Philodemus Pragmateiai
Numero di Papiro: 1418
Autore: Philodemus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: Pragmateiai
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: C. Militello
Titolo: Filodemo, Memorie epicuree
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, XVI, Napoli 1997

Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
- - -ºble.ª..º. kai; oujd?ªe;n
....ºhç aªujtºou' enwª.º....ª....
._..ºend?wtª..ºhn te? ajpo;?
ªeºujçtaqªeivaçº kai; ta; çunhch'øiØ kai;
e[ti pe.ª.....ºmenon ªtoiºau'ta?
pavnu ª.....º: ponhro;ç h] ªcrhçº-
to;ç trov?pªoç gºa;r mevnwn epeª.ºw?
ª..º.ª... ta; nºohvmat?ajnaª....
....ºkaçª...º ajçqeneªia ....
.ºhmª...ºeneª.º. a[lloç ªtiçº ei\c?euj-
ªqºevtouªç .......ºaª...º.hç kai;
ª- - -ºp.o?ª..ºnª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
...........ºpwn fª..ºmª. ejº-
kavªçtºoªtºe to;n prw'ton lª.º.ª..ºfanªeº-
ro;n a?]n? ªfevºroimªi .........º
lhvgeiç th'ç manivaç: ªoJºrw'n ga;r
ejn çªoºi; a[llo ti ajçtei'ªoºn ejnu?ªpavºr?-
con, oujk a]ªnº bou?ªloivºmªhn çºe; ªnu'ºn
pantaªcw'çº fªeuvxeºçqai ªajpºo; toªu'º
manªikºou' kata; th;n fuvçin kai;
pavn?ªtaº, kai; mh; movnon kaqar?a?; kta-
k..ª- - -º.emª- - -
..ºt?onª..ºa?kaª....ºn gravfªwºn:
æª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
- - -º tovte ª- - -
- - -ºç?taª- - -
....ºqaª.ºnª.....º çofizovmeªnoçº
ga;r iª- - -ºe?neiª......
.ºk?au..ª...ºm?ª- - -
....ºamalª..ºbª...... pºolu; ga;?ªr
..ºb?eª..º.ª- - -º.k?l?ª.....
- - -ºnª- - -
.... to;º th'ç fuvçªewçº ajgaqo;n
kaªi; - - -º
ç?u?ª....ºnª.ºuª. tºa; nu'n oujk ajd?ªuvnata
- - -
.......ºtou ejfiktªo;ºn ª...
...ºpª.º.ª.º w{ªçpºer? ª.....ºto?u?ª...
- - -ºronª...
- - -º.ª.ºdeeª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
- - -ºtopª- - -
- - -
- - -
- - -ºnª- - -
..ºteçtr?ª..º.p?ª.. çtºevrgomeªn ...
...ºa?mª- - -ºeª- - -
..ºe kai;? tª..ºhª- - -
- - -ºe?i?ª- - -
- - -
dhn? h] tou'ªton - - - ajlº
la;? kata;? .ª.º. aujtou' pª.....º
par? jEpikouvrou kaªi; pro;ºç Mhtr?o?v-
dªwron - - -
.ºmaª....ºhb?ª.ºm?ª- - -
.ºkeª....ºn oujk? ª- - -
- - -º k?a?i?; q...ª..
- - -ºprianª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: Va
Frammento:
- - -º.nhª- - -
- - -
- - -
- - -ºmoª.ºç?a?ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºn....aª- - -
- - -
- - -
çpoudh..m?i?n ou\n ª..ºeuª..º.
ª.ºpa.ª- - -ºga.ª- - -
.º.aª...ºarç?ª....º.ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: Vb
Frammento:
- - -
- - -ºnª- - -
..º.ouq?.ª..º.ª..ºaiçe?.ª.ºw?ç?ª- - -
...ºe?.ª- - -
- - -
- - -
...ºnh?ª- - -
- - -º..ª.ºwç.ª.
....çuºmfiloªçºo?fª- - -
...ºhcaçe?p?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
...º.t?..ª- - -
....ºpaª..ºap.onqª- - -º
..ª. hJºma'ç t?ª...ºai.ª- - -
...º.filoª...ºkwçª- - -
...º hJmw'ªn .ºn?akoiçª- - -º
aª- - -ºm.aª- - -º
thçª- - -º
..ª- - - ajgaºqo;n ª- - -º
.k?ª- - -ºnª...ºtu.ª- - -
- - -ºo?teª.ºwçª..º.ª- - -
- - -º..ª.ºaª- - -
- - -ºcª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
- - -ºke oJ mª....ºr?ª...
- - -ºç?en kata; ta; ejn Kuªziv-
kwi .....ºe.ª...ºwç ejpimelhqeivç.æ
ejp?Eujqªivouº de; peri; th'ç aiJrevçewç
aujtou' diaçafei' toi'ç ejn Lamyav-
kwi fivlo?ªiç ejpiºçtevllwn: æhjkouvça
men ga;r ªo{tiº dh; Leontªeu;çº pavntªaº
ap.ª- - -º..ª..ºo?ª.....
