Philodemus De Ira
Numero di Papiro: 182
Autore: Philodemus
Certezza Autore: incerto
Titolo: De Ira
Certezza Titolo: incerto
Numero del Libro:
Certezza del Numero del Libro: incerto

EDIZIONE
Editore: G. Indelli
Titolo: Filodemo, L'Ira
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, V, Napoli 1988

Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 1
- - - cwri;ç de; tou' timwrei'çqai
th;ºn ojrg?h?;ªn levgouçin ei\-
nºa?i luvphn: ªajlgou'n tou;ç
ojºrgizomevn?ªouç dia;º
pa'n, o{tan m?h; ªkatiçcuvwº-
ç?i th'ç tim?ªwºrivªaç a{pteçº-
qai. makavrioç o?ªu\n o{çtiçº
dielavmbanen, ªo{ti tovº
te lupei' çw?'ªma kai; yuch;n
...ºr?oª- - -
.ºontipª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 2
- - -ºpimeª- - -
- - -ºrª.ºuçª- - -
- - - o{ºçtiç kª- - -
- - -ºnouçinepª- - -
- - - a[ºllwn e?kaª- - -
- - -ºai ejpªi;º toª- - -
- - -º ajdikhvçeiªn - - -
- - -º mevlleiç? ª- - -
- - -ºaª..ºeineidª- - -
- - -
- - -
- - -ºaª- - -
- - -ºt?ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºaª- - -
- - -
- - -ºneiª- - -
- - -ºlª- - -
- - -
- - -
- - -º kai; ª- - -
- - -ºdeª.ºndª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 3
..............ºd?e
- - -
..............ºlª.
..............ºuri
ª...............ºel
ª.............ºaiª.
..............ºeª.
..............ºaiª.
..........ºrg?ª....
..........ºouç?uª.
..............ºn?ª.
- - -
- - -
..............ºe?ª.
.............ºi?ne?ª.
........ºh?keª....ºoª.
.............ºaª..
.............ºd?ª..
- - -
..............ºl?ª.
.............ºoiª..
.............ºkaª..
- - -
............ºtaço
nondª..........ºiça
ta; poioªu'nta .....º auj-
tou' ga;r alloª.ºhnª.ºª.ºapodi
d_oª.ºh?n. kai; ka?iªno;nº pe-
ri; th'ç aJpªavºçhç tivçewç
o{lªwºç oujde;n eijrhvkaçi
kai; kaq?o{lon w?ª.....ºon
goç tou' mh; toª.....ºn
ª..ºnon ejpªi;º touª....ºçiª.
ª.......ºeª.ºn, ajll?o{per
ª..........ºmoª.....º


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 4
- - -
- - -
tª..ºe?ª- - -
- - -
....ºe??ª- - -
....ºh???ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
t?ª..ºn? ª- - - a[lº-
lwn oujdªe;n ejpiºba?lªlomevº-
nwn ajlªivçkeºçqai kl?ªaivonº-
teç: pªw'çº e[ªti tiçº fhvçeªi th;n
e{ºxin ªtw'n pºa'çin ªojrgizomev-
nwn ....ºçiª.........


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 5
- - -
- - -ºde?ª- - -
- - -ºaitoª- - -
- - -ºog?iª- - -
- - -ºo?tª- - -
- - -ºepiª- - -
- - -
- - -ºq?ai eij?ç? aª- - -
- - -ºnkª- - -
- - -ºeª- - -
- - -ºwª- - -
- - -ºaª- - -
- - -ºq?ª- - -
- - -
- - -ºt?a?i?p?ª- - -
- - -ºmenoutª- - -
- - -ºka?ª..ºnª.ºeª- - -
- - -
- - -ºi?ntª...ºiçª.ºu?ª- - -
- - -ºaª...ºkar?e?d?ª- - -
- - -ºontoª- - -
- - -ºpieª.ºoª- - -
- - -ºetaª.ºwnª- - -
- - -ºtoçª...ºeª- - -
- - -ºqª..ºtª...ºk?aª- - -
- - -ºç eij de; kai; meª- - -
- - -ºantide?kª- - -
- - -ºw ojr?g?ivloç o?n?ª- - -
- - -ºuª.ºnª- - -
- - -ºdop?a?ª..ºtaª- - -
- - -ºtteinª..ºaª- - -
- - -ºl?eª- - -
- - -ºthª- - - moçin


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 6
ª..ºp?an?ª.......
.ºk e[xwªqeºn wª........
mainºomªevºnwn ejn t?ªai'ºç ojr-
gai'ç e[cei tou;ç oj?fqa?l?mouvç,
e[çtin d?o{te kai; çtilbhdov-
naç proªiºemevnªoºuç, o{per ej-
oivkaªçiº Ÿn ‰ ømhoutonprw.Ø oiJ
prw'toi tw'n poiht?w?'n
ejpiçeçhmavnqai, kai; de-
dorkovtaç kai; bl?evpon-
taç ªloxa;º eijç tou;ç oi|ç ojr-
givzetai, kai; ijdivwç h[?d?h?
to; provçwpon wJªçº ejpi; t?o;
plei'çton ejnerªeuºqªevç: eº[-
n_ioi de; ªaiJºmhrovªn, e[ºnªioi de;º
to;n travchlon ejnteªtaº-
mevnon kai; ta;ç fªlevºba?ªç ajºn?-
oidouvçaç kaªi;º to; çavªlioºn
perivpikron kai; ªaJlmuº-
rovn, kai; toªiou'tovn tºina
trovpon kªakopaqou'çi


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 7
- - -ºt?ª- - -
- - -ºepw?ª- - -
- - -ºtakaª- - -
- - -ºçmhª.ºiª- - -
- - -ºnbapuª- - -
- - -ºarunomª- - -
- - -ºl?axª.ºwmª- - -
- - -ºdwtaiª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºatoiçdioª- - -
- - -º Nikaçikªrat - - -
- - -º aujtw'i proçtiqª- - -
- - -º th'i ª- - -ºepitaª- - -
- - -ºpaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 8
...............ºpa
.........ºriproçepipo
ª.....º, eij kai; th;n klei'-
da davknwnº tiç qu?mou'taªi
quvraç kekleiºmevnhç, ka
ª...........ºn mh; pro?ç
dhª....... ajpodºhloi'
polªloi'çº, pollavkiç de;
baqªei'ai bºrimwvçe?iç eij
kai; ªlivqonº diarivptei kai;
apoª...ºthnoª.ºuanama
araª.....ºwçeç aujth;n
wnª.. katºatevmoi q?uvraªnº
p?w'ç ª....º de; kai; tw'n pª..
.ºaçiª....ºtwç kaqewvrªaº-
kªeºn ª....º e{?kaçtoç toª..º
drwi?ª....ºkiçeriw?nbla
t?wçoª...ºuçeumataç kai; ta;
paren?ªtiºqevmena de; ejpi;
dovxaªnº a?peª...ºçanª.ºpo
leinª..º kata; tou;ç çoª....º
qhª....ºl?h?menouçª...º
onª....ºneidoxaª....º
oª.......ºutonª.....


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 9
faª- - -º
apª.ºeª- - -º
pepin?ª- - -
..ºa? kai; h?ª- - -º
çtep?aª- - -
.ºoª- - -º
detoª- - -
.º h] kai; proio;n çª- - -º
tauvtaç eª- - -º
geç h] toutª- - -º
toªu'ºt?o malª- - -º
- - -
tizomenª- - -º
tai lalou?'ªçi - - -
- - -
- - -
mªovºnon, ajlla; ª- - -º
hkouçin kai; t?ª- - -º
klhto au\ anª- - -º
.....ºelariª- - -º
....ºwnelçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 10
.....ºonª...........
....ºnuçª...........
...ºçefenª.......ºgª.
..ºo?qaçgª....ºtª..ºnh
ª...ºcle?n ojªduvrºontai d
ª...º ç?tavçim?oªnº anagh
ª..º k?ai; ma; t?o;n D?iva to; to
ª.......ºçuª.ºnª.....
........ºalª....ºneª.
....º paralla;ªxº geno?
ª...ºwndi?ª....ºzepa
ª....ºnoª...º ei\nai legª.
....ºer eij h\n? aganaktª.
.....º o{q?ªeºn oujc uJpo; th'ç a
.............ºçallo
ª..............ºt?aika
ª...........ºarupogwn?
ª..ºl?wn o} kai; ªdºouvloiç pª.
..ºt?ein oi|ç ejleuqevroiç
ªgæejºp?iba?to;ç ei\nai do-
ªkei'º: o} d?ejleuªqºevroiç kai;
ª....ºtoçin, oujc oJmoivwªç
...ºteron: e?ij toivnun
ª.....ºtwn a[llwn ecª.
....ºallonª.ºewn ojrgi?ç?ãqhvÃ-
ªçeºtai? kaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 11
atraª- - -º
tateª- - -º
h[dh ª- - -º
thtaª- - - uJpo-
lhvyeçi ª- - -º
mavtaioi ª- - -
.ºuroçª- - -º
lovgon ª- - -º
eloª- - -º
epikª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 12
em?ª- - -º
kaª...ºmeaª- - -º
eª..ºaqª.......... ajpoº-
faªivºn?ei to; leªgovmenonº,
wJç ouj th'ç ajnavgkhç ajl-
la; ªtw'ºn uJpolhvyewn ta;ç
ajp?ªaºt?hvçeiç ajpergazomev-
nw?ªnº, o{per ejp?i; tªw'ºn? kath-
nagkaçmevnwn ªpepºovn-
qaçi. kªai; a[lºlªoç de; pºevnªhçº
me;n? kai; diwrgiçmevno?ªçº
uJf?eJno;ç oijkevtou fevret?ªaiº
pollavkiç ejnephrea-
zovmenoç uJp?aªujºtou': lo-
giçmw'ªiº toiv?ãnunà ªkatºaleifqei;ç
tw'n creiw'ªn ajtºeukthv-
çei. ªkai; a[lloçº de; a{te
ªplouvçioç w]nº kai; pol-
lavki ªojrgivzºetai kai; ko-
lavçªeºi?, baªçºileu;ç de;; kai;
ta;ç kefala;ç ajfairei', kai;
to;n aujto;n de; penovme-
non me;n a[llon e[çtin?
ijdeªi'nº, plouªtºhvçanta de;
poª..ºçanmetabeblh
kaª.......ºdotaiç kai;
ª..ºwª............ºeª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 13
........ºtalª......
...........ºnª..ºetª..
.....º a?jnaªpºhda'n oujde;
.....ºegwª.º karterei'n
...... oijkºivaç ejxevlhãiÃ
ª.........ºiç e[ndon e
ª........ºçqai kai; dei?
ª.........º ajkmh;n oi
ª..........ºa?kade?t?ein
ª..........ºofilaqoi
ª...........ºblhmenoç
ª...........º g?umnw'ªi
....ºaiçhmª......ºade
ª....ºmenwnhipor?eitai.
ªka]nº aj?panthvçaç tiç ei[phi
ªpro;çº tou'ton ªdºhv, ejn w|i la
ª.....ºptª..º eijpei'n cai
ª..ºaiç pollªavºkiç dena
ª.ºaçiç?ª..ºn, eja;n dev tiç h\ãiÃ
tw'ªnº tªucºovntwn oJ eijr?hkw;ç
alª.....ºkane pollav-
kiªçº ouª.ºoulomaitaio?en
pª.....ºn oujdeno;ç pai-
davriovn ªtiº lalh'çan h] gi-
novmenon? ejmpodw;n kai;
tuvp?tein kai; laktivzein,
ka]n ejm balaneivwi dh
ª...ºtraª..ºçt?ª.º oJmologh'i
ª..ºçtaª..ºon oJ ªde;º nouqe-
tei'n? peri; aJpavntwn h[dh
dª...º ajei; tª.º pollavªkiºç u


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 14
dª.ºzª.............º
tª.ºiçwª............
...ºnª..ºneçª........º
piª.ºwª..ºneª..........
...ºtothçª........ ejº-
peidªa;nº eª.........º
aª.ºghnh pavçhç ª.....º
onoçam?ª..........º
tathiª.ºcª..........º
adunatª..........º
paqei'n dovxªhi, tov ge beº-
biaçmevnon ªoujk e[çtinº.
ka]n paqei'n doªkei'n diaº-
noh'tai to; kathªnagkaçº-
mevnon kaqo; levgeªtai kai;
cºwri;ç aJpavçhç gªnwvçewç
kai; logi?kh'?ªç zhthvçewç
hª.ºnalaçoiª.........
ejºntelouvmenon ª.....º
ti tivnwmen ouj katªhnavg-
kaçtai. kai; ga;r eij mur?ªiavº-
kiç blavbhç mia'ç geª...º
h] f?antaçivaç blavªbhç ..º
p?ª.ºoneç ou[çhç atª....º
keiçunhme?ª.........


