh'-
naiº tw'n ajgaqw'n kai; pa'çan ejkbalei'n
th;ºn kata; ta;ç ejpiqumivaç o[ªcºlhçin hj-
reºm?ivaç metalambavnonta, nou'n e[con-
tovç ejºçtin ajnqrwvpou: to; d? i{na th'ç
....ºivaç ªoJºpovça dhv potev tiç ªpºroç.ª.º.
....ºkaq?avper e{xontav ti p?l?ei'on tou
.. parºaplhçivwç to;n ajpei?ª........
......ºon.ª.....º.ª...ºo?n.ª.ºmat?ª..
........ºellª...ºi?a?n?t?o?ç?ª.......
......ºg?o?ª....ºt?a?ª.ºa?ª.........ºucou
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
ª- - -º
tou kerªd..............ºidª......
naç deiª...............ºa?ç?ª......
tinaçel?ª....................ºo?nª.
r?wçaçqaª.....................
twi noª......................
eiç th;n t?ª......................
twçeipª.....................
fai?ª.ºl?ª....ºi?aª...ºeª..º hJ?mei'çª.....
....ºkeª....º fobouvmªenºoi th;n ª....
..........ºeqanoª...........
......... kºataçtrevªfeºin ajlla; th;n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
...ºn tel?ªeutºa?ivan, to; dh; legovmenon,
....ºn toiouvtwi kataçthvmati tug-
cavnouºçin o[nteç kai; toi'ç mhvpw z?h'n
.....ºn iJkanoi'ç eijç tou'to blevponteç
....... çºumfevrein mh; provteron ka-
taçtrevfeiºn h] th;n ajrivçthn ªdiavqeºçin
ajpolabºei'n, ª.º oujc i{na pw'ç e[conªteç
.....º ejkeivnhn th;n metakovçªmhçin
.......º eu diavgwçin, ka]n çuna?ª....
.........ºntiçin kakw'ç kaª.....
......ºeª....ºyucª.º.ª.ºte kata; çw-
..............ºlª....ºn autw'i dia
............ºntª.....ºçthn meta-
kovçmhçin .........º.itwno?ª.ºfai-
n................ºt?hnpro?ª...
................ºw?men a?u?t?ª..
p?ª...............ºo genovmenon
fª.........................
op?ª.........................
kaª.........................
e?ª.........................
ª...........................º
......................ºtadi?ª.
.........ºç?.e? t?h'i? metakoçmªhvçei
.........º...ot?wnapaçin?ª..
........ çpºo?u?ªdºa?ioiç....e?d?ª..
toiª............ºt?ouª.ºa?nª....
dep?ª.........................
nhmª.........................
ei[ tiç eijçaª.....................
oujqe;n ojc?l?ª.....................
proeulabo?ªu...................
ajlghdovçi kaª...................
d_e; to;n ejlaª...................
e[ti d?oujde; ªfuçiºko;n eª...........
hJdonh;n th;n ªajkºevraioªn ..........
............. beºb?i?wkeª........
qª..........ºakatanª.........
...........ºai teleuth?ª........


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
.....ºallonorª..ºo?ª......º mhqe;n
e?_ª....ºn?ou pro;ç aujto;n h] perªi;º tou' ªkºata;
pªavntaº trovpon wJç ejndevcetai diavgein
hJdevwªçº, tivç d?a]n? diafovrwç pro;ç tou'to
kajkeªi'n?e[ºcoi katav ge th;n fuçikh;n oJrmh;n
kai; mªhv geº ejg doxw'n, ãtiçi;n me;n kaq?auJto;n çugkatatiqevmenoç,Ã tiçi;n de; fwnw'n ma-
t_aivwªn ejpºakoªuvçºaç… dio; dh; geloi'on to;
provªteronº e[nçthma peri; tw'n ouJtwç-
i_; dªiakeimºevnwn ejn tw'i kataçtrevfein.
prªo;ç mevntºoi tou;ç aujto; to; tou' crovnou
keª.........ºpontaç?ª...ºad?ajqa?ª-
naª........ºcaçp?ein?ª.......ºkai?ª..
e?[ti bª.......ºiakeiwª......ºotaª..
..ºi?rª.......ºçwmatoª....ºmalon?ª.ºw
a?n?ª........ gºa;r to; proª....ºl?eiª...
..........º teleutªhºn poter?ª.....
..........ºouç?l?atª...ºhidiatª...
........ aºgwwghnª.....ºr uJpeª...
........ºm?a?hlogª.....ºhtaª...
...........ºinoçtouqª....ºoudª...
...........ºrainonª....ºthn mª...
...........ºadiafªovrwºç ejcouªç..
......... mºemfªoºmevnwªnº ga;ªr ..
...........ºlhç? ªtºh'ªçº metaªkºoçmªhvçe-
wç ..........ºwn lovgwn a{paçin ª..
............ çpºoudaivoiç autoi'ç d?ª.
............ºai kat?aujtou;ç anaª..
..............ºtetoiª...ºwgaçaª.
............ cºwriçmouª..ºtatetª..
.............ºteª..........
............ºanhkeª.........
............º ejnioª......ºo?nª...
.............ºthnª..........
.............ºallaª.........
ª- - -º
.............ºqeª..ºthçª..ºtou
.............ºetouq?oJmologou-
.............ºton bevltion le-
................º touç ajpo; tou'


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
çwvmatºoç cwriçmªouvºç, w{çªtºe to; th;ªnº ta-
civçªthn tºou'to çumªbºaivnein aiJreto;n uJ-
p_avr?ªceiºn. ouj mh;n oujd?ejkei'?n?ªovº ge cariv-
en uJmªw'n lºevgein, o{ti dia; tau't?oujc aiJreªtºo;n
nevouç te?ªlºeuta'n, ejpeidh; polla; çunªa-
poivçonªtaiº tw'n ejn tw'i zh'n kakw'n: kai;
ga;r ajpªallºaghvçonq?wJç e[oike qa'ttªoºn
ejlqovnteªç prºo;ç tou;ç kolaçta;ç kai; tw'n
kakw'n ajªpaºllaktavç, ei[ t?e[nioi tou'to
mh; peivçoªntºa?i, tiv dioivçei nevouç h] preç-
buvtaç aªujtou;ç teºleuta'n… o{çoi de; peivçon-
tai, tiv a]ªn ejrwtºwvhmen oJpªhlivºkoi poª-
t?o?[ªnteç ejgleivºp?oien… rJaq?ªumoºtera ga;r ª
wª..........º kakw'n ª....ºr?eçiç ekª.(..)-
t?ai th'ç yucªh'ç ..(.)ºanorqw?ªqeivçºhç enqaª
.....º wJç d?e?[ªgºwge fhvçªaim?a]n, ..ºtotouª(..)
pro;ç jAnaxagªovrºan ajpaªllagevnºt?eç bª(...)
dhª..ºe?c?naª.ºç?aª.(.)º maqei'n h?t?ª...ºn?tei?ª(...)
........ºtª..ºroçtª............
.ºn?thçª..ºç?mo?ª..º g?a;r dª...........
...ºkwª....ºl?ª.ºontoçª.....ºçhª..
........ºrwª..ºp?enª.....ºag?ª..
......ºo?t?t?.ª..ºenomª.....ºqaª..
......ºanh?ª.............ºeª..
......ºproçª...........ºtianª..
..............ºanat?ª.....ºol?ª.
..ºduçforoumen?ª..ºthnª......ºneª..
.... jAºnaxagovraç tito?ª....ºkiaª..
....ºd?ª.ºfe.en..tathª....ºoç?l?.ª..