..ºw{çte pª.....ºhª.º.a.nh.ª....º
m_ena, çuªnaºcqovmeqa th'i para;
tajndrªo;ç ......ºn.ª...º.æ Lªeºon-
te?ªi' dºe;? n?ª- - -ºtaª.º.ª.ºwçinaçti
ª- - -ºtwn tª- - -
- - -ºaponª- - -
- - -
- - -ºwª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
- - -ºgª..
- - -º oujde;n
ª- - -ºc?onª..ºia.kª.
- - -ºouª.. tºo?u?vt?wn?
ª- - -ºe?ye kai; ª....ºl?e?ª...ºw.ª..
..ºb?ª- - -ºke?ª- - -ºuª...º
caª- - -º..ª..º..ª.º.ª- - -º
.ª.ºeª..ºwª..º. pote? nª..ºl?ª- - -
- - -ºfaçenª- - -
- - -º
t.ª.ºneçcª.....ºameqaª..ºwn mhv
t??ejªn tºoi'ç bebai?vªoiçº oi|ç, wJç ka]n f.ª.º
neqa, mhde; ª...º.ª..º. de; gravfªwnº
. tªo;ºn ª.º jEpivkourªoºn ª.ºwp?ª..ºçaª..
- - -º.ª..ºp?ª.º.ª.ºontw?ª- - -
- - -ºt?oª...º mh; l?ivaªn - - -
- - -ºtreª..ºed?ª.ºan?ª- - -
- - -ºçª.ºm?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
- - -
- - -º.ee?ª- - -
- - -ºr?c?ª- - -ºkapo
- - -ºw?ª.ºt?i?b?ª..... ajºp??ajrch'ç
ªtw'n eJnºn?oivwn ª- - -º.ª.ºn? fa?
ç?ª- - -ºk?ª- - -
- - -ºrawb?.ª.
- - -
- - -
- - -ºdeª.....ºfq?ª.
- - -ºm?ak?ª- - -ºç.ª.ºlo
Timoªkºravtouªçº pª- - -º
eyª....ºrª- - -ºr?o?ª....ºç t?h'ç
ª- - -ºep..ª.º.ª..º
t?h'ç ª...ºç? d?ª.....º e?ijç ti; aª.ºç?aª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
- - -ºn kai; mª- - -
- - -ºa?ton pro;ç
tª...ºperi; th'ç jAqhvnhçin auj-
tou' parouçivaç Car?ªidhvºmwi ªgºrav-
fªwnº: æh[kouça Luvkªouº äfhçivn ä(h{k?ei
ga;r pro;ç hJma'ç) o{ti nªeaºnivçkon ª...
- - -
teç.æ Qemivçtaãià d?ejpi; Filivppou: æLuv-
kon fh;ªçº piçtªo;nº eu[taktovn? ªtºe?
ne.ª...ºdaimon? ª...º.ª..ºnaª...º
çin d?a[llo qaª.......ºproª..
- - -º..ª.ºtª.....ºtetaª...
....º.anª- - -ºu?kiçª...
- - -ºkamª- - -ºnoª.....º
kat?aujta; parakªalou'ºnta ª....
- - -ºmª- - -
- - -
- - -ºa?yaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
- - - th;ºn a[lªlhnº
genomªevnhºn ª..ºan oujci; çofivan ª..º
de..on çu;ªn aujtºw'i mnhmoneu-
omevnou ª.ºeª..ºeª.ºwiª.ºekaª..ºnton
o{ti me;n ª- - -ºdª- - -º parav
krhmnoç ªto;ºn L?aªmyºakhnªo;nº to;n
ª- - -ºp?e...ª.ºaya?
tim.ª...ºmenou ªaujºtou' drª.. paº-
r?aujta; ª....º kai; trª..ºu? meta;
tau'q?uJpoªgrºavyw iª..ºaª.ºpoª...º
nu'n de; ª...º tou' Lamyakhªnou'
- - -ºra...ª- - -
- - -ºa?ª.ºo?ª- - -
.ºçen ouj pro;ç jIªdoºmeneva? ªmºovnªon
ª.º de; tw'n ª...ºapebª....º.idª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
.ºaª- - - kaºi; Timªoº
kravtei ªd?: æijdw;n wJçº hJmei'ç ªpavºnta
tau'ta kªata; tºrovpon ª..........º
qa, çullavmbane kai; aujtoi'ç, o?uj mov-
non dia; th;n oijkeiovtetav ªçou, ajlla;º
kai; dia; to; h\qoç aujtw'n o{pªwç th'çº
pavçhç corhgivaç tugcavnwç?ªin
th'ç eºijç toªiau'ta .........º aJr-
mottouvçhç: kai; çu; dh;? toi'ç a]n
ªejmºpeivrwç çauto;n crhvçimªovn
teº kai; eu[noun parªevcoiç ...
...º tivç çoi; ªuJpºoçtolh;n ..ª.ºuçª.
- - -ºeyª..º.
ª- - -ºin th;n eª- - -
- - -º hJma'ç a[ll?ªoº t?ªiº kª- - -
- - -ºwª.ºpª...º.ª.ºte....
ª- - -
- - -º.. oujqe;n
ª- - -ºi?bª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
- - -
- - -ºt?a.
ª- - -ºeª- - -ºa.
