Philodemus De poematis
Numero di Papiro: 1425
Autore: Philodemus
Certezza Autore: autore certo
Titolo: De poematis
Certezza Titolo: titolo certo
Numero del Libro: V
Certezza del Numero del Libro: numero libro certo

EDIZIONE
Editore: C. Mangoni
Titolo: Filodemo, Il quinto libro della Poetica
Luogo/Sede/Anno: La Scuola di Epicuro, XIV, Napoli 1993

Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: I
- - -º diovti ª- - -
- - -º.to aujthvn ª- - -
- - - çºofivai parª- - -
- - - pºar?aujthvn oª- - -
- - - çoºfivai kai; froªnim- - -
- - -º aujth;n ajkro?ª- - -
- - -º. kai; fronim?ª- - -
- - -ºi?paª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: II
.....º oujªdeºnovç ª- - -
......ºwnª- - -
.....ºtwn ª- - -
.ºlamb?ªan- - - çpouº
daia pohtikª- - -
tw'n eijrhmªevnwn - - - ajº
lhªqºw'?n ejnanªtivºwn ª- - -
.....ºte touvtwn ª- - -
..........ºtoª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: III
- - -ºudª....
- - -ºfª.....
.....º dia?l?ecq?h'nai ª....
........ºun kai; ta;ç ª..º.o
ª... prºoçecqevnteç aujtou'
ª.......ºge touvtwn ª.....
...... kºe?fal?ai?wn? thi
ª.........ºp?içª....ºn?du
ª........ºn?eçt?ª.......
........ºh?n?tec..ª.....
........ºmenaio?u?çª....
.........ºqane?i?ª......
......ºn?wçª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna:
Frammento: IV
- - -ºparekª- - -
- - -ºmhçineipwª- - -
- - -ºain h] kaqavper .ª...ºçqai
ª- - -ºwnthndoª- - -
- - - kºaqavper tw'n ª- - -
- - -º..ª.º th;n d..dª- - -
- - -º p?ohtw'n ª..ºe.ª- - -
- - -ºnai kai; ª- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -º dia; tiv pollavkiç dª- - -


Cornice:
Pezzo:
Colonna: I
Frammento:
......ºkaiwçtª........
...ºtwn h] to; mocqhªr..
...º ajmfovterai. kai; pªol-
loºi; tw'n filoçovfwn, mavªliç-
taº d?oiJ mevgiçtoi, kata; ªto; aj-
navºlogon oujªkº a]n ei[hçªan
paidºeutikoi; toiauvtaiç ª..
....ºkepaideu.ª.. oujde;
oiJ rJhvtoºreç ou{twç ejpaªggevl-
louçin oujde; tw'n ajªnalov-
gwn oujdºemiva paideiw'ªn. a]n
de; kaqovlou fh'?ãià tou;ç ªpoih-
ta;çº mhvt?ajf?auJtw'n mªhvt?aj-
p?a[lºlwn proçwvpw?ªn ajpo-
deivºxeçin crh'çqaªi.....
keºleuvçetai ª..ºtª...
..ºç oujde; çunkeiª...
...ºg?oª.....ºeperª...
......ºrataª......
filoºçovfoiç iª......
...ºtw'n eJªtºevrwªn.....
..ºe paideiw'n ª......
.. a[ºllwn tw'n ª......
.. ejºn tªoºi'ç {Elleçi ª....
..ºn filoçovfwn ª....
- - -ºon paideutiªkoi;
tw'nº lovgwn oujk ojlivgoi, ka?-
ªqavºper o?iJ protreptikoi;
ªkai; ejpºainetikoi; kai; para-
ªmuqhtºikoi; kai; nouqeth-
ªtikºoiv, to; tavgma tw'n ijdiv-
ªwç ajºpodeivxewn proçago-
ªreuºomevnwn oujk e[couçªin
...º d?i?ovt?i? mª...ºparaçch


Cornice:
Pezzo:
Colonna: II
Frammento:
ª- - -ºfro
ª- - -ºh?crhç
ª- - -ºe?tem
ª- - -ºpoluv
ª- - -ºhper
ª- - -º.tou
- - -
- - -ºpro;ç
ª- - -ºe?ç?o?
ª- - -º.çin
ª- - -ºti
- - -
- - -º.p?an
ª- - -ºx?e?
ª- - -º.ai
ª- - -ºle
ª- - -ºm.
ª- - -ºon
- - -
- - -
- - -
ª- - -ºai
ª- - -ºi? kai; p?i?ª- - -
- - -ºouça ga;r ª..ºç
ª- - - jEºm?ped?ok?ªlºh?'ç
ª- - -º ejpovhçe ª....
- - -ºarapa.ª....
- - -ºth pavn
ta ª- - -º..aç
ka ª- - -º.oupr..
alla? . e?içth?.ª- - - pra'º-
gma mªh;º diaçkopª- - -º
deipaª.ºt?eç? ejk tw'n ªajgaº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: III
Frammento:
qw'n poihªtw'n ...... pravº-
gmata çeª......ºkobª.....º
coiç. oJ toivªnun {Omhroç ejºpev-
ªgºnwke ªta; pravgmºata, ªeijº de;
wJç epiª......ºn ªzºhtw'
dio; kai; pª...........ºh
kein eij ªpaideutiºko;ç {O-
mhroç. ªoJ de; kai;º a[llouç
dei'n levªgwn, wJç pºroeivpa-
men, upª........ºk plhv-
çiou kª........ uJºpa-
kouvei ªkai; tou;çº a[llouç
p_oreuvªeçqai, ma'ºllon
de; kai; ªto;n JHrakºleivdhn,
wJç kaªtenohvçamen. JHrºa-
kleªivdhç toivnun ....ºan
ª- - -ºbhço
ª- - -ºton
ª- - -ºnie
t?ote? pª..ºeiª.....ºenoç
hJmi'n proçª....ºmevnoiªçº
t_aujtou' çª........ºun
taqe.rwª..... levgºwn
ga;r o{tªi ........ºwn
p?o?hthvªn ........ºm?on
tou;ç ajkouvªontaç, wjfeºlei'n
de; tou;ç oª..........º eij
ªmºe;n wjfeªlei'n ei\peº pro;ç
ajrethvn, d?e?'lon ªejk tw'ºn
ªpºroeirhmªevºnwªn ......
pºerip?i?p?ªt....ºainª...
.ºn. eij d?a[lªlwºç ei\p?ªe ...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IV
Frammento:
qai ªa[qºlioç, o{ti pollw'n
oujªçºw'n wjfeliw'n ouj di-
wvªriºçen th;n poivan ajpai-
thtevon par?aujtou' kai;
dªiovºti to; dia; tivnwn tevr-
ªpeiº kai; tivna tevryin oªuj-
k e[ºdªeºixen, all?ejn ajm-
fªoi'nº ajdiovriçton ajpo-
levvªloºipe th;n ajreth;n tªou'º
poh?tou', kªai;º diovti ta; kavªlº-
liçtªaº poihvmata tw'n ªdoº-
kimªwºtavtwn pohtw'ªnº
dia; to;? mhd?hJntinou'n
wjfelivan paraçkeuªavº-
zein, ejnivwn de; kai; ªta;º
plªei'ºçta, tinw'n de; pavªnº-
ta ªtºh'ç ajreth'ç ejkrªapivº-
zei. tiv ga;r dei' levgªeinº
ta; ªkai;º bªlºavbhn kaªi; meº-
givçªthºn, o{çon ejf?ªauJtoi'çº,
peªripºoiou'nta, ªtiv de; kaº-
ta; tªo;ºn lovgon ªto; me;n ejº-
p?a[kªrºon wjfel¢ou'Ün ªtºelei-
ovtatªoºn e[çeçqai, mhdev
na de; ªduvºnaçqai mhvtªeº di-
a; th'ç ijatrikh'ç mhvtªe diº-
a; th'ç çofivaç mhvte dªia;º
pollw'n a[llwn ejpiªçºth-
mw'n ejp?a[kron ejlauvnon-
ta meta; poihtikh'ç ªejº-
xergaªçºivaç… kai;; ªdºh; grav-
fwn to;n tevrponta mevn,
oujk wjfelou'nta dev, poi-
htiko;m me;n ei\nai, ta;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: V
Frammento:
ªde; pºravgmªata mh; eijdºevnai,
ªfºaivªnºetai pa'çan ajpag-
ªgºelivan pragmavtwn uJpo-
l?amªbavneºin wjfelei'n,
ªo}º fanerw'ç yeu'dovªç ejºçtin:
ªeºij d?ªe[çºtin tiç ajnªwºfe-
ªlºhvç, oujde;n kwlªuvei tºau'-
ªtºa eijdovta kai; pohti-
ªkºw'ç ajpaggevllonta
ªtºo;ªn pohºth;n mhde;n wj-
felªei'nº. ejpifortivªzei dº?ajl-
lotrivwç tw'i dokivmwi
poihtªh'iº kai; th;n ajkri-
bh' tw'n kata; ta;ç diªalºev-
ktouç çunhqeiw'n ejk-
mavqhçin, ajpoªcºrwvçhç
th'ªçº kaq?h}n proairei'tai
ªg_ravfeiºn. tw'i de; mh; me-
le.ª- - -ºtª- - -º m?ªoºu?-
çikh'ç ejpiçthvmhn e[-
c_ein. tªw'ºi de; t?ªoºn toi-
ou'tªoºn .oª..ºn.ª....ºo
ª...ºhª.º pa'çin toi'ç trov-
ªpoiºç. pavçhç d?o{lwç
ªtoi'çº pohtªaºi'ç gewmetriv-
ªaç kai; geºwªgºrafivaç kai; a
ª...ºl?e?o?ª.......ºkª..ºka
ª....ºhç kai; nªauºtikh'ç
ª...ºwn.ª...ºwª.ºtwn
ª- - -ajnagkºaivaç tou'
ª- - - proçºhvkon
ªtoç- - -º pªaºnte
ªlw'ç o{ºça mh; ceirourªgiº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VI
Frammento:
kav. cwªri;ç - - -º
toneiª- - -ºta, ma'l-
lon de;; ª- - -ºoutwn
ajnqrwªp........ lºabei'n
kaitoiª... ceirouºrgivaç.
eja;n ..ª- - -º du-
natovªn - - -º
m_ouª..ºnª- - -º
tonª- - -º
ekatª- - -º
eqewª- - -ºne?ni
ª- - -º prw'-
ton kªai; ejlavciçton tw'ºn eu\
pronªooumevnwn to; çºun-
tovmw?ªç kai; ..... wºç, tw'ªnº
de; no?ªhmavtwn to; piºqªaº
nw'ªç kai; ejnargw'ç, ta;º d?ajm-
fovteraº th'ªç tevºcnhç ei\-
ªnai kai; tou' poiºhtou', zh-
thªtevon ejçti;nº tiv prw'ton
kai; ªtiv ejlavºciçton bouvle-
t_ai çhªmaivneºin. eij me;n
ga;r tªo;º prw'ton i[çon tw'ªiº
proªnoºoumevªnºwªi, ajpoºrw'
tiv to;? ªpºrokaªlºeçavmenon
a[lªlwnº p?ollªw'ºn tou'to
provt?ªerºon levgein, kai;
qauªmavºzw dªia; tivn?aijº-
tivan ªejlavºciçtoªnº ei\pe ªth;nº
çunªtoºmivan kªai;º th;n ªejnºavr-
gei?an, ªkaivper oºujdenovç
ª- - -ºwnª....
- - -
- - -
- - -
ª... eij d?e[fh