..ºallouª..º peri; tªh'ºç aijtivaªç ....º.ou
.ºnefh?ª....ºç?fou?ª.ºn?emaª.ºe?ª.º w{çperª
uJ_ºm?ei'ç. levgwªmen toºigaroªu'n hJmei'ç
ijºdivwç peri; toªu' dunºavmenon p?ªrokovºyªai
k?ata; filoçofivaªn ejºx°arpavzeçqai dªi-
ovti fuçikªo;nº me;n tªo;º n?uvtteçªqºaªi tºo;n toi-
o?_ªu'ºton: ej?p?ªei; d?º a[lloªiºç eujlogivan para-
dªiºdou;ç tou' ª.....ºç kata; filoçofivan
prokovyein ª.........º qaumaç?t?ª.....º aj-
gaqoª.......... poºlu; meizoª....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
ka.ª......ºqª.º muªrivºwn, ajªmhvºc?anon
de; ejp?ªidekºt?ikh;n makarªivaçº diaqevçªe-
wç yuªch;nº mh; toiauvthn eªujqevºwç uJpavr?-
cein w{ªçºte ªtoºi'ç ajxiolovgoiç ajªgaqoºi'ç hJrma-
tivçqai, geuªçamºev?nhn de; dh; t?ªw'nº ejk fi-
loçofivaç ªajgaqºw'n ªh[ºdh kai; pªaºntelw'ç
oujc oi|ovn te ªmh;º peridedravcqai qaumav-
çion ajgaqovªn, w{ºçte gauriavmatoç ajpievnai
m_eçtovn. poªlu; mºe;n ou krei'ttoªnº h pro-
bavnta çofªivai nevºon ajxivwç th'ç fuvç?ewç çun-
auxhqh'na?ªi ka[peit?º ajªpºolau'çai th'ç duna-
twtavtwªn ajndrw'nº eujethrªivºa?ç, ajlla;
kai; to; geg?ªono;ç eujcºa?ªriçtivºaªçº a[?xion pol-
lh'ç, kai; ta; tª...........º diacªei'ºçqai du-
.....ºt?wi zª.......ºei?ª.........ºpolaª(.)
.........................ºpª..
........................ºa?lei?ª.
........................ºi?ç?.h?ª.
........................ºei?ª..
ª- - -º
.....................ºtwnaª.
.......................ºe?ª...
.....................º. ejl?piçª..
..................ºn?tacaª.....
..................ºr?ª.........
................ºtomeª........
em?ª.........ºei?onª....ºa?i?ç?ceª.....
...........ºd?htaª....ºa.ª.......
............ºeaª....ºta.ª..º ajwro.ª.
............ºoª........ºçtinª
......... tºrovpoª............
._.....ºwron. tov gªeº mh;n fevrein b?arev-
wç ....ºhmhª.ºong?ª........ºa?r? ejl-
pi.....ºnonoçoudª....ºkoçª....ºan
....ºegª.ºeª..ºt?in tª.........ºpro
....ºtreª.........ºeudemª.....
.....ºarª.........ºe?geç?u?n?dª.ºai?


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
nu'n? ªde; çºofw'i genomevnwi kai; poço;n
crovnoªn ejºpizhvçantªiº to; mevgiçton ajga-
q_o;n ajpeªivºlhptai. th'ç de; kata; th;n ijçov-
thta aujtªoºu' kai; th;n oJmoeivdeian poreiv-
aç ginomevªnhºç, e{wç ªeºijç a[peiron, eij duna-
t_o;n ei[h, c?ªronivºzein oijkei'ovn ejçtin. a]n
de; paragªravfºhtaªi,º th'ç me;n eujdaimo-
nivaç ajfaivrªeçiºç ouj givnetai th'ç gegonuivaç,
kwluçiªçº de; t?h'ç e[ti metouçivaç aujth'ç,
ajll?oujdªe; tou' mhºk?evt?ei ai tauvthn ej-
p_aivçqhªçiç givnetºai. kai; Mhtªrovºdwrªoºn
jEpikouªr ......ºe toçau'q?o{ªça pºroei'cen
e[th ª...... pºleivona ª... ejºpibiw'çai
carª...........ºtoçª....ºbª.....
pleªivºw crovnoªn ...ºoçenª...ºntat?ª..
................ºdª.......ºeª..
apolª...........ºai?ª...º...ª....
......ºxein e?ª.ºtwimª.....ºomª....
..............ºt?odiª........
...............ºno?ª..ºcª.......
ª...........................º
.............ºhmwª..........
....................ºponhª..
......an?ª.............º..eno?ª..
.......d?ª............ºiwçª.....
........ºi?l?o?ª......ºenaª...ºep?ª.....
m.ª...ºd??ejpidevc°e?ªtºai g?a?ç?ª.......
toi'ç aujto?ªi'ºç? crhçªtevoºn paramuqivoiç, o?J ª
d?ejpidecovmenoç ªoujºk ajnuª........
.hvçetai, luphvçetªaiº d?oujdamªw'ºç ajn?aªi-
rouvmenoç ejk tw'n o[ªnºtwn, wJç eij mhde-
mivan içcen th'ªçº ejlleivyewªç ejpºaivçqh-
ç_in. oJ d?a[ªfrºwn ou[t?ajxiovlªogonº ejpilhv-
yet?ajgaqo;n a]n kai; ªtºo;n Tiqwnou' dªia-
gevnhtªaiº crovnon, oªu[t?º ajlloªtriºwvtªe-
ron aujªto;ºn ej?ªklipei'n o{ºtan gev?ªnhºtai ªth;n
tacivçthn, ajªll?oujci; braºduvteron, a]ªn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
k_aªi; mh; çuºmbouleuvwmen hJmei?'ªç.º ajl-
la; tou'to me;n to; mevroç ojduna'n tav-
ca kai; çungnwçªtºovn ejçtin, to; d?ejpi; tw'i
tou;ç duçªmºenei'ç ejpicarhvçeçqai mav-
t_aion ajçªungºnwvçtwç ejçtivn. pavnteç me;n
ga;r oujk ejp?ªaiºçqhvçontai tw'n ejpicai-
rovntwn hjr?m?evnoªiº televwç: ejnoclei'
de; fuçikw'ªçº ejpeªnºgelw'n ejcqro;ç
o{tan ejpaªiçqºanomevnoiç tou'to poih'i kai;
kaka; para; ªtoºu?'to çumbaivnhi toi'ç ejpªiºcai-
r_omevnoiç. t?ªw'iº de; ajg?aqw'i kata; diavqe-
çin oujdei;ç ajgaªqo;nº ejpegnwkw;ç aujtªo;ºn
givnetai duçªmenºh;ç uJf?w|n? ej?ªcqºraivneªç-
q_ai luphrovn ej?ªçtiºn. oJ d?ejkqª...ºeçeiç.i?
....ºout?ejpicªaivrºwn ª....... qºewroªu-
.......º d?ecovmªenºoç ªdiºaqevçeª..ºmetª.
....ºw?çª......ºeinª.......ºateª.
o?.ª.......ºkaª................
........ºonª................
........ºdem?ª...............
.......ºn?ouç?ª................
a?ª.....º dia; th;n ªkºakª............
.....ºounª....................
c?ª......ºçu?ª...................
rª............ºouª............-
çovmeqa dikaªivºwç ª.........ºl?ª.ºbª...
hJ_mi'n d?ajtaravcwªç.º eiq?o?ª....ºç? ej?p?aje-
rivoiç ojdunwvmeqa ª.ºaª.....º oujk a]ªn
fqavnoimen ajdialeiptª..ºdª.....
teç aujtou;ç ejp?oujk ojlivªg....ºc?e?m?ª..
ton trovpon a[nqrwpoi caivrouçi tw'n
ginomevnwn perªi...ºaª...ºe kai; ejªn
tw'i filoçofei'n kª..........ºi?onª..
ª._..º megivçtwi tw'n ª........ºh?te.ª. pe-
ripoihçanª.......ºqoç ataª..... ajpo-
qnhvçko°meªn ...................


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
dª.....º o?uj? g?avr? t?i mevlon hJmi'n e[çtªai tw'n ªpºarnovpwn o{ ti pote; pavçcouçin
ejf?hJmªi'nº ejg?leivp?ªoºuçin, ejpi; de; toi'ç mh-
de;n ajªgaºqo;n ejçchkovçin eja;n cªaºivrhªi
tiç, hjl°ªivqioºç e[çtai caivrwn ejpi; toi'ç ka-
k_w'n ajªpolºelumevnoiç. hJmi'n te kata;
tiv teqnªew'çºin ejpicarhvçetaiv tiç… a av
ge diovti ªpoºriçmw'n ejçterhvmeqa… diov-
ti kakw'ç ªejºpanavgomen… ajll?oujdevte-
ron e[çtaªi pºeri; hJma'ç, w{çt?e[xeçti maniv-
an kataªginºwvçkein tw'n ejpigeªlºwvn-
t_wn. lup?ªhçomºev?ªnºouç te pollou;ç? kai;
ajgaqou;ç e?{ªxomenº teleuthvçanteç,
o} prolambaªnoºmenon eujfªraivnei fºu-
çikw'ç eª..ºgeª....ºaka?ª..........
.......ºfil?ª..ºa?g?ª..ºu?ç?ª.......
......ºt?e?jnocªl...............
.........ºraª.ºç?ª..............
.....ºe?ª.ºaª.....ºeik?ª...........
ª- - -º
...ºe?c?ª....................