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 15
- - -ºakiçª- - -
- - -ºtouçª.ºaiª- - -
- - -ºnpoteª- - -
- - -ºmyaª...ºnª- - -
- - -ºmª...ºn?ª.ºn?t?ª- - -
- - -ºnª- - -
- - -ºkatª...ºpitaª- - -
- - -ºoç oujk e[çtªi - - -
- - -
- - -ºuçiª.....ºtalª- - -
- - -ºpo?ntª.ºç?t?oo?mhª- - -
- - -ºrª- - -
- - -ºçiçaª..ºnª- - -
- - -ºçautoª- - -
- - -ºhtwª- - -
- - -ºtª....ºedokiª- - -
- - -ºenkª.ºmaª- - -
- - -ºmenª.ºmoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 16
.........ºpaª......
........ºaqaª......
.....ºaçmenª.......
.......ºpantª......
......ºaª.º ajlla; kaqª...
...ºmenª.ºçª.ºoiçª.....ºn
ª........ºountaççun
ª...........ºi pavntwç
ª...........º ga;r do?vxaiç
ª......ºouçim?an?ª..ºuª.
..........ºn?ata?ª..ºçe
ª.. ajºl?lav tiçin ouj gª..ºn
ª.. mºh?dæojrgaªi'çº g?oª..ºa?
ª......º ajkolouqou'ªçiºn
ª......ºç pavnt?wç, ªajºl?læouj
ª.......ºhnaª..ºç?menoiç
ª..........ºl?ª.ºgenh
ª... hjkºolouvªqºh?ken de;
ª.........ºhn ªçºunafqh'ãiÃ
ª......ºmen dh; ta;ç touv?-
ªtouº epiª..ºlhyeiçouno
kaª.ºtakneinai th;n ojrgh;?n
ª...ºkª..º, h|i de; noei'tai fuv-
ªçiç tºoiouvtoªuº oujd?eJkti-
ªkh; pºavntwç h] tou'dev ti-
ªnºovªçº ejçtin fuvçiç kai; ouj-
ªc oJmoivaº ejçti;n h] su;n touv-
ªtwi, kaºqavper kai; ouptw
ª......ºton me;n oJrma'n
ª.......º ajp?o; tou' nª..
............ºwª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: 17
tinª- - -º
me?nwçª- - -º
filau?ª- - -º
tª.ºçª- - -º
kaifª- - -º
aç?oro?ª- - -º
touçkaiª- - -º
nunthª- - -º
eçtin?ª- - -º
o?i{aç aª...ºuoª- - -º
hmeª- - -º
deçeª- - -º
menapª- - -º
toukaiª.ºaç?ª- - -º
maçamentª- - - kathº-
nagka?çmevna? ª- - -º
fuvçei taç?ª- - -
....ºen?menª- - -º
ponteçotª- - -º
feuktonª- - -º
tou'to dek?ª- - -º
kaçnenhuª- - -º
ou{tw hraª- - -º
pª...ºon w{çte ª- - -
......ºaª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
ª............ºgoi?
ª..........ºhçai?thn
ª.......ºprª.ºu?çinwn
ª.........ºn?e?ia?kata
ª......ºd?ª...ºino Ÿmai ‰ tou'to. pa'çi ga;r wJç
ejkei'no fa-
ªnerovn ejçtinº o{ti ka-
ªkovn,º o?ªu{ºt?w kªai;º tou'to. di-
a;? ªmºe?;n? dh; toiouvtwn, o{-
ti lhrw'devç ejçti to; yev-
gein ejgkeceivrhken, aj-
dolevçcwç de; kai; ka-
q_avper ei[wqen. eij me;-
n ou ejp?e?tivma øiØ toi'ç
yevgouçi mªovºnon, a[llo
de; mhde; e}n poiou'çin
h] bai?ªovºn, wJç Bivwn ejn tw'i
Peri; th'ç ojrgh'ç kai; Cruv-
çippoç ejn tªw'ºi Peªrºi; pa-
qw'n q?e?ra?peuªtiºkw'i, ka]n
metr?ivwç i{çtato. nu'n
de; tªo;º kaqovl?ªoºu?, ta; pa-
rakolouqou'nªtºa? kakav,
tiqevnai pro; ojmmavtwn
katagevlaçt?ªoºn ei ai
kai; lhrw'deç uJpolam-
bavnwn aujªto;ç ejçti lhrwvº-
dhç kai; kaªtagevlaçtoç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
fuçi?kai; ª............º
pavqei gin?ª..........º
çcetoª............º
çinwçª............º
nomeqa?ª.........ºon
tw'n logiçªmw'n. oJpovºt?an
de; kataçtoªcavçhtaiº
to; lanqanovmªenon äto;º
de; e[xw faner?ªo;n kaºqev-
çt?hke kai; mavliªçtºa? tw'i
dunamevnwi pa?ªqoºlo-
g_ei'n ä ou[te pªaravgeiº hJ-
ma'ç kai;? ªpa'çiºn? fane-
rovn ejçtiªn e[ceinº wJ?ç ei[-
rhke: tov t?e? ªth'ç diºaqev-
çewç, ajf?h|ç ªperiçºp?w'ªnº-
tai, di?h}n ajn?ªariqmºhvtoiç
çunecovmªenoiº k?akoi'ç
ajnagenªnºa'ªn pavliºn ejpi-
çtavmeqa kaªka; ejºp?i; po-
luv, filologia?ª...ºucw
ª....ºtroª.......ºtew?ç
ª..........ºteª...ºape
ª.........ºudiaª..ºala


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
...........ºwçd?ª..
...........ºqai th;n
ª...........ºenapo
ª...........ºr h[dh tª.
.......ºl?lwi. diovper
ªajnagravfºwn ta; me;n ajªgº-
nooªuvmenºa televwç, tªa;º
d?eijç lhvqhn ajfigmevna,
ta; d?ajnepilogiçtouv-
mena toi'ç ge megevqe-
çin, eij mhqe;n e{teron, ta;
d?oujk ajqrovwç ge qewrouv-
mena, kai; tiqei;ç ejn o[-
yei megavl?ªhnº ejnpoiei'
frivkhn, w{?ªçºt?e tou' pa-
r?aujto;n ei\nai proçu Ÿpo ‰mnh-
Ÿç ‰qevntoç ajpofugei'n rJaãiÃ-
divwç: tou'tªoº ga;ªrº dh; proç-
tiqevaçin? ªka]ºm metriv-
w?ªçº tw'n filªoçºovfwn oiJ
dh; gennªai'oiº k?ai; tou;ç trov-
ªpoºuç, dªi?w|nº a]n h{kiçta
toi'ç ojrgªivloiçº pavqeçin
peripivpt?ªoiºmen, uJpo-
gravfouçin. o{qen dh; kai;
levgwn wJç ªa{ºp?ªaçinº fªaneº-
rwvteron kaqªevçthke


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
..ºpaª.............º
gaitaª...........
.ºegeçqª...........
.ºenoiç tªw'n ijaºtrw'n tov te
mevgeqoç ªth'çº novçou kai;
ta; geiªnovmenºa diæaujth;n
pavqh kai; ªta;çº a[llaç duç-
ªcºrhçtivaç, ejªnivºote ªdºe; kai;
ªtºou;ç kinduvªnºouç, l?a?nqav-
ªnºei ta; me;n ªkaºqovlou tou;ç
kavmnontªaçº, ta; d?ejpilo-
giçtikw'ç, o{?ªqºen ajmelevç-
teroi pro;ç th;n ajpofu-
ªgºh;?n wJç metrivwn ejneçth-
kovtwn kaqivçtantai, te-
q?e?vnta de?; p?ro; ojmmavtwn
ªejºpiçtrªefºe?i'ç pro;ç th;n
ªqºerapeiva?n paraçkeu-
av_zei. kai; ga;r ejntau'qa, ta;
me;n oujd?o{lwç ejnqumouv-
ªmºenoi, ta; d?ªoºuj kaqarw'ç, ouj-
ªdºe; kecrh'ªçqºai qevlouçin eijç
ªqerºapeivan eJautouvç,
ªmaqºovnteç de; kata; to