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VII
Frammento:
tºo; bevltiçton, pªw'ç a{ºma
ªtºou'to kai ejlavci?ç?ªton… pºw'ç
ªde;º bevltion ejnavªrgeia kºai;
ªçuºntomiva ªtw'n a[llwn tºw'n
ªth'iº pohtikh'i ªproçhkºovªn-
tºwn… tivç d?ajnavªgkhº to; ªpºraªt-
tºovmenon ejnaªrgw'ç kai;
piqaºnw'ç ajpaªggevlleç-
qºai, pollw'n ouj ªmovºnon yeu-
ªdºw'n, ajlla; kai; muªqºodeç-
ªtavºtwn ejnargevçtata pa-
ra; toi'ç poihtai'ç ajpagªgel-
lºomevnwn… to; ªde; tau'taº
ajmfovtera th'ç tªevcnhç ei\º-
nai kai; tou' poihªtou' pw'ç ajº-
porivaç a[xiovn ejªçtin… i[dioºm
me;n ga;r oªu[ºk ejçtiªn, ajºlla;
kai; pezªoºgªravºf?o?i ªçuºntªoº-
mivaªnº kai; ejnªavrgeianº kaªtaº-
ç_keuavzouçin. ªplh;nº dªia;º
th'ç tevcnhç kai; ªuJpºo; toªu'º
poihtou' givnetªai tºovndªeº
to;n trovpon ouj taªu'ºta mov-
non, ajlla; ªpºavnq?aJªpºlw'ç ªa}º
dia?faivnetai. proçtªivqºeç-
ªqºai de; toi'ç proupokeimev-
noiç levgontoç eijç ta; çte-
ªrºewvtata kai; mªeivºzw tw'n
ªpºoihmavtwn ejnarmovt-
tonta to; polutelªw'çº k?ai;
ejmbriqw'ç kai; mh; eªujºtelw'ç
mhd?ejlafrw'ç, toªu'ºto d?ei\-
ªnºai kata; th;n ªcºe?i'ra kai;
ªth;ºn pragmateªivºan tou'
ªpoihtoºu', kaqavper u{ªlhn
e[contoºç tw'n proçªwvpwºn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: VIII
Frammento:
ªkai;º hjqw'n ªpoluºtevleiªan
kai; muvqwºn ªijdivwnº çkevyin
ªkai;º uJpoqevçewn kai; th'ªç
ejºn touvtoiç ajlhqeivaç kaªi;
ijdiovºthtoç, ejpizhtw'
ªtivnºa ta; çteªreºa; kai; meiv-
ªzw kalei' poihvmºata a?ra
ª- - -ºm?ia?ª. .ºta?i?ç?
ª- - -ºan
- - -
- - -
ejpitrevpeªin. kaºi; pw'ç ªta;º
mh; eu[tona ªdiafwºnªou'nº-
ta toi'ç ojgkwvªdeçin… kai;
pºw?'ç tau'ta mªovnonº poªihvma-
ta kºai; ta; mevça ªpoluteleivº-
aç w[ieto dªei'çqai… pw'ç de;
kai; uJpovqe?ç?ªin ejnei'naiº
kajn mevçoiç pªoihvmaçinº,
ma'llon de; kai; ç?ªtereºoi'ç…
kai; poiva tiç ejmbªriqh;çº
kai; oujk ejlafrovç… ªto; d?eºuj-
tªele;çº kai; ejlafªro;n panº-
telw'ç ajpei'nai deªi'n kai; ajº-
pªo;º tw'n toiouvtwn ªoi\maiº.
kai; dh; muvqouç ijdivoªuç kai;
uJpºovqeçin kai; ajlhvqªeiºaªn kai;
ijdiºovthta tiv ma; ªDiva katºa;
taªu'ºt?oujk a]n proçfevrªoiº… to;
ªme;nº ou\n polutevleiaªn .ºe
ª....º touvtwn th;n ajlªhvºqªei-
an - - -º.toª...
- - -ºlambavnªeiºn
ª- - -º plavmaçi ª..


Cornice:
Pezzo:
Colonna: IX
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -_º to;? ªde;º
g?ªou'n kata; th;n cºei'ra kai;
ªtºh;n praªgmaºteivan tou'
ªpoihºtou' tivni diafevrei
ªtou' tºh'ç tevcnhç ei\ªnºai ªkai;
tw'n poihtw'n… o{pw?ªç de;
tauvthºn provteron e[qh-
ªkeºn ªoºuj manqavnw. t?ªiv dºh;?
ªdºexwvmeq?ajnti; th'ç u{lhç
ªpºeri; h}n hJ ajnaçtrofh'… kaªi;º
d?h; ª...ºwª..ºç?ª..ºexegoumª.
... mºuvqouç ªijºdªivºouç lev-
ªgºeªiº kaªi; uJpovºqeçin kai; ajlhvº-
qeian. ªth;ºn d?ajlhvqeian
dia; tiv prªoçevqºhken o{mwª°çº
ajpªoºrw'. bª.....ºnpareª.º
ko?m?enonª...ºpª.ºeçeiç
kaª...ºnª....ºa?ª..ºçqai
poihmaª........ºuneu
ª.ºomenoçª.......ºç?unu
ª...ºn?ouçnaª......ºlloç
ª....ºmª- - -º ma'l


Cornice:
Pezzo:
Colonna: X
Frammento:
lon d?ejpei; kaª- - -
.ºak.ª..ºpan?ª- - -ºp?oi?ª- - -º
t?o.ª..ºaçtª- - -ºl?onta?ª- - -º
a?ç?q?ª- - -º. alhq?ª- - -º
- - -
- - -
ª.ºoit..ª- - -
..º poiei'n ª- - -
tºo; muvria de?ªi'n ejpiteuvgma-
taº proçei'nªai - - -ºtª..
pºara; tavde. l?ª- - -gºa;r kata;
ª..ºtoteeupª- - -ºpwçam
ª....ºçtikwª- - -º.ntanei
ª- - - poihºmavtwn
ªkºai; ªlovºgwn. k?ai; ta; pravgma-
ªta - - -ºwnthç
ª...ºaçª...ºhçª...ºopwn
._ª.ºce.nª- - -º to; d?ei\-
ªnai mºeta; ªtºou' ªeu\º p?oiei'n
kai; tou;ç t?ª..... toºu'' ajgaqou'
poihtou' kai; to; diafevrein
ªaºuj?tou' to;ªnº eu\ poiou'nta
ªpavntºw?ç devªcºomaªiº. duvna-
tªai gavr tiçº a[logov?n tina
mu'qon kai; uJpovªqºeçin
proqevmenoç ejxeªrgºavçaç-
qaªi pºoihªtiºkw'ç, kaiv ti-
neç poªihtai;º gegovnaçi toi-
ou'toi. tevlªeiºoç de; kai; ajga-
qo;ç poihth;ç oJ çu;n th'i kaªi;º
touvtwn ejglwgh'i nªoºei'tai.
th;n mevntoi ª- - -
..ºthn oi{a par? JOmªhvrwi kai;º
Çofoklei' tivç .o.. tinª...