..ºa?ç?t?ª.ºe?ª.......ºçonomª......
.....ºdoª.......ºautak?ª.......
....ºw?çanª.ºcr?ª.ºmeq?ª.......
...ºairikwn?ª.............
pª...ºeçti tw'i taª........ ejpi-
caivrontaç e{xeªiºn oª.....ºe?i?ª.....
yei, dio; touvtou ge cavri?n? ª........
l_hro.a?ª..ºto?naª...........ºr? ejnªo-
clou'çin uJª.......ºcarh?ª....... ouj-
c hJmei'ç provteron epoª...........-
ekuvrhçen? tou'to ªpºollo.e?...e?ª.....
..º qavnatoi dhvpªoºuqevn eijçinw?ª.....
aª.ºntoç ejpic°aivªrºein ojnomª......
aj?dialhptª.....ºaçwª...ºeª....
....ºe?i?n?ª..... kºakw'çª.......
t?.hnhkeª......ºp?wçe?ª..ºp?l?a?ª(..)


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
.....ºto genhvçontai meta; duvo crov-
n?ªouº ç?t?igmavç, o} kai; dh; prolambavnon-
teç? ejn tw'i zh'n to;n pro;ç auJtou;ç e[cou-
çi q?ªavnºaton, hJmw'n ejp?oujdeni; toioªuvºtwi
t_ar?ªatºtomevnwn. kai; povçouç aujtoi'ç
nom?ªivzoºmen ejpicarhvçeçqai çpoudaiv-
ouç fªuçiºk?w'ç, uJf?w|n kai; zw'nteç ejblav-
ptontªoº kai; dªiºetevloun tarattovme-
n_oi mh; ªkºolaçªqºw'çin… mavtaion d?ejç-
ti; kai; tªo;º lupei'çqai teleutw'ntaç
ejpi; tw'ªiº t?evkna mh; kataleivpein di?
a_} levgouªçi.º cªavºrin ga;r tou' diathrei'ç-
qai twjªnovºmãatÃa, kaqeuvdein e[xeçtin ej-
p?ajmfªovtera,º murivwn, ma'llon d??ajpeiv-
rwn tªoi'ç aujºtoi'ç ojªnovºmaç?in prªoºçago-
reºu?q?h?ªçoºmªevnºwn ª...º kai; tou'tªoº nu'n
.ºmaçª..............ºtontª.ºç?ª..
.........ºmwª..........ºenkaª.
.........ºriw?ª..........ºroª..
.........ºoibeª..........ºd?e?ª.
..........ºonª..........ºh?no?ª.
.......................ºto?ª.
.........ºait?ª..........ºtª..
..........ºtouª........ºouª..
........ºa?rouª........ºl?ou
...................ºo?unª.
....ºçikª.....................
.ºwn ejkfª...........ºatª...º.uç
m?enwnª.....ºwn ejpiªgeºnhvmata poi-
ei'n, oujc o{ti givnetai ª......ºn toªi'ºç mh-
kevt?ouçin ªejºpaªivºçqhçªiç, ejpºei; kai; ªtevºkna
oi[ºd?amen genªovºmena tautª.....ºaª..
.ºei kai; peri; tªo;º e{teron oudeª....ºl?atª(.)
..ºbh mh; filª..º kai; kwªlu......ºnª..
.ew?nª......ºkanª.........ºp?eª..
...........ºtwnª.........ºkai
.ºhidª........ºpaª....... tw'nº eij-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
dh?movnªwºn h] tw'n çunªiçtºorouvnªtwn
aj_nqrwvpwn. eij de; toi'ç ªajºpotelevçmªa-
ç?in crh; tekmaªivrºeçqai, tivç e[tucen
khºdemovnwn oi{wn Poluvainoç kai; Mh-
trovºdwroç kai; ªLºeonte?ªu;ºç kai; jEpivkou-
r?ªoç aujºto;ç ajpo; th'ç teleuth'ç a[cri kai;
nu'ªn, kºai; kata; lovgon a{pantªeºç oiJ kata; th;n
a_i{re?ªçiºn hJmw'n prok?ovyante?ªç…º oJrw'men
de; kªaºi; tw'n ijdiwtw'n pollou;ç tug-
cavnªoºntaç aJpaxapavçhç tªiºmh'ç ejnnov-
moªu kºai; fuçikh'ç uJpo; fivlwn ajxiolov-
gwç eªujºnohçavntwn polu; ma'llon h]
tou;ç tªa;º Danaou' kai; tajdelfou' kai;
tou' kaªi; pleºiv?ªw gennhvçantºoç JHraklªev-
ouç katªaºlipovnªtaç, w{çºt?e? periveçtªivn
g?e kerdaivnein ª..........ºi?n?onª..
kakaçª.ºm?ª.............ºnaª...
oipaidª.................ºmhçon
a]n ejkqrªey...............ºwnth
nª..ºwno?ª................ºr.ª...
n?ª..ºperiª.............ºaª.ºtopo?l?i?
...º.wn?ª...........ºmª..ºwnkeª..
...ºqai?ª....ºe?ª..........ºautª..
........ºo?nwª................
.......ºn polemª..ºtaª.........
.......ºi?ç?anaª..ºnaª....ºtoi.ª...
.............ºdioiç rJª.........
..ºtei?ª..ºçmª.................
m?_ª.ºç o[felovªç ejºçtin mª....ºuçª..ºeinª...
.o baqu;n eª...º fl°uvaron ka]n ejn rJh?ª....
kai; mevrh tª....ºoitª.ºautouçh?ª.......
d?ªejºn u{pnw?ªi ..(.)º. toiouvtwn ª......
mhde; toi'ç pªrogºovnoiç hJmw'n ejlªleivm-
mªaºtoç geªgºonovtoç periou'çªi mºhd?ªe[çe-
çqai teq?nªhkovºçin par?o{çon ªhJmºei'ç ajp?ªo-
k_ovpªtºome?n th;n diadochvn. çune-
lºw;n ªme;n ou º levgw diovt?ªi kaºt?alei-
fªqevntwn h] mºh; kataleifqevªnºtwn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
pon ejn tai'ç paratavªxºeçin ajpovllun-
tai. qaumaçto;n d?eij kªai; tºou;ç ejn para-
tavxei mono ajpoqnhvçkontaç uJpov-
lambavnouçin oiJ metagenevçteroi lam-
provn ti pepracevnai, Qemiçtokleva dev,
o{n fhçi Qoukudivdhç novçwi teleuth'çai,
kai; Perikleva kai; murivouªçº a[llouç tw'n
ajoidivmwn ouj nomivzouçin, kai; fuçikw-
tevrwç ejzhkovtaç jEpivkouron kai; Mhtrov-
dwron, ajlla; dh; kai; tou;ç pleivçtouç tw'n
filoçovfwn ouj peivqontai pavnteç oiJ nou'n
kai; frevnaç e[conteç, ajmuqhvtwn o{çwn
ajgnooumevnwn wJç ajpevqanob kaiv-
toi lampªrºw'ç ejn mavcaiç ajpoqanovªn-
twn. ejgw; me;n ga;r oimai taujtou' pavªn-
twç ªeºi ai ªto; kºalw'ç ejn novªçoiçº teleu-
tªa'n kºai; maªcovºmenon toi'ç ªpoleºmivoiç
kai; ªkaq?eJºkoªuvºçion trovpon kª..........
diª......ºe poihtikou' meª.........
..... ajpoºplhxiva?ç eujcarªiçt.....
eª........ºhnª....ºçmenª.........
r?ª....... oºujde; p?ªeºri; th'ç aª........
n?ewª......ºonª....ºtauª.......
.ºanª.........ºauª.............
taª.........ºwç?ª...ºtaª..........
.ºnoiçª.....º mevgiçton hJgouª......
th'ç d?aujªth'ç fleºdovnoç e[cetªai kata;
Dhmovkritoªn kai;º to; duçwpeªi'çqai (..)
dia; th;n oçoª.ºanu?ª...ºn?itou.ª......
.açª...º kai; ªdºuçmoªrfivºaç: kataªfevron-
tai ga;r ejpi; ªtoºi?ou'tªoº pavqoç wJç ªkºai; tw'ªn
meta; tªh'ç eujçºark?ivaç ªkºai; tou' kavllouªç
ajpoqnhªçkovnºtwn kai; tw'n ejkª......
twn t.ª....ºno?ª....ºout?ª.ºndª......
.ºwn kai; ª......ºer euj?crov°wªn ........
d?e; ta; pª...(.) telºeuth;n ª.ºoª.........