ª- - -ºe?.. pollªa;
...ºhn?i?ª....ºteq?e?ª- - -ºkª..º
fª..º...ª- - -º pa
ragraªf.....ºnª- - -º
t.ª- - -º.e?.
ª- - -ºaª...º th;n ejªpºiçt?olh;ªnº.
ª- - -ºmoiª- - -º
dª.ºy?ª.ºpr?oª.º.ª- - -º
qhnª- - -º.. filoçofª.º
a.ª- - -ºuª- - -ºwn
ª.º..ª- - -º meta; auj
tou' hJmei'ç enª..ºa?t?ª- - -
- - -º
.a?ª...ºoudª- - -
- - -
- - -ºhn toiau?vªthn ....
- - -ºt..ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
aqhª- - -ºoç tª.º
ajdelfo;ç me;n ªaujtºo?u' Timokravthç,
mhqe;n eJlovn?twn auJtw'n aujtouvç,
kai; ga;r aujªto;çº mhd?ejpiªtaqºei;ç øa]nØ ej-
a;n h{koi kai; ªe[çº ti pro;ç ªtºo; eu[noªunº ej-
ktenei' çwvªizwnº to;n ª- - -º
kai; Ÿdi? ‰ aujto; ª..º.ª.º gnou;ç ªth;ºn ejp?ªimevº-
l_eian hJªmw'n aujºtw'n poiei'çqaiæ. dh-
lou'tai, d?ajmevlei, kai; gªeºgonui'av tiç
uJp?aujtou' tw'n peri; to;n jEpivªkourºoªn
fºrontivç. ejp? jOlumpiodwvrou ª...º
tª...ºoiteª....ºna de; gravfwn:
æª- - -ºrakª- - -º
katamªaqovnºta ta; pro;ç ª..ºoçª...º
diaª- - -ºnª.ºan t?ejkei' anaª..ºoª.
- - -ºenª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
- - -ºeineto mª- - -º
yª- - -º ejpeidh; fi
loço?fª.....ºçin.in paraçke?u?a;-
ç toiauvt¢aÜç kai; oujdeivç, wJç meªta;º
tou' Timokr?avt?o?ªuºç .ª..ºneanª...º
ejpimevnomen toçouvtwn wJç kai;
nu'n pavnu mª- - -ºr?oç ejpi-
fanh;ç hnembaª- - -ºe kai;
wJç tou' aujtou' h[qouªçº t?ª...ºhç, ejn fi-
loçofivaªi d?aujºtw'n ªçe;º ejnkwmiavzw
pª.........ºç.ª.ºtª.º.ª.ºponta kai;
par?eggu?ª...º pa'çi tªoºi'ç aujtou' ªfivº-
loiç .ª...º.e?i?nonta pavçhç ª...ºn?
epaª..º..ª.º par?aujtw'n .a.ª...
..ºl?ª..ºakª...ºinª- - -
- - -º
anqª.ºoª- - -
- - -ºaª- - -ºp?o..ª..
- - -ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
- - -ºa.ª.º..
ª- - - ajºcrhvçtªouçº diaforavç.
dia; tivnaç aijtivaç dhmovªthnº
o[nt?aujto;n patªrovqeºn ajnhªgovreuº-
e_n jEpivkouroç… ª....º peri; tou' mav-
liçta me;n ªeijºç jAqhvnaç ej¢lqܪei'n e[ºn-
qa diatrivyouçin, a]n oJ kata; tw'n
filoçovfwn ª- - -ºireª....º
moª- - -ºariçª.ºntª..º
proª- - -º eijç Mutiªlhvº-
nhn p?ª- - -º
e?ª..º.ª- - -
...ºoyª- - -
...ºo?ª- - -
.ª- - -ºr?ad?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
- - -
- - -ºlhdo...
ª- - -ºwç kai; touvtwª.
- - -ºouª..ºriª.ºh.k.
ª..ºaª.ºgon fivlw?n prªo;çº ajllhvlouªç
...º toçouªt- - -º.eipomª..
- - -ºuthn..ª..º
..aª- - -ºpª...
..ºp?i?kª..ºi?bª.ºonª.ºm?.ª.ºw?ª.ºippouç
ª..ºn?eç?ª- - -ºeta?k?ª..º.ª..ºnqe
ª....ºhmon...qiª- - -º
duvnamai ga;r? ª- - -ºia.ein..
ª.º uJpe;r ª...ºlo.ª...ºthn pro;ç ajlªlhv-
loºuç ..ª...ºo th;n ªejpiçtºolªhvnº: ætau'-
ªta to;n çºwvfron?ejn quªmw'i ...ºniç
ª.....ºw?t?ejn ejªpiçºtolªh'i ...ºai
ª.....º bouloivmªhºn çe; ª....ºrª.ºdª.
.... hJºmi'n h] toi'ç ª.º..ª- - -
......º hJma'ç ª- - -
......º to; pra'gªma - - -
- - -º h] tau'ªta .ºc?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
- - -
- - - ejºn a[ªllaiç kai;
ejºn th'ªi pro;çº jAriçtovboulon, aª...