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XI
Frammento:
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -ºkaçª..º
qª- - -ºaliª..º
aiç.ª- - -º kai; ªtovº
tinaç aªujlou'ºn?taç ajªgºa-
qou;ç aujlhtªa;ç oºujk ei\nªaiº
pro;ç to; diafevrein to;n e?ªu\º-
poiou'nta tou' ajgaqoªu'º
poihtoªu'º dªevcºomai ajnªtºa-
podedªovçqºai, kai; ejpei; mavr-
turaç ejªpºi?ç?pa'tai tou;ç
mouçikou;ç tou' levgein
ajlhqw'ç oujde;n çukofaªn-
teºi'. kai; to; taªu'tºa diai-
ªrºeqevnta ta; proçovnta


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XII
Frammento:
ªdiaçtevllºeªiºn kai; aujto;
ªtºo; ªpºoiei'n oujde;n a]n ejlavt-
tw lab¢ei'nÜ merivda, ajlªlºa;
kai; pleivw to; eijç tou'to,
taujto;n uJpakouvw levgein
tªw'iº plei'on ijçcuvein ejn
poihtikh'i to; pepoihmev-
non ei\nai tou' ta; diano-
hvmat?e[cein polutelh'.
tw'n toªivºnun para; tw'i Fi-
lomhvªlwºi ªgºegrammev-
nwn, oiJ me;n oijovmenoi
to;n ejn toi'ç muvqoiç kai;
tai'ç a[llaiç hjqopoiivaiç
kajn th'i levxei paraplh-
çivwªçº oJ?m?a?l?ªivºzªoºnta poh-
th;n a[riçton ei\nai lev-
ªgouºçi me;n i[çªwºç ajlhqevç
ti, to;n de; pohth;n to;n aj-
gaqo;n ouj diorivzouçi. kai;
ga;r mimogravfou kai; ajre-
talªovºgou ªh[ pºou çungra-
fevwç ajreth;n a[n tiç ejk-
q?e?i'to tauvthn. kai; to;
paraplhçivwç ajnagkai'-
a thvn te levxin ei\nai kai;
ta; pravgmata lovgon e[cei.
Praªxºifavnhç d?e{tera mevn
ªtºina levgei peri; th'ç ajre-
th'ç ejn ªtºw'i prwvtwi peri;
poihªmavºtwn, eij d?ejnivote
kai; p?ªragºmavtwn o[ntwn
ª....ºi?e?ª....º. ejnei'nai
ª....º. e{ªteºra ªdºe; Dhmhv-
ªtrioºç oJ Buzavntio?ç pavlin


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIII
Frammento:
e[ªgrayen, ejpei; dev fhçºin
ªo{ti to; kalo;n povhºma? ªnºoh-
ªqh'nai dei' prw'ºt?on ajªçºteªivºw?ç,
ªei\ta de; lovgouçº labei'n mh;
ªparhllagmevnoºuç tªw'ºn uJ-
ªpotetagmevnwnº, e[çcaton
ªde; th;n tºh'ç levxewç ejxer-
ªgaçivan kalw'çº çunkei'ç-
ªqai .....ºrizª....ºthç
ª- - -ºdon
ª.. pºr?oªçupakºouªevºçqw tau'-
ªtaº toi'ç ªuJºp?aujtou' gegram-
ªmevnºoiç ªwJºç kefalaiwvdh.
ªto;º ga;r uJpolambavneªiºn
wJç ajpªoºcaravttei tau'ta
tªo;ºn ajgªaqºo;n poihth;n uJ-
pªerºhlivªqºiovn ejçtin: ou[-
tªeº ou\n ªtºiv ejçti to; kalo;n
pªovhºm?ajna¢zhÜtei', ma'l-
ªlonº oujde; tiv kuriwvte-
roªnº aujtou' kai; tiv leipov-
mªenºon, ajlla; tiv crh' prw'-
ton aujtou' genevçqai kai;
tiv deuvteron kai; tiv te-
ªlºeªutºa?i?'oªnº ajpaggevllei,
duvnªatai de;º pa'ªçºin aJplw'ç
toi'ç ª.....ºenoiç ejfar-
movtteiªn. nºohqh'nai ga;r
aujta; dei' kaªlºw'ç. kai; lov-
gouç oijkeivoªuçº labei'n kai;
kata; th;n levxin ejxªerº-
g_açq?ªh'nai kalw'ç ajºlla;
mh;n o?{ ªge Neopºtovlemoç
oujk ojr?ªqw'ç e[doxºe th;n çuvn-
qeçin ªth'ç levxeºwªç tºw'n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIV
Frammento:
dianohmªavtwn cwrivº-
zei?n, oujde;ªnº h{ªttw merivdaº
levgwn aujth;ªnº h] pleivªwº,
k_aqavper ejpenªohvçºamen.
ajtovpwç d?ªe;º kaªi; to;nº th;n
tevcnhn k?ªai; th;nº d?ªuvnºa-
min e[conta th;?ªn poiºhti-
kh;n eªi\ºdoç ªpºarivçªthºç?i?
th'ªçº tevªcºnhªç mºeta; tou'
pohvmatoç kai; th'ç po-
hvçewç. ªpw'ºç de; kai; tau'-
ta… ma'ªlloºn ga;r ejcrh'n
ta;ç diaq?ªevçeiºç poihvçeiç
ªejpikalei'ºn, e[ti de; bevl-
tion e[ªrºga ta; pohvmata,
ta;ç de; poihvçeiç oi|ªonº u{-
fh, poªihºth;?ªnº de; to;n ªtºh;n
duvnaªmºin ªe[cºonta kai; aj-
po; tauvthç ªejºrgazovme-
n_on. eij dªe; tºh;n ejrga?çivan
poihtikh;n kalei'ø.Ø, tªh'çº
tevcnhç ou{tw proçªagoº-
reuomevnhç, ajªgºnoeªi'º. kai;
tauvthç ei\doç levgein
to;n ªpoiºhth;ªnº katagev?ªlºaªçº-
t_on. q?ªaºumaªçto;ºn d?auj-
tou' kai; ªto;º th'ªçº pohvçewªçº
ei\nai tªh;ºn uJpovqeçin ªmºov?-
non, kai; tou' pohvmatoªç kai;º
pavntwn o{lwç th'ç pohvçªeº-
wç o[ntwn. hJ me;n ªgºa;?r pov-
hçiç kai; pªovhmav g?ejçtinº,
oi|on hJ jIliªavçº, oiJ dªe; prw'toiº
çtivcoi triªavkºonta taªuvºthç
povhma mªevºn, ouj mevntoi poiv


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XV
Frammento:
hçiç: kai; to; pohvªmatoç movº-
non th;;n? ªçuvnqeçin th'çº
levxewç mªetevcein ......º
n?aç? diano?i?vªaç ........º
kai; pravxeiç kai; ªproçwº-
p_opoiivªaçº. eij d?ejn ªth'iº
levxei peªpºo?ih'çqaiv ªti
levºg?ei, kajntau'q?ªa nhv Div?oujº-
k e[çti ti pepoiªh'çqai toºuv-
twn cwrivç, ajll?ªi[diºo?ªn toºu'
çunkei'çqai ªth;nº levxin to;
ªçuºnkei'çqai ãth;nà ªpra'xºi?n ei\-
ªnºai faivnetaiv m?ªoi. ejw' de;º kai;
ªto;º p?o?i?ªhtou' tau'tºa kai;
ªdh;º ka?i; th;n uJpªovqºeçin kai;
tªh;n çºuvnqªeºçin: ªoJ gºa;r pavn-
tªa poiºw'n ou|tªovç ejçºtin. euj-
hvqªwçº de; gevgraptai kai;
to; ªmºh; koinwneªi'nº tw'i
po?ªhºt?ei' tw'?n aJmaªrtºiw'n
ta;ªç uJpºoqevªçºeiç kai; ta; po-
hvma?ªtaº: ponhra; ga;r e[çtin
o{te ªgºivnetaªiº poihvmata
kaªi; uJpºoqevçeiç fau'lai poi-
hvçªewºn? ajfamarªtavºnon-
toªç tou'º poihtou'. to; ªtoivº-
nuªn pºrwteuvªeiºn tªw'nº
eijdw'ªnº ta; poihvmata lªevº-
gwn ª...ºn kai; tou..ª...º
t?a?.ªouj dºrimu;ç h\n: ªeijº
me;ªn ga;r e[fhº to; th'i tav?ªxeiº
prw'ªtoºn ei\nai, xevnwç ªejº-
lavlei pantavpaçªiºn. eij dªe;º
to; bevl?t?i?on, pw'ç ma'llon
th'ç pohvçewç, h} kai; tou'to ªpe