.ºoiç h] duªçcrhçºthqhçomenª.....ºataten-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
ejggovnwn, kai; çuntelouvntwn a} pro-
eivpamen touvtwn h[ tinwn ojqneivwn
h] mhdevnwn aJplw'ç, oujde;n e[çtai
pro;ç hJma'ç ma'llon h] kata; tou;ç ejªpi;
F_orwnevwç gegonovtaç. eij mh; nh; ªDiv-
aº kata; tou'to luphrovn ejçtin a[paiªdºo?ç
kºataçtrofhv, diovti toi'ç klhronovmoªiç
e[?çtaªiº ta; ponhqevnta, kaqavper oujci;
pollavkiç a{paçin kataleivpein hJdiv-
ªo_nºoç? ªo[ºntoç h[ tiçin tevknoiç, cwri;ç
tou'º mhde; fauvlouç ei ai mhd?ajna-
xªivºouç ejnivote tou;ç klhronomhvçon-
tªaç,º eja;n d?wçin ponhroiv, profulavxaç-
qªaiº dunatovn ªejçtin kaºi;? çpoudaivoiç kai;
fivloiç ajpoleiv?ªpein, eij dºev tiç oujk e[cei, di-
a; ªtoºu?'t?ejçti;n oªijºk?trovªç,º oujc o{ti ch?ªrºw?ç-
t_ai? .oikak?ª..º.aul?ª..ºnq?ª.... dºi?ov?-
ti d?ªajºpoleª....º.otª...ºhmª..... pe-
riouªçivºa?ç eijç ajkrovthtªa çºpavªnewç ...-
keç.ª..º.eçta?ª..ºroçª..ºaç oJpoioª...
m?_eªivºzouç i{na .ª........ºn?ª.ºng?ª..
tin ejpi; to; zwvnt?w?ªn ........º..ª..
ceih?ª..º hJmw'n otoª.............
kaª...ºt?oukaª........ºl?ª.......
.ºaª................ºekª.....
.ºrhª....ºtoiçª..........ºhª.....
fronªou'ºçin oup?ª.......ºaçceinª..
o?umeª..(.)ºn? de; kai;? ª...(.)ºponhroiç ou-
ç?i toi'ªç kºlhronovmo°i°ç pªrºo;ç kakou' ge-
nhvçeªtaiº plou'toç, eij de; mhv ge, toi'ç o{-
l_oiç oªujdºe;n o[ªfeºloç ªejºpoivçei. toi'ç d?auj-
to; toªu'to kaºtoªduromevºnªoiºç, o{ti ku-
rieuvçªouçºi tw'n eJau°t°ªw'nº ou}ç ouj qevlou-
çin, e[ªxeçºtai kai; tevkªnºwn uJparcovn-
twn ªkatºaqrhneªi'n, ejpeiºdh; kai; tuvch
ge, pavntºwn dunavªçtiç ajnqrºwvpwn, oi{-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
g_ovmena, k_?ai; parapevmpouçin o{ti p?ªavn-
teç a{ma toi'ç wjç Mivlwn eujçavrkoiç ojlivgou me;n crovnou çkeletoi; givnontai, to; de; pevraç eijç ta;ç prwvtaç ajnaluvontai fuv-
çeiç: uJpakouçtevon de; dhlonovti ta; toi'ç
eijrhmevnoiç ajnavloga kai; peri; th'ç kaªko-
c?_roivaç kai; çunovlwç th'ç duçmorfivaç. ke-
novtaton toivnun ejçti;n to; lupei'çqai pro-
orwmevnouç t°h;n ouj polutelh' tafh;n
kai; perivblepton ajlla; lith;n kai; proç-
tucou'çan: kªaºtaferomevnwn gavr ejçtin
wjç a?]n? kaq? {Aid?o?ªuº diamenouvntwn toi'ç
me;n tw'n polutelw'n, toi'ç de; tw'n tu-
covntwn, kai; toi'ç me;n ejpifaneivaç ejço-
mevnhç, toi'ç d?ajdoxivaç, lhvqhãià t°ªeº tou' pavn-
taç ajplw'ç ajnaiçqhtei'n, ma'llon de;
m_hd?ei ai, kaªi;º tou' tw'n eijç ta;ç tafa;ç
t?a; me;n aujtovqªen kataºkaveçqai, ta; de;
çºunªtafºevnta ª............º konior-
t.....................ºw?i zh'n
- - -
- - -
- - -
.................... makºavrioç
......................ºalegª.
........ºei?ª.º.ª.........º a[qlion:
ou[ºte ga;r a{pa?n?teç eujdaiªmonivºzouçin
oujºd?ajpodevcontai t.ª.......º aj?l?la;
...ºp?ol?ª..(.)º yevgªoºuçinª....ºpaª..ºeª...
peºp?onqov?qwn ª.º.amhtª..º prwvhªn ...
.ºwi laªmºprw'ç h] litw'ç ejxenecqevntaç
h]º tafe?ªnºtaç ejpivªçºtantai kai; di?amnh-
moneuvouçin, ou[t?a]n a{panteç ªuJºmnw'çin
h]º yevgwçin, oJ mhkevt?w]n ejpaiçqª.......
..º.mhª..º. d?ejpi?ªgºevnhma bª......ºaª..
..ºtodaq?ª......ºgein ejçti;n eij mh; bevlti-
onº e[zhçen JHªfaiçºtivwn jEpikoªuvºrou


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
a t?ejçti;n ejkeivnwn ajfelomevnh pªroç-
r_i'yai toi'ç tucou'çin. to; toivnun ka-
taleivpein gonei'ç h] pai'daªçº h] gaªmºe-
th;n h[ tinaç a[llouç tw'n ejp?ªiºthdeªiv-
wn ejn çumforai'ç ejçomevnoªuºç dia; ªtºh;n
kataçtrofh;n hJmw'n h] kai; tªw'ºn ajnªag-
kaivwn ejlleivyontaç e[cei mªe;ºn ajmev-
lei fuçikwvtaton dhgmo;n kaªi; dºaªkºruv-
wn proevçeiç ejgeivrei tw'i nou'n e[contªi
m_ovnon h] mavliçta: to;n de; toçou'ton
crovnon o{çon ejgleivyein peivqªetºai ª..(.)
t_el.ª...ºbaion o[nta. kai; megavl?ªhnº ouj
paªraçºk?euavzeªi luvºp?hn ejpeidh; ª..ºnª..
çofª....º.onteç oiJ kªaºtaleipovmenªoi
meªgavlwç ojºdunªhqevnºteç ejp?aujtªw'ºi?ª..
plei?ª.....º aj?gaqoª.....ºonta.ª...
tatª...ºaª.ºrhçª.ºwn aujªtºoi'ç p?are.ª...
açeª.......ºwnª....º c?arhvçetai dª...
menoç aªujºtªo;ºç ejf?ªoi|ç periºp?epoivhªke
kai; ejf?oªi|ç ..ºç?ª......ºlaª...ºntª..
.ª..ºwnª..ºoª....ºonª..ºn?omªevºnwnª..
.ª..ºupª...ºqaª....º mhk?evªt?º o[ªnºtoç ª..
di?ª.......ºdª....ºei tªh;ºn aujªtºh;n ejªn-
qºumouvmenoª........ºnª..ºauª..
.................º mhv ti paqh?ª
.ºe?ª.ºw?ª................ºo?tª...
n?ª...ºaª...ºi?o?ª......ºn pronenoh-
kevnªaiº khdemovªnaºç aujtoi'ç tekeª....
.ºo?ª....ºouç oujdªe;ºn ejpimelhçomev-
n_ªouçº h|tton eJauªtºou'. kai; diovti çun-
genªei'ºç o[nteç h] ªçºter?ªgovmºenoi diafe-
rovntwç uJp?ªaºujtou' pª.ºw?i?ª..ºçeiçin ajç-
teioi?ª...º genn?aªiºovte°ªroºn a[llwn oi[-
ç_ouçªinº aujtoªu' th;ºn katªaçºtrofhvn. eªij
de; mhv, diovti mªavºtaiovn ejçti ta;ç ijdiv-
aç fuªgºovnta kªaºk?opªaºq?ivaç ejpi; taªi'ç
eJ_tevrªwºn çumforavzªeiºn. hª....... o{-
t?an d?ejpi; xevnhç, fuç?ªiko;ç oJº d?hªgmo;ç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
kai;º Plavtwnoç, ajlla; toujnantivon e[-
moige dokei' kakodaivmonoç ei ai
tev?rma ma'llon eja;n aujtovç tiç ejpiçkhv-
y_h?ãià k?ai; faivnhtai kateçpoudakwvç.
fa?ivnontai de; kai; tw'n nomoqetw'n
oiJ fuçikw'ç kai; kalw'ç diataxavme-
noi kai; kekwlukovteç ejkc?e?i?'ç?qai
kata; ta;ç tafa;ç dia; to; tw'n zwvntwn
tºa;ç creivaç ajfairei'çqai, pollw'n kai;
dia; fqovnon touvton ta;ç oujçªivºaç ajfa-
n_ivzein keleuovntwn. ejoivkaçi de;
kai; tw'n ijdiwtw'n oiJ cariventeç ej?-
xeºnecqw'ªçin kºai; tafw'çinª......