......º aJpavçhi, kai; th'i pro?;ç ªKwº-
l_wvthn, kai; th'i n?u'n pro?;ç Eu[d?ªhmoºn.
ep?idecimª..ºn..ª....ºkar?o?uç ajªkouvº-
çaç oªu\ºn filanqrwvpwç uJpe;r ejm?ªou'º
pro;ç aujto;n mimnhvçkoio? ªgºegrªafevº-
nai, çuniçta;ç fivlon ç?a?u?ªtoºu' kai; jE-
pikouvrou pavli to;n JIppok?l?e?i?vªdhn,º
çuneilhfevnai de; kai; tau'tªa pavnº-
ta kaq?e{kaçta puqovmenoç pªaº-
r?Eujbouvlou.æ çuªnivçºthçi d?e[ti aujªtw'iº
Prwvtarcon. gravfei de; ªkºai; tau-
ªtiv:º æEujdhv?ªmºou teqauvmaka ªo{tiº .ª.ºu
t?wi makra;n ajphrthvqh tªou' gegoº-
no?vtoç cwrivçaç eJauto;n .ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
- - -
kª......ºw ¢pÜareilhfovti tajkeivnªou
didºovnªaiº K?arnei?çkwãià dei'n ti, o[ªntoçº
toiouvtou Kronivou kai; dovntoç pro-
qªuvmwç: kai; mavºl?ajçpaçivwç tw'i jArke-
ªfºw'nti mivan me;n ejx ejpaivnou ãou\Ãçan
th;n ªuJp?ºejmou' doqei'çan aujtw'i pa'-
ªçºa¢n de;ܪdºwke par?ªeJkaºtevrªouºç oujde;
ª- - -º d?eJlei'n
ajlªla;º k?ai; proãçtevÃtacev tinªiº Kalªliçºt?r?ªavº-
twi p?ªevnºt?e mna'ç hJmi'n dou'naiæ. kai;
probavç: æoJ me;n ªdh;º Kalªlivçºtratoç
e.ª..ºt?uptª.ºke mevcri ªgºe tou' paªrºo?vn?-
toç ª.º.ª.ºenª.. Pºatrovkl?ªoºu ªh[qeºlon
ei\nai ª..ºke.ª- - -ºcari
ª.ºwide?ª- - -ºwn
ª- - -º.ª.ºaª- - -
- - -ºtanh?ª...ºtouª- - -
- - -ºedª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
- - -
- - -
kai;º p?r?o?elqwvn: æKrovnªiºoç f?ª........º
hjçªkºhmevno?ª.ºç, a]n tuvªcºh?i, kaivpe¢rÜ ouj-
k ªa[tºopoç w[n, a[peiroç de; lepto-
logivaç dia; to; mhde; to;n Eu[dªoº-
xon iJkanw'ç ejndelecivzein ejn
filoçofivai, kaqavper hJmi'n e[legen
k?ai; jAr?ªkºefw'ªnº kaªi;º to; çumbeªbºhkªo;çº
ejmh?vªnºuenæ. Kronivwi ªd?ºaujtw'i ¢gܪravº-
fwn: æoujk ojliavkiç ga;r kai; Leovn-
t?ªioºn pro;ç jEpivkouroªnº eujfhvmwç pªeº-
r?ªi;º çou' kai; prepovntwç dielhvluqªeº
kai; oJ Puq¢oÜklh'ç oJ para; çou' kai; diatrªiv-
bºwn kai; tw'n uiJw'n ejpiçtatw'n
t?w'n çw'n kai; komivzwn par?Eujdªovº-
xou kai; D?ªioºt?ivmou ª...... tºa;ç ejpiçto?-
ªla;ºç t?ª...ºwç kª- - -ºaª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
- - -ºkarª- - - Puqoº-
klevouç Kronªi - - -º
ou. prªobºa;ç ªdev: æ- - - Kalº-
liçtrªavtºou ª....ºçtwnª- - -º
wn eijç a[lla panto;ç pª- - -º
maqw;n o{ti ª..ºu provnoian ¢pÜerªi; ...
.º.ligª..º..en oujkevti ª- - -
...º.n?ª- - -ºtinçunª- - -º
çenª.ºetwª.....ºon?ª- - -
- - -ºatª..ºbaco?ª- - -
....ºnou diovti pavçaiç ª- - -
....ºçaª- - -ºn pª- - -º
rian w{çte to;n Marªgºivthªn - - -º
h_tai qanei'n, e[peçti ªde; - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
- - -
..ºçuª- - -º
ana kai; ª- - -ºe?ne.
ª..º to?vte ª- - -ºouª.ºm?antei?ª..
.ºhçenª- - -ºçou ªtºw'id?ejçtivn ä
fhçivn äª.ºneaxª.º.aª....ºm.ç w{ç?
t?eijp¢eܪi'ºn wJç, eij mh; thª- - -
.......ºt?ejmou' ka]n mei?zovnwªçº
..ª..º ejph'lqenæ. proelqw;n
dev:ækai; tªoºu't?ejp¢evÜfereç p?a?r?h?faª.