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
ª....ºateª..........º
kai; tou'to kª........º
outoª.ºproçtª.......º
tekª....ºotª........
.ºontª.ºaleipoª......
.......ºn nu'n ª......
........ºwç, oiJ de; ka-
ªloºu'çªiº proçevcein ejpi-
melevçteron th'i qera-
peivai kai; mh; paroligw-
rei'n, oujd?w|n e{neken ija-
troi'ç ªejºvncrhvãiÃzªeiº to; yevgein
h|ttªoºn ajgnooumevnwn,
eij de; mhv g?, ejpæi[çon, tw'n te megeqw'n kai; tw'n çuna-
ptomevnwn taªi'çº novçoiç
kakw'n kai; tai'ç ojrgai'ç. auj-
tw'i m?ªe;ºn aiJ m?evl Ÿl ‰ouçai pa-
rakolouªqhvçºein çumforai;
dia; th;ªn ojrgºh;n th;n pro;ç
Baçil?eivªdºhn kai; Qevçpin
oujk h\çan faneraiv, kaivtoi
pevrata, kaqavper w[ªiºeto,
proçªtiqeºmevnwi drimuv-
t_hto?ªçº. ou{tw øiØ d?ejçti; tu-
flovç, w{?ªçºte makrw'i proujr-
giaivteªrºon uJpavrcon ta;
toi'ç l?og???ivm?oiªç çofºoi'ç no-
m?oãqhtoÃuvªmena ejpiqewrei'nº
rJaiªdivwç levgein .....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
....ºdª............
.. tºw'n? ajlov?g?wç ªbohqouvn-
twnº perittoªi; lovgoi ..
....ºa?iª.ºpª.........
......ºn?ep?i?ª.......
........ºeª.......º
n?ª.......ºçoª.......º
dª............ äajduvnaº-
to?ªn ga;r ta;ç novçouç ajpoº-
fuªgei'ºn oujk e[çtªiºn ä, ajlla;
tw'?ªn eujlºovgwç mªovºnon bo-
ªhºqouvªnºtwn proªçºdei'çqai.
ta; ªd?ejn th'i yºuch'i pavqh di-
a; th?;ªn hJmºetevran yeudo?-
doxªivaºn parakolouqou'n-
ta, tªiºna; me;n kai; tw'i gev-
nei, ªtiºna; de; tªw'ºi megev-
qeªi, to;º çunªevºcon ªe[ºcei th'ç
ajpªoqevºçewç ejn ªtºw'i qew-
rh'çªai tºo; mevgeqoç kai; to;
plªh'qºoç w|n e[ce?i kai; çun-
epiªçpºa'?tai? kakw'n ajdia-
noªhvtºo?u? kaqeçtw'toç, o{-
ti dª..º ejpei; kªaºko;n kai;
ª...ºi? tou'to kai; duvnatai
aj?ªpoºfeuvgein. ajlla; dh; kai;
to; k?uvntaton: ou{twç ejç-
tªi; pºa'?çi faner?o?;n? to; th;n ãojrÃ-
ªgh;nº o{lon ei\nai kakovn
äkai; dia; tou'to ãajÃlogªou'çºi?n
oiJ yªevgºo?nteç ä, w{ªçºte kai; me-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
d?ª................º
m?ª.......... w{çt?ejpei;º
tw'n a[ªllºwn ªhJ diavqeçiçº
ta;ç a[lªlaºç e[cei diaforªavçº,
mh; provtªeºron aujtai'ç h]
q_umwqh'nai crh'çqai. ka]n
levghãià Timaçagovraç ajne-
pilogivçtouç aujtou;ç gego-
nevnai tw'n paqw'n, kaivpeªrº
e[conteç ejpideiknuvein?
kai; tw'n ajpobainovntwn
a} gnwçta; çarko;ç qhçovme-
q?, o{mwç, ejpeidh; devon, toi'ªçº
proçferomevnoiç tou;ç pa-
ralogiçmou;ç uJpodeivxan-
taç, ou{tw dei'? th;n eijlikriv-
neian ejpilogivçaçqai tou'
kakou', kaqavper kai; ejpi;
th'ç ejr?ªwtºikªh'ºç eijwvqa-
men poiei'n ejpiqumivaç.
tovte? ªdh;º pa'ªn to; lupou'n aujº-
tou;ç ejxariqªmoºu'men ªkai;º
ta; parakolouqou'nta ªduçº-
cerevçtaªta koiºn?h'ãiÃ, e[çtªi d?o{te
kºaªi; ta; ijdivaiº luphvªçan-
ta kakav. nºunei; ªd?ejrou'men
ta; th'ç ojrgh'ç çumptwvº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
maªt?eºi\na?ªiv pwç oJºmoªiovtataº,
ka]n peri?ªttovterovn tineçº
katafr?on?ªouvmenoiv pwç
ejpi; pa'çin ªorgivzwntaiº,
kai; ta; çum?ªptwvmata tou' pav-
qouçº ei\nai ªpa'çi koina; ou[-
teº nevoiç ou[?ªte gevrouçin
oujçºw'n eujªlabeiw'n .....
.....ºpoª...........
- - -
oçwª...............º
tª.................
....ºçonoª..........
..............ºprª.
..ºetª...........ºpa
ª............ºo?i tw'i qu
ª.............ºwnorgª.
........ºpot?ª.ºp?anw
ª.....ºuª..ºa?ª...ºg?ein eij pa
ª..ºoª....ºmouª..ºl?lon wJç-
perei; çunkeivmenon ejx?
ejkpurwvçewç kai; dioidhv-
ªçºewç kai; diereqiçmou'
kai; brimwvçewç kai; deinh'ç
ejpiqumivaç tou' metel-
qei'n kai; ajgwnivaç, eij du-
nhvçetai, kaqavper ajpo-
dhlou'ªçºi?n? aiJ fwnai; tote;
me;n e?ujcomevnwn perizwv-
çaçqai toi'ç ejntevroiç tou' lu-
phvçantoç, tote; d??æwj?ma; dav-
çaçqaiæ: ei\t?ejpi; ta;ç diadi-
domevnaç tw'i çwvmati kei-
nhvçeiç ajçtaqei'ç, oi|on lev-
gw th;n uJpo; th'ç kªrºaugh'ç
diavçtaçin ªtºou' pleuvmo-
noç çu;n aujtai'ç pleurai'ç,
to; metewrovteron a\çqma
tw'n ªcivlºia dedra-
mhkovtwn çtavdia kai;
th;n phv?dªhçiºn th'ç ªkºardiv-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
ªaç - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
trovmouç kai; kªinhvçeiçº
tw'n meªlºw'n kªai; paraluvº-
çeiç, oi|a çumbªaivnei kºai;?
toi'ç ejpilhpt?ªikºoi'ç, ªw{ºç-
te çunecw'ç p?ªaºrakol?ou-
qouvntwn to;n ªa{ºp?anta biv-
on ejpitrivbeçªqaºi kai; to;n
pleivw crovnon? ªeijºç ejktro-
fh;n kakoªdºaim?ªoºnivaç lam-
bavnein. to; d?o{tªiº p?olloi'ç
ejgevnnhçen aªujºtov te kai;
ta; ginovmena d?ªi?ºaujtou', rJhv-
xeiç pleumovªnºwn kai;
pleurw'n povnªoºu?ç kai; pol-
la; toioutovtroªpºa pavqh
qanavtouç ejpªifºevronta,
kai; para; tw'n ijatrw'n aj-
kouvein e[çtin k?ai; para-
throu'çin aujtoªu;çº ejpiblev-
pein. kai; pro;ç m?elanco-
livaç de; pariçªtºa'çin a{m?ªaº
çunecei'ç w{ªçteº pollav-
ªkiçº kaªi; ta;çº melaivnaç gen-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
ªna'n kardivaç - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
......ºnª..........
......ºm?a?ª.........
......ºdeniª.......
......ºn ejpi; to; ª.....
......ºakataçª....
.......º toi'ç metrªivwçº
tarªaktoi'çº: a[rti ga;r rJavi-
dªion h\nº. oujk ojl?iavkiç de;
kai; noço?u'nteç ajkmªh;ºn?
ajnaphdw'çin, pollavk?ªiº
de; kai; gumnoiv, kai; kata-
diwvkouçi?v tinaç k?ai; çum-
plevkont?ªaºi dia; ãto;Ã d?h; megav-
loiç ejnkuvk?l?ion çum-
ptwvmaçin. ka]n hJ?çucav-
zwçin ejpi; th'ç k?l?ivnhç,
dia; th;n ªflegmºonh;n kai;
to;n th'ç yuch'ç diaçpaç-
mo;n trevpoªuºçin to; çwmav-
tion forw'ç eijç ejpikin-
duvnouç ajrrwçtivaç, o{qen
kai; parainou'çin oiJ qera-
peuvonteç aujtoi'ç te toi'ç
çunecomevªnoºiç fulavtteç-
qai tou;ç diereqiçmou;ç kªai;º
toi'ç paredreuvouçªiº mh-
de;n o{lwç poiei'n tw'n ki-
nh'çai dunamevnwn, to; de;
dunato;n ªkºai; toi'ç ija?troi'ç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
ª.ºaª...............º
men?ª...ºagª.......ºaç
kai; m?i?arw'n ajkow'n aj-
noik?eivoiç kai; proçtaqei
oiç? k?ªai;º tw'n proçwvpwn,
ajllªa; pºanpovllwn ejpoi-
çtika;?ç çumªfºorw'n, o{?tan
mh;n pavntªwºç? ªe[ºcqraç aj-
nalavbwçin ªa[nºq?rwpoi
kai; pa'n ejp?i?mh?canw'n-
tai, ka]n mh; th;n divkhn auj-
t_ovqen ejpiqw'çi, pollavkiç
de; kai; qanavtwn ejpipov-
nwn, o{?tªaºn baçileu'çin h]
turavnnoiç ªejgºkurhvçw-
çin oJmoio?ªtrovpoiºç ajfulav-
ktwç oJmªiºlhvçanteç, ei\-
ta ka?ta; to;n Plavtªwnºa
komivªzºwntai ækouvfwn kai;
pt?hn?w'n lovg?wn baru-
tavtaç zhmivaçæ: ouj ga;r
e[çtin ajnalabei'n th;n
prªoºe?ªiºm?evnhn a{pax fw-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
ªnh;n - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
tizª...............º
neçª...............º
menoª.............
..º kai; ceivrªoºnªaç de; diº-
ativqhçi davkn?ªwn, w{çt?ejº-
pw'n ejpilamªbavnein kai;º
atovpwn: kata; ªteleutai'º-
on kai; katafeªrei'ç eijçº
livªqºwn? bolavç. ouj mh;n ªajlº-
l?ej?ªnºivªoºte kai; para;? polªu;º
çumb?avllouçin ijscurªoº-
tevrªoiºç äouj ga;r eja'i diakªrivº-
nein oJ qumovç ä, wJç kai; Tªiº-
mokravthn fhçi;n oJ Mh-
trovd?w?roç tw'i preçbu-
tavtwi tw'n ajdelfw'n M?ªenº-
torivdhi, ka[peita th'ç
propeteivaç pikra; ko-
mivzontai tajpivceira.
çumbaivnei d?aujªtoi'çº ej?ªkº
tw'n toiouvtwn ceiro-
kraçiw'n kai; muriavkªiçº
tai'ç ejk tw'n novmwn pe-
ripivptein zhmivaiç,
ejpeida;n o[flwçin dªiv-
kºhn u{brewç h]? trauvmªaº-
toç oJte; ªmºe;n eijç ª..ºç?un?ª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
............ºiouto
...........º d?e; kai;
............º toi'ç çw
ª.........ºeª.ºç kai; pan-
ta?ªcw'ç to;nº me;n tuptov-
menon h{kiçta blavptou-
çin, aujtoi; d?eJautou;ç lumaiv-
nontai pantodapw'ç kai;
dia; tou'to pavlin qumou'n?-
ªtaºi kai; çumplekovmeªnoi
e[tºi paroinou'ntai. tªiv gºa?;r
ªdºei' levgein to; mhd?ajpªwºç?-
m?evnouç ajll?ejpiferomev-
nouç ejn Ÿiv ‰ote dia; th;n ajne-
piçtaçivan eijç xuvla kai;
toivcouç kai; tavfrouç h[ ti
toiou'ton ejnpivptein… a]n
de; ou\n genovmenoi kreivt-
touç probw'çin, w{çper eijwv-
ªqºaªçiºn, e{wç ojfqalmw'n
ej?kkoph'ç h] mukthvrwn
ajpotrwvxewç h] kai; fovnou,
to; peripivptein ejk tw'n
novmwn te kai; tw'n çunor-
gizomevnwn tote; me;n toi'ç
oJ?moªivºoiç, toãte;Ã de; fugai'ç ejk tw'n
patªrivdºwn… e{p?onªtaºi? toi'ç
ajpevªrantºa q?ªumoumevnoiç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
......... ajºlogou'çin ªaºu\
ªkai; pikraivnoºntaªiº kai;
ªajganaktou'çi tºa;ç tw'n pa-
ªradedomevnºwn qe?w'n ojr-
ªga;ç ajtovpwçº aj?pªoºmimouv-
ªmenoi .........ºp?erou
- - -
uJbrivzouçin w{çper ejk qeovº-
fin eijç çug?ªgevneian tai'çº
ajlhqeivaiç, wJç pollªoi;º p?a-
rap?lhvçioi toi'ç Oijdivp?ªoºdoç
uiJoi'ç kai; toi'ç Pevlopoç
h] Pleiçqevnouç tw'ªnº t??a[l-
lwn proçhk?ªovºntwn, ka-
qavper murivoi kai; pavlai kai;
n_u'n. ajmevlei ga;r kai; filo-
timovterovn ejçti kai; th'ç
ejrwtikh'ç ªejºpiqumivaç
to; kakovn, kai; katarcovme-
non ajp?ejlacivçtou mevcri
kai; tw'n ejçcavtwn ejxokevl-
l_ein poiei'. proavgetai d?e;
kai; ajçebei'n eijç iJerei'ç uJ-
brivzontaç kai; paroinou'n-
taç eijç iJkevtaç kai; tw'n
qeivwn aujtw'n ajfeidou'n-
taç kai; peri; a[lla polla;
tw'n toiouvtwn ejkbakceuv-
ontaç: o{qen ejpi; pollªoi'çº
tw'n çunteloumevnwn te
kai; ajp?a?ntwvnªtwnº aiJ
yucªai; tºw'n oj?rgivlwn çu?n?-
ªtaravttontaiº. e[couçi ªde;º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
cqhª..............º
gaª..............º
neuª..............º
tougeª............º
dovx?a?ç? e?ª...........º
toª..ºogouª.........º
ejçtin ajei; kª.........
ejºa;?n? qumw'ªi ........º
taª.º. kai; ga;r oujde; m?ªeºta;
crovnon epiª.. metamevº-
lei toi'ç pracqei'çin, ajl-
l?eujqevwç kavqhntai tªiºllov-
menoi kai; klaivonteç ejf?oi|ç
ejparwvãiÃnhçan, ejn? Ÿiv ‰ote d?auJ-
tou;ç ejpikataçfavttonteç.
ou{tw de; kªaºi; ªejkºfªevreºi to;
pavqoç, w{çte? kai; proiveç-
qai poiei' tau'q?w|n mavliç-
ta deinou;ç e[cei tou;ç eiJ-
mevrouç oJ qumouvmenoç.
Foivnika gou'n trwvkthn,
o}?ç? e{na calkou'n ajpobalw;n
auJto;n pneivgei ææcavçkwn
badivzeiç, ouj proçevceiç
çaut?w'iæ levgwnæ, ajnagkavzei
diariqmou'nta pollavkiç
ãtÃajrguvrion ejn ploivwi kai; te-
tra'cmon e}n ejpizhtou'n-
t?a ªto;º pa'n eªijºç? to; pevlagoç
ejkcei'n. ka[peita dh'lon
wJç eJauto;n kai; fivlarcon
h] filovdoxon, ou{tw ªkai;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
ªfilocrhvmaton o[nta
blavptein ta; mevgiçta - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
......º kai; to;n hgouª..
........ºhçeiatª...º
panti?ª...ºdeeª.ºwm?ª..º
{Upnoç wª...º Zeu;ç ejcq?ªro;ç
w]ºn ãejkà th'ç tucouvçhç aijtiv-
ªaçº rJei'yai ka[peita pa'çªi
...ºon?ª.. e{ºteroªnº æqau'ma
ªijdevçqaiæ .......ºc ou{twç
ª........ºanª.... wJºç ªhJº
mei'ç, ªe[nioºi de; kai; tiªmwº-
rou'ntai ä kaqavper jApovl-
lwn tou;ç ejpeufhmou'n-
taç æaijdei'çqai q?iJerevaæ øiØ
kai; ta; tevkna th'ç Niovbhç
hJ ajdelfh; kai; ªto;nº Kav
dmon oJ ªDiºovnuªçoçº e{ne-
ka th'ç tw'n qug?ªatevºrwn
aujtou' blaçfhªmivaçº ä, ouj-
d?, eij pro;ç tou' pavqo?ªuçº euja-
navçeiçtoi givnontªaiº, kai; te-
levwç eujparalovgªiºçtoi
kai; diabolai'ªç tw'nº tu-
covntwn, ejnivot?ªe de;º k?ai;
tw'n ejcqrw'n, kªata;º t?w'n
filtavtwn pªiçteuvºon-
teç. manivaç tªoºi?g?a?ªroºu'n
oujc oJmoªgºenªh'º ei\-
nai çumbevbhke ªth;nº ojr-
ghvn ä ãojligocrovnion manivanà dev tiç ei[rªhken ä, ajºl-
l?ejnivotªeº th;n ªo[ntwç kaº-
loumevnhn mªanivan ojrº-
g?h;n proçªagoreuvomen