...ºneç kai;? g?ªiºnwvçkouçin o{tªi ....
yeuºdou'ç ejpinoivaç e{neken tª.....
...ºi çuntelei'ªçºqai kai; toutª.....
..ºmeª...ºdiaªtavºxei katakolªouq..
............ºeçqai toiç?ª......
._...........ºtª..ºwn.aª......
- - -
- - -
- - -
...............ºuçi twnª......
...............ºtwi me ª......
...............ºtriçineª.....
..............ºu?to tou'dª.....
........ºl?iª...ºperiçtªell..
....... e[ºcouçin oJmoivwç ª.....
a_t?ª....º. to; de; mhd?o{lwç ª.....
.......ºei l?o?vgwn enekaçtaª.....
.......ºomevnwn ou pantª.....
....ºupon: ejpigivnetai ga;r eçª.....
.. kaºk?w'ç ejautw'n pronenoªhmevºnouç
.ª...ºathª....ºhça...i?açª...ºko
...º.wçteª.ºmeª..ºiçhi gª......ºn?ou
...º ejpi; touvtoiç luphvçetai° p°ªroçºhk°ªovºn-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
kai; filolovgoiç kaªi;º mavliçt?eja;ªnº gonei'ç
h] çugªgºenei'ç a[llouç ejpi; th'ç patrivdoç
aj_poleivpwçin: ajll?w{çte nuvttein mov-
n?o?n, oªujºc w{çte luvphn kai; megavlhn
tauvthn ejpifevrein, ªkºataferomevnouç
ejpi; ta;ç ejn tw'i zh'n ªpaºrakolouqouvçaç
ej_ºpi; xevnhç ªgh'ºç dªuºçcrªhçºtivaç, kata; me;n
to; çunevcon o{ti pro;ç hJma'ç oujd?ou|tovç
ejçtin oJ qavnatoç kaqov ªgºe? qavnatoç a{te mhdeno;ç ejpaiç-
qhçomevnouç, oujc o{ti tªoºu' kei'çqai ta;
leivyan?hJmw'n ejpi; xevn?ªhç:º eiq?o{t?ªiº di?
auJto; feukto;n oujk e[çtiªn oujºde; to; kata-
çtrevfein ejp?ajllodhmªivaç,º oujde; di?auJ-
t_o; tivmion to; ejpi; th'ç oijkªeivaç.º w{çt?eij
me;n fugavdeç genovmenoªi telºe?utwvh-
men h] di?a[llhvn tina aijtªivan h]º perivç-
taçin ç?ª.ºh?q?ª..ºtuch daª..ºn?aª...ºh
.ºeon i?[ç?wç ouj kaqovçon ª...... te-
l_eºutw'men. oJpovte ga;r ª........
..º patr?ªivºdª....ºwne?ª...........
...ºa?naª......ºmakª...........
. dei' lovªgou ....ºnhª.ºtª..........
u{çteron ª...... kºatavçtaçin? ª......
.ºudepaª........º.n.tª..........
....ºhç zª.......ºch?ª.ºo?ª..........
....ºpaª......ºallatª...........
..ºteronª....ºpate.ª.......º.ª..
ton fivlwn kai; paramuqoumªevºnwn
kai; periçtellovntwn ª(.)ºdioª......
._ª.º..d?e? toujªnºantivon. e?i?j mhª...ºte
..ºna..ª.ºab?ª...ºet? jEpikouvrou? ª..º Mh-
trodwroª. katºadeeçtero.ª.....ºpen
h paratadª....ºparmene?ª.........
m?ª.ºapoª..........ºmontin?ª.ºç?kw.ª
k?a?ª.ºt?wnª..........ºç?m?wª....º.w
te?.oç?a?ª...................ºw
...........ºwª...........º. f?ilo-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
t_wç, oujk ejpi; toi'ç meta; th;n teleuth;n.
o{tan dev tiç eu te bebiwkw;ç hi kai;
fivloiç ajxivoiç eJautou' kecrhmevnoç, uJ-
po; de; tuvchç h] ponhrivaç ajnqrwvpwn
kekwlimevnoãç tw'n nomizomevnwÃn tucei'n, oujd?ejlacivç-
thi çunevxetai luvphãiÃ, to; mhd?e[çeçqai
pro;ç eJauto;n logizovmenoç: w|i ga;r ej-
pigivnetai to; luphrovn, oujk e[çcen, ajl-
l_a; toujnantivon pa'n. oujde; ga;r to; yev-
gein tina;ç h] talaipwrivzein uJpope-
çe?i't?aujtw'i: tw'n ga;r eujlogivçtwn oujde;
eªi|ºç çunavptei ti toiou'to, tw'n de; çun-
aptovntwn oujd?ejn tw'i zh'n ejpiçtre-
ptevon, oujc o{ti kaq?o}n crovnon oud?ej-
paiçqanovmeq?aujtw'n oujd?o{lwç ejçmevn:
ajlla; dh; kai; murivoi tw'n kai; megalo-
pªrºepw'n kai; plouçivwn kai; dunaçtw'n
tafh'ç oujk e[tucon, oªu}ç oºudei;ç kata-
mªevºmfeªtaºi kai; talaªiºpwrivzei ªfºrev-
n_aç e[cwªn ajºgaq?avç. t?ªivºç ga;r dh; ªkºai; di-
e?ªilºhmmªevnwºç ejpiçtªhvçºaç uJpolhvye-
taiº parªallºagh;n ejlaªcºivçthn ªe[ºcein,
o?ªujºc? o{ti k?ªai; meºgavªlºhn, ªh] uJpºe;r gh'ªn h]º uJpo;
gªh'ºn ajnaiçqªhºteªi'ºn, h] tivç, a]n kaªi; mºeta;
tau'ta diav tinªoºç aijtivaç gum?ªnºwqh'ãiÃ
ta; leivyaªnºav tªinºoç, o} pollavkªiºç o°ªi[ºda-
men gego°ªnºovªç, oijkºtro;n hJghvçetai to;n
o_ujk o[nta… tªivç d?oºujk a]n peiçqeªivºh k?ai;?-
tou;ç peªrºieçtalmevnouç kai; tªoºu;ç ªaj-
tavfouç ªeijºç a{ pote nomivzei çªtoicºei'-
a_ pavntaç ajnaluqhvçeçqai… keno;n toiv-
nuºn kai; to; th;n ejn qalavtthãià pefri-
kevºnai kataçtrofh;n ma'llon h] th;n
ejn lºimªnivºwãià kai; potamw'i, tov ªtºe ªkaºi;? tauv-
thnº fobe°ªi'ºçqai ma'llon h] th;n uJp?ijcq?ªuv-
wn kºaªtaºb?rw?ªqºh'nai cei'roªn .º.eª.º m?ªh-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
ç_ovºfouçª...ºtoiç ejfªqºovnei. diovti de; lam-
provtero?ªnº eijç dovxan eicen, wJç kai; touvtoiç
kai; Leontei' kai; Mhtrodwvrwi qeªrºapeu-
omevnoiç uJp?ajllhvlwn kai; qerapeuvouçi pa'-
çin jEpivkouªroºn, JErmavrcwi de; kaªi;º peri-
çteivlanti kai; toi'ç leiyavnoiç ejfedreuv-
onti, pa'ç a[n tªiºç eu fronw'n oJmologhvçei-
e_n. ajll?e[çti? k?ai; tou'to kataferomevnwn
ejpi; ta; kata; tou;ç muvqouç, eij mh; nh; Diva
touvtwn kai; to; pwrrwvteron ajfivxeç-
qai pro;ç to;n ajªpoºdedeigmevnon auj-
toi'ç kaq? {Aidªou cºw'ron, tw'n ãd?aujtw'nà pro;ç th;n
ajdialhyivan? ªgravºy?ai t?o; pantªacovºqen
i[çhn ei ai th;n oJ?ªdo;ºn th;n eijç {Aidoªuº c?ariv-
e_n h . to; mevnªtoiº ge dªuºçquvmwç e[cein
ejpi; tw'n ªoJºtouª......º cronivwªn ...ºote
kataçtavªçewn .............º.rwn
ti çuntenª.............ºneo?ª..ºi?n
o{lon ª.ºta?ª..............ºouª....