.....º pro;ç to;n ªKleovºmbrotonæ. ªtouv-
twi de;º o{ti:æpoei' pra'gma deino;n
kai; aijçcro;n ejme; pro;ç ªfiºlovtªht?e[º-
nklhmªaº to;n pan?ª....ºulª..ºume
ª.º kai; pri;n oujc eJªtevrwçº p?ª.ºe
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
rª- - -º ¢ejÜp?ajrcªh;n
- - -ºteaª- - -ºe provterªonº
o[nteç ª- - -ºmenou ne.ª.º
.n ojliwrei'ç kªai; paºn?to;ç hJçucavzein
proairoumevnoªu teº kai; ou[t?ejp?ajr-
ch;n oujdevpotªeº m?ªeºtaçtav?n¢tÜoç
eJxhvkonta kai; triçªi;nº e[teçin
oªu[ºt?eijç a[llhn krªivºçin ªoujdºemivan
ajll?ejn filoçofivaªiº diat?ªrºivbontoç
aj¢eivÜ. peri; toivnuªn ..ºonouç eij me;n
e?ªi\ºcon proceivrwç ªuJpovmºnhm?eijpei'n
ªeºujlu?twvter¢oÜn a]ªn nu'n g?eijº¢çÜ taªu'taº
proçecrhçavmhn: ªwJçº ejgªw; mºe?;ªnº çfov-
dra peivqomai QeodwvøiØrªwiº tw'i qeªivº-
oiªç kaºi; qei'on ajndrªavçºin ª...ºwi?ª..
.........ºedª- - -ºn ei\naªi
- - -
..ºntaª- - -
..ºikaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
- - -ºwnª- - -
- - - to;ºn ajgaqªo;n - - -
....º to; pro;ç tou;ç ajçcªovloº¢uçÜ a?uj-
tw'i kai; mnhmoneuvªeiº kata; Diªovº-
timoªnº jEpivkouroç a[rªcoºnta tou'
bublªivouº Fuvrçwni goªu'nº gravfwn:
æajpevçteiªlºa d.ª.......º kai; to; pro;ç
tou;ªç ajçºcªovlouçæ kºai; æka]ªn hjºnagkaç-
mevnªoçº .e?ç?ª....ºmaç ªejç mevgºiçt?a]n h?{-
koiç kªaºka; ª...º..neiª.....ºon to;n
trovªponº tªou'toºn kai; toçªou'tºovn te
deª..º.ª...ºthç paª- - -ºnhç
hª.º..ª..º ejkei'noç ª- - -ºro
eij kai; Nikavnªoºrª.....ºwª- - -
.ºpª...ºad?eiª.ºaª.....ºd?i?ª...ºidea
ª.....ºllanª...ºagª- - -ºoç
ª- - -ºcª- - -º..
ª- - -ºepeª- - -
- - -ºçuª- - -ºabaª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
- - -º.ª.ºnanª- - -
..º hJ peri; tw'n aj¢çÜcoliw'ªn tovt?ejºgrav-
ªfhºæ kai; æproçªakhvºkoa wJ?ªç çu; pº¢eÜirai'ç
h{deion a]n e[ªxºwqe ijdiwvt¢hÜi aujtw'i
gegonovti th'ç provteron ªejpiºfa-
neivaç th;n filivan çunavyai
mª...ºaª...º: cravw d¢e;Ü tw'i ajndªri;º
prªo;ºç o}n hJ pªeri;º tw'n ajªçºcoªlºiw'n ejk
¢ÇÜavmou ejpiçtolh; ejgravfh ª....
oºuj ga;r ta;ç tucouvçaç uJpe;ªr ejmou'º
fwna;ç Kwlwvthç ajnhvggªeºlªlenº
ajll?ajntaxivaç h[per eij tªa;º Tan-
tavlou tªavlaºnta ªtºa?; dh'ªqºe gevmªoº-
nq?uJªpºedwrei'to. çu;n eJtaiv¢rܪwi levgwº
a[noun, e[gwg?aujtw'i, mh; ªparrhº-
çiavçai moi kat?a[ªlºlaç pªravxeiºç
ªcºr?hçivmwi genªomevnwºi mhdª.....º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
.ºaª- - - a]n ejpevteiºne qanªei'nº
aujto;n ta; kªata;º th;n genomev-
nhn ªejk th'ç ajrcºh'ç ajpocwvªrhº-
ç?i?n kai; tw'n aJpavntwn ajpobo-
lhvnæ. kai; probavç: ækai; nh; Diva e[gw-
gªeº, ejç tivna çunidw;n ajnatavt-
tonta ejmaªutºw'i diaª...ºt?ou
ª.º. kai; ajp¢oÜdhmh'çai mªh;º poqw'n
provçw, keij wjmo;n ou[çaç ªcaºravç, e[ti
- - -
...º ejmoi; e}n ejpikoufªivºçªouçi pavnºteç
ª.ºa ªduvºnatai ª.ºuoiª- - -ºamh
ª..º.i ejkeãivÃnoiç ªajºll?ejn gª- - -ºa?
ª.. mºhnuvein ª.ºepidotª..ºdeª.º.
tªhrºei'ç th;n eª...ºphn ejk ª..ºprª.
- - -ºlª.º.ª..ºaª...ºeª- - -º
pª.ºr?ª....ºu qanª....ºmeq?agª..
.ºlª- - -ºthnª- - -º
menhn enª- - -ºkª..ºpraª.