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
............ºzonta
ª............ºproçko
ª...........ºcoiçem
ª...........ºnepiçta
ª...........º p?avntwn
ª..............ºwnª.
.............º h] a[paiç
ª.ºgaª...ºhç l?ªaktivzonta ta;
tºevkna kai; kataçcivªzonº-
ta øçØ tou;ç citwnivçkou?ªç h]º
kai; meta; fwnh'ç loidorouv-
menon pro;ç tou;ç ajpovntaç
wJç pro;ç parovntaç kai; pavn-
polla touvtoiç paraplhv-
çia çuntelou'nta. peri;
me;n? ga;r tou' miªkºro;?ªnº toªu't?º
ei\nai to; pavqoªçº e[rgon l?ev-
gein, o{tan kai; ªmºuivaiç fov?-
noªuºç mhcanw'ntai deªi-
nºou;ç ªkai;º kwvnwyin meta;
brimwvçewç kai; ajpeilw'-
çi kai; rJapivzwçin wJç ka-
tafronouvmenoi. para-
kolouqei' d?aujtoi'ç ªejx ejpiº-
genãnÃhvmatoç kai; ªtoi'ç filº-
t?avtoiç çunou'çin ªdiafwº-
nei'n kai; proçk?ªrouvein .
..ºn?ein kai; ma?ª..... e[º-
çt??ãa]nà ajp?eilw'n?tai: filoço-
fiaª...ºiçeª...ºmena
ª..........ºetª...ºaut?
ª................ºm


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
ª... nºuktereuvouçaªn
th;n mºetamevleian paª.
....ºn? o[ntwn aJpavntwn
ª........ºoipoiounape
ª...........ºpon ejçtin
ª...............ºaia
- - -
- - -
mª.ºkroª...........º
qª...ºm?ª............º
çª..ºwª.............º
nounta?ª...........º
kreavdia? ª..........º
menoul?ouª.........º
ra calkou'n ieª......º
perb?atoç, ejpªeida;n th;n
gh'n oujrºanw'i mignuvwç?i
ªpºarapemfqevnteç uJpov
ªtºinoç ejçtiw'ntoç, w{çper
ªoJº Çofoklevouç jAcilleuvç,
ªh]º katav ti toiou'to paro-
ligwrhqevnteç, ou[pw
g?a;r ajdikhqevnteç lev-
gw. kai; tw'n me;n kunw'n
oiJ pro;ç ta;ç qhvraç, a]n oij-
kouro;ç aujtou;ç uJlakth'ãiÃ
pariovntaç, oujk ejpiçtrev-
f_ontai äto;n d?jAlexavn-
dr?o?u? façi; mhd?ªo{ºtan a[l-
lo k?i?n?hqh'ãià qhrivon ajll?o{-
tan levwn ä, oiJ de; tw'n poi-
htw'n qeoi; mikrou' kai;
ta?ªi'ºç uJ?çi;n ojrgivlwç
diativqentai. tiv ga;r dei'
toªu;ç bºa?çilei'ç levgein… ejm-
poªdivzºontai de; kai; pro;ç
th;n ejn filoçofivai çun-
auvxhçin oi|ç metadiwv-
ketai tou'to dia; polla;ç
aijtivaªç ............


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
dei' d?ºej?fiçt?avnein diovªti
ejnº polloi'ç ejxivªçtantai
kºai; parathrou'ntªeç
eijçº kovlaçªiºn? eujfue?ªi'ç
kaºirou;ç periçpw'nªtai
mºe?tameleivaiç çunecov?-
ªmenoiº peri; tauvtaç givnon-
ªtai kai; uJpo; tw'ºn uJbriçmev-
ªnwn .........ºl?hª..ºtai
ª..ºaçeª......ºç? gegonovtwn
ejcqr?w'n ªkwluvonºtai çco-
lavzein. ajprobavtouç d?auj-
tou;ç ajnavgkh givneçqai kai;
tw'i mhvte kaqhghta;ç
ajnevceçqai mhvte çuçco-
lavzontaç, a]n ejpitimw'çi
kai; diorqw'çin, wJç ta; ªqºh-
riwvdh tw'n eJlkw'n oujde;
ta;ç tw'n hjpiwtavtwn
f?armavkwn uJpomevnei
proçagwgavç ä ajlla; ka]n eJ-
tevroiç ejpiplhvttwçin,
ajlogwvtata pro;ç eJautou;ç
uJpopteuvein ajei; ta; pavn-
ta levgeçqai ä, mhvte ªtºo?u'
dia; çuzhthvçewç? m?e-
tevcein ajgaqou': tou'to
me;n oujdeno;ç uJpomevnon-
toç çunkatabaivnein, tou'
to d?, a]n eu{rwçi, tw'n die-
r?e?qiçmw'n oujc oi|on ajne-
pªiºçtavtouç parecomev-
n?wn, ajlla; kai; mevcr?ªi tou'º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
ejktrevcªein ejk tou' filº-
tavtou th;n q?ª.......º
kai; loidorei'n ª......º
efiçtamenoª......º-
fonta kai; lakª......
......ºouçonª......
........ºoiçª.......
- - -
..............ºpiª.
.............ºwnoi
ª..........ºaloumen
ª...........ºe kai; proç
ª...........ºn çofivai
ª..........ºti ka]?n ga;r
ª.............ºk?iaç
ª..............º eJk-
tiko;n h]? ta; m?ª.......º
twn h] ejpi; mªikºroi'ç ªajnagº-
kavzhãià çkuqrw?pavzeiªnº
kai; loidorei'n ajpluvtwç
kai; diabavllein kai; plavt-
tein ta; mh; geªgºonovta kai;
ta; mhdeno;ç a[xia lovgou
megaluvnein, i{na th;n eu[-
logon ojrgh;n ej?pideivxh-
tai, kai; muçtikou;ç lovgouç
k_ai; pravxeiç ejkkaluvptein.
tiv ga;r dei' levgein to; pol-
lou;ç e Ÿuj ‰qevtouç o[ntaç eijç
filivan, mhvpw de; parei-
lhmmevnouç, a[ªçºtroiç çh-
maivneçqai th;n kai; movnon
provçodon kai; qewrivan
tw'n toiouvtwn… uJpomev-
nei d?aujtoi'ç oujde; çumbou-
leu'çaiv ge tw'n oJpwçdhvpo-
t?aujtoi'ç proçhkovntwn
oujdeivç, ou[te aujtovklhtoç
ou[te paralhfqeivç, ejf?eJ-
ªkavçºt?o?ªuç ejreºq?i?zomevnoiç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
ªh] miºç?oumevnoiç ejpam?uv-
ªnein kºairou' te parape-
ªçovntoç kºai; çunepitiv-
qeçqaiº. e[couçi de; kai;
ªwJç ejgwv g?oi\ºm?ai ajneleu-
ªqevrouç yuca;ç ...ºfa
- - -
- - -
lemª..............º
genevçqªai .........º
eç?podª............º
diaba?ª............º
ek?ª.ºnª.............º
a?n kai; ª............º
rikleini?a?ª..........º
m?i?an th;n el?ª........º
g?ª..ºp?ateç zwh;n i?ª..º-
non tw'n oijkeivwn ejx eJ-
ªkºa?vçtou creiªw'ºn ajteuktou'çªiº.
k?a[llªoiº de; kai; th'ç a[neu
filivaç kai; çuggeneivaç ej-
piplokh'ç ejn Ÿiv ‰oiç kai; çul-
lalhvçewç diagwgh;n ej-
couvçhç kai; mavliçta toi'ç
ijdiwvtaiç ejçtevrhntai. to-
çou'to ga;r e{kaçtoç ajpo-
leivpei tou' proçpelav-
zein toi'ç toiouvtoiç oJmei-
lhvçwn, wJç kai; feuvgei pe-
rilhfqei;ç ajpo; tuvchç ejn-
koªuºr?eivoiç h] muropwliv-
oiç ªh]º çumpoçivoiç h] para-
kaqivçaç ejn qeavtroiç wJç
kuvwn tetokui'a: paraplh-
ç?ivwªç dºe; oujd?eijç taujto; tol?-
ma'i p?ªlºoi'on ªejºmbaivnein
oujde; geitoneuvein: eja'ãià ga;r
to; koinwnei'n tinoç h]
provç ti toiou'to çunka-
tabaivnein ª........º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
euç?p?ª.ºraª..........
....ºi? te kai; proª.....
toºuvtoiç epithª......
tºou' diereqivçaªntoç
.º poih'çai proª.....
....ºenproçeª......
....ºteinparª......
....ºwçanaxª.......
............ºnª...
.ºhqeª.......ºadª....º
eijrhkw;ªç ....º ouJtw?ç?i;
poivhço?ªn ........ kºrau-
ªgºavzein ª.........ºe?ç
ªh]º brim?ªwºmevn?ªouç ajdoºkhv-
twç. ta; ªdºe; prªo;ç auJtoºuvç,
o{tan ªeijºrhkevnªai ti dokºw'-
çin h] ªpºepracªevºnaªi kºa-
q?auJtw'n, ei\t?ejpakolou-
qou'çi meta; tw'n çune-
piçpwmevnwn ejkkakcav-
zonteç kai; pompeuvon-
teç, a[cri a]n kai; parakov-
yai tai'ç ajlhqeivaiç tw'i
crovnwi poihvçwçin. pa-
rakolouqei' d?aujtoi'ç,
ka]n monovtropon e[cw-
çi bivon, uJpo; th'ç ejrhmiv-
aç kai; th'ç aJrpagh'ç tw'n
uJparcov?ªnºt?ªwºn? ªkºai; th'ç
uJforavçewç tªw'ºn klhro-
novmwn ejgbavªllºeçqai,
ka]n ghvmwçi, tªh'iº Ÿgunai ‰ki; pªeri;º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
ãlÃuvmhç ejgkaloªu'ntaçº
propivpteªin ......º
ta; çumbaivn?ªonta ....º
ti meqodeuvªein .....º-
d?euma. peri; dªe; tw'n hJliki-
w'nº hJmei'ç ªhJgouvme-
q?a[toºpon ªei\nai ta; kaq?e{-
kaçton tw'i pavqei çunhm-
mevna katariqmei'n, iJka-
nw'ç e[con ta;?ç ajdiºaforhv-
ªtouç movnon pºro;ç a{pantaç
ªkai; koina;ç paiºçi; gerovntwn
ªkatagravfºein duçkoliv-
ªaç .......ºoiª.....ºtai
ª...............ºei
q?e?ª..............º
mhd?ª..............º
m_oirª.............º
moniaç. d?ªiafqeivrouçiº
polla; kaªi; tw'n proºkeimev-
nwn? lovgoªn aijtºou'ntevç
te ø.Ø ªkºata; ªpuºkno;n proç-
enªfºuvçanªteçº paragw-
ga;ç ajpolluvontevç Ÿte ‰ dia;
tou;ç qumou;ç eJkouçivwç
oujk ojlivga, kai; dia; th;n
a[rrhton ejpiqumivan
tou' metelqei'n tinaç
o{laç ta;ç oujçivaç ejxana-
livçkonteç, ejnivote d?uJ-
po; tw'n gegonovtwn ejcqrw'n
katadikazovmenoi kai;
pantelw'ç? ajnagkazov-
menoi tw'n uJparcovn-
twn? ejkpivp?tein. ajfivh-
mi ga;r tou;ç ejkkoptomev-
nouç o[mmata douvlouç,
poll?ªavºkiç de; foneuomev-
nouªç, a]ºn de; bav Ÿlw ‰çi kalw'ç
draªpeºteuvontaç. parev-
ªpetai d?ºaujtoi'ç kai; to; ä


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
ªajhdºei;ç de; givnontai kai;
ªgoneu'ºçi kai; aj?ªdºelfoi'ç kai;
ªtevknoºiç kai; toªi'ºç? a[lloiç a{-
ªpaçi fivloiºç, a]ªnº kai; mhvpo-
ªt?aujtou;ç ajnaºn?kavçwçin
ª.......... poºllavkiç
ª............ºt?aª.ºt?ai
ª...........º pollh;n
taª................º
b?onª..............º
kaiª..............º
eiteª.............º
menoª.............º
exwn?ª......ºkaiª....º
pitª........ºrom?ª...º
f?o?detoª....ºparoª...º
çunaçpivzein. o{ça ªte pevº-
f?uken ejx oijketw'n oujk ªejº-
lattwvmata movnon ejn
uJphreçivaiç, ajlla; kai; dªuçº-
crhçtivaãià kai; çumforw'n eªi[º-
dh pavnta parakolouqeªi'º,
diav te ta;ç brimwvçeiç kai;
ta;ç kakhgorivaç kai; ta;ç aj-
peila;ç kai; ta;ç ajnaitivouç?
kolavçeiç kai; çunecei'ç kai;
uJpermevtrouç eijç pa'n ejk-
kaloumevnwn tw'n douv-
lwn, a]n me;n aujtou;ç ajpo-
ktei'nai duvnwntai, çfovdr?hJ-
devwç poiou'ntwn, a]n d?aj-
dunathvçwçi, tevkna kai;
gametavç, a]n de; mhde; tau?'-
ta, ta;ç oijkªivºaç ejmpimpravn-
twn? h] ta\lla kthvmata
diafqeirªovºntwn. ajlla; mh;n
eja;n kai; po?lla;ç e[cwç?ªinº
ajforma;ç eijç filanqr?ªwº-
pivan h] dikaioçuvnhn ªh] proçº-
hvneia?n? ª............
....ºnhn? hJndhvpotªe ..º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
ka[nqrwpoªi ajfuei'ç ta;º
divkaia kr?ivªnein kai; kaº-
covmiloi ginovmeªnoi kaº-
ta; tw'n aJpavntwªn. polº-
la; de; aj?natrevpªouçinº,
ajneuªdºovkhta pa'ç?ªi poiº-
ou'nteç ajnqrwvpoiªç ...º
tai'ç a[llaiç katatª.....
...........ºipª.....
..........ºçª. kºai; paªra;
toi'ç proçhvºkouçin kai; para;
toi'ç ojqneiv?o?i?ç, eJkavçtou toi'ç
oJmoivoiç eijkovtwç ajmeivbeç-
qai to;n ajçumperivforon
d_ikaiou'ntoç. ajnafaªivºnouçi
de; pollavkiç uJp?ojrgh'ç kai;
gegonuivaç eJ?autw'n çun-
wmoçivaç kai; pravxeiç a[l-
laç ajporrhvtouç, w{çte kai;
megavla Ÿi ‰ç di?aujto; tou'to
peripivptein çumforai'ç.
hJdei'a d?aujtoi'ç oujde; qeva
givnetai dia; th;n ojrghvn,
ou[te loutro;n ou[te çum-
povçion ou[te ajpodhmiva
meq?wJndhvpote ajnqrwv-
pwn ªoºu[t?e? a[llo tw'n ejpi-
terpw'n ei\nai dokouvntwn
oujdevn, ajlla; pavnta pa-
ramiçgomevnwn tw'n ej-
reqiçmw'n dia; neu'ma kai;
yiquriçmo;n kai; gevlwta
kai; tw'n ejf??ªoºi|?ç ejqumwvqh-
çan uJpov tinoç ajnavmnh-
çin kai; tw'n diaª.....


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
ka]n krºaugavçwçin h] ªgu-
nai'k?ºh] paidavrion h[ ti
ªa[lloº tw'n toiouvtwn, ka]n
ªmh; o{tiº ajnqrwvpouç, ajlla;
ªkai;º a[loga zw'ia kai;
ªdh; ka[ºyuca kai; mikrou' dei'n
ªçkia;ç ..ºiç ga;r ejnivwn ou
ª................ºra
ª................ºç?ª.
g?ºe[tªiº pikªrovteronº t?w'n
ojrgivlwn p?aqw'n, h{ te fuv-
çiç kai; ta; kirnavmena
tauvthi kakodaimonikh'ç
gevmei ªpºikrivaç. kai; çunoi-
kou'çi de; fovboiç kai; ajgw-
nivaiç kai; taracai'ç, kai; ka-
q?o}n ejnergou'çi crovnon kai;
meta; tau'ta, tote; me;n
ejpi; tw'i mh; duvnaçqai me-
telqªeºi'n, tote; de; ejnno-
ou'nteç o{çouç e[couçin ej-
cqrouvç, tou;ç de; miçou'ntaç
a[llwç h] katafronou'n-
taç, oijkeivouç te kai; tw'n e[-
x_wqen ajnqrwvpouç. pol-
lavkiç d?e; kai; to;n par?eJtev-
rwn oujk ajnamevnouçin qav-
naton, ajlla; dia; to; mh; duv-
naçqai metelqei'n h] dia;
to; met?elqovntaç ajnhvkeç-
ta proçdoka'n h] dia; th;n
ejf?oi|ç? ªe[ºpraxan metavgnw-
çªin h] tiº toiou'ton eJautou;ç
ªkateºk?r?hvmniçan h] katev-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
ªçfaxan - - -º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
dª- - -º
diª- - -º
noª...... levgoºmeªn ejgº-
genevçqai kai; diabola;ç kai;
mwmhtika; kai; murivaç a[l-
laç kakivaç, di?w|n? kai; auj-
tw'n uJpermegevqwç kolav-
zontai. th'i ge mh;n ajnepi-
eikei' kai; ajnhmevrwi kai;
traceivai diaqevçei, paçw'n
ojleqriwtavtaiç? novçoiç,
çunevzeuktai to; pavqoç, aj-
f?w|n eijç pa'çan aijkeivan tou'
dokou'ntoç hjdikh?kevnai
proavgei kai; biavzetai mh-
de; tw'n filtavtwn ajpevceç-
qai met?ejpiqumivaç pan-
to;ç wjnoumevnhç a} poqei'
kai; brimwvçewç qhriwvdouç
o Ÿuj ‰de; pauomevnhç wJç th'ç
tw'n leovntwn, o{tan ejkto;ç
oJ blavptwn gevnhtai th'ç
o[yewç h] pauvçwntai th'ç
ejndeivaç, ajll?e{wç kai; ne-
krw'n prophlakiçmou' ba-
dizouvçhç kai; to; pevraç w{ç-
per eijç aujth;n ti?m?wrivan
ªmetºa?tªrºe?p?ouvçhç. çunhvr-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
thtai de; kai; duçkolivai
ªkai;º kata; brw'çin Ÿkai; povçin ‰kai; kata;
ªçumºperifora;n fivl?oiç
ªkata; dºiakonivan kai; pa'n t?ªoi-
ou'to. biavzetºai to; pav-
ªqoç ...............º
ap?ª................º
qoçª...............º
nandª..............º
ciçtaª..............º
peri; toª.............º
çumbainª............º
de;? kai; kacª............º
tªh'ºç te l?oidªorivaç .....
...ºpe t?o;n kª.........º
kai; filonikeªi'n kai; lupºei'ªn
kai;º diaçuvrein kai; pavnªpºo?l?-
la poiei'n e{tera duçcerh'
ä çunauxovmenon de; kai; mi-
çanqrwpivaç ai[tion givne-
t_ai ä, ãejnivoteà de; kai; ajdikei'n, ejpei-
dhvper ou[te dikaçth;ç ou[-
te bouleuth;ç ou[t?ejkklh-
çiaçth;ç ou[t?a[rcwn duvna-
tai divkaioç ei\nai pavqeçin
ojrgivloiç çunecovmenoç, ouj-
d?a[nqrwpoç aJplw'ç eijpei'n.
ejpakolouqei' de; toi'ç e[cou-
çin aujto; kai; to; deçpotikoi'ç
givneçqai kai; kacup Ÿov ‰noiç kai;
yeuvçtaiç kai; ajneleuqevroiç
kai; dolivoiç kai; uJpouvloi Ÿç ‰kai;
ajcarivçtoiç kai; filauvtoiç,
di?a}ç aijtivaç rJavãiÃdion çuni-
dei'n. tiv ga;r dei' levgein ãto; pa'çià ble-
povmenon, o{ti tw'n ajgaqw'n
eijçin a[geuçtoi para; to;n biv-
on a{panta tw'n ejk rJaqumiv-
aç th'ç ajpodekth'ç kai; pra-
ovthtoç kai; baquvthtoç kai;
nh; to;n D?ªivºa? ª...ºnª....ºoç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
ª.ºwçanª.............º
ejxagrioi' ª............º
kai; pro;ç t?ª...........º
ojrqiavze?ªin ..........º
eij gevnoito çwªthriva dia;º
tw'n ajnaxaªinovntwnº
farmavkwn: ªa]ºn dªe; .....º
kalw'ç ajpokruvptªwçi
pavnta ta;º gegonovta ª...
.............ºinª...º
p?ª.......ºn?ai dokh'ªi. aijº
ç?cªuvºnetai ªdºe;? kai; filoço-
fiva øiØ di?aujth;n kai; ta;ç di?
aujth;n parakolouqouvçaç
pravxeiç, o{tan oiJ proeçtav-
naªiº dokou'nteç aujtw'n fw-
rw'ntai toiou'toi. kajpan-
tw'ªçiº de; pollavki pollai;
çumforai; kai; fivloiç kai; øpØ
proçhvkouçin a[lloiç, e[ç-
tin d?o{te kai; patrivçi kai;
baçileiva Ÿi ‰ç, ouj pavlai movnon
o{q?hJ mh'niç ejkeivnh æmuriv?
jAcaioi'ç a[lgh e[qhkenæ, ajl-
l?oJçhmhvrai: kai; mikrou' dei'n
æo{ça tiç a]n nwvçaitoæ kata;
Dhmovkriton kaka; pavn-
ta parakolouqei' dia; ta;ç
uJpermevtrouç ªojrgavç. hJº-
mei'ç de; ta; dunatªa; pºeri-
grafh'nai kai; çuvmmetra
kai; provçceira movnon uJpe-
m_nhvçamen. ejpiçhmainov-
meqa de; nu'n, ªi{ºn?a ma'llon
fobwvmeqa dª.........


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
...ºiçqª............
...ºi?n?wç ei\pe l?ª......
ejpi;º pavntaç kai; ejpªi; pavn-
twnº, kai; diovti mavliçt?ªejreqiv-
zonºt?ai pro;ç tou;ç fivlªouç
te kaºi; çunovntaç kai; ªth;n
e[cqºran h] th;n ojligwrivan
ªajfovrhºton paraçkeuav-
ªzouçin eJautoi'ç ....ºd?e
ª.............ºuwmen
ª.............ºk?oçi mh-
d?wJç oujk e[couçi to; pavqoç, uJ-
pomimnhvçkomen, o{ti ouj
movnon çunecw'ç qumou'ntaiv
tineç, ajll?ejnivote kai; tai'ç
kat?ajriqmo;n ojrgai'ç polu-
cronivoiç ejnevcontai kai;
duçapokataçtavtoiç, ka]n
ejpiç?ceqw'çi, pavli kai; pu-
kno;n ajnoidouvçaiç, tiçi;
de; kai; mevcri th'ç teleu-
th'ç diamenouvçaiç, pollav-
kiç de; kai; paratiqemev-
naiç paiçi; paivdwn: kai; di-
ovti kai; meg?avlouç a[ndraç
ejkbakceuvein pefuvkaçi,
ka]n ejpi; poço;n ejaqw'çi,
pavlªiºn ejpanatrevcouçi,
ka]n ajmevtocoç h\i? tiç, ejn-
givnontai di?aijtivaç pollavç:
kai; diovti panto;ç a{pton-
tai gevnouç ajnqrwvpwn, ç?ªfºov-
ªdr?a]ºn tw'n nwceleçtav-
ªtwn, oºu}ç iª.....ºa baruqu-
ªmotavºtouç ejnivoq?oJrw'ªmen


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
.........ºkai; diovti ª..
.......º oj?rªgºai'ç? mevtro?n?
ª.........ºatadiaçun?
ª..........º kai; mevcri
ª...........ºon?taiª..ºi
ª...........ºakeiaçme
ª...........ºiçptwma
ª...............ºaio?
- - -
plh;n t?ªou'º kanªonikou'º
lovgou. toujnantivon de;
pa'ç ajntivdikoç, oJ me;n e[-
xwqen kai; diereqivzwn
pantodapw'ç, gonei'ç de;
kai; pa'ç proçhvkwn ta; pol-
la; kai; çuncaivronteç wJç
ej_pavndroiç?, tw'n de; filoçov-
fwn oiJ me;n fluarou'nteç
ejn tai'ç par?amuqivaiç, oiJ de;
kai; meta; ç?unhgorivaç ej-
pirrwvnnunteç: ajfªivºh?mªiº
me;n rJhvtoraç kai; poihta;ç
kai; pa'çan th;n toiauvthn
g_rumevan. e[nioi gou'n tw'n
Peripathtikw'n, w{ç pou
kai; provteron paremnhvç-
qhmen dia; proçwvpwn,
ejktevmnein ta; neu'ra th'ç
yuch'ç façi tou;ç th;n ojrgh;n
kai; to;n qumo;n aujth'ç ejxai-
rou'ntaç, w|n cwri;ç ou[te kov-
laçin ou[t?a[munan ei\nai:
ç?u?ªneºp?eze?u'cqai g?ªa;ºr auj-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
ªtw'i to; mºeta; th'ç pavçhç ªajºn-
ªeleuqeºrivaç uJpotrevce?ªin
kai; koºl?akªeºuvein: e[nioi
ªde; kai; aºujtoªmºavtaç uJpªofev-
rein aijkeivºaç oujde; ª...
...........ºo?lopª...º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
neª................º
dro?ª...............º
a?p?ª.......... ejn toi'çº
polevmoiç kªai; toi'ç ajnaº-
lovgoiç kairoi'ç g??o?ªujk ei\º-
nai proçfevreçqai cwªri;çº
ojrgh'ç, h} qarrei'n poieªi'º
kai; pavnta o[knon ajfaªiº-
rei'tai kai; deilivan kaªi;º
ajnikhvtwç poiei' mevcrªiº
kai; qanavtou mevnein: ªwJçº-
auvtwç de; to; timwrht?ªiº-
ko;n tw'n ejcqrw'n kata-
çceuavzein, o} kalovn te uJ-
pavrcein kai; divkaion kai;
çuvmforon ijdivai kai; koi-
n_h'i kai; pro;ç touvtoiç hJduv.
dio; thvn te paravçtaçin
th;n eu[logovn tinwn
kai; to;n a[logon oi|ªon ejnº-
qouçiaçmo;n oi[onªtai quº-
mo;n ei\nai to;n peri; oªu| diº-
alegovmeqa. kai; paroªrw'ãçinú,
o{tªiº cwªrºi;ç ojrgh'ç e[çti? ªto;º
poleme?ªi'n kºa?ªi;º ajgwªnivº-
zeªçºqai k?ªai; piºkrw'ç ceiªrou'nº,
meªt?ºojrgªh'ç dºe; to;n ªproçi-
ovnta blavbaiçº ejnevªcºeçqªaiº,


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
biazomevnhç kai;? pol?l?ªavº-
kiç ajnovplouç kai; pro;ç tªh;nº
fula?kh;n? ajpotuªflºouvçhç
ªkai; to; çºw'ma çuntrib?o?uvçhç
ªkai; mh;ºn? ma'llon aªujºtou;ç
ªtw'n ejnanºtivwn kaªkºw'ç di-
ªatiqeivçhçº k?ai; kolaª....
......ºm?hriçeª.....
.......º d?ia; ta;ç aª....
............ºimª....
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
..........º mªeta; qumou'
kai; ojrgh'çº oujc oªi|on to; tiº-
mwªrei'çqºaiv tina ajlla;? kªai;º
to; kol?avzein. e[çtai dªe;º pe-
ri; touvtou kai; probaivn?o?u-
ç_in pleivwn lovgoç. peªri; de;º
tw'n flhnafwmevnwªnº
çtratiwtw'n tiv dei' ªdiaº-
trivbein, wJç ajpeiq Ÿe ‰i'ç ªtw'iº
çtrathgw'i kai; krat?ªou'ºn?-
teç aujtou' kai; pavnt?ajªperº-
gazovmenoi kakav?, t?ªiv dºe;
peri; tw'n neuvrwn tw'n? aj-
neuvrwn kai; tacevwç ªejº-
gluovntwn ªkºai; kat?a[kriton
eJxovntwn ªbºiaivwç, ajlla;
oujk eujtonªivºan ejnpoiouvn-
twn… oJ ªd?º jAntivpatroç eij kai;
pro;ç ta; ªqhºrivª Ÿa ‰º toi'ç ajmuno-
mevnoiç qumou' creiva pun-
qavnetai kai; pro;ç tou;ç
ajntagwniçtavç, tw'n ajle?i?-
ptw'n kraugazovntwn æm?h;
qumou'æ: ªkai; tºov te? k?ªoºlavªzºein


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
toi'ç iJppikoi'ç tou;ç i{pp?ªoºuç
kai; toi'ç grammatikoi'ªç aj-
ãmÃevºlei ãkai;Ã toi'ç a[lloiç tecnivta?iç
e[dw?ªke ãtou;çà mºa?qhta;ç kaiv fhçi
ªkolavzein cwºri;ç ojrgh'ç
ªdei'n .....ºterwnpol
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - eja;n tou;ç ajorghvtouç
oJmoivouç oJrw'ºmen ojªrº-
g_ivloiç, ªijçtºevon, o{ti cw-
ri;ç aujtªou' tou'º pavqouç kai;
th'ç diaªqºevçewç kai; ªtw'ºn?,
o{ça par?aujtou;ç dia; tau'-
ta, givnetai ªtºa\lla pavnta
o{çwn ejpoihçavmeqa th;n
e[_kqeçin. e[çtin d?o{te kai;
periãivÃçtaçqai givnetai di-
av te tou;ç manªiºopoiou'ntaç
ajnqrwvpouç kai; dia; to; ta;ç
koinovthtaç au[xeçqai,
di?a}ç ojrgivloi fa?ivnontai,
kai; eijç to; tai'ç ajªlºhqeivaiç
oj_rgivlouç ei\nai. kaqovlou
de; ijçtevon o{ti kaqarw'ç
tiç w]n ajovrghtoç ouj po-
lu;n crovnon aj?podwvçei
fantaçivan ojrgivlou, pleiv-
w de; ajpodidªoºu;ç oujk e[ç-
tin baquvç, ajlla; movnon
o_uj t?ªoiºou'toç ªoºi|o?ç? d?okei'.
faivªnoºntai d?ªou\ºn pro;ç tov-
çon kai; th;n ªejnºantiwt?av-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
ªthºn e[?c?o?nteç diavqeçin,
w{çte ka]n çofo;ç kaqavper
ajmevªleiº kai; jEpivkouroç
ajpe?vªdwken ejºnivoiç toiouv-
tou? ªfantaçºivan: ªejºph'çan d?ªejnº aijt?ªivºaªiç pote;º me;n aiJ
koinovthªteç tovçaiº k?a?i; toi-
au'tai gªenovmenai, .ºwª.
................ºu
ª................ºm
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ª............ kºa[pªeiº-
ta dia; to; fªilei'nº ejpitiv-
mhçiç puknªh; me;nº pa'çi
toi'ç g?n?ªwrºivmoªiçº h?] toi'ç pleiv-
çtoiç kai; ejpitetamevnh
äpollavkiç de; kai; loidorh-
tikh; yuch'ç eujkinhçivai ä
kai; pri;n ejnqumhqh'nai
çunteteleçmevnwç th;n
ajtopivan ejpivptwç?ªiºn?, ojrgaiv
pote qewrouvmenai ka-
thxiwkovtwn ejnivwn o{-
lwç ajkivnhton ei\nai to;n
çpoudai'on, çuvnnoia kata;
ta;ç ejpimeixivaç wJç ejpi;
to; polu; ta;ç toi'ç polloi'ç,
e[legcoç ajkribh;ç e[n te
grafai'ç kai; diatribai'ç
tw'n kata; tou;ç lªovºgouç di-
apeptwkovtwn filo-
çovfwn, ajpovçtaçiç ejnivwn
fivlwn dia; ta;ç uJp??aujtou'
parrhçivaç h] kai; tw'i pa-
r_hãiÃth'çqa?i ä pote; de; kai;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
ªmi'çoç prºo;ç tou'ton
p?i?ªkrainoºmevnwn, w{ç
eijçin aj?ªkravcºoloi ä, douvloiç
perivptwçªiçº ajmartwloi'ç?
kai; di?a[?l?ªla pºo?l?ªla;º prav-
gmata ª..........ºg
ª.ºazouç?i?ª........ºnoiç
a[neu de;? ª............
..ºk?a?nª.............
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.....ºeª...ºn w{?ªçperº tine;ç
ªçoºfoiv tinwn m?ªa'lºlon aj-
p?o?dwvçouçi faªntºaçivan
oj?ªrºgivlwn, oi|ç hJ fu?çikªh; kaqº-
a; p?roeivpamen provçeç-
t?ªiº ma'llon, h] parrhçi-
açtikoi; ma'llovn eijçi di?
a?}ªçº a?ijtivaç ejn tw'i Peri;
pªarºrhçivaç lovgwi kate-
tavxamen, h] ta; toiau'ta
çunkekuvrhken aujtoi'ç
ma'llon. oi|ç d?ouj provçeçtin
oujde; çunevtucen a} lev-
g_omen, oujd?apodwvçouçi.
tw'n de; mh; çofw'n mhde;
çuneggizovntwn uJpolh-
fqhvçontaiv tineªçº ojrgilwv-
teroi kai; tw'i pikrw'ç la-
lei'n kai; ejpitetamevnwç,
ejnivote de; kai; loidovrouç
tiqevnai fwna;ç kai; tw'i
k?ªaºcupovnoun e[cein ti kai;
tw'i to;n meiçopovnhron ej-
pifaivnein kai; tw'i to;n logi-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
zovm?????ªenonº uJpokªrºivneçqai
caªlepovthq?º o{lhn ªtouvº-
twn h] koi?nw'ç ajnqrwvpwn,
h]_ t?ªw'ºi blavªpºtein eJautovn,
o{ fªhºçi Nikaç?ªikºravthç ªejº-
nivote poiei'n? k?ai; to;ªnº ç?o-
f?ªovºn, kai; par?a[llªaç aijtivºaç,
w|n? fulakh;n u{ç?t?ªeronº pa-
raªiºnevçomeªn ....ºde
ª.....ºo?f?ª..........
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
...............ºein?
aujªto; mºakavªrºion ªuJpoºlam-
bavªnºonteç, oiJ de; kako?vn,
tw'ªiº daknhrw'i proçpiv-
pt Ÿont ‰eç aujth'ç. hJmei'ç de; tw'i
kai;? k?ata; fwnhvn tina pa-
ralogiçmo;n ejntrevcein
oujc a?Jplh'n poiouvmeq?a
th;n ajpovfaçin, ajlla; to;
me;n pavqoç aujto; kata; di-
avlhyin ajpofainovme-
qa kakovn, ejpeidh; luph-
rovn? ejçtin h] anavlogon
luphrw'i, kata; de; th;n
çunplokh;n th'i diaqevçei
ka]n ajgaqo;n rJhqhvçeçqai
nomivzomen: çunivçtatai
ga;r ajpo; to?ªu'º blevpein, wJç hJ
fuvçiç e[cei tw'n pragmav-
twn, kai; mhde;n yeudo-
doxei'n ejn tai'ç çªuºmme-
trhvçeçi tw'n ejlaªttºw?-
mavtwn kai; tai'ç kolav?ç?e?-
çi tw'n blaptovntwn. w{çte
kaq?ªo}ºn? trovpon? ejlevgom?ªenº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
th;n k?ªenh;n ojrºgh;n kakovn,
o{ti ajpo; diaqevçewç giv-
netai paªmºponhvrou
kai; muriva duçcerh' çun-
epiçpa'tai, dªei'º levgein ªoujº
ka?k?ªo;n th;ºn fuçikhv?ªn ä ajºl?-
la; k?a?qo; dhktikovn ejªçtºiv
ti, p?ªerºi; ejlavc?içt?ªa givneº-
tai? ä, ªkºa?i?; kaªq?o}n trovpon ejº-
pifªevromen ........º
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
kª..............ºon
detª.º ajpo; çpoudaivaç, ouj
kakovn, ajlla; kai; ajgaqovn,
ou{twç kako;n ejrou'men
to; mh; th;n fuçikh;n ojr-
g_h;n ajnadevceçqai ä æka-
kw'çæ ga;r æajkouvwnæ kai; pavç-
cwn æo{çtiç oujk ojrgivze-
tai, ponhrivaç plei'çto?ªnº
tekmhvrion fevreiæ ka?ªta;º
to;n Mevnandron, ejnivote
de; p?rokinhçivaç h] luvt-
thç peri; e{tera: dio; fa-
nerovç ejçt?ªiºn ejpi; toi'ç ej-
lacivçtoiç para; povdaç
eujqevwç ejxçthçovme-
n_oç ä, ajgaqo;n de; to; ajna-
d_evceçqai. para; de; Ni-
kaçikravtei levgetaªiº to;
th;n fuçikh;n ojrgh;n mh;
movnon kata; th;n ijdivan
fuvçin lupei'n, ajlla; kai;
ejpiçkotei'n toi'ç logiªçº-
moi'ç o{çon ejf?eJauth'i kaªi; to;º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIX
Frammento:
pro;ç? th;n? ªmeta;º f?ivlwn çumbivwçiªnº ajnªeºk?to;n ka-
ta; pa'n kai; ajpªarºenovclh-
ton ejmpod?ivz?ªein kai;º p?ol-
la; t?w?'n k?ªathºriqmªhmevº-
nwªnº ejlaªttºw?mavtwªnº
çuneªpiºfevre?i?n: mh; çuªnº-
kªrivnaºç de?; t?h'i kenªh'iº
kai; tª....ºiagaqaçª.
........ºuª.ºthnª...
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
to; çof?ªo;nº k?alei'çqai, tw'i
d?ajerivw?n ajpevcein, mh-
d?a]n teuvxeçqai Ÿth'ç ‰proçh-
gorivaç tauvthç, eij thlikou'-
tovn ejçti kakovn. h] pw'ç e[-
ti meta; parrhçivaç ejrou'-
mevn tªiº pro;ç tou;ç lovgouç
tw'n ajfairouvntwn tou'
çpoudaivou pa'çan ojrghvn…
pw'ç fuçiko;n to; pro;ç ta;
thlikau'ta ejmpodivzon
kai; toçouvtwn ai[tion ka-
k_w'n… eij de; ajnevkfeukton
kai; dia; tou'to fuçiko;n
legovmenon, pw'ç oujci; mev-
ga kako;n kai; çofoi'ç ejçtin
uJpomenhtovn, h] pw'ç oujci;
kai; peri; tou;ç cariventaç
ojrgaiv tineç oJrwvmenai, di-
ovti panto;ç ejçtevrhntai
tou' proçanarthqevntoç
uJpo; touvtwn… ojlivgon dev
ti movnon ajneudokhçivaç
çuneªpiºfevrontai toi'ç fu-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XL
Frammento:
çiko;n kai; p?eri; ªtºo;n çofo;ªnº
ajkariai'ªonº poihvçouçi. ka-
taleiv?pªei dh;º kai; polu; ma'l-
ªlºon oJ ªdiapºeivq?wn lªovgoºç aj-
ªnevkfºeuk?ton ªei\nai tºo; gev-
ªnoç pºantªivº. wJç ga;ªr ejn ajr-
ch'i mºikro;n faivneªtai, u{-
çteronº d??wJç çunhuxªh-
mevnon ejºk tw'n proçqevªçe-
wn ojxu; genovmºenon, tw'?ªi
mataivwi kakovºn, ajll?ªouj
tw'i çofw'i: o{ti ga;r touvtwi
ta; tw'i pavqei parakolou-
qou'nta kaka; oujc wJç ajnevkº-
feuk?ªta çunavyºomen, ªfaº-
nerovn, o?i|ç oujk a]n ei[paimen
ejgkurei'n to;n eujlovgiçton,
th'i de; fuçikh'i pavntwç pe-
r_ipivptein, di?h}n aijtivan
ajnevkfeukton aujth;n ej-
deivknumen ajnqrwvpwn
øhØ fuvçei. Ÿkai; ‰ga;r ou|toç dhvpou
metevcwn aujth'ç oujk a]n
oi|ovç t?ei[h øiØ pa'çan ejkfeuv-
gein, ajllav tinoç ejpidektªiº-
k_ªo;ºç ei\nai pavntwç. e[xe??ç?-
ti d?, ei[ tiç bouvletai kai; ka-
t?ijdivan touvtou lovgon fev-
rein, ajnti; t?o?u' koinou' to;n
çofo;n ejntªavºxai kai; øtouØ
tovnde to;n trovpon kata-
çkeuavçai taujtov: blabei;ç
uJpov tinoç eJkouçivwç h]
labw;n e[nfaçin tou' bla-
bhvçeçqai, povteron ajdi-
avforon ajnadevxetai pav-
q_oç, w{çp?er ejmblevyan-
toç aujtw'i tinoç, h] allov-
trion, ejpeidh; tov ge oijkei'-
on levgein ajpovplhktoªn…º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLI
Frammento:
adiavfªoron me;nº ou\n fav-
nai bivaion, eij d?ajllovtrion
kai; ginwvçkei, diovti kolaç-
qei;ç ajnaçtalhvçetai kai;
tou;ç a[llouç ejp?içthvçei, ma-
nikw'ç oujk a]n? e[lqoi pavªliºn
kaq?e{na gev tina trovpoªnº
dakwv?n. to; de; toiou'toªn
ojºrgh;n ªkºa?lou'men. oJ d?ejn?
ªojrºgai'ªç ãpÃrºo;?ç ta; movnon bl?ªav-
pºtontªa, cºwri;ç de; pro?;ªç
th;n ajlºl?otrivwçin ª...º
- - -
- - -
- - -
- - -
q_ai. givªnontai mºe;n ou\ªnº pe-
ri; tou;ç ajgaqou;ç ojrgaiv, ka]n
eijç tou;?ç fivlouç aJmavrthãiÃ
tiç, ka]n eijç eJauto;n fivloç
plhnmelhvçhãiÃ, toi'ç o{loiç
eijç aujto;n ou[te dieilhm-
mevnwç o?u[t?ajdialhvptwç
koinou' kakou' proçdo-
kwmevnou katanthvçein.
ajll?hJmei'ç ejpi; th'ç eijç eJ-
auto;n ejrcomevnhç e[çth-
m_en blavbhç. ajpovcrh ga;r
ejpidei'xai to; koinovn, o{ti
çuçceqhvçetaiv tiçin ojr-
gai'ç oJ çofovç. kai; fhvçei tiç:
ajll?eij dia; to; blavpteçqai
kaq?eJkouvçion trovpon ojrgiv-
zetai, blavptetai d?uJpov
tinwn eijç ta; mevgiçta, pw'ç
oujci; kai; megavlhn ojrgh;n
ajnadevxetai kai; çfodra;n
ejpiqumivan e{xei tou' metel-
qei'n… pro;ç o}n ejrou'men, o{ti
tw'i blavptonti ta;ç toiauvtaç
ªbºlavªbºa?ç h] fanerw'i ªg?o[nºti,


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLII
Frammento:
diovti m?ªegºavªlwºç b?lavyei,
proçallotriou'tai me;n a[-
krwç, kai; miçei' ä tou'to ga;r aj-
k?ªovloºuqon ä: ouj mevntoi ge ta-
raªcºh;n ajnaªdºevcetai megav-
lhªnº. oujªd?ºe[ªçtºi?n gev ªpwvçº t?ªiº pa-
ra; ªmevgaº t?w'n e[xwten, ªo{ºt?ouj-
de; k?ªaºta; ta;ç parouçiva?ªçº tw'n
megavlwn ajlghdovnw?ªnº me-
gavlaiç çunevcetai tªaraº-
cai'ç, ªpoºllw'i de; ma'll?ªoºn?
kata; ªta;ºç ojrgavç: to; ga;ªrº d?ei-
n?a;? ªpaqei'n fºuveta?ªi ejx aj-
noivaç. ei[ tiç ou\n mavtaiovçº
ejçti, ªçunafqºh'nªaiº tou'-
to duvnatai: murivaç te çum-
fora;ç e[cei kai; çumpeple-
ªgºmevnaç kai; çunakolouqouv-
çaç: oJ m?avliçt?aujta;ç qew-
r_w'n çofo;ç oujk a]n ejmpivptoi.
tov te ªd?ºejpiqumei'n th'ç kolav-
çewç kaqavper ajpolau-
çtou' tin?oç, o} çunevzeuktai
tai'ç megavlaiç ojrgai'ç, mavtai-
ovn ejªçºtin, oijomevnwn mev-
giçton ajgaqo;n ei\nai kai;
kataçtrefovntwn wJç eijç
di?auJto; aiJreto;n kai; ko-
lavçeªiºn oujk a[llwç nomi-
zovntwn, kai; ajnhmevrwi
çumpevplektai diaqev-
çei, kaªqºavper uJpedeiv Ÿx ‰amen
kai; pr?oiovnteç e[ti para-
çthvçomen, w{çt?oujk a]n ei[-
h peri; aujto;n a{ma kai; gi-
nwvçkonta, diovti th;n aj-
krotavthn koªmºivzetaªiº ti-
mwrivan oJ toiou'toç ejx eJ-
autou'. dio; kai; braceivai?ç
oª..ºteª.ºneina?telewç?


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIII
Frammento:
oj?ªrgai'ç çºunevcetai kai; di-
aªfºora?ªi'çº me;n ojnovmatoç,
ajªlºl??ouj ma; Diva ãto;Ã çunep?ªovº-
m?ªeºn?on tªw'iº uJpo; tou'to tat-
t?o?m?evnwªi h] ejnºnohvmati h]
toi'ç a[ll?ªoºiç touvtwi pªrºoça-
ªgoreuvºo?men. ªoujde; crºh;? th;n
dªiºaforavn, h}n to; pªavqoºç e[cei pro;ç to; ginovmeªnºon pe-
ri; ªtºo?u;ç pollou;ç ejp?ªiçºt?h'çai
h] ªmetºelqei'n tinªa, mºh?d?a]n
ªojrgh;nº aujto; proçªagoºreuv-
ªwmen, tºoªu'º ojnªovmatoç e{ne-
ken ajgnoei'n. to; d?ajçqenevçº
ti ªlevgein ojrgh;nº g?ªivºnªeçº-
qai kai; tw'i çofw'i periav-
ptein, w{çte kai; tou'ton
ajçqenh' poiei'n, ouj pareno-
clhvçei, kaqavper ejnªivºoiç, oi}
pavndeinon hJghvçanto, tai'ç
Kurivaiç Dovxaiç ajntigrav-
fonteç, eij tetovlmhkev tiç
ejn ajçqeneivai levgein oj?rgh;n
kai; cavrita kai; pa'n to; toi-
o_u'ton, jAlexavndroªuº tou'
pavntwn plei'çton ijçcuvçan-
toç ojrgai'ç te pollai'ç çun-
eçchmevnou kai; kecariç-
mevnou murivoiç. ouj ga;r hJ øiØ th'i
tw'n ajqlhtw'n kai; baçi-
levwn ajntivqetoç ajªçºqe-
neia lambavnetai kata;
to;n lovgon, ajll?hJ dektikh;
kataçkeuh; kai; fuvçiç qanav-
tou kai; ajlghdovnwn h|ç kai;
jAlevxandroç dhvpou kai;
pa'ç o{lwç a[nqrwpoç me-
tevçchken, eij mh; kai; mavliç-
q?oiJ kat?ejkei'no dunatwv-
tatoi legovmenoi, kaqav-
p_er ou|toç. kai; qumªou' toivº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIV
Frammento:
nun dektiko;ç ei\nai rJhqhv-
çetaªiº oJ çofovç, h| Ÿi ‰ pou kajpi; to;
koinovtaton eijwvqamen fev-
rein tauvthn th;n proçhgo-
rivan: h|i d?ejpi; to; çuvntonon
kata; ªtºo; mevgeqoç h] kai; ejpi;
th;n wJç pro;?ªçº ajpªolºauçto;n oJr-
mhvn, ouj dhvpouqeªn eºi[paiãmenà a]n?.
ªoºu[?te ga;r çuntovn?ªoiºç peripiv-
ªpºtei pavqeçi to?ªiouvºtoiç ä ma-
ªnivºa gavr, ejpei; kªai;º murivwn
ªgevmei kºakw'n ªhJº par?auJto;ªn
ejpiqumºiva, ªh}n kai;º feux?ovmªe-
qa pa'çan wJç mevgiçton ou\-
çan kakovn ä, ou[te pro;ç th;n
kovlaçin oJrma'i wJç pro;ç
ajºp?o?ªlauçtºovn ä oujde; ga;r hJ?dªuvº
ti proçfevretai ä, ajll?wJç pro?;ªçº
ajnagkaiovtaton, ajhdevçta-
ton de; paragivnetai, kaqav-
per ejpi; povçin ajyinqivou kai;
tomhvn. ajnhvmeroç gavr, ka-
ta; to;n {Omhron æajfrhvtwræ
kai; æajqevmiçtoçæ, o[ntwç æe[ra-
tai polevmouæ kai; timwrivaç
ajnqrwvpwn, oJ de; çofo;ç hJme-
rwvtatoç kai; ejpieikevçta-
toç. o{ te ejpiqumw'n th'ç ko-
lavçewç ou{tw øiØ parivçtaq?wJç
pro;ç aiJreto;n di?auJto; th;n
timwrivan, ei[ ge kai; çunka-
taduvnein proairei'tai, ço-
fo;n de; maniva kai; dianoei'ç-
qai pariçtavmenon wJç pro;ç
toiou'to th;n kovlaçin. e[xeç-
tin de; kai; tw'n proenecqh-
çomevnwn eijç th;n paramu-
qivan ejnivoiç crhvçaçqai lov-
goiç ejpilogiçtikoi'ç tou' pro-
k?e?i?mevnou ceiriçmw'i dial-
l_avxantaç. ajrevçkei de; kai;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLV
Frammento:
toi'ç kaqhgemovçin ouj to;
k?at?ªa;º th;n provlhyin ªtºa?uv-
thn qumwqhvçeçqai to;n ço-
ªfºovn, ajlla; to; kata; th;n koi-
ªnºo?tevran. kai; ga;r oJ jEpivkou-
ªrºo?ç? ejn tai'ç jAnafwnhvçeçin
ªdºiaçafei' ªtovº te qumwqhv-
çeçqai kai;? ªto;º metrivwç: kai;
oJ Mhtrovdw?ªrºoç, eij kurªivºwç
levgei ætªou' de;º çofou' qumovçæ,
çunemfaªivneºi to; livan bra-
cevwç: tªo;º d?ªo{tºi qumwqhv?ªçºe-
tai kai; tw'?ªi jErºm?avrcwªiº p?ªarºai-
ªthºto;n ªme;n ouj dokei', ajlla; tºh;n
ªçuvntonon movnon ojrghvn:º
w{çte qaumavzein ejp?ªi; toi'çº
bubl Ÿi ‰akoi'ç ei\nai qevlouçin,
o{ti tau'ta kai; ta; provteron
ejpiçhmanqevnta para-
lipovnteç ejx ajkolouqivaç
to; qumwqhvçeçqai kata;
tou;ç a[ndraç to;n çofo;n aj-
pedeivknuon. ai{ te pivçteiç
aujtw'n aiJ peri; tou' qumwqhv-
çeçqai toçou'ton ajpodevouçi
tou' kata; pa'çan e[nnoian qumou'
qumwqªhvçeçqaºi proçavgein,
o{per w[feilon, eij dia; pan-
t?o;ç ouj kai; th;n ojrgh;n kai; to;n
qumo;n kathgoroumevnwç ouj-
de; to; koinw'ç ojrgiçqhvçeç-
qai, kaqavper uJpodeivxomen,
pariçtavnouçi. dh'lon d?o{ti
kai; kaqo; megevqei kai; kaqo;
poiovthti diafevrei th'ç
ojrgh'ç oujde; fuçikovç ejçtin
oJ qumovç: oiJ de; mh; kalw'ç pov-
t?ejpi; taujto; kai; povt?oujk ejpi;
taujto; fevret?ojrgh; kai; qu-
mo;ç ejp?i?l?elogiçmevnoi, ka-
ªqºo; diapivptouçi kajn tw'i pe-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVI
Frammento:
ripivptein h] mh; peripiv-
ptein qumw'i d?oxavzein
t?o;?n çofovn, eu[çhmªonº oi\mai
toi'ç parhkolouqhkovªçºi?n oi|ç
ejn tw'i lovgwi tw'i peri; touv-
twn ejpeçhmhnavmeqa. tau'-
ta me;n o?ªu\ºn ta; par?hJmw'ªnº
h] kaªi;º ta; peri; ªhJºm?w'n ªte kai;º
tou' fu?ªçiºkhvn tiªnºa ojrªgh;n ei\º-
nai kat?açkeuavzouçªiº lov-
goiç ªpºr?o?qevnteªçº aj?nteivpa-
men ªdh;º to; to;n çoªfºo?;n ojrgiç-
q_hvçeªçqaiº. t?i?n?e;ç ªde; kai;º qumw-
qhvªçeçqai to;n çofovºn? fa-
ªçin oujc h|tton h] to;ºn koi-
ªnºovn. ejpi;? t?ouvtªoiç ou\n kevº-
crhntai kai; toiªouvtoiç ejº-
pilogiçmoi'ç. eij t?ªoi'ºç kalw'ç
par?eJautou;ç kªecºrhmevnoªiçº
eujcariçthvçei çofo;ç ajnhvr,
kai; toi'ç eJkouçivwç blavya-
ç_in aujto;n ojrgiçqhvçetai: ªeijº
d?oujk ojrgiçqhvçetai touv-
toiç, oujd?ejkeivnoiç eujcari?ªçº-
thvçei. to; ga;r ajntivçtro-
fon givnetai pavqoç ejpi; qa-
tevrou pro;ç qavteron, kai;
kinei', kaqavper th;n eujca-
riçtivan, ou{tw kai; th;n ojr-
gh;n to; eJkouvçion: wJç ga;r euj-
cariçtou'men oªu[ºte toi'ç ajyuv-
coiç tw'n poihtikw'n ou[te
toi'ç ajproairevtwç ti pa-
raçkeuavzouçi tw'n ªejmºyuvcwn,
ou{twç oujd?ajganaktou'men.
oiJ de; fuçikw'ç façin hJma'ç
ejpi; th;n ojrgh;n w{çper ejpi;
th;n eujcariçtivan o?Jªrºma'n
dia; th;n ajntivçtrof?o?n? aij-
t_ivan. w{çper te polªloºi'ç pe-
ripeç?ovnteç, o{tªaºn oi\noªnº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVII
Frammento:
proçenevgkwntai mequç-
komevno?i?ç? ä ªoujº movnon a[fªrºo-
çin, ajlla; ka?i; çunetoi'ç, kai;
ouj ma'llªon ejºkeivnoiç h] touv-
toiç ä, katal?ambavnomen o{-
tªiº to; meq?uvein o?ªujº çumbaiv-
n?ªeiº paªr?º ajlog?içtivan, ajll?av, ka]n
ªoiJº çofªoi; mequvwçi, pºa?ra?; ªçofiv-
an, ou{twç çafºe;ç ouj movno?ªn
tou;ç mataºi?vouç, o{tan eJkªou-
çivwç uJpov tiºn?oç blabw'çªin,
ejpidektikoºu;?ç th'ç ãojrgh'ç ei\nai, ajlla; kai;à tou;ç ªço-
fouvç. dia; tou'ºto me;n ou\ªnº ejrou'-
ªmen, w{çper duvnºatai oJ? ªçofo;ç
mequvçkeçqai kata; fuvçin,
ou{twç crh'n dia; th;n aujth;nº
aijtivan oj?ªrgh;n aujtw'i proçº-
avpteçqa?ªiº. çunevcetaiv te
oujde; tªai'çº m?ataivoiç ojrgai'ç
oJ mavtaioç? ªgeºnovmenoç ke-
ªrºaunovpl?ªhkºtoç, ajlla; ka-
ta; ta;ç uJpolhvyeiç ta;ç pro-
ªhºgoumevnaç: oJ me;n beblav-
ªfºqai dokªw'ºn, oJ de;? k?ai; megav-
l?wç, ªuJpe;r me;n ejnivwn tºa;ç uJpolhvyeiç
oujk e[cwn ªtauvºtaç, uJpe;r a[l-
lwn d?e[cwªnº, ejp?ejkeivnoiç
me;n ajovrghtovç ejçtin, ejpi;
de; touvtoiªç ejºxivçtaq?, w{çt?eij
to; diereqivªzeºçqai koinw'ç
uJpolhvyeªçiºn? ejpakolouqei',
blaptovm?ªenoçº d?oJ çofo;ç uJ-
pov tinoç ªeJkouºçivwç uJpo-
lambavnei blavpteçqai, th-
likou'to de; movnon o{çon bev-
blaptai, pavntwç me;n ojrgiç-
qh?vçetai, bracevwç de; dia;
to; mhdevpote megavlhç e[m-
façin blavbhç lambavnein, ouj-
de;n ei\nai para; mevga tw'n e[-
xwqen hJgouvªmeºnoç. e[nioi de;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLVIII
Frammento:
kai; peri; tou' qumwqhvçeªçº-
qai to;n çofo;n Ÿtouv ‰toiç proçecrhv-
ç_anto. tw'i prwvtwi toigar-
ou'n p?a?r?ablhqhvçetai tªoiº-
ou'toç lovgoç: æeij fuçikw'ç oJ?r?-
mw'men epi; to; çuntovnwç
eujc?ªariçºtei'n t?ªoºi'ç eJkouçªivº-
wç eujªergethvçaºçin, ejkka-
ªlouvºmeqa fªuçikºw'ç kajªpi;
to;º ç?uªnºtovnwªç ojrºgivzeçqai
t?ªoºi?'ç bªlºavy?ªaçºi kata; ªpºro-
ªaivreºçiªnº: wJç ªde; kºai; çofo;ªç
eujcaºrªiºçtei' ª.........
- - -
- - -
- - -
- - -
.... ejºpeidh; kai; t?ªa;ç wjfeº-
livaç hJgei'tai ta;ç e[xwqªenº
baiavç: oujk ejpi; tw'n kakw'n
gou'n, ajlla; kai; ejpi; tw'n ajga-
qw'n tivqetai to; mhqe;n? ei\-
nai para; mevga tw'n e[xw-
qen. æajll?ouj movnon toi'ç ço-
fo;n poihvçaçin eujcariç-
tei' megavlwç, ajlla; kai; toi'ç
e[nia tw'n a[llwn para-
çkeuavçaçinæ. eij d?ejrei' tiç
eijç? ªtºh;n proaivreçin ªajºte-
nivzonta tou'to pravtteªiºn,
taujto; dhlonovti kai; ej-
pi; th'ç ojrgh'ç proçdevxetai.
fanero;n d?o} crh; levgein kai;
pro;ç ªto;ºn? eJxh'ç, ceiriçmw'i
d?e; mªovºnon diallavtton-
t_a lovgon. a[qliovn ge m?h;n
oijhtevon ei\nai to;n eJxh'ç:
periv te ga;r tou' mequçqhv-
çeçqai kai; to;n çofovn, eij me;n
ajpofaivnontai tou;ç pe-
ri; to;n jEpivkouron kªeºcrh'çqai


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XLIX
Frammento:
tw'i kai; tou;ç caªrºivenªtaç, flºu-
a?rou'çin: eij d?eJaªuºtouvç, ajtovpwç
peri; ejkeivnou fªanero;ºn ejk touv-
t_wn çullogivzªeºçªqºai: tw'i te
paraplhçivwi trovpwi poreu-
ovmenovç tiç ajp?odªeivºxei t?o;
kai; fªilºodoxªhvºçeiªn h] ejraçº-
qhvçeªçqºai to;ªn çoºfo;n ªkai; muº-
rivoiªç a[ºlloiç çªuçºceqhvçªeçqaiº
pªavqºeçin, ei[ªper a[lº-
loªi kºai; tw'n ªpavºnu caªrievnº-
twªn çuºnecªw'ç povºnouç e[ªcou-
çin .........ºeoloç?ª...º
- - -
- - -
- - -
- - -
to; mequve?i?ªn ......ºi?ª..ºi?ª..ºdª.º-
q?ai provceirovªn ejçtºi, kai; to;n ço-
fo;n proçdeªkºtevon eujemptw-
to?vteron ejnivwn ajlogivçtwn
eijç ta;ç ojrga;ç uJpavrcein kai;
to; mh; tw'n ajfrovnwn h|tton
tou'to pavçcein, ejpeidhvper
oujc h|tton aujtw'n mequvç-
ketai, kaqo; levªgºe?tai mequvein.
oJ dªe;º teleutai'oç lovgoç ajpev-
rantovç ejçtin ejk tou' th;n
ojrªgºh?;n cwri;ç uJpolhvyewç tou'
beªbºlavfqai mh; givneçqai kai;
tou' to;n çofo;n eJkouçivwªçº blav-
pteçqai çunavªgºwn to; kai; ªojºrgiv-
zeçªqºai. kaqavpªeºr? ga;r cwri;ç
tou' gravmmata maqei'n oujc oi|-
ovn t?ªeº ømaqeinoucoionteØ ge-
n_evçqai çofovn, ajll?oujk eij gravm-
matav tiç e[maqen ejpoiçqhv-
ç?etai to; kai; çofo;n auj?-
t?o;n uJpavrcein, ou{twç oujde;
tw'i proç?thçamevnªwi uJºp?o?-
l?hv?y?eçin tou' beblavfqai


Cornice:
Pezzo:
Colonna: L
Frammento:
th;n ojrgh;n ejpakolouqei'n,
a[llw?ç d??ajdunatei'n, to;
ªpavºnt?wç oj?ªrgºiçqhvçeçªqºa?i
to;n e[mfaçin eijlhfovt?a?
blavbhç, a]m mhv tiç ejpid?e?iv-
xhi k?ªai;º draçtiko;n ai[ªtiº-
on oj?r?g?h'ç ei\na?i tªh;ºn? uJpov-
lhyin tªh'ºç blºavbhç.
Filodºhv?ªmou Peri; - - - o{ ejçti Peºr?i?; ojrgh'ç
ªajriqº CCGHHH?DDDP?