..............º.çpª...ºwntª....
.............º.çª.ºkª....ºth.ª....
............ºeiçodouç auj?taçtª...
............ºaçanh.h.ª....ºc?r?ª.
............ºi?nouqª...ºa?çtª....
tª....................ºu?ç ejp?i?;? t?h'ç
......................º.l?i?ª...
.....................ºd?ª.....
ª._..ºt?ontaª.............ºn?apaª...
.ºwn tugcªan...........ºde kavkªiºo?n
crºonizouçª........ºeçterhmevnou?ªç ..
.ºai uJpo; teª.......ºwn ejphreaçqh?ªçºo-
mºevnouç° kai;? ª.....ºç? kai; kunobrwvªtºouç ªej-
çomevnouç. oª.....ºto metaª..ºnwn
t?w'n? ª..ºaiª........º kataç?ªtrevºfein du-
.....ºmaª.......ºn?eco°nª........
kwç enoª.........ºouçineª........
.ºthçanatª...... tºevteucen lovgou


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
qe;n e[cei tou' gh'ãià kekrummevnon uJp?euj-
lw'n kai; çkwlhvkwn h] keivmenon ej-
pi; gh'ç uJpo; purovç, o{tan ge mhvt?ejkeiv-
nwn mhvte touvtwn ai[çqhçiç hi tw'i
l_eiyavnwi, tiv dei' diafevreçqai… mav-
taion de; kai; to; purgou'n æejn pelavgeiæ
levgonta kai; ætw'i Libukw'iæ: deªi' ga;rº uJpo; ãtriw'nÃ
h] tettavrwn ajpopnigh'nai brovcqwn, o}
k_a]n ejn puevlªwiº gevnhtai. pw'ç d?oujk ajç-
tovcwç oj levgwn jOduççeu;ç ætri;ç mavkareç
Danaoi; kai; tetravkiç oi} tovt?o[lonto Troiv-
hãiÃ?n eujreivhãià cavrin jAtreivdhãiÃçi fevronteç,
wJç kai; ejgw;n o[felon qanevªeºin, nu'n dev
me leugalevwi qanavtwi ei[marto aJlw'naiæ
duçpovtmouç ejnovmizen tou;ç ejn tai'ç naªu-
macivaiç peri; t?h'ç patrivdoç ajpoqanovn-
taç, wJç tou;ç wjp? jArtemiçivwi kaªi;º Çalami'-
ni kai; tou;ç u{çteªrºon kai; meq?hJma'ç tau't?ªa
peiçomevnouç… ªoºuj? ga;r h|ttovn tªiº rJevzouçi?
kªai;º ejçªçºomevnoi°ç°ªiº puqevçqai tw'n ejn Pla-
tªaºiai'ç ãkai; tai'ç a[llaiç pezomacivaiçÃ, ejpeidh; kªajºkeivnwn pl?ªeivoºuç oijw-
novbrotoi kai;kunovbrotoi ge?ªgovºnaªçi
kªai;º g?enhvçontai. tiv ga;r dei' lev?ªgeinº tou;ç
ajªpºo; filoma?ªqivaºç ejpanavg?on?ªtaç h] toºu;ç
e_{ªnºeka çunhvqwn plevontaç? ªçoºfou;ªç… ej-
keªivºnouç mevntoi ªnºh; to;n Diva kaªi;º yevgein ªkai;
kªaºkodaimonªivºzein fuçikovn ªejçºt?i, tou;ç
di?a?; filokerdivªanº t?o;n a{?panta bivon ejpªi-
kumatizomevnªouºç kai; dia; tou'tov poªte
b_uªqºizomevnouç: ajlla; to; zh'n oijªkºtrovªn ejç-
t_i?n° aujtw'n, oujc oJ qavnatoç, o{t?oujk eijçiv°n°: ªtw'n
dªe;º di??aj?ªnºagkaªivaºç me;n creivaç pleovn-
twn, tuvchãià de; ajboulhvtwi çunk?ur?h°ªçavn-
twn, oujdevterªon,º a[llwç t°e mhd?ejx aj-
navgkhç tou' kaªtºaçtrevfein ejn qal?a?vªt-
t_?hi povnouç ijçcªurºoªtºevrouç ejpifevrontªoç
pºavlin dh; çung?n?wçto;n a]n? dovxeieªn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
p_rovªterºon. eij de; to; nenewlkhmevnon
ejn tªh'iº k?livnhi kai; gªrºaãiÃdivou trovpon ajl-
l?oujci; mevga rJevzonta kai; ejççomevnoi-
çi puqevçqai, kaqavper e[qoç ejnivoiç tragwãiÃ-
d_ei'n, ajpoplhxiva pollhv tivç ejçtin. wJç
ga;r ejn {Aidou protimhqhçovmenoi kaqav-
per oJ jAcilleu;ç tw'n thkedovni çtu?ge-
rh'i? teleutwvntwn ou{twç e[couçin
uJpo; th'ç ajdialhyivaç ejpilanqanovme-
noi ªtºou' pote katakrivnein tw'n ejklªi-
povªnºtwn ajnaiçqhçivan pantelh' kªai; dia; to?u'to tou;ç aijkizomevnouç ta; leivya-
na kªwºfh;n gai'an ajeikivzein meneaivneªiºn
l_evgªontºeç. o{qen ouj diakrinei' frevnaç
e[cwªnº ta; poihtika; th'ç teleuth'ç, eijç aj-
naiçªqhçivºan kai; ajnuparxivan pavnta
paraªplhºçivwç a[gªoºnta, plh;n tw'n mev-
cri prª..ºup?..h..n?tª.º meivz?ªonºa povnon
h] leipªovºmenon kai; televan ªajoºc?lhçiv-
a_n paªraºçkeuazªovºntw?n: w{çte çun-
gºnwvmªhº doteva ªbºoulomevnªwiº tini; ka-
ta; povlªeºmon ajpoqnhvªçºkein eij proçbavl-
lei tw'ªiº xivfei tacevwç ªh] tºi?ni; tw'n oJ-
moivwn ªajºpalªlºaghvçeçq?ªaiº tou' zh'n ajl?-
l?ouj ªnºovªçwiº kai; tautap.ª..ºc?ª...ºoiç .ª
ejcomenª..ºmhne?ª............. ge-
n_evçqaªi.º givnetai d?oª.ºetª..º tw'n
povnwn .ª.ºkeia meivzwn? ªtoi'ºç? ejf?hJçucivaç
kai; para; fivloiç teleutw'çi, kai; pollav-
kiç oujde; megavlaç oujde; meivzouç ejniv-
wn tw'n ªejºn mavcaiç ajlghdovnaç ejpi-
f_evrouçin aiJ novçoi. to; ga;ªrº au diapravt-
teçqai me?vga ti kai; toi'ç ªejºpiginomevnoiç
fanhçovmenon ou[t? ejªçtºi?vn ti? ªpro;ºç to;n
oujk ejpaiªçºqhçovmenon o?ªujºd??o?{lwç ejªçovºm?e?-
non, ªojlivºg?oiç te parakolouqei' paªntav-
paçªin, oiJ de;º polloi; pªrobºavtwn tªrov-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
ei ai to; lupei'çqai mevllonta kataçtªrºev-
fein biaivwç uJpo; dikaçthrivou katakekri-
mevnon h] dunavçtou, kaqavper oJ Palamhv-
dhç kai; Çwkravthç kai; Kalliçqevnhç: e[ç-
ti me;n ga;r ajmevlei tw'n a[gan paralov-
gwn kai; çpaniwtavtwn peri; çofou;ç a[n-
draç: oujc o{ti gou'n ejnergou'çiv te tw'n eijç?