- - -ºneª- - -
- - -ºponª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
- - -
peri; th;n ejn Korivn?qwi? ª......º
uJ?ªpo; Kºratevrou ªkai; plºoivªwi jAqhvº-
naze metagwgh;n kai; th;n
çpou?dh;n h}n oiJ peri; to;n jEpivkªouronº
ejpohvçanªtoº p?r?ªo;ç tºh;n ¢çÜwthrªivºaªnº
aujtou', ta; me;n ªfivlºouç parorªmw'nº-
teç?, ta; d?aujtªo;nº pragmaªtºe?¢uܪovºme-
no¢nÜ paramuqªoºuvmeøiØnoªi kºat?auj-
ta; ª.ºianotª.º kai; tª..ºçpaª.....º
ojknãhÃro;ç enª....ºeroª..ºç jEpªikouvrouº
ka?i?; ¢MÜetrodªwvºrou ª- - -º
paregravyªaºmen tavde dªeiºnªa; uJº
pe;r aujth'ç t?h'ç ¢lÜuv¢çÜe¢wÜç caªlºep?ªh'ç ejxº
uJpomnhvçew¢çÜ eijrhmevna egª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
- - -
kai; dehqevntoç mou filanqªrwº-
peuvªe红qÜai dªia; panto;ºç pro;ç? Mªiº-
qrh'ªnº. hJnivka e[zh ªLºuçivmacoªçº crhv-
çimon oijovmenoªiº tou'¢qÜ?uJmi'n ei\nªaiº h]
pªropºeptwvkaç?i ª.º.ª- - -ºn
tiª...ºe?a de; kai; ta; ªkaºta; th;n e[xw
qeªnº faªnºtaçivan ejf?o} a]n ajnevªkº¢oÜi
ti kai; tw'n toiouvtwn pro;ç hJma'çæ.
kai; jIdomenei' de; paraplhvçia
ªkaº¢i; KÜwlwvtei: touvtwi de; o{ti: æk?ai; ªuJº-
pevrterªoºn ejgevnet¢oÜ ªcrºhvçimªoº¢çÜ
oJ M?ªiqºrh'?ªçº F?ivlai te, th'i metri; th'i
Kratevrªoºu, kai; ªaºujtw'i Kratevrwi,
wJç auj?ªto;ºç ajpologivzetai Miqrh'çæ.
Miqreãi'Ã dev: æajnhvggellev moi puª.ºa
dª.ºçtoqaª...ºoun çouª.ºkaª.ºto?dª..
..ºrgª- - -ºaidiepeª.ºaç?ª.
- - -ºi ga;r timareª..ºrouç?e?n?
ª- - -ºtrimª...ºçou
ª- - -ºrgaª- - -
- - -ºç?ª.ºhª- - -
- - -
- - -
- - -ºçen
ª- - -ºnª- - -
- - -
..º..tª..ºiaçtª.º.ª- - -ºe?.a pro?;ç
ª- - -ºnouc?ª- - -ºit?i?
e?ª.º. tou' ªa[ºrcein kaªi;º me;ªn tºa; i[dia
oª.ºwª.ºen tw'n? .ª.ºoª...ºe?idwrª.
- - -ºtª.º.u?.ª.ºeie?ª.ºmª....ºt?ª.
- - -ºhª- - -ºouª- - -
- - -ºnª- - -ºl?ª.ºç?..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
- - -
...ª.º.ª..º Miqrh'n po¢nÜou'ªntaº h]
th'ªç mnhvºmhç uJª- - -º
ejk P¢eiÜrªaºievwç kai; ª- - -º
ajnaggellontª- - -ºhn
oªujºk i?ª...ºhª..ºaª...ºqeçª....ºe.
fevrwn th;n ejpiçtolh;n pa-
ra; çou' kai; to;n dialogiçmo;n
o}n ejpepovhço peri; tw'n ajnqrwv-
pwn o{ç¢oÜi mhvte th;n ajnalogivan
th;n kata; ta; fainovmena ªejnº toi'ç
ajoravtoiç oªu\çaºn hjduvnanto
çunidei'n mhvte th;n çumfw-
nivan th;n tai'ç aijçqhvçeçi uJ-
pavrcouçan pro;ç ta; ajovrata
kai; pavlin? ajntimªaºrturªou'ºç?inæ.
ªejpi;º de; Dhmoklev Ÿo ‰uªç aujºt?w'i grav-
ªfwn: æoJ dºiaªkeºcariçmevnªoç eJºkavç-
ªtwi - - -ºnaª- - -ºwn
ª- - -ºaiaª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..........ºtupª..º tou;ç .