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVI
Frammento:
rieivlºh?fen… eij de; pro;ç tªa;
dianoºhvmata to; pepoi?-
ªh'çqaiº çunevkrine, pavn?ªta
kai; provºteron e[lege?n. oJ ªde;
levgwnº hJgemonivan h] çun
ª.....º.. kai; toi'ç aª....
.....ºhvmaçin periq?hv-
ªçeinº kai; proçart ..ª..
.. tºw'?i teleivwi poiªh-
th'i metºa; th'ç yucagw?ªgivº-
aªç th;n tw'nº ajkouovntw?ªnº
wjªfevlhçiºn kai; crhçiªmoº-
lªogivaºn kai; to;n {Omer?ªon
- - -ºntª- - -
....... oujºk ajneivªleº-
to deªi'ºxai diovti kaªi;º o?{-
ªpwç wjfºelªei' .......
._. kºai; kata; to;n? ª.ºioª.
....ºei paªra; tºo; wjªfelei'n
...ºa? gevgrafen .. mev-
ªg_içtoçº h\n poihthvç. kai;
p?ªoi'ºoªn gevºnoç proçei'nai
dei' tªh'ºç wjfelhvçewç kai;
crhçªimºologivaç ouj ªdºie-
çavfhçªeºn, w{çte ejxei'nai
kai; th;ªnº ejk çªofºivaç kai; tw'n
a[llwn ªejºpiçthmw'n ªuJº-
p_akouvªeºin. oJ toivnun ajn-
tªeºcovªmeºnªoºç tw'n Çtwi-
ªkw'n ....º.wnª..ºimenª.
.ºllouª.º eu\ to; metriw.
ª...ºçwª.....ºn.nnoh
.w?n?ª..ºeroª....ºi?n?pª.
- - -º ta; pohvmatªaº


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVII
Frammento:
lovgwn o?{tªiº d?ªiºa?qevthç
ª- - - ejºç?ti; kai; pe?r?ªiº-
peªtºh;ç kai; pªrovºceiroç kai;
ajpiveçtoç k?ªai;º yeudolov-
goç oujk a]n ajªrºnhçaivmhªnº.
tªivº ga;r to; kaªqºavper ço-
fªo;ºn toi'ç ajçteivoiç kai; faªuvº-
lªoiºç poihvmaçin ajn-
tidiaçteivlaªçºqaªi tºa; mhv-
t_?ajçtei'a mhvte fau'la,
tiv de; to; levgein ajçtei'a
ta; kai; th;n çuvnªqeçºin ajç-
teivan e[conta ªkºa?i; th;n
diavnoian ªçpoudaivan, tiv
de; diºavnoiaªn çpoºudaivan
ªto; plei'ºon o{t?aªn ajpoºfaªivº-
nw?ntai diaªnoivaºç ajç-
teivaç kai; pªravxºeiç h] tªw'ºn
eijç paide?ªivºan ªejnºt?einovn-
twn, ouj geªgrºafov?toç ªtiº-
no;ç tw'n poiªhºtw'n tªoiº-
auvtaç perievªcontºa? p?ªoº-
hvmata dianoivaç ªoºu?[t?a]n
gravyontoç… oJ d?eijpw;n ouj
ªmovnonº tau'ta ªlºambav-
ªnºein, ajlla; kai; o{taªn ijdivº-
wç pro;ç ta; pravgmaq?euj-
rªhºçi?logw'ntai, kaq?o}n
l?ªovºgon, fhç?iv, kai; tw'n jAnªti-
mavcou ejºrou'mevn tinªa pºai-
ªdeutikav ..ºmol?i?ç? kai; pe
ª......ºn kai; meta; çun-
gnwvmhç ta; JOmhvrou kai; ª jAr-
ciºlªovcºoªu cºrhçta; poihvma