tou't?ajgwgw'n, ajll?oujde; koinovtetaç pa-
r_evcouçin. ajll?ejpeidhvper oujk ajduvnaton,
e[ti de; ma'llon ejpi; tw'n mh; teleivwn, tou'-
to çunkurh'çai, to; me;n ajdhvktwç e[cein ka-
ta; pa'n ouj rJavidion, to; d?ejnoclhqevnta
pavnu metrivwç toi'ç o{loªiºç gennaivwç uJªpºo-
fevrein e[xeçtin toi'ç tªoiºouvtoiç dialo-
g_içmoi'ç. o{tan me;n g?ªavrº t?iç e[nocoç w]n-
toi'ç uJpo; plhvqouç h] dªunavçºtou katakrªi-
qei'çin aijçcr?oi'ç tugc?ªavnhiº th'ç kataçtªro-
fh'ç, a[qlioªç mºevn ejçªtin, ajlºl?o}ti zw'n
toiauvthn ªeiºc°e diavªqeçin,º oujc o}ti tªe-
leuthvçaç e[?ªtiº kako;n ªe{xei tºi? dia; th;n aj?-
d_oxivan. o{ªtºa?n dein?ª.....º kalw'ç ka?i;
panto;ç çpªivlºou kaq?ªarw'ºç?, ejk fqovnou
kai; diabolh?'ç kai; çªunwºm?oçivaç ajnqrwv?-
pwn panp?ªonºhvrwªn eijç tuvºchn toiauv-
thn ajcqeivç?, t?ou;ç me;?n? ªpovnºouç, a]n proç-
w'çªin, oujde;n mºa'llon h] d?ia; novçon eijdhv?-
çei ceiºmavzoªnºtaç, oãi|çà de; g?ªinºwvçkei pa-
r°am°ªuºq?ivoiç c?rwmenoç uJperavnw ge-
n_hvçªeºt??aujtw?'n. to;n dªe;º trovpon th'ç
teleuth'ç oªu[ºte kaq?ªauJtºo;n hJghvçetai
yekto;n h] tal?aivpwron ªou[ºte dia; to; tou;ç
e[xwqen ajnqªrºwvpo?ªuçº uJpªoºl?ambavnein,
dia; to; mhvte pavntaç oi[eçqai mhvte
pollouvç, ei[ te kai; pavnteç ejnovmizon,
oJ dºe; th;n çuvng?nwçin eicen kai; th;n
zwh;n ajnevg?ªkºlhton kai; makarivan
ajnªeºpiçªtrºev?ªptºwç e{xein çevrfwn aj-
t_ªhºrw'n. kaªi;º t?o; movnon aujªto;ºn? ejnke-
kºuªrºhkevnai ªtoºuv?t?oiç oujk ejnoclei': kai;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
ga;r murivoiç oide kai; tw'n ejpifaneçtav-
twn fqovnwi kai; diabolh'i peripeçovn-
taç e[n te dhvmoiç kai; para; dunavçtaiç,
uJpo; de; tuvrannwn kai; tou;ç ajrivçtouç-
m_avliçta, kai; baçilei'ç uJpo; baçilevwn.
peivqetai de; kai; tou;ç katagnovntaç e[n
te tw'i panti; bivwi tetimwrh'çqai pro;ç
th'ç ejn aujtoi'ç kakivaç kai; di?aujto;n me-
tameleivaiç pollai'ç ojdunhvçeçqai, tav-
ca de; kai; kolaçqhvçeçqai duçcerevçte-
r_on uJp?a[llwn. ejgw; de; qaumavzw tw'n
ajbivwton hjgoumevnwn to; katagnwç-
qh'nai, kai; tau't?oujc uJpo; çpoudaivwn ajl-
l?uJpo; ceirivçtwn anqrwvpwn, ma'llon
de; qhªrºiv°wn, eij makarivwç hJgou'ªnºtai be-
biekevnai kai; biwvçeçqai tou;ªçº pampo-
nhvrouç mevn, ajpoluomevnouç de; diabo-
lw'n h] mhd?o{lwç diaballomevnouç
p_ara; toi'ç toiouvtoiç: e[ti d?eij mh;? nomiv-
zouçin ªkºaªi;º t?w'n fronimwt?avt°ªwºn? to;n
bivon ei °ªaiº talaivpwron, ei[per ejç?t?ªi;º çum-
fora; t?ªo; givºneçqai peripeth' toi'ç toiouv-
toiç, prolambªavºnontaç i[çwç e[çe?ç?qai kai;
peri; eJaªuºt?o?u?;ç?, ej?p?eidh; tuvchç ejç?ªti;ºn e[r-
g_on. ou{?ªtwº d?ejçti; piçto;n to; genn?aivwç
duvnaçqai f?e?vªreºi?n ta; toiau'ta toªu;ºç ajre-
tªhºfovrouç tw'n aj?n?drw'?n w{çte kaªi;º tw'n
ijdiwtw'ªnº pavre?ç?tin qewrªei'n tºina?ç ouj-
k eujlovfwç movnon uJªpºofevrontaªçº ajl-
la; kai; kªaºtanwtizomevnouç tw'n di-
atiqevntwn?: ªe[aº ga;r eªijº Çwkravth?ç kai; Zhv-
nwn oJ jEleavthç kai; jAnavxarcoç, w{ç tineç
iJçtªoºrou'ªçin,º kaªiv tºineç a[lloi tw'n filoço-
f_hçavntwn. tov ge mh;n ejpi; tw'i pro;ç
mhdeno;ç o{?l?wç mnhmoneuqhvªçeºç?qai
dhgmo?;n ajnadevceªçºqai fuçiko;ªnº e[oi-
ken ei ªaiº: zwh'ç ga;r ejnivot?ajfivloªuº kai;
mhde;n ªajgaºqo;n ejçchkuivaç ejpigevªnh-
m_?ejçtivªn: ejºa?;n d?ev tiç eªu bºiwvçaç kai; ªcrh-
çavªmºenoç eujnoivaç ªtºuv?ªcºh?ãià tini; çun?ªku-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
rhvçhãià tou;ç ejgnwkovtaç ajneirhkªuºivai, toi'ç
o{loiç oujde;n ejlleivyei: creava g?ªa;ºr e[çco-
men tw'n çunekptwmavtwn ªoºujc e{ne-
ken aujtw'n, ajlla; th'ç eujdokoumevnhç
zwh'ç h|i pevfuken ejpigivneçqai: diovper
a]n ejkeivnh çunteleçqh'ãiÃ, tou' mhde;n pro;ç
hJma'ç oujd?ejnnooumevnou genhvçetai
f_rontivç. oiJ d?ejoivkaçin ojdunhro;n hJgei'ç-
qai to; meta; th;n zwh;n ajmnhmovneu-
ton, hJnik?oujk eijçivn, ejpi; th;n ejn tw'ªiº zh'n
ajfrontiçtivan uJp?ajnqrwvpwn katafe-
r_ovmenoi. lhrou'çi d?a[llwç kai; th;n ejf?oi|ç
dhvpote qaumazomevnoiç uJp?ajnqrwvpwn
mnhvmhn eujdaimonivzonteç h{tiç ejpa-
kolouqei' zwai'ç talaipwvroiç, ajll?ouj mov-
n_hn th;n ejf?oi|ç ajpevlauevn tiç ajgaqoi'ç.
ajlla; me;n eij çumfora; ªto;º mh; mnhmoneªuv-
eçqai,tou;ç ªpºleivçtouç hJªgºhtevon oijktrou;?ªç
gegonevnaãià tw'n uJparxavªnºtwn ajf?ªou| pa-
r??ijçocrovnoªiºç mnhvmhç hjxiwvqh ªti çunu-
p?avrcon, a{pªaºntaç de; to?ªu;çº protevro?ªuç,º ej-
peiºdhvper ªoºujd?ei;ç oujde; ªiJçºtovrh?çen uJ?ªpe;ºr
a_?u?jtw'n: oujªkº a]n fqavno?ªiºmen de; kªai; pºavn?-
tºa?ç aJplªw'çº tou;ç gegonªovºt?a?ç k?ªai; tou;çº ge-
nºhçomªevºno?ªuºç ejn tw'i kovçmwi, fq?ªarºevn-
t_?o?ç ga;r ªoºujdªeºi;ç mnhmoªnºeuq?h?ªçetai.º
mh; ga;r? ajlla; tw'i kakw'ªçº b°iwvªçaºntªi,º ka]n
pavnteç aujto;n uJponow'çªiºn oªiJº metage-
nevçteroi makarivwç ejzekevnªai, pou' kºe?kou-
f_ªiºkw;ç e[çtaªiº th'ç ajqlivaç zwh'?ªç, oujºk? e[ç-
tªiºn ejpinoh'çai. ta; d?ajnavloga crh; dieilh-
fevnai kai; peri; tou' diovti duçfhmei'ç-
qai mevllei lupoumevnou touvtªoiçº t?e
kai; toi'ç uJpe;r tw'n biaivwç ajpªoqnºh?ç?kovn-
twn eijrhmevnoiç, kai; perªi;º t?ou' qr?ªhnºo?u'n-
toç o{ti tou;ç klauçomªevºnouç oujªk e[çºc?en
k_ai; tou;ç ejpizhthvçontaç. eijçi;n ªdºev? ª
tineç kai; paraplhvçiªoiº touvtªoiç .º.ª..ºa
pª...ºan?ª............ºkaª.......