lo.ª- - -ºataçª- - -º
.ª..ºoçª- - -ºimenwª- - -ºpª.º
gu...ª- - -ºbonpeª..º.w pote mªivº
an h] te.ª.º di?eJtevraç pª..ºuton kaªi;
e[th peª...ºaent?ª..ºkou d?ªe;º tou' kaª- - -º
teç parªa; .º.hª...ºnoiçi hJ?mi'n o{ti ta;
kata; nu'ªn ..ºt?ª....º kai;? tªw'ºãià mevrei prav-
gmata ª..ºtr?oª...ºdh?ª.ºot?ªevºtaca kai;
dia; tou' ª- - - pºar?ªhJºmw'n tiª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
- - -
- - -ºa peri; hJmªw'nº
gravªfwn: æh}n proºç?evtaxa tim?h;ªnº
ejmautw'i ka]n ejn JUperboreivoiç w\-
çin ajpoçtevllªeºin, tauvthn kai;
uJmi'n çuntavttw: eJkato;n ga;r
ka¢i; eÜi[koçi ªdºrªacºma;ªç movnºaç ka-
t?ejniauto;n bouvlomai? par?eJka-
tevrou lambavneinæ. kai; di?eJtev-
raç: æh[negkev moi Kthvçippoç th;n
kaªtº?ejn?iauto;n çuvntax¢iÜn h}n
ajpevçteilaç uJpe;r te tou' ªpºatro;ç
kai; çeautou'æ. Miqrei' de;: æoJ ga;r o{roç
oJ katatetagmevnoç th'>ç çuntav-
¢xÜewç o}¢nÜ katei'con w{çte aj-
pofora;ç oijketw'n eªi\nai .ºpe?ubi
.ª...º t?o{ti ªdºia; ta; pravªgmºata ouj
mªovnºon tªo;º ejpidecovmenªon ejºxh'n
merivzein ajll?eij kaªi; dºh'qe nei'n?
.ª- - - a[lºlouç oª- - -
...ºnª.ºdeª.... prºavgªmaºta ª....
..ºuçª- - - oºujdevªnºæ. ejpi; ª....
- - -
- - -ºa?çª- - -
- - -
- - -ºbei
t?açª- - -ºn
n..p?ª- - -ºçu
ª.º..ª.ºu?çª- - -º e?[n
qa k?ª.º.ª- - -ºe Mªiº-
qrh'ç ª- - -º nu'n
biblivoªn - - -º d?e;
t...ª- - -ºa?.
hma'ªç - - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
- - -
poºiei'çqai pro;ç eJautªo;n ejºpevpeiçªtoº
kaiv tina trovpon aªujºto;ç ajpedev-
cet?aujtovn: wJç ga;r ejfwvnhçen
ejkpnevwn: æeJbdovmhãià ga;r hJmev-
rai äfhçivn äo{te tau't?e[grafon
oujci; ªajpokecº¢wvÜrªhkº¢enÜ kaªta; th;nº
ou[rhçin ªejmºoi; oujqe;n kai; ajlghdov-
neç ejnh'ªçaºn tw'n ejpi; th;n te-
leutaivan hJmevran ajgouçw'n.
çu; ou\n, a[n ti gevnetai, ta; pai-
diva ta; Metrodwvrou dioivkhçon
tevttara h] pevnt?e[th mhqe;n
pleivon dapanw'n h[per nu'n
eijªç ejºme; dapana'ãiÃç kat?ejniau-
tovnæ. kai; probavç: æuJpe;r tw'n uiJw'n
oi\da kai; Aijgeva kai; Diovdwron
kai; th'ç çh'ç freno;ç o[ntaç ªkai; oujº-
k ajrevçkeuma mªovºnon poiª...ºeª....º
patª- - -ºrª.ºpª- - -ºhreª..
.ºoutª...º kai; ªejpºiluonªt...ºkeª...
.ºtoiª.ºtª- - -ºtoª- - -
- - -
- - -º o{mwç ªuJmºi'n ei\pªon - - -
- - -
- - -
.ª.. grºavfwªn - - -º
aboª.ºewç proª- - -ºmen
ta;ç para; çou' epª- - -º m?al?ejm-
pa?qei'ç ou\çaç tª- - -ºn provç te
jEpªivºkouron kai; kª- - -º to;n jEpiv-
kªoºu?ªrºon pro;ç tª- - -ºuç eujnoiv-
aç .ª.º fuçologiaª- - -º tw'i çu-
çth?vçaçqai diªa; - - -º. dia; .h?ç
movnon dh; kaª- - -ºenª...ºçai


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
- - -ºqeª- - -º
gravªfwn jEºpivkour?oç: æ¢ajÜgoraivaªç mhqe;ºn
ªejnovmiçºa?ç ta;ç pªro;ç eºujdªaivmonºa
bivon ªçºunteinouvçaç ijdªevºaç tou'
b_iou'æ. kai; pavlin: æa[xioç ga;r nh; tou;ç
qeou;ç ejnefavnhç hJmi'n tw'ªiº o{lwi
h[qei ªeºi\nai ouj kata; novmouç ejleuqev-
r_aç bioth'çæ. ta; me;n dh; peri; touv
tou proçkatakecwrivçqw nu'n
di?a}ç aijtivaç e[famen kai; ta; pe-
ri; Miqrevouç: levgwmen d?hJmei'ç
o{ti kai; ejn a[lloiç polloi'ç mnh-
moneuvei tªoºu' çungravmmatoç.
ejpi; d? jIçaivou kai; gevgrafen .ª..