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XVIII
Frammento:
ta ªlegºovntwn hJm?w?'n, ta; de;
çªoºfªa;ºç e?[ªconta kai; pºaideu-
ti?ªkºa;ç ajnamfilevkªtwºç kaiv
pªoºu ma'llon, i[çwªç de;º kai;
kuªrivºwç, ejkeivnwn kata-
ªcrhçºtikw'ç proçªagºoreu-
o_mªevºnwn. kai; dh; ga;r to;
crhªçºto;n kai; çpoªuºdai'on
ªkºaªi; ajºçtei'on tw'n dia-
noªiºw'n kai; tw'n ªçºu?nqev-
ªçeºw?n kai; tw'n poihmav-
ªtwºn wJmolovghçen a]n
ªkaºthgorei'n tw'n me;ªn
kºurivwç, tw'n de; kaªtaº-
crhçtikw'ç. pw'ç ªdº?oªujº
ªkºatavcruço¢nÜ to; tªouvºtªoiç
parºatiqevnai diovtªi ta; th;n
me;ºn çuvnqeçiªnº e[ªcºonta
çpoudaivan, th;n de; diav-
ªnoiºan ajllovkoton kai; paªrº-
ekbebhkui'an to;n koi-
no;n nou'n, tau't?e[çtin aj-
crei'a, kaqavper ta; æknh-
mªi'daç me;nº prw'ta ªpºe-
ri; ªknhvmhiºç?in e[qekenæ…
ei[rªhto ga;r, oºi\mai, to; mh;
ªçºpoudaivan kai; to; fauv-
ªlhnº, to; d?ajllovkoton oujdev-
ªpº?ei[reto. kai; tivç a]n ka-
ªqºe?çthkw;ç pªoºihvmat? jAn-
ªtimavcou fhvçaieºn idiw
ª- - -º kaªi;º meta
ª- - -ºmenat?o
ª- - - perºiecon
ª.......ºaç ªtivºç d?a]n th;n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XIX
Frammento:
ª........ toºuvtwn çpou-
ªdaivan .....ºw?ª.ºmendª..º
paraªteºqevnªtºwn kai; ªpºan-
ªteºlw'ç eij mh; to; faª...ºn
ª..ºonaçbª...ºç?atª..º.çª..º
kªai;º mh;ªn wJºç ªçofo;n e[ºfh
tªa; mºhvt?ªajçºteªivanº periev-
cªonta mhvtºe fauvlhªnº
tªevcnhn, kaqavºpax me;n
ªoujk ei\naiº çªpoºudai'a,
ªajll?ou[ºte çªpouºdai'a ªou[-
te fau'lºa, kªata;º dev tªiº mªov-
non çpoºuªdºai'a ªkºai; mav-
ªliçtaº kata; tªh;nº çuvnqe-
ªçin. kai;º kalou'çi ªteºcnika;
ª.....º.oia ta; toiau'ta
ª......ºlonk.....onª..
......º pavlin uJpe;r çun-
ªqevçewç.º kai; ga;r kaqav-
p?ªax levgºwn oujk ajçtei'av
ªtin?ºajll?ou[t?ªajºçtei'a ou[-
te fau'la, katªa;º tiv fhçin
ei\ªnaºi çpoudai'a. kai; th;n
diavnoiavn fhçªiº mhvt?ajç-
teivªaºn mªhvtºe faªuvºl?hn, w{ç
t?ajlªeqºw'?ç ªgeº th;n çuvnqe-
çin ªkaºtav t?ªiº movnon ei\nai
çpouªdaivan gºravfei kai; mav-
liçta ªkaºta; th;n çuvnqe-
ç_in .ª..ºte th;n .ª.....º
qhdiª....ºanª........º
parei.ª..ºmª..........º
tª.ºnª.....ºpª..........º
twnª....ºa..ª... ou[t?ajçº-
teivan ªou[ºte fªaºuvlhn e[le-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XX
Frammento:
ge, tivna th;n ªe[couçan çoº-
fa;ç kai; ªpaideutika;ç uJº-
pevleipen d?ªianoivaç kºaªi;º
poi'a tw'?n ajrcaivwªn uJpetivº-
qei poh?m?ªavtwn tauvtºa?ç
p_erievcein… kaªqovlºou
d?eij mh; tau'ta kalªa; pºohv-
mata fhvçei tªiç, paºnte-
lw'ç oujc oJrw' t?ªivºna fhv-
ªçeiº. tevc?n?h?ªn mºevntoi
ta; parapªlhvºçia toi'ç jAªnº-
timavcoªu ginºwvçkw tªiº-
na;ç levgon?ªtaºç.eª....ºe
roi...ª... tºau'ta äpa'çªaº
ga;r ejxouçiva ªpºa'çin ªejºdovqe ä
l?elevcqw. kata; tevcn?hn de;
th;n ejpain?ªeºth;n gevgra-
ptai povlew?ªnº aujtªoi'çº kai;
tovpwn ou{twç eujarm?ovç-
twç ejªnovntwnº çu;n tw'i
kai; th;n tavxiªnº diafulavt-
tein, o} ka]n wjfevlimovn tiç
ei[peien. levgonta d?eJªpºo?-
mevnw?ç, o{ça mhvte th;n çuvn-
qeçin mhvte tªh;n dºiavnoi-
an ajçteivan e[ªcei, mºhvte
ajçtei'a mhvte fau'la ªei\ºn?ai,
mevmfomai dªiºovªtiº tw'n toªiº-
ouvtwn ouj paªrºevqeken ªuJº-
povdeªiºgma. qauªmºaçto;ªnº
ga;ªrº ei\naiv moi dªokei' to;º
çuvnqeçin e[con oujªk ajçteivº-
an kai; diavnoiªan oujd?o{º-
lwç pohtikh;n ªoujd?ajçteivº-
an mh; fau'lon eªi\nai. ejº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXI
Frammento:
kei'na toivnun ejpªaiºnw', dªiº-
ovti ªta;º th;n ªme;n diavnoianº
ajçteivan e[coªnta, kakh;nº
de; th;n çuvnqeªçºin, mªoºc?q?h?-
rav ejçti, ªkºai; diovªtiº to; kªakw'ºç
çunkei'çqai pro;ç to; faªu'º-
lon ajpovªcrºh. tªo;º d?e; p?ªro;çº
to; çpoudai'on mh; ajp?ªoº-
crh'n to; kalw'ç, ajlªla;º proç-
dei'çqai kai; eujfwªnivaçº
kai; dianoivaªç kai; pºollw'n
a[llwn epen?ª....ºç?p?a?ª..º
moªi fºaivnetai ª...ºhçqei.ª.º
t.ª........ kºai; çunªeº-
penhnevcqai tai'ç ajgeªnhvº-
toiç eujfwnivaiç tw'n kªriº-
t_ikw'n. e[ti dªe; mºa'llon
tov tina tw'n ajrªcaºivwn ka-
tav ti crªhºçªtºa; ªo[ºnta kai; mav-
liçta kata; th;ªn çuvºnqe-
çin kaqavpax ei\nai fau'la.
ªtºou' ga;r ta; katav ti çpou-
ªdaºi'a kaqavpax ei\nai ªfºau'-
ªlºa g?ªoujdºe;n ajdianohªtovºte
ªronº euJrivçkw katªa; th;n
çºunhvªqºeian ajkouvwªn tw'nº
legªoºmevnwn. ªajºtopwvªte-
rºon dªe;º to; levgein o{ça para;
ta;ªç tºevcªnºaç e[ceªiº, ka]n ajç-
teivwç h\i çunkeivmena, fau'-
lªaº ei\nai, kai; mhd?ei\ªnai
çpoºudai'a ka?i; aj?ªçtei'a ta;
plºei'çta tw'n ajkrªoºtavtªwn
pohtºw'n geªgrammevnaº pªaº-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXII
Frammento:
ra; th;n movnhn k?a?i;? kuriv-
wç legomevnhn ejpªi; touv-
tºoiç tevcnhn, uJpªo; d?a[l-
lºwn çu;n a[llaiç kªalw'çº
pepoihªmevºna para; ta;ªçº
a[llaç, kªaºi; mavli?çt?eja;n?
katav ti tw'ªnº ajp?ok?ekru?m?-
mevnwn kai; mh; proceiv-
rwn, th'ç ejxerªgºaçivaç ajç-
ªtºeivaç proçouvçhç, ªtºa; me;ªnº
ajçtei'a televwç: eªij dºe; mh-
ªde;º katav ti, pavªlin gºe lev-
ªgoºit?a[n. kaªi; mh;ºn to;
ªfºavçkein ejf?w|n ªoujºk e[co-
ªmeºn eijpeªi'n, eij diavnoºiav tiç
ªuJºpotevtaktai, mhd?eij-
ªpºoihvmat?ejçti;n ªe[cºein
eªijºp?ei'n, tw'i me;n ªajºrtivwç
tou'toøuØ diaçuvrei?ªnº ti po-
lu; dedevhken ajkolªoºuqei'n,
a[_llwç d?ajrevçkeªiº mªoºi. ¢pw'çÜ
d?ejf?w|n o{ti me;n uJpotev-
ªtakºtai ªgºinwvçkomen,
eij de; kata; to;n koino;n
nou'n h] uJpenantivwç aj-
gnoou'men, ou|toç ªo{lwç fºh-
§çi;n ejfevxein ªeij çpoºuªdai'onº
h] fau'lon, ejp?ªi;º dªe; tºw'n aj-
koinonohvtwç l?egomev-
nwn oi|a ta; proçagoreu-
qevnt?ajllovkota katecwv-
riçen, kai; eij poªhvmaq?oJ-
pºwçoªu'ºn ei\pe?n… ªeu[h-
qºeç d?ejm?oi; faivnetai kai;
ªtºo; toªu;çº frevnaç e[cªoºn-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIII
Frammento:
ta?ç ª- - -º
.ºda?ª- - -
- - -
tª.ºçouª- - -ºmª....º
l?w?ª..ºu?ª- - -ºw?çª...º
tecnikªou' poºhvmªaºtoç
d?u?çk?i?çou..ª- - - çuvnqeº-
ç?in ejpainoª.... tºh;n di-
avnoian ajgnoª.......º.
ªpºavnu tw'n eªu\ çunkeiº-
mevnwn ajdianovhtªonº
eij ªçºpoudai'a katªalambavº-
nein. tw'i de;? ªta;ç fºwna;?ç
ejnivote prªepovnºtwç te-
tavcqai toi'ªçº giªnwçºkomev-
noiç uJf?hJmw'n o{ti ka-
lw'ç çuvªnkºeitai, façiv ªtºi-
neç eu\ çunkei'çqªaiº, th;n
diavnoian ajgno?ªou'ºnteç,
oiJ d?oujd?o{lwç uJªparcºouv-
ç_hç h] dihrthmevnhç. kata-
gelavçtwç d?ejpªitºivqetaªiº
kai; th;n çpoudaivan çuvn-
qeçin oujk ei\nai lovgwi ka-
talhpthvn, ajll?ejk th'ªç kºa-
ta; th;n ajkoh;n tribh'ªç. a[º-
qliom me;n ga;r kªai; to; tºh;ªnº
ejpiªfºainomevnhn th'i
çunqevçei tw'n levxewn
eujfwnivan eijçavgein kai;
tauvthç ajnatiqevnai th;n
ªkrivºçin th'i tribh'i th'ç aj-
ªkoh'ºç, ajqli?ªwvºteron de; to;
th;n çuvnqeçin aujth;n tw'ªnº
levxewn dianoivai gnw-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIV
Frammento:
rizomevnhn, povtera fauv-
ªlwºç h] çpoudaªivwç e[ºcei,
ªtaºi'ç ajªlºovgoiç ajkªoai'ºç kai;
mhqe;n polupragmo-
nouvçaiç tw'n ejpiteugmav-
twn h] diap?twmavtwn
ajnavptein kai; lovgwi fav-
nªai mºh; gnwrivzeiªn pºw'?ç
aJpavçaç e[çtin ajpo?d?ªidovº-
nai lovgwn ta;ç ijdªiovthº-
taç. dio; dh; kanª......º
.a?m?.n? ejpi; toªu;çº ejn po-
hvmaç?i tetrªimmevºnouç
ajnaferonªt... oujº mevn
toi ª.ºeª........ ajlºla;
ta;ç dianoivaç oJpovte ge
oujde; ta; mevlh .ª......º
grafa;ç w{çpe?r ªou|tºo?ç fªuº-
çikh'i tribh'i ªth'ºç ajko-
h'ç kai; th'ç oJr?ªavçeºw?ç oJ-
moiw'n th;n çuvnqeçin
ej_nantivwç e[cªouºç?an.
ajlla; ga;r ejªpºei; kai; ta;
pro;ç tou'ton eujtrevpiç-
tai, ta; ªpara;º tw'i Kravtªh-
t__i kairo;ç qºewªrºh'çai.
ajpoªtugºcavnei toigaªrº
ou'n ªth'ºç JHrakleodwvrou
kai; tw'n oJmoivwn dovxhç ä
ªouj gºa;r th;n çuvnqeçin, ajl-
la; th;n ejpifainomevnhn
ªaºujªth'iº fwnh;ªnº ejpªaiºnªei' ä
wJç kºai; th'ç jAndromenivdªou,
pavºntªaº ge nomivzwn oJ-
ªmolºogei'n aujto;n kai; dia;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXV
Frammento:
ªpaºnto;ç toi'ç eijrhmevnoiç.
tªou;ºç de; qªevºmata fªavºçkon-
taç ei\nai filoçovfouç pªro;ºç
a} ªdºei' blevpontaç krivnein,
ªkai;º ta; loipa; proçtiqevn-
ªtºaç a} metevgrayen, eij me;n
ªtºou;ç peri; to;n jEpivkouron
ªhjinºivtteto, fluvaroç h\n,
wJ?ç kai; gevgone kai; genhv-
çe?tai p?ªroºiovntwªnº çum-
fªaºnevç. eij d?a[llo?ªuºç tinavç,
ejªkeºi'noi to; mªe;nº hjlhvqeu-
oªn, tºo; d?ejyeuvdªonºto, ta; de;
parevleipoªn. pºarevleipom
me;n o{lwç ta;ç ejnªnºoivaç
tw'n ajçteivwn kai; fauvlwn
poihmavtwn kai; poihv-
ªçewnº, hjlhvqªeºu?ªonº de; fu-
çiªkºo;n ajgaqo;n ejm poihvma-
ti mhde;n ei\nai l?evgon-
teç, ei[per tou't?e[façkon.
o} ªgºa;ªrº ou|toç e[qhken ajdiav-
l_hpto;n ejçtin. eyeuv-
donto de; qªevmºata pavn-
ta ªnoºmivzoªntºeç ei\naªiº k?ai;
krivç?ªiºn? oujc uJpavrceªin tw'nº
ajçteivwn ejpw'n kai; ªfauvº-
lwn koinh;n, ajlla; pa-
r?a[lloiç a[llhªnº, wJç th;n
nomivmwn. ¢kai;Ü ga;r øo?Ø ka-
qo; povhma fuçiko;n oujde;n
ou[te levxewn ou[te dªia-
nºohvmatoç wjfevlhma ªpa-
rºaçkeuavzei. dia; tou'tªoº
de; th'ç ajreth'ç eJçtekovteç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVI
Frammento:
uJpovkeintai çkªopºoiv, th'i
me;n levxei to; mªemiºmh'ç-
qai th;n wjfevliªmaº proç
didavçkouçan, th'ç de; di-
anoivaç to; metaxu; metªeçchº-
kevnai th'ç tw'n çofw'n
kai; th'ç tw'n cudaivwn.
kai; tau't?e[çtin, a[n te no-
mivçhãià tiç a[n te mhv, kai;
kritevon ejpi; t?ªau'ºt?ejpa-
n_avgontaç. ejw' ga;r o{ti
ka]n mivmhçªivç tºiç ejn toi-
auvthi katªaçkºeuh'i äto;
poivhma d?ejªçti;º to; mimouv-
menon wJç ejndevcetai ä
mavliçt?ejn toiauvthi koi-
no;n ajpodwvçeiãeà krivma pa'-
çin, ajll?ouj kaªqº?e{kaçton
qevma toi'ç diªaºtaxamev-
n_oiç. aujto;ç de; geloi'oç
h\n, tauvtaç mªovnºon uJpo-
lhvyeiç gegonevnai peri;
poihvmatoç ajgaqou' pe-
f¢raÜkwvç, tw'n de; filoçov-
fwn th;n mivan, kai; grav-
fwn tªo; mh; piqºaªno;n ei\º-
nai qevmata uJpavªrceiºn,
marturouvçhç ge dh; ªtºh'ç
ajkoh'ç eijç tou'to. deco-
ªmevºnwn ga;r hJmw'n eijç
to; mh; qevmat?ei\nai mar-
turei'n, oujdevn ejçti maªrtºu-
rouvmenon uJpo; th'ç ajªkoº-
h'ç eijç tou'to, toi'ç o{loªiçº
oujdeno;ç tw'n ejn poihvªmºa-
ti krivçin ejcouvçhç oujde;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVII
Frammento:
ma; Diva terpªomºevnhªç pºlh;n
uJ_po; rJuqmou'.ª- - -º
tovd??ei[per e[t?ei\pe, t?o;? m?ªh;º
piqano;n ei\nai th;?n di-
avnoian ejpainei'n, ajtev-
cnou ge dh; tou' toiouvtou
o[ntoç, o} pro;ç tou;ç kr?i?t?i?-
kou;ç levgei, paraitoªi'tº?a[n
oJmologouvntwn a[tecnon
ei\nai lovgwi, tªeºtrammev-
nhi d?ajkoªh'iº gnwçtovn,
o{per kai; ªth;ºn diavnoian
ej_painei'n?. tov ge mh;n
loipo;n ª...ºi? levgein o{-
per aujto;ç ªfavçºkei kai; di-
a; to; tajlhqe;ç uJperbaivnein
eu[hqevç ejçtin kai; dia; to;
favçkein diªaºginwvçkeç
qai th;n uJpavrcouçan ejn
toi'ç poihvªmºaç?ªiºm fuçikh;n
diafora;n th'¢iÜ ªajkºoh'i. plh'n
ga;r tou' diafovrouç th'i qev-
ªçºei kai; tavªxºei tw'n gram-
mavtw¢nÜ proçpivptein
fwnavç, oujdevn ejçtin
pro;;ç ajkohvn, o{ªper oºujdei;ç
a]ªnº ei[peie diavk?ªriçºin
th'ç ejn poihvmati fuçi-
kh'ç diafora'ç. eij de; tou'
t?e[legen ou|toç, ejqauma-
topoivei toi'ç ojnovmaçi, xe-
no;n oujde; e}n ejpinªow'nº.
eij de; givnetai peri; t?ªh;n ajkoº-
h;n ejk? ªpºoihmavtwn ªhJdoº-
nhv, pw'ç ouj dievpipte kriv-
neçqai levgwn oujc o{tan


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXVIII
Frammento:
eujareçthvªçhiº tauvthi ªpovhmaº
çpoudai'ªon, ajºll?ªo{tan kºata;
t?ªo;ºn? th'ç tevcnhç l?ªovgºon
ej_nerghqh'i… a]n ga;r ta\l-
lav tiç ajfh'i, kata; to;n tauv-
thç ejnhrgei't?a]n lovgon
to; çunteqe;n ou{twç w{ç-
t?eujarªeçºtei'n tai'ç ajkoai'ç,
eij de; mªhv gºe, ka?ªi;º tauvtaiç.
dio;; tªh'i tevºcnhãià kai; ta;
th'ç krivvçewç paradoqhv-
çeçtai, ªkºaivper hJdonh'i
k_anoªnizºovmenon. ajlla;
mh;n to;; mh; polla; qevma-
t?ei\nªaiº, dio; dei'n kata;
qevma polla; krivnein
tw'n ej ŸnV poªihtiºkh'n, biavzetai
kaªi; ajnoºuvçterovn pou pa-
r_ªaggevllºetai. kai; tovde,
m?ªhvte ta; aijºçqhvçei ejpi-
t?ªerph'º mhvte th;n diav-
nªoian dºei'n krivnein
tw'ªnº poihmavtwn, ajlla;
ta; logika; qewrhvmata
ta; fuvçei uJpªavrcoºnta di?aijç-
qhvçewç krªivneinº kai; ouj-
k a[neu tw'n ªnooºumevnwn,
ouj mevntoi ta; noouvme-
na, kwfav t?ejçti; kai; mi-
krocarh' kai; dieyeuçmev-
na, eijj mh; dieivlhªpºtai to;
ta; logika; qeªwºrhvmata
fuvçei uJpavrcein?. h} pro;ç lªovº-
gon ejçti; to; dia; t?h'ªçº ajko-
h'ç ta;ç levxeiç parade;-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXIX
Frammento:
ceçqai th;n diavnoian h] aj-
lhqe;ç ªdei'n ta; noºouvme-
na ejn pohvm?ªaçiºn krivneç-
qai?, kai; mhd?o{tan th;n
çuvnqeçiªnº ejpainw'men, aj-
poçpa'ªnº aujth;n tw'n uJpo-
t_etagmevnwn. ta; de;
peri; tw'n çªtºoiceivwn, ej-
n oªi|çº th;n ªkºrivªçºin ei\n?a?iv fh-
çi tw'n çpouªdºaªivwnº poi-
hmavtwn, tivnoç aujtw'i?
kai; povçhç hJdonh'ç ªgºev-
meªi pºareçtakovteç ejn
tªw'iº deutevrwi tw'n uJ-
pomnhmavtwn, dia;; to;
kai; peri; poihvmatoç ei\-
nai koinw'ç, ajpodokimav-
ªz_omºen palillogeªi'ºn,
w{çªteº ta;ç para; Zhvnwni
dovxaç ejpikovyantªeºç
h[dh ªmeºmhkuçmevnon
to; çuvngramma katapauv-
ç_omen. hJ me;n toivnun
ajreth;n levgouça poihv-
matoç, o{tan çuvnqeçiç
h\ãià tevrpªouçºa th;n ajko-
h;n h] kªalw'ºç feromev-
nh kai; th;n diavnoian
kekrathmevnwç ejkfevrou-
ça, dievyeuçtai me;n tw'i
mh;; tevrpein h\con ejn
ç_unqevçei pohvmatoç, ouj
diorivzei de; th;ªnº ajreth;n
tw'i tivna kai; poivan dei'
diavnoian ejªkºfevrein mh;
uJpogegrafevnaªiº kai;
tw'i to; kekrathmevnwç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXX
Frammento:
ti pªot?ºejçtªi;ºn ajgnoei'çqai
tov t?ªe kºaªlºw'ç ªmºhde;n h|tton
kai; tw'i kai; pezou' lovgou
poiou'' tinoç k¢oiÜnh;n ªwjçpeº-
reiv tin?aujth;n ei\naªiº ka]n
l_evgein ejnivouç. hJ de;
çuvnqeçiç levxewç ejnar-
gw'ç kai; ejmfatikw'ç th;n
uJpotetagmevnhn diavnoi-
an ªçºhmaivnouçaønØ koi-
ªnºhv ªg?ejçºti kai; lovgou pan-
t_o;ç ajrethvøçØ. kai; toi'ç o{loiªç
oujºde; parefavptetaiv ti-
noç ijdivou tw'n peri; ªth;nº
poihvmatoç ajreth;n kai;
m_avliçta th'ç çunqevçªeºwç.
kai; movnon ejnargw'ç kai;
ªejºm?fatikw'ç çhmaivneiªnº
ajªxºioi' kai; çuntovmwç, ka-
qavper ouj dunamevnou fauv-
lªwçº e[cein proçovntwn
touvtwn, devon kai; çafw'ç
kai; eujprepw'ç kai; toi'ç a[l-
loiç a{paçin ejpiteuvgmaçi
kecrh?ªmºevnwç eijpei'n. ouj
proªçh'kºen ou\n ejn tai'ªçº
uJpoªqhvkºaiç ejxariqmei'ç
qai kata; mevroç, ajlla; to; dih'-
kon levgein. a]n de;; dia;; touv-
twn movnwç oijwvmeqa ta;ç
pªroºlhvyeiç ejktupou'çqai,
pavnta p?ªaºraqetevon tw'i
gevnei, ªajll?oujº toi'ç ajriqmoi'ç.
kai; th;n diavnoªiaºn mevntoi
po?ivan tina; toi'ç poihv-
maçin ajxioumevnhn


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXI
Frammento:
uJpotavtªtºeçqai kai; o{-
ªlwçº ou|ªtºoi kai; pollªoi;
tw'n provºteron ejxhªtaçº-
mªevºnwn kai; tw'n u{çte-
ron qewrhqhçomevnwn
pol?u; ªdºev?ouçin ajpoca-
ªravºttein. hJ de;; çuvnqe-
ªçºi?ç çafw'ç kai;; çuntovmwç
ãth;n uJpotetagmevnhn diavnoian diaçafou'çaÃ
çu;n tw'i threi'n to;n ªpoiº-
htiko;n cªaraºkªth'ºrªa kata; to;º
ajnavlogªon kai; tºo?u?' ªpezou'º,
plh;n tou' to;n ªpoihtiº-
ko;n carakth'rªa parºa-
keleuveçqai tªhrºe?i'n,
metalhvyetai, devo?n ej-
pi; tou' pezou'' to; çu;n tw'i
to;n logikovn, eJkavteron
d?oujde;ªnº caravttei. p?rovç
eçti d?aujth'i kai; to; ªpavºnta
çuntovmwç ejkfevrein aj-
xiou'n, ejpi; mevn tinw?ªnº
ejxergavzeçqai devon, ejpi;
dev tinwn tªoºi'ç aujtªoºi'ç
ejndiatrivbein, ejpªi; d?ejnivº-
wn kai; perifravzein.
ªkaºi; tªo; pºa'çi parakolou-
qei'n th;n çafhvneiaªnº
ou[te pavçhç ejpitrepomev-
nhç toi'ç poihtai'ç ou[te
th'ç çuncwroumevnhç
a{paçi t?oi'ç nooumevnoi?ç?
aJrmovttein dokouvçhç.
kªai; mh;nº h{ ge diavnoian
mªe;n çofºh;n perievcou
çan, t?h'i de; kataçkeuh'ãiÃ
ta;ç ajkoa;ç tevrpouçan


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXII
Frammento:
ejªkºbovlimoç ei\ªnai dokei'
eJkºatevrou proçªovntoç, kai;
h{ gºe diavnoiaªn wjfevlimon
eij kºai; mh; çofh;n kek?ªrathº-
mevnwç kai; pro;ç t?ªh;ºn aj-
koh;n ejmfatikw'ªçº ejkfev-
rouçan, o{ti th;n p?ªoivan wjº-
f_evªliºmon ouºj diorivze?ªiº. kai;
diªovtiº polla; tw'n pank?ªavº-
lw?ªn aºij?ç?cra; ªpoiºei' poihmav-
twn, ta; me;?ªn ajºnwªfºelh',
ta; ªde; kai; zhmiwvdºh peri-
evcontªa, kai; pºolla; prªoº-
krivnei ªtw'ºn hJttovnwn,
o{ça ta;ç wjfelivmouç h] ta;ç
wjfelimwtevraç perieivlh-
fe. kai; diovti ka]n wjfelh'ãiÃ
kaq?ªo;º pªoºhvmat?oujk wjfe-
l_ei'. kai; diªovtºi to; mavliç-
t?wjfelou'n a[riçton ejrou'-
çin, oujk ejçovmenon a]n ij-
atrikw'ç ejkfevrhtai. kai;
to; kekrathmevnwç ejxh-
ghvçewç de?i'tai kai; to; pro;ç
th;n ajkoh;n ejmfatikw'ç ouj
movnon ajdiavlhptovn ejç-
tin, ajll?oujde; nou'n e[c?on.
kai; ouj ma'llon ejm?faªtikºw'ç
h] çafw'ç, e[çti d?o{te çuntov-
mwç kai; eujprepw'ç kai;
komyw'ç kai; pollai'ç a[l?-
laiç ijdiovthçi pepoikiªlº-
mevnwç ajxiwvçei tiç. kai;
koinw'ç oJ dioriçmo;ç ªei\-
nºai dovxei kai; tw'n ªajpoº-
d_eiktikw'n lovgwn. hJ de;


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIII
Frammento:
çuvn?ªqeçin lºev?xewn proç
diªdavçkouçavn ti periºt?t?ªov-
teron dia; poihvºm?at?oç ªh] tºaªuvº-
thi g?wJmoiwmevnhn ªto;º
me;n proçdidavçkein pe-
rittªovºteron ouj diaçafei'
t_ivnoç. eij me;n ou\n tw'n
oujj teªcºnik?ªw'n bºo?uvletai,
polªlºa; tw'n ajçteivwn
ej_xorªiºei' th'ç ajreth'ç. eij de;
tou' pezou' lovgou, kai; faªu'º-
lªaº p?olla; proavxei. ªdºidavªçº-
k_eªi gºav?r ti kai; tau'ta pe-
rittovteron dia; pohvma-
toç. to; d?wjmoiwmevnon
th'i perittovterovn ti di-
daçkouvçhi kata; pavçhç
ejçtªi;º th'ç poiªhtiºkh'ç çun-
qevçeªwºç wJç th'ç ejpaine-
th'ç tiqevmenon ajlhqevç.
h] d?ajntidiazeuvgnuçin
h] kaqavper ajlhqe;ç ei\nai
dunavmenon to; provteron
çunkatacwrivzei. kai;
mh;n hJøiØ to; eu\ memimh'ç-
qai ta; ª JOºmhvrou kai; tw'n
oJmoivwªç pºaradedomev-
nwn, to;n {Omeron kai;
tou;ç oJmoivouç ouj dovxei poi-
ei'n çpoudaivouç, ejpeivper
auJt?oªu;ºç oujk ejmimhvçan-
t_o. ªpºlh;n ou[te pare-
favptetai t?ªh'ºç k?oinh'ç
ejnnoªivaç ou[teº proei-
lhvfamen tauvthn ajreth;n
p_oihvmatoç. divdwçi ti


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIV
Frammento:
ª- - -ºrian mhdevn
ª- - -ºon
ª- - - dikaioçºuvªnhnº
gev toi fhvçeªi tºiç ei\nai th;n
jAriçteivdou mivmhçin
kai; crhçtovthta th;n Fw-
kivªwºnªoºç kai; ªçofºivan th;n
jEpikouvrou kai; politi-
kh;m me;n th;n Periklev-
ouç, zwgrafivan de; th;n jA-
pellevouç, kai; peri; tw'n
a[llwn oJªmoivwºç, ajnti-
çtrovfwç d?ejpi; ªtºw'n ka-
kiw'n. qematikhvn te
pantavpaç?i th;n krivçin
tou' kalou' poihvmatoç
e_ijçavgei kai; ajovriçton. tov-
te mimei'çqaªi to;ºn {Omh-
ron ejm pa'çi kai; to;n? Euj-
ripivdhn kai; tou;ç oJmoiv-
wç teqaumaçmevªnºouç
o_ujk ejpieike;øiØç Ÿei\nai ‰dovxei. tav-
ca d?oujd?ejpignw'nai du-
nhçovmeqa th;n wJç
proçhvkeãià touvtouç me-
ªmiºmhmevnhn, eja;n ªmh;
t_o; prºoçh'kon eijdhvçw?ªmenº.
plh;n oujde;n geloiovte-
ron e[çtai toi'ç ou{twç ajpo-
didou'çi. peuçovmeqa ga;r
tiv ej?çti kaq?o} qaumªavzºon-
tªaºi e[?ªniºoi kai; kaq?a} mimh-
t_evªon toºuvtouç ojrqw'ç. ªpanº-
tavªpaçiº d?oujk ajmeivnwªnº
oujd?hJ to; levxin proçfev-
reçqai prevpouçan toi'ç


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXV
Frammento:
eijçagomevnoiç proçwv-
p_oiç?. ªkoino;n ga;ºr? kai;
tw'ªnº pezw'n ejçti lov-
gwn, eij de; mhv ge, tw'ªnº iJçto-
rikw'n h] tw'n ge dªiºalov-
g_wn. kai; peri; th'ªçº lev-
xewç movnon lalei', ta; no-
hvmata kuriwtevran duv-
namin e[conta parapevm-
p_ouçªa ..ºtouçparainit
ª......ºn o{ti toi'ç qeoi'ç
kai; toªi'ºç h{rwçi hJ toiauv-
th prevpei levxiç hjliqiv-
wn ejçti; kai;; memimh'ç-
qai bevltion levgein th;n
p_revpouçan. teleivwªçº
de; m?ªanºiko;n to; pa?r?ªaº-
yhlafªa'ºn oJmoiovthta
levxewç toi'ç dhloumev-
n_oiç pravgmaçi. eij
de; proçupakouçtevon
kai; th;n diavnoian, h] gra-
feu;ç paralevloipe, to; po-
htikh'ãià diavgnwçin ajpo-
nevmein tªw'n ejºkavªçºtw¢iÜ
proçwvpw¢iÜ prepovªnº-
twn lovgwn paravko-
p_ovn ejçtin. ajlla; dh; kai;
dia; poihvmatoç dunato;n
o{ça mimeªi'çºqai qevlouçin
mimhvçaçqai ªpreºp?ovn-
twç. koinaªi; d?eijçi;º kaiv
tinwn lovgwn ªh{º te? lev-
gouça to; duvnaçqai to;n


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVI
Frammento:
ªajºkouvonta ªkaºi; paªrado-
xologºivaªiç proçaga-
gevçºqai kai;; h?JJ to; dªei'nº m?ªovº-
non kinh'çai tou;ç pe-
paideumevn¢ouÜç. a[llwç
d?hJ pr?o?t?evra me;n aj?duvnªaº-
tovn ti ªpºoiei' th;n ajrethvn.
eij de; to;n ajkouvonta to;n
çunievnta levgei, th'ç uJçtev-
raç ouj diafevreªiº. movnoi ga;r
ªoiJº pepaªiºd?euªmevºnoi çªunº-
i_a'çi, to; de; kalo;n
kai; pantelw'ç. ajnekto-
tevra d?ou\n hJ tw'n deutev-
r_wn. eJkatevraãià de; to;
tevloç movnon, ei[per a[ra
levgein a]n qevl?ªoiº tiç, o} duv-
natai poiei'n to; kalo;n
poivhma, to; de; tiv? ejçtin
kai; tivni duvnatai kinei'n
ouj didavçkouçin. ejoivkaçin ãde;Ã
ta;? polla; tw'n eujtelw'n
peripe?te?iv?aiç de; kai; pa-
ªradoºxologivaiç kai; paqh-
tªikoi'ºç lovgoiç kinou'nªta pºro-
krivnein tw'n a[krwç Ÿme;n ‰pe-
poihmevnwn, h{kiçta de;
t_au'ta proçferomevnwn.
kai; çumpaqou'çi ªme;ºn kai;
kinou'ntai mavliçta proçªovnº-
twn? ªtiºnw'n kai; tou' ªlovº-
gou diªanoºhmavtwn, hJ d?ajªreº-
th; tou'' poihvmatoç ªejºn tw'i
dia;; th'ç kataçkeuh'ç pa?re-


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVII
Frammento:
piªfºainomªevºnwi peªritºtw'ãiÃ
gevªgonen aujtoºi'?ç?. ªeij d?e[º-
fh ªtºiç ajr?ªeth;ºn ei\nai poi-
htou' to; duvªnºaçqai pa'n
poivhªmºa çªunºqei'nªaiº kalw'ç,
ªta; zºhtouvmªen?ajºnqwmo-
logei'to. tªh'iº ga;r dunavmei
z_htou'men, ejpeida;n tivç,
oJ çpoudai'ovç ejçtin poih-
th;ªçº ejxetavzwmen?, o{pwç
ta; ªpºoihvmata çuntiqei;ç
kalw'ç çunt?ivqhçin: oJ de;
t_o;n kalw'ç fhçin. eij de;
kai; to; pa'n gevnoç poihvma-
toç ajxioi' ?kaªlw'ºç‚, pante-
lw'ç ajgevnhton kataleiv-
ªpºei th;n ajrethvn. o?ujqe?i;ç
ga;r ejdunhvqh pa'm poh'?ç?ai
k_alw'ç. wJç d?ejgw; peivqo-
mai, kai; ajduvnaton: oujde;
g_a;r duvnait?a[n. a[llwç
me;n tou't?oujd?ejn monacw'i
gevnei diwmavlikevn tiç
poihthvç. eij de; to; duvnaç-
qai çuªnqeºi'?nai poivhçi?n
ajreth;n e[couçaªnº, h|ttom
me;n ajtovpwç, ajªlºla; pro-
ginwvçkein hJma'ç dehv-
çe?i? ªtivç pot?ºajreth; poihv-
çewç, h|ç qewrhqeivçhç
fanero;ç ªoJ tauvºthn pªoiº-
w'n o{ti çpªoudaºi'oç, kai; te-
leivou poihtou' fhvªçaºi?ªmºe?ªnº
a]n tauvthn ajreth;n ª..º


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXVIII
Frammento:
k..inª..ºaretª..º.nª.º.ç.
- - -
.ºwç tou;ç oªu{twç pepoiº-
hkovtaç ajgnoei'çqai dªeºhv-
çei kata; to;n lªovºgon eij ªtºh;n
ajreth;n ei\coªnº th;n ªtou' poihº-
tou'. koinw'ªç dºe; th'ç pªoºihv-
çewç ¢uJÜpakouomevnhç, wJç
kai; tw'n ejpigrammato
poiw'n kai; Çapfou'ç, ejªkei'-
noºç taujªtºo;n ejrei' tw'i po-
hth;n ajgaqo;n ei\nai to;n
poihmavtwn kaªlºw'n çun-
qevthn, o} kai; æpri;n Qevognin
g_egonevnaiæ kateivcomen.
kai; tw'n ajxiouvntwn d?ªe;º
to; ejn panti; gevnei pªoºihv-
çewç ªtºo; prevpon duvnaç-
qai threi'n, katagnwçtev-
on o{ti p?olla; pro;ç touvtwi
dei' to;n poihth;n eijçfev-
reçqai. kai; diovti? to; prevpon,
eij to; kata; çofivªaºn lam-
bavnouçin, ajgevnhton kai;
ajmhvcanon ajpodidovaçªinº
ajrethvn, ªeijº de; ta; kaq??ªe{º-
kaçton provçwpon kai;
pra'gma, kai; ou{twç, dia; tov
tiçim me;n oi|on t?ei\nai
to; prevpon fulavxai to;n
poihthvn, tiçi;n de; mhvt?eªij-
dºevnai mhvt?a]ªn duvnºaçqai.
eij dev ti th'i poihvçei prev-
pon levgetai ªtºw'n prote


Cornice:
Pezzo:
Colonna: XXXIX
Frammento:
k?eiron?ç?o?utwi?.ª...º ajpo;
poihmªavtwn - - -º
pa'n ejkein.ª- - -º
nwn kalw'ç çunqhvçein,
ou|toi kai; poivhçin ªo{ºtan
po?tªe; lºambavªnwºçin to; duv-
naçqai prepovntw?ç poi-
ei'n, ouj to; pw'ç poiw'n
prepovntwç poiei' levgou-
ç_i. tou;ç de; loipou;ç ejk
tw'n provteron dihtaç-
mevnwn rJaivdion kata;
tiv diapivptouçin ejpiblev-
yai.
Fºiloªdºhvmou
Peri; poihmavtwn
e