tª...ºa?ª.............ºeª......º kai;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
a[ºpolin kai; a[çhmon, wJç telãeutw'n lÃupouvmenoç
privn, eij dunato;n ei[h, tau't?ajnamacevça-
çqai, kai; kaq?e{kaçton crovnon eij tou't?ej-
pidw;n genovmenon ajpevqnhçken æoujk a]n
ejpeçtrefovmhn th'ç teleuth'çæ levgwn, ka[n, eij qevlei tiç, oJ met?ojlofurmou' bow'n æejgw; me;n ejk tw'n zwvntwn ai[romai kai;
pollavkiç ajgaqa; toçau't?e[cwn kai; du-
navmenoç ajpolauvein, oJ dei'na de; kai; oJ dei'-
nºa perievçtaiæ: kai; ga;r blevpetai di?w|n
oJ me;n teuvxetai paramuqivaç, oJ d?oujde;
p_roçfwnhvçewç ajxiwqhvçetai. çunelovn-
tiº d?eipei'n, ajneirhmevnwn tw'n mavliçta
luºpei'n eªijºqiçªmºevnwn, oujde;n katepeiv-
gºei ta;ç tw'n pantodapw'ç ajdhmonouvn-
twn kai; rJiptazomevnwn profavçeiç
ejkperiodeªuvºein, eij kai; k?ata; to; parapiv-
p_ªtºon ajxiou'ntai lovgou?. to; toivnun çun-
aªrºpavzeçqaªiº qanavtou proçpivpton-
tªoºç, wJç ajproçªdºokhvtou tino;ç kai; para-
dovxou çunaªnºtw'ntoªç,º hjlivªqioºn ªme;ºn
ejªçºt?i?, givnetaªi dºe; peri; tou;ç pleivçtªouºç,
ajgnoou'ntaç o{ti pa'ç a[nqrwpoç, kªa]ºn
ijçcurovteroç h|ãià tw'n Gigavntwn, ejfªhvmºe-
rovç ªejçºti pro;ç zwh;n kai; ªteºleuth;n, kai;
a[dªhºlovn ejªçºt?i?n ouj to; au[ªriºon movnªoºn,
aj_lla; kai; ªtºo; ªaujºtivka dhv: pªavºnteç ga;ªrº aj-
tãeÃivªciçºton ªpºo?vl?ªiºn? pro;ç qavnaton oijkou'-
men, kai; pavnta gevmei poªiºhtikw'n aªuj-
tou' parav te tªh;ºn fuçikh;n çuvçtaçiªn, hJ-
mw'n ou{twç ajªçºqenw'n o[ntwn kaªi;º th'ç
yuch'ç eJtoimªoºtavtouç pªovºrouç eijç ªejºk
pnoh;n ejcouvçªhç,º kai; tou' perivecontoç
a{ma th'i tuchi diakrivçewç hJmw'n aj-
muvqhta gennw'ntoç kai; pollavkiç a{ma
nohvªmºati, kai; ponhrivaç ajnqrwvpwn, kai;
tau'ªtºa kai; paªr?aujºtou;ç, duçtovpaçta kai;
pavmpoll?o{çªaº proçepeiçforouvçhç,
w{çt?, eij mhv tiç ejçtin eujtelevçtatoç,
a[lºogon hJgei'çqai kai;? p?aravdoxªoºn ouj-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
k eij teªlºeuta'ãià tiç, ajll?eij diamevnei pro;ç
poço;n crovnon, to; de; kai; mevcri ghvrwç
k_ai; teratwdevçtaton. e[nioi d?ou{twç
eijçi;n to;n ajnqrwvpon bivon parwãiÃkhkov-
teç, ouj cudai'oi movnon, ajlla; kai; tw'n fi-
loçofei'n dh; legomevnwn, w{çte kai; di-
atãavtÃtontai toçau'ta me;n e[th diatriv-
yein jAqhvnhçin filomaqou'nteç, toçau'-
ta de; th;n JEllavda kai; th'ç barbavrou
t_a; dunata; qewrou'nteç, toçau'ta de;
oi[koi dialegovmenoi, ta; de; loipa; me-
ta; tw'n gnwrivmwn: a[fnw d?a[fanton
proçevba makra;ç ajfairouvmenon ejlpiv-
d_aç to; crewvn. oJ de; nou'n e[cwn, ajpei-
lhfw;ç o} duvnatai pa'n peripoih'çai
tºo; pro;ç eujdaivmona bivon au[tarkeç, euj-
qu;ç h[dh to; loipo;n ejtetafiaçmev-
noç peripatei' kaªi;º th;n mivan hJmevran
wJç aijw'na kerdaªivºnei, parairoumevnhç
de; ou[te xenivzonq??ãhJgei'tai ta; proçpivptont?Ã ou[q?wJç ejlleivpwn
ti tou' kªrºativçtou bªivºou çunakolouqei', pro-
b?a;ç? d?e; dh; kai; th;n ejk tou' crªovºnou proçqhv-
kºhn ajxioªlovgºwç ajªpºolabw;n wJç paradov-
xwãià çunkeªkºurhkw;ç eujtucivaªãià kºai; kaªtºa;
t_ªoºu'to toªi'çº pravgmaçin eujcaªrºiçtei'. pa'ç
d?oJ khfhªnºwvdhç kaªi;º gevrwn ªgºenovmenoç
ajneuquvªmºhtovç ejçtªiº tou' qnªhºtou' kai; ej-
pªiºkhvrou th'ç çuçtavçªeºwç, kai; pi?qano;n o?ªi[-
etai levgªeiºn to;n favªçºkonta paravdoxon
eªiºnai gevrªoºnta kubeªrºnhvthn ªijºdei'n kai; tªuv-
rªanºn?on, oujc hJªgºei'tai de; kai; to; koinw'ç a[nqrw-
pon, ajlla; kai; loimikw'n katecovntwn
aujto;n ãto;n qavnatonà ouj proçdoka'ãiÃ, ma'llon de; kai; ka-
ta; th;n ajdiavlhpton fora;n oujde; th;n aj-
qanaçivan ajpelpivz?ei, kaqavper ejçti; dh'-
loç a[rti kuparivttouç futeuvwn kai; pe-
ri; duvo calkw'n ajpagcovmenoç kai; qe-
mevlia kataballovmenoç oijkhvçewn
oujd?eijç cilioçto;n e[toç ejpitªeºleçqh'nai


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIX
Frammento:
d_unhçomevnwn. kaivtoi ta; pavqªhº tªau'-
ta diafevrein oujk a[n tiç ei[peie toªu'º nªo-
mivzein uJavlina kai; keramea' çkeuvh
çunkrouvonta pampovllouç crovnouç
ajdamantivnoiç ajkavtakta diamev-
n_eiãnÃ. ajll?ejoivkaçi dia; to; filovzwon
ejk tou' pefrikevnai to;n qavnaton, ouj
dia; to; biou'n hJdevwç, kai; ta;ç ejpibola;ç
ta;ç ejp?aujto;n ejxwqei'n, eiq?o{tan ejnar-
gh;ç aujtou' gevnhtai qewriva, paravdo-
xoç aujtoi'ç uJpopivptei, par?h}n aijtivan
oujde; diaqhvkaç uJpomevnonteç gravfeç-
qai perikatavlhptoi givnonti kai; di-
x?umforei'n ajnagkavzontai katªa;º Dh-
m_ovkriton. oiJ de; frenhvreiç, ka]?n? diav ti-
noç aijtivaç ajnagkaivaç ajnennovhtoi
gevnwntai tou' bªivºou paragrafhvn, o{tan ejn o[m-
mati gevnhtai, periodeuvçanteç ajrrhv-
twç toi'ç ajgnoou'çin ojxuvtaªtºa kai; to;
pavntwn ajpoleªlºaukevnai kai; to;
televan autou;ç ejp°ilambavnein ajnaiç-
qªhºçivan, ou{twç ajkataplhvktwç ejkpnev-
oªuçiºn wJç eij mhde; to;n ejlavciçton crov-
n_ªoºn ejgleivpouçan e[çcon th;n ejpibolhvn.