..º.n.ª- - -º. ejªpi;º
d? jOrivou Leontei' progravªyaç, ejº-
p?evçtalk?ªeº de; kai; jEpivkourªoç pro;çº
Miqrh'n ejªpiºç?t¢oÜlh;n ªuJºpe;r ªtw'nº
merw'n touvtwn hnª- - -º
t.ª...º..b?o?lhi kª.ºia.ª- - -º
amenouª- - -
....ºhª- - -ºaiª- - -
- - -ºe gravmmªata dºe; tw'ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºta.lhmmª- - -
- - -º.bohqeiaª- - -
- - - to;ºn jIdomenªeva - - -
- - -º w{ç fhçin wª- - -
- - - Miqºrh'n pro;ç ª- - -
- - -ºeimª.ºnontª- - -
- - -ºo?giª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
- - -
- - -
gravfwn JHºrªoºdovtwi jEpivkouroç: æprov-
teron äªfhçºiv äajpe¢çÜtavlhøiØ fevrªwºn ta;
gravmmata uJphrevthç tiç tw'n
çtrathgw'n par? jOlimpiªoº¢dÜwvrou
doªqeivçº: ouj fªqavçaºç ªeuJºrei'n oujdev-
teron uJmw'n paªrº? jAntipavtrwi,
e[fh th;n ejpiçtolh;n jAntªiºp?av-
trwi dou'nai ¢pÜaªrovnºti. ginwvç?ke-
te t¢o; mܪe;nº prw'to?n aujto;n ejn
Korivnqwi deqevntªa uJºpo; Kratev-
rou, nu'n d?ejn Peªiºr?ai?ei' thr?o?uvmenoªn
uJºpo; tinoç Luçªivoºu ªpºeri; th;n ¢lÜuvªçinº
kai; kat?ªejºnantªivºon ouj o[ntoç
ei[koçi tavlanta diwmologh-
ªmevºnwi Kratevrwiæ. peri; toªuvtºw¢nÜ
ªu{çtºe?r?ªoºn eijpwvn: æeij to;n a[nqrwpon
ªtºw'i to; pªlºei'çtªon diºdovnti ª.ºoª...
- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
- - -º.ª- - -
- - -ºpoª- - -º
tª.... a[lºloiç parª..ºdwª.ºaiçqan
aujta; k.ª..ºaçqaª.º d?o?kei'n ª......º
tai çou' kai; ª.º.ª..º.ª...ºr?i?ª.ºw?ª..º
maçª.º hJªçuºcivan ª...ºaçqai kaªi;º
th;n tacivçªthºn aª..ºdª.ºk?ª...ºçai hJmi'n
ª.ºm?eja;n ejfivknhçqe ª......ºomia.
ª......ºe ªprovtºeron hJ pªarºo?uçiva
hª- - -ºe?lª.ºc?r?ª.....ºecª.º
wriaª.......ºinidonª- - -º
katª.......ºpiª...ºaª..º...ª..º.
ª- - -ºeikaª- - -º
.wi?ª- - -ºnª- - -
.ºe?ª...º.ª- - -ºuª- - -
- - -ºk?ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.....ºebdª....ºthª.ºali?ª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
- - -ºa?dª- - -º
taª..ºnª..ºhª- - -ºaçaª- - -
- - -ºxe?tª- - -º
n?ª- - -º.ª...º.aitaª- - -º
kai; th'ç ant?ª.....ºu..ª- - -º
to; bouvlªeumºa ª...ºtin?ª.ºnoç? gr?avfªeiº
de; kªai; - - -ºe?..l?u?..ª- - -ºe.
ou.ª.ºu?ª.ºkª...ºtoçkel?oç?.....
ª- - -ºd..ª- - -
..ºuª- - -º...ª- - -
.ºenª- - -º
.ª- - -
- - -º.k.
ª.º..ª- - -º..ª- - -º..ª- - -º..ª..ºe?qr?.
ª- - -ºçin?
i?nª- - -ºmª- - -ºon
d...iatri?ª.....ºcª- - -ºwn
kª- - -ºumª..ºblh
ª- - -ºaª- - -ºaª.ºteç
ª- - -ºidonª- - -ºpo.dª.
- - -ºoutª- - -ºw.


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
- - -
- - -ºodwª...º.
ª- - -ºmaª.ºeç?mª....
- - -ºw.ª..º.
ª- - -ºh?.ª.º.ª- - -
- - -ºwª- - -º
tª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºue.ª- - -
- - -ºtika?ª- - -
- - -ºhª..º.an
ª- - -ºi? o?{çoi ª- - -
- - -º dei'tai ga;r men?ª.ºçth.
ª- - - nºu'n eijç çwthr?ivan
ª- - -º aujtw'i toªiºauvth?
ª- - -ºpa'ªçºin ª- - -
.ºe peri; aujto;ªnº Leonªtevaº
tª.ºi de; ga;ªrº pro;ç ªMiºqrh'n
ª- - - oºujde; ª- - -
- - -ºmw'n plh;n ª- - -
- - - tºoiauvªtºh de; th'ç ª- - -
- - -º ej?pimªevnºonta ª- - -
- - -º..ª- - -
Filodhvmou
peªri;º tw'n ª jEºpªiºkªoºuvªrou - - -º
kai; tinwn a[llwªn - - -º
pragmatei'ai mnhm?ª